Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. 100 İsrail şairi. B.: “Qanun”, 2018.-362 s.

 2. Abbasov Əbülhəsən. Yeni dünya nizamı: siyasət və idarəetmə. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-452 s.

 3. Abbasov Qəzənfər. Mühasibat uçotu. B.: “Apostroff”, 2019.-320 s.

 4. Abbasov Teymur. Naxçıvan: Aqrar sektroun resurs potensialı, aqrar bazar və iqtisadi inkişaf. B.: “ADPU”, 2018.-584 s.

 5. Abbasov V. A. İnformasiya-ölçmə sistemlərinin intellektuallaşdırılması. B.: “ADNSU”, 2019.-186 s

 6. Abbasov Zahiddin. Real hisləri itirmiş ermənilər. B.: “Yeni poliqrafist”, 2015.-160 s.

 7. Abbasova Elmira. Şirvan orta əsrlərdə (IX-XVII əsrlər) B.: “Sabah”., 2019.-245 s.

 8. Abdıyev Elnur. Təkcə sən bilirsən. B.: “Mütərcim”, 2018.-188 s.

 9. Abdulkadırov A. Xüsusi elektrik maşınları. B.: “Elm”, 2018.-191 s.

 10. Abdullah Meyxoş. Qapısı gecə döyülən qadın. B.: “Apostrof-A”, 2018.-240 s.

 11. Abdullayev Çingiz. Dronqonun uğursuzluğu və Okkamanın inkarı. B.: “Qanun”, 2018.-255 s.

 12. Abdullayev Çingiz. Etiraflar vadisi. B.: “TEAS Press”, 2018.-247 s.

 13. Abdullayev Çingiz. Fillər öləndə. B.: “TEAS Press”, 2018.-232 s.

 14. Abdullayev Çingiz. Freyd üçün etüd. B.: “TEAS Press”, 2018.-256 s.

 15. Abdullayeva Firuzə. Ziyalı ömrü. B.: “Maarif”, 2019.-255 s.

 16. Abdullayeva Munisə. Qara Qarayevin kamera-instrumental yaradıcılığında polifonik formalar. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-54 s.

 17. Abdullayeva Elnarə. Müasir dövrdə azərbaycan ədəbiyyatının ingilis dilinə tərcüməsi və ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda tədqiqi tarixi. Gəncə.: 2019.-192 s.

 18. Abdullayeva Həvva. Azərbaycan dili 7. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Kövsər”, 2018.-159 s.

 19. Abdullayeva Şəhla. Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılmasında istifadə olunan ağac və kolların mikobiotası. B.: “ADPU”, 2019.-156 s.

 20. Abdullayeva Təranə. Azərbaycan yazıçıları və Qərb. B.: “Avropa”, 2018.-133 s.

 21. Abdullayeva, Gülarə. Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlələrin quruluş xüsusiyyətləri. B.: “ADPU”, 2019.-107 s.

 22. Abdurazaqov Rasim. Fizika11. B.: “Bakınəşr”, 2018.-207 s.

 23. Abiyeva Kəmalə. Firəngiz Əhmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-136 s.

 24. Adıgözəl Orxan. Əngəlsiz arzular. B.: “TEAS Press”, 2018.-92 s.

 25. Adler Alfred. Yaşamaq sənəti. B.: “Pergament”, 2017.-230 s.

 26. Ağa Nurlan. "15 iyul" və media. B.: “Gənclik”, 2018.-106 s.

 27. Ağalıyev Xalid. İnternet hüququ. B.: “Qanun”, 2009.-92 s.

 28. Ağaoğlu Əhməd bəy. Qafqazda milli məsələ. B.: “Mütərcim”, 2019.-276 s.

 29. Ağaoğlu Əhməd bəy. Şuşa, Peterburq və Paris xatirələri. B.: “Çapar yayınları”, 2019.-124 s.

 30. Axundova Elmira. Həmkarlarımla üz-üzə. B.: “CBS”, 2018.-408 s.

 31. Axundova Gülarə. Musiqinin tədrisində yeni pedaqoji texnologiyalar. B.: “ADPU”, 2019.-61 s.

 32. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: taleyi və sənəti. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-208 s.

 33. Akif Həmid oğlu Əzizov Biblioqrafiya. B.: “Müəllim”, 2018.-305 s.

 34. Aksoy Murad. Ronaldinyo. B.: “TEAS-Press”, 2018.-112 s.

 35. Aqil Əlirza oğlu Əliyev. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-108 s.

 36. Alıyev Əbdül. Polimer fotokimyası və üzvi elektronika. Sumqayıt.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 37. Alıyev Süleyman. Çağdaş poeziyamızda Nəsimi. B.: “Təknur”, 2014.-64 s.

 38. Alıyev Süleyman. Ədəbi-bədii düşüncələr. B.: “Təknur”, 2014.-256 s.

 39. Allahverdiyev R. Heyvanların patoloji fiziologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-439 s.

 40. Allahverdiyev Qərib. Məntiq. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-320 s.

 41. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-452 s.

 42. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. I cild. Ümumi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-944 s.

 43. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. II cild. Xüsusi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-736 s.

 44. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. III cild. Xüsusi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-1048 s.

 45. AMEA iqtisadiyyat institutu-60: keçdiyimiz və getdiyimiz yol. B.: “Elm və bilik”, 2018.-145 s.

 46. Andriç İvo. Drina körpüsü. B.: “[Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi ]”, 2019.-431 s.

 47. Arı qanadlarında sağlamlıq. B.: “Qanun”, 2011.-139 s.

 48. Arif Hüseynov: məqalələr, müsahibələr, fotolar. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-432 s.

 49. Aslanxanlı Elmira. Haray şeir toplusu. Təbriz.: “Yaşar qələm, Təbriz”, 2019.-100 s.

 50. Aşıq Ələsgər. "Can" deməklə candan can əskik olmaz... B.: “Kitab Klubu”, 2014.-318 s.

 51. Aşıq Şəmşir (Şəmşir Qurban oğlu Qocayev) Biblioqrafiya. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-287 s.

 52. Atakişiyev Ruslan. Birgə biznesin təşkili və maliyyələşməsi yolları. B.: “Nurlar”, 2018.-48 s.

 53. Atayev Soltan. İbtidai siniflərdə naturadan rəsmin tədrisi metodikası. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-104 s.

 54. Aydın Abi Aydın. Həsənoğlundan üzü bəri. B.: “Təknur”, 2012.-167 s.

 55. Aytmatov Çingiz. Kassandra damğası. B.: “Elm”, 2018.-273 s.

 56. Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-530 s.

 57. Azaflı Minayə. Qəhrəman Mübariz, igid Mübariz. B.: 2012.-20 s.

 58. Azaqbəyli Abdulla bəy. Son türk əlifbası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-144 s.

 59. Azərbaycan animasiyası. B.: “Peri film”, 2018.-400 s.

 60. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. I cild. B.: “Mütərcim”, 2019.-276 s.

 61. Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları. Kataloq. B.: 2018.-66 s.

 62. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyətinin Tiflis dövrü. B.: “Turxan”, 2018.-440 s.

 63. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100. Elmi biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2018.-418 s.

 64. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş " Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi peoblemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları Bakı, 1-2 iyun 2018. B.: “Kooperasiya”, 2018.-991 s.

 65. Azərbaycan kitabxanalarının tarixi fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-28 s.

 66. Azərbaycan kitabı. 10 cilddə. C. 5. K. 2. 1961-1970. Dəqiq və texniki elmlər. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-822 s.

 67. Azərbaycan kitabı. 10 cilddə. C. 5. K.1. 1961-1970. Humanitar elmlər. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-822 s.

 68. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2013-2017-ci illərdəki fəaliyyətinin əsas göstəriciləri və mühüm elmi nailiyyətləri haqqında hesabat. B.: “Elm”, 2018.-272 s.

 69. Azərbaycan Milli Elmlər Akdemiyası: Geologiya və Geofizika İnstitutu 1938-2018. B.: “Nafta-Press”, 2019.-62 s.

 70. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası . C.8 Enollar-Fedin. B. “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi”, 2018.-600 s.

 71. Azərbaycan orqan musiqisi festivalı. B.: “Səda”, 2018.-60 s.

 72. Azərbaycan prokurorluğu: bir əsrlik inkişaf tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-640 s.

 73. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası II hissə. CM-in 190-353-cü maddələrinin şərhi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-800 s.

 74. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası. I hissə. CM-in 1-189-1-ci maddələrinin şərhi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-704 s.

 75. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin elmi-praktik kommentariyası (1 iyun 2018-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-1100 s.

 76. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı 20 cilddə. C. 16. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2017.-380 s.

 77. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. Xüsusi buraxılış-I cild. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2018.-630 s.

 78. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. V cild. –H. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2005.-824 s.

 79. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Fərmanı. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2018.-24 s.

 80. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-132 s.

 81. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 1 yanvar 2019-cu il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-732s.

 82. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 10 oktyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-790 s.

 83. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi : 30 sentyabr 2018-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-256 s.

 84. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 30 sentyabr 2018-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-884 s.

 85. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi : 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-508 s.

 86. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi. 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-320 s.

 87. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (01 yanvar 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2019.-639 s.

 88. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi 1 fevral 2019-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-441 s.

 89. Azərbaycan rəqəmlərdə 2019. B.: 248 s.

 90. Azərbaycan tarixi 6. B.: “Təhsil”, 2018.-128 s.

 91. Azərbaycan Tikinti Kompleksinin Ensiklopediyası ATKE. C. 8. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-214 s.

 92. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2015-2016. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-488 s.

 93. Azərbaycanda gender və bərabərlik Hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-76 s.

 94. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti Statistik məcmuə. B.: “9 №-li kiçik müəssisə”, 2018.-161 s.

 95. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq statistik məcmuə 2018. B.: “[9 №-li kiçik müəssisə]”, 2018.-192 s.

 96. Azərbaycanda qadınların məşğulluq potensialının gücləndirilməsi: imkanlar və problemlər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-44 s.

 97. Azərbaycanda Məhtimqulu Fəraqinin ədəbi irsinin nəşri və tədqiqi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-104 s.

 98. Azərbaycanda mühasibat uçotunun və maliyyə hesabatının milli iqtisadiyyatın inkişaf hədəflərinə uyğun təkmilləşdirilməsi. B.: “Kooperasiya”, 2018.-227 s.

 99. Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-160 s.

 100. Azərbaycanda yaşayan xalqların ənənəvi musiqisi +CD ROM. B.: “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2011.-40 s.

 101. Azərbaycanın inklyüziv iqtisadi inkişafı-2017. Azərbaycanın inklyüziv iqtisadi inkişafı-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-49 s.

 102. Azərbaycanın qədim və orta əsr silahları. B.: 2018.-32s.

 103. Azərbaycanın milli gəliri-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-77 s.

 104. Azərbaycanın neft sektoru-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-45 s.

 105. Azəri Əli bəy. Bizi umudsuz qoyma. B.: “Zəngəzurda”, 2019.-300 s.

 106. Babanlı Fuad. İnam itməyəndə. B.: “Nurlan”, 2011.-374 s.

 107. Babanlı Məhəmməd. İnnovasiya strategiyasının formalaşdırılması. B.: “Elm”, 2018.-164 s.

 108. Babanlı Mustafa. Layihələrin idarə olunması. B.: “ADNSU”, 2018.-365 s.

 109. Babanlı Vidadi. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-783 s.

 110. Babanlı Yəhya. Dövlət və milli təhlükəsizlik konsepsiyası. B.: “Odlar Yurdu Universiteti”, 2016.-128 s.

 111. Babayev N.İ. Hidrogeoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar. B.: “ADNSU”, 2019.-119 s.

 112. Babayeva Gülçin. Həbibi (Həyatı və sənəti) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-96 s.

 113. Babayeva Həcər. Firəngiz Əlizadə. Dünya şöhrətli bəstəkarımız. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-260 s.

 114. Bağban Zakir. Acı həyat. B.: “Çıraq”, 2017.-260 s.

 115. Bağırov Damət. Davranış maliyyəsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-159 s.

 116. Bağırov İsmayıl. Vergi Məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-840 s.

 117. Baxışov Məmmədağa. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. B.: 2018.-333 s.

 118. Baxışov Məmmədağa. Yeni tarix. II hissə. B.: 2018.-240 s.

 119. Baxşəliyev Adil. Kliniki farmakologiya. B.: “Müəllim”, 2009.-396 s.

 120. Bakıxanov Tofiq. "Xəzər balladası"-50. Farnsada Azərbaycan baleti günləri. B.: “Renessans-A”, 2018.-199 s.

 121. Barat Elşad. Bumeranq. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 122. Baycan Seymur. Fərqanə. B.: “Alatoran”, 2016.-57 s.

 123. Bayramlı Vüqar. Tərk edilmişləri qovuşduran ruhlar. B.: 2017.-262 s.

 124. Bayramlı Zabil. "Silsilətün-Nəsəbi Səfəviyyə" əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. B.: “Avropa”, 2019.-106 s.

 125. Bayramlı Zəkulla. Füzuli...və... B.: “Elm və təhsil”, 2018.-327 s.

 126. Bayramov Araz. Azad. B.: 2011.-175 s.

 127. Bayramzadə Elşən. Fəlsəfə. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-254 s.

 128. Behbud oğlu Yusif. Qarabağ sindromu. B.: “Şəms”, 2007.-256 s.

 129. Bektaşi Samirə. Azərbaycan dili. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-192 s.

 130. Bentli Erik. Dramın həyatı. B.: “ADMİU”, 2019.-271 s.

 131. Beynəlxalq (publik) hüquq kursu. II cild. B.: “Günəş-B”, 2018.-702 s.

 132. Beynəlxalq (publik) hüquq kursu.I cild. B.: “Günəş-B”, 2018.-752 s.

 133. Beynəlxalq (Publik) hüquq kursunun tədris proqramı. B.: “Kooperasiya”, 2018.-179 s.

 134. Bədəlzadə Ağasən. Elə gəzməyə də Vətən yaxşıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-235 s.

 135. Bədii ədəbiyyatda dialektizmlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-287 s.

 136. Bəhmənli Vaqif. Qansız savaş. B.: “Renessans-A”, 2019.-399 s.

 137. Bəxtikəm Bəxtiyar. Biz ayrılanda. B.: 2011.-140 s.

 138. Bərdəli Şahin. Atəşlə doludur küllərim mənim. B.: “Borçalı”, 2018.-700 s.

 139. Bir ömrün imzası-Zərifə Əliyeva. B.: “Tərəqqi”, 2018.-282 s.

 140. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2018. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-456 s.

 141. Boratav Pertev. Türk folkloruna dair 100 sual (İnanclar, adət və mərasimlər, oyunlar). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-335 s.

 142. Börn Riçard. Səhv kitaba düşmüşük. B.: “TEAS-Press”, 2018.-32 s.

 143. Brext Bertold. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2019.-462 s.

 144. Bronte Emili. Tufanlı yoxuşlar. B.: “Qanun”, 2017.-440 s.

 145. Buq Ceyson. Mənə kitab oxu! B.: “Bərəkət”, 2018.-228 s.

 146. Burk Raçel. Səhifəni çevirmə. B.: “TEAS Press”, 2018.-36 s.

 147. Butnaru Leo. Çətir götürməyi unutmayın. B.: “Mütərcim”, 2019.-64 s.

 148. Bünyad Yaşar. Miqrant. B.: “Çardaq yayınları”, 2017.-90 s.

 149. Bürcəliyev Anar. Onun dünyası. Gəncə.: “Aytac”, 2019.-150 s.

 150. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-322 s.

 151. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. IV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-264 s.

 152. Cabbarlı Nərgiz. Həqiqət Rzayeva. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 153. Cabbarlı Nərgiz. Mirzağa Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-119 s.

 154. Cabbarov İ. Ali cəbr kursu. B.: “Mütərcim”, 2018.-383 s.

 155. Cahangir Rüstəmov-90. Azərbaycanın xalq rəssamı. B.: 2016.-64 s.

 156. Camalov Fariz. Yoğun bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. B.: “MBM”, 2019.-321 s.

 157. Casir Övdə. Şəriətin məqsədləri. B.: "İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-184 s.

 158. Cavelidze Elizbar. Ruhi bağdadi (Həyatı, dünyagörüşü, lirikası). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-209 s.

 159. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 s.

 160. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-228 s.

 161. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C.1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-240 s.

 162. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C.2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-323 s.

 163. Cavid Hüseyn. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-267 s.

 164. Cəbrayılov İntiqam. Təhsilin təşkilinə müasir pedaqoji yanaşmalar. B.: “Mütərcim”, 2019.-274 s.

 165. Cəfər Hamlet. Hasar. B.: “Qanun”, 2019.-16 s.

 166. Cəfərli Fuad. Latın sükutu. B.: “Mono Group”, 2019.-76 s.

 167. Cəfərli Vaqif. Seçilmiş əsərləri. III cild. B.: “Ecoprint”, 2018.-184 s.

 168. Cəfərova Firuzə. Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisi daxilində heyvandarlığın ərazi təşkili. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 169. Cəfərova Xülya. Külək-Yel kürəsinin şahzadəsi. B.: “TEAS Press”, 2018.-180 s.

 170. Cəfərova Jalə. Əbədi yaşayanlar. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-128 s.

 171. Cəfərova Nabat. Nitq inkişafı üzrə işin metodikası. B.: “ADPU”, 2018.-235 s.

 172. Cəlil Fərəh. Mifologiyanın əsasları. B.: “Mütərcim”, 2018.-135 s.

 173. Cəlil Məmmədquluzadə-150. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-39 s.

 174. Cordano Paolo. Sadə ədədlərin tənhalığı. B.: “Qanun”, 2018.-319 s.

 175. Çalışqanlığı öyrədən hekayələr. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 176. Çexov Anton. Darıxdırıcı əhvalat. B.: “Qanun”, 2019.-95 s.

 177. Çinarlı ömrün əbədiyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-159 s.

 178. Çingizoğlu Ənvər. Ziyadoğlu Qacarlar. B.: “Mütərcim”, 2018.-303 s.

 179. Dac Elizabet. Gümüş konkilər. B.: “Libra kitab”, 2019.-136 s.

 180. Dadaşov Dadaş. "Azərbaycan"simfonik poeması. B.: 2018.-96 s.

 181. Dadaşov Dadaş. Birinci simfoniya. B.: 2018.-125 s.

 182. Daş keşikçilər. B.: “İRS Publishing House”, 2018.-208 s.

 183. Daşdəmirov A.O. Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər fənnindən kurs layihələrinin və laboratoriya işlərinin icrası. B.: “ADPU”, 2018.-190 s.

 184. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri Rəsmi statistik nəşr. B.: “[9 №-li kiçik müəssisə]”, 2018.-147 s.

 185. Deziderius Erazmus. Axmaqlığın tərifi. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 186. Dədə Əzizxan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-80 s.

 187. Dədə Şəmşirin sənət dünyası. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-224 s.

 188. Dəniz. Kollaj düşüncələr. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-112 s.

 189. Dərələyəzli ustad Aşıq Cəlil. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 190. Dikkens Çarlz. Oliver Tvistin macəraları. B.: “TEAS-Press”, 2018.-824 s.

 191. Dostiyev Tarix. Arxeoloji lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-324 s.

 192. Durmuş İlhami. Türk tarixinin öncülləri. B.: “Xan”, 2016.-168s.

 193. Dursun Yusuf. Bir incidir İstanbul. B.: “Qanun”, 2018.-189 s.

 194. Dursun Yusuf. Fatehin qanadları. B.: “Davam”, 2016.-256 s.

 195. Düma Aleksandr. Qraf Monte-Kristo. B.: “Bərəkət”, 2016.-128 s.

 196. Dürüstlüyü öyrədən hekayələr. B.: “Bərəkət”, 2018.-68 s.

 197. Elat fədailəri: Mədəd Coşqun-80, Osman Əhmədoğlu-70. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-237 s.

 198. Elçin Teymur. Könlüm Qarabağdadır. B.: “TEAS Press”, 2019.-356 s.

 199. Eldar Bahadır oğlu Zeynalov 70. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-344 s.

 200. Eldarov Nəzər. Coğrafiya kabineti və coğrafiya meydançası. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-103 s.

 201. Elm və təhsil fədaisi. B.: “Orxan”, 2018.-160 s.

 202. Elşir. Anamın laylası bir yaz yağışı. B.: “Avropa”, 2018.-237 s.

 203. Estulin Daniel. "Bilderberq klubu" nun sirləri. B.: “Qanun”, 2017.-304 s.

 204. Eynullayev Tahir Rəqsin dili. (Kitab teatr-ali məktəbləri üçün tərtib olunub). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-377 s.

 205. Eyvazlı Rəşid. Düşüncələr işığında. B.: “Çıraq”, 2018.-260 s.

 206. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. Hesablamağı bacarmayan ağıllı meymun. B.: “İdrak İctimai Birliyi”, 2019.-65 s.

 207. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. İki qanun arasında insan Özünü və başqalarını dərkdə Quran dünyagörüşü. B.: “CBS”, 2018.-81 s.

 208. Əbdülməlikian Gəruş. Sonuncu quş. B.: 2019.-96 s.

 209. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-332 s.

 210. Əbilov Rəşad. Xanbulançay su anbarı. B.: 2018.-77 s.

 211. Əcəmov Keykavus. Kinetika və kataliz. B.: “EL Print”, 2019.-444 s.

 212. Ədaləti öyrədən hekayələr. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 213. Ədiloğlu Ağaməli. İnsannamə. B.: “Günəş”, 2019.-220 s.

 214. Əfəndiyev Tural. Ekran və marketinq. B.: “Ozan”, 2010.-152 s.

 215. Əfəndiyeva İradə. Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “"XXI" Yeni Nəşrlər Evi”,2018.-103 s.

 216. Əfəndizadə Şəfiqə. Seçilmiş əsərləri (1903-1925). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-425 s.

 217. Əfəndizadə Rəşid bəy. Məktəbə dəvət. B.: “TEAS Press”, 2018.-280 s.

 218. Əfşar Cahangir. Fikir, düşüncə və mülahizələrim. K. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-341 s.

 219. Əhməd Dilqəm. Milliyyəti: Türk. B.: “Çapar yayınları”, 2019.-220 s.

 220. Əhmədli Arifə. MDB-nin iqtisadi-sosial və siyasi coğrafiyası. B.: “Avropa”, 2016.-402 s.

 221. Əhmədli Baba. Azərizm fəlsəfəsi. B.: “Kitab çapı”, 2019.-242 s.

 222. Əhmədli Bədirxan. Türkçülüyün üçlü formulu: nəzəri və tarixi aspektləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-288 s.

 223. Əhmədli Hacı Əhməd. Bu sərvətə bu dəyərə yiyə dur. B.: “Zərdabi”, 2019.-304 s.

 224. Əhmədli Nazir. Nadanlıq. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-632 s.

 225. Əhmədoğlu Malik. Həsrətimin sonu gəlmir. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-536 s.

 226. Əhmədov Nəsimi. Abşeron regionunda mineral xammaldan istifadənin səmərəliliyi. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-325 s.

 227. Əhmədov Alpay. Nato və ümumavropa təhlükəsizlik sistemi. B.: “Mütərcim”, 2018.-123 s.

 228. Əhmədov Əhməd-Cabir. Qida məhsullarının tarixi mənşəyi, rəvayətlər və həqiqətlər. B.: “Elm”, 2019.-496 s.

 229. Əhmədov Səbuhi. Admiral Cavadov: həyatı və döyüş yolu. B.: “Hərbi Nəşriyyat”, 2018.-212 s.

 230. Əhmədov Teymur. Nəriman Nərimanov. B.: “Nurlar”, 2018.-448 s.

 231. Əhmədova Nahidə. Leylalı nəğmələr. B.: “Maarif”, 2019.-159 s.

 232. Əhmədova Aygün. Uşaq şeirinin inkişaf yolları (1980-1990-cı illər). B.: “Mütərcim”, 2018.-126 s.

 233. Əhmədova Günel. Yusif Səmədoğlunun "Qətl günü" romanında tarixi, mədəni yaddaş qatları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-64 s.

 234. Əjdəroğlu Camaləddin. Burulğan. B.: “SkyE”, 2019.-130 s.

 235. Əkbər oğlu Məcidov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-114 s.

 236. Əkbərov Rahib. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin dövlət və hüquq tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-399 s.

 237. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2019. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-518 s.

 238. Ələddinoğlu Heydər. Üzümə çırpılan qapılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-206 s.

 239. Ələkbər Rzaquliyev: Rəngkarlıq və qrafika. B.: 2018.-336 s.

 240. Ələkbərli Məryəm. Rənglərin fəlsəfəsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-66 s.

 241. Ələkbərov Elşən. İnformatika. Magistraturaya və Dövlət qulluğuna hazırlıq testləri. B.: 2014.-175 s.

 242. Ələkbərov Urxan. İnklüziv inkişafın idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2018.-215 s.

 243. Ələkbərzadə Elçin. Nostradamus. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.-143 s.

 244. Ələmi Əli. Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində. B.: “Səda”, 2019.-400 s.

 245. Əli Nəcəfqulu oğlu Nuriyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-174 s.

 246. Əlibəyli Həsən. Birinci dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk-müsəlman əhalinin soyqırımı. B.: “Turxan”, 2018.-123 s.

 247. Əlibəyli Xanımana. Biletsiz sərnişin. B.: “TEAS Press”, 2018.-383 s.

 248. Əliquliyev Rasim. Verilənlərin sanitarizasiyası: müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri Ekspress-informasiya.İnformasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-115 s.

 249. Əlil vətəndaşların tibbi-reabilitasiyası və əmək fəaliyyətindəki imtiyazları. B.: “Adiloğlu”, 2018.-93 s.

 250. Əlimərdanlı Hafiz. Qəzəllər rübailər. B.:”Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 251. Əlimərdanlı Hafiz. Yarat hələ ömür deyir. B.: “Print-S”, 2018.-248 s.

 252. Əlisaoğlu Qənimət. Həbsxana. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-524 s.

 253. Əlişanoğlu Tehran. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun beş ili Akademik İsa Həbibbəyli ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 254. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 76. Sentyabr 2016 - Oktyabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 255. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 75. İyul 2016 - Sentyabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 256. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 77. Noyabr 2016 - Dekabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 257. Əliyev Ülvi. Sosial xidmətlə bağlı məlumat kitabçası. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-55 s.

 258. Əliyev Arif. Son çağrı. B.: “Altun Kitab”, 2013.-237 s.

 259. Əliyev Aydın. Azərbaycan rəqs musiqisi: ifaçılıq xüsusiyyətləri və tədrisi. B.: “Ecoprint”, 2019.-128 s.

 260. Əliyev Elçin. Ordubad rayonunun tunc və ilk dəmir dövrü arxeoloji abidələri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-272 s.

 261. Əliyev Faiq. Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi. B.: 2016.-300 s.

 262. Əliyev İlham. Fevral 2016-Aprel 2016. K. 73. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 263. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.78. Dekabr 2016-Mart 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 264. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.79. Mart 2017-May 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 265. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.80. May 2017-İyun 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 266. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Dekabr 2015-Fevral 2016. K. 72. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 267. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. May 2016-İyul 2016. K. 74. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 268. Əliyev Kamran. Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid. Əsərləri, 10 cilddə. C. 5. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-554 s.

 269. Əliyev Kamran. Hüseyn Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-456 s.

 270. Əliyev Kamran. Klassiklər, müasirlər. Əsərləri, 10 cilddə. C. 4. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-375 s.

 271. Əliyev Kamran. Romantizmin nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-360 s.

 272. Əliyev Kamran. Romantizmin poetikası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-312 s.

 273. Əliyev Mehman. Səhranın tənha ağacı. B.: “Ziya”, 2019.-264 s.

 274. Əliyev Səbuhi. Bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərin xüsusiyyətləri (cinayət-hüquqi və kriminoloji problemlər)B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-520 s.

 275. Əliyev Vəli. Ümumi tarix 6. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-128 s.

 276. Əliyeva Fidan. Həyat şəfqəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-68 s.

 277. Əliyeva İfrat. Çırağı sönməyən poeziya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-320 s.

 278. Əliyeva Sədaqət. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların milli mədəniyyətlə tanışlığının təşkili metodikası. B.: “ADPU”, 2019.-100 s.

 279. Əlyazmalar institutunda mühafizə olunan dövri mətbuatın kataloqu. B.: “Elm”, 2018.-358 s.

 280. Əmək qanunvericiliyi və şərhlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-424 s.

 281. Əmrahlı Limunət. Uşaq autizmi: psixoloji məsələlər. B.: “MM-S”, 2018.-232 s.

 282. Əmrahov Ziyad. Azərbaycan parlamentarizmi tarixi-100. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-268 s.

 283. Ərəb dilinin qrammatikası. I nəşr. B.: “Zərdabi LTD”, 2011.-248 s.

 284. Əsasnamələr, qaydalar, təlimatlar və məlumatlar toplusu. B.: “Nurlar”, 2018.-191 s.

 285. Əsədova Bəsti. Duz stresinin təsirindən bəzi bir və ikiləpəli bitkilərdə əsas NADPH-əmələ gətirən fermentlərin aktivliklərinin tədqiqi. B.: “ADPU”, 2019.-200 s.

 286. Əsgərqızı Afaq. Dağların fəryadı. B.: “Zəngəzurda”, 2019.-164 s.

 287. Əsgərli Ələkbər. Yarımçıq ömrün akkordları. B.: “Gənclik”, 2018.-272 s.

 288. Əsgərov Ziyafət. Hüquqi dövlət və konstitusiya. B.: “Azərbaycan”, 2019.-280 s.

 289. Əsgərova Yadigar. Səməd Mənsur. Həyatı və yaradıcılığı. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-175 s.

 290. Əşrəf Hacıyev. Biblioqrafik göstərici. B.: “Avropa”, 2018.-294 s.

 291. Əyyublu Mahmud. İsa Cavadoğlu yaradıcılığı ədəbi proseslərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-204 s.

 292. Əzimli ələddin. Susamış dəniz. B.: “Günəş MMC”, 2019.-256 s.

 293. Əzizbəyli Arif. Türk ədalətinin əks-sədası. B.: “Maarif”, 2018.-87 s.

 294. Əzizbəyli Ramiz. Cızma-qaralar. B.: “Ecoprint”, 2019.-192 s.

 295. Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları kataloqu. Naxçıvan.: “Tusi”, 2018.-120 s.

 296. Faruqi İsmayıl Raci. Tövhid İslam mədəniyyətinin əsası. B.: “CBS”, 2018.-38 s.

 297. Fərhad Əhməd. Qurun dar ağacı başımın üstə. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-258 s.

 298. Fərhəngi Həsən. Tanrını güllələmək. Ankara.: “Sonçağ”, 2017.-122 s.

 299. Fətəliyev Hasil. Biotexnologiya. B.: “Ecoprint”, 2019.-360 s.

 300. Firsov M.V. Sosial işin nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-480 s.

 301. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası. B.: “Mütərcim”, 2018.-191 s.

 302. Fond bazarı-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-32 s.

 303. Fromm Erix. Psixoanaliz və din. Ankara.: 2018.-120 s.

 304. Gəncəli Sabahi. Gül dəstəsi. B.: “Ulu”, 2019.-128 s.

 305. Gəncəvi Nizami. Leyli və Məcnun. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-352 s.

 306. Göydən düşən nağıllar 1. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 307. Göydən düşən nağıllar 2. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 308. Gözəlliyin sirləri. B.: “Buta dizayn”, 2011.- 112 s.

 309. Gücümüz birliyimizdədir mövzusunda Elmi Konfransın materialları İsmayıllı şəhəri, 15 dekabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-247 s.

 310. Gülgəz-Cahan Gülnarə. Belə də olur... B.: “Qanun”, 2018.-79 s.

 311. Gündüz Osman. Müəllimlər üçün sosial servislər. B.: 2013.-152 s.

 312. Günəş Nəsibə. Bu dünyanın yaxşısı da, pisi də, köç eləyib ürəyimin içinə.B.: 2018.-128 s.

 313. Günəş Nəsibə. Hacc. B.: 2018.-368 s.

 314. Günəş Nəsibə. Qırıq-qırıq Xatirələr. 2-ci kitab. B.: 2018.-304 s.

 315. Günəş Nəsibə. Saçlarına gül düzüm. B.: 2018.-200 s.

 316. Günəşə doğru gedən adam. B.: “Ecoprint”, 2018.-184 s.

 317. Hacı İlyas. Özümü Allaha bağlayan kəsəm. B.: “Vektor”, 2017.-152 s.

 318. Hacıyev Asif. "Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu. II kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-168 s.

 319. Hacıyev Cövdət. 24 prelyüd. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-64 s.

 320. Hacıyev Fazil. Auditdə iqtisadi təhlil. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-416 s.

 321. Hacıyev Fərhad. Əlimərdan bəy Topçubaşov. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-168 s.

 322. Hacıyev Şamil. Nimil Gəlişi ilə payızımı bahar edən qadına. Bakı.: 2018.-103 s.

 323. Hacıyev Tofiq. Cəbrayıl şivəsi. B.: “Elm”, 2018.-408 s.

 324. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri. C. 3. B.: “Elm”, 2018.-408 s.

 325. Hacıyeva Həqiqət. İbtidai siniflərdə həyat bilgisinin rollu oyun texnologiyaları ilə tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 326. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1952-1969-cu illər) I cild. B.: “Bestpack”, 2017.-400 s.

 327. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1970-1979-cu illər) II cild. B.: “Bestpack”, 2017.-302 s.

 328. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1980-1991-ci illər) III cild. B.: “Bestpack”, 2017.-368 s.

 329. Hacızadə Elşən. Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan. B.: “Letterpress”, 2018.-912 s.

 330. Hacızadə Kənan. Bilinənin Əksinə-İblisin ilhamı. B.: “Kitab Klubu”, 2016.-111 s.

 331. Hacızadə Səbinə. Azərbaycanı tanıyaq. H. 1. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-64 s.

 332. Haksli Oldos. Yeni cəsur dünya. B.: “Qanun”, 2018.-255s.

 333. Haqverdi Oruc. Mənim dünyam. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-270 s.

 334. Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Ac həriflər. B.: “TEAS Press”, 2018.-416 s.

 335. Hematologiyada sitokimyəvi müayinələr. B.: 64 s.

 336. Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində. III kitab. B.: 2011.-352 s.

 337. Heyq Mett. Zamanı necə dayandırmalı. B.: “TEAS-Press”, 2018.-428 s.

 338. Həbibbəyli İsa. Orta əsrlər Vahid Şərq ədəbi prosesi C. 1. B.: “Ləman”, 2018.-473 s.

 339. Həbibbəyli İsa. Ədəbiyyatşünaslıq elminin məbədi. B.: “Ozan”, 2018.-484 s.

 340. Həbibi Nəbibə. Allahın gözəl adları. B.: “Ecoprint”, 2018.-208 s.

 341. Həbibi Nəbibə. Nəsihətlər. B.: “Ecoprint”, 2018.-176 s.

 342. Həbibova Ziyafət. Dəyişikliklərin idarə olunması və dövlət idarəçiliyi. B.: “Təhsil”, 2018.-231 s.

 343. Həmidov Sahil. Kimya 10. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-200 s.

 344. Həmidova Zəminə. Qayəsi nur. B.: “Elm və Zəka”, 2018.-193 s.

 345. Həsəni Orxan. Metro terminalının sevgisi. B.: “Təhsil”, 2019.-64 s.

 346. Həsənli Orxan. Sancaqlı kölgələr və Leyla Xuni. B.: 2016.-210 s.

 347. Həsənoğlu Zakir. Xəyalım uçdu dağlara. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 348. Həsənoğlu Zakir. Qəzəllər, təcnislər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.- 80 s.

 349. Həsənov Müsəllim. Nobellər Neft, milyonçular və qoçular şəhərində. B.: “Teas Press”, 2018.-167 s.

 350. Həsənov Ələmdar. Ali riyaziyyatın xüsusi bölmələri. B.: “Ecoprint”, 2018.-222 s.

 351. Həsənov Həsən. Birinci respublikaya aparan yolda. B.: “TEAS Press”, 2018.-448 s.

 352. Həsrət Eldar. Məni xəfif əsən yellərdən soruş. B.: “Vektor”, 2017.-232 s.

 353. Həsrət. İtgin ruhlar. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-207 s.

 354. Həsrət. Taleyimin çiçəkləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-204 s.

 355. Həşimli Hüseyn. Naxçıvanlı yazıçılar və "Məktəb" jurnalı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-144 s.

 356. Həvilova Fəxriyyə. Azərbaycanın memorial muzeyləri və mədəni irsimiz. B.: “Ecoprint”, 2019.-202 s.

 357. Hidravlika, hidravliki maşınlar kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər. B.: “AzMİU”, 2019.-108 s.

 358. Holmberq Çarli N. Kağız sehrbazı. B.: “TEAS-Press”, 2018.-194 s.

 359. Höte İohann Volfqanq. Herman və Dorotiya. B.: “Qanun”, 2019.-112 s.

 360. Hüquq və insan haqları institutunun 2017-ci il üçün hesabatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-103 s.

 361. Hümbətəliyev Rövşən. Süni intellekt və ekspert sistemləri. B.: “ADPU”, 2018.-159 s.

 362. Hümbətəliyev Rövşən. Təhsildə İKT. B.: “ADPU”, 2018.-103 s.

 363. Hümmət Həsənov-90. B.: “Azərnəşr”, 2014.-316 s.

 364. Hüseynov Rafael. Hacıbaba Hüseynov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-143 s.

 365. Hüseynov Bəbir. Həyat illərin aynasında. B.: “Təhsil”, 2018.-304 s.

 366. Hüseynov Bəhram. Azərbaycanın quru ərazisində neft-qaz-geoloji rayonlaşdırma. B.: “Mars Print”, 2019.-310 s.

 367. Hüseynzadə Əkrəm. Naxçıvan folklor mətnlərində yaşayan tarix. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-184 s.

 368. Hüseynzadə Tofiq. Miskin Abdal-qeyb ərəni, təsəvvüf piri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-360 s.

 369. Xalisa. Faktlar, sənədlər, şəkillər. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-384 s.

 370. Xalqın şairi. Gənc şairlərdən seçmələr. B.: “TEAS-Press”, 2018.-118 s.

 371. Xanlaroğlu Eldar. Ömür kitabımın səhifələri. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-352 s.

 372. Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. I cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-222 s.

 373. Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. II cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-212 s.

 374. Xəlil Zahid. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. B.: “ADPU”, 2019.-305 s.

 375. Xəlilli Fariz. Məktəblilər üçün Azərbaycan arxeologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-63 s.

 376. Xəlilli Şahin. Klassik poeziya və ədəbi əlaqələr.. B.: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”, 2003.-164 s.

 377. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan dilində feil. B.: “Adiloğlu”, 2018.-223 s.

 378. Xəlilov Polad. Bakı neft sənayeçiləri qurultayının fəaliyyəti tarixindən (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri) B.: “Turxan”, 2018.-2018.-212 s.

 379. Xəlilov Yunis. Dünyagörüşü ilə bağlı 1111 sual-1111 cavab. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-168 s.

 380. Xəlilov Zafiq. Beynəlxalq hava hüququnun nəzəri əsasları B.: 2019.-199 s.

 381. Xəlilova Leyla. Söz incisi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-157 s.

 382. XX əsr Azərbaycanın görkəmli dövlət qurucuları "Kaspi nəşrləri" seriyası. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-235 s.

 383. XX əsr Böyük Britaniya və Amerika ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram. B.: “Mütərcim”, 2009.-68 s.

 384. Xroniki limfoleykozlu xəstələrin müayinəsi və müalicəsi. B.: 2018.-31 s.

 385. Xubanlı Fərhad. Şagirdlərin milli-mənəvi tərbiyəsində çağdaş poeziyanın roluna bir nəzər.. B.: “Qanun”, 2019.-176 s.

 386. Xudiyev Nizami. Ömürdən səhifələr. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-704 s.

 387. Xudiyev Nizami. Ömürdən səhifələr. Seçilmiş əsərləri. XIV cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-704 s.

 388. Xudiyev Nizami. Professor Ə. Dəmirçizadə dünyası. B.: “ADPU”, 2019.-191 s.

 389. İbrahimxəlil Lətif. Çərxi-Fələk. B.: “Qanun”, 2019.-94 s.

 390. İbtidai təhsil fakültəsində pedaqoji təcrübənin təşkili və aparılmasına dair metodiki vəsait. B.: “ADPU”, 2019.-178 s.

 391. İdrisi Baloğlan. Qürbətin dadı. B.: “Vektor”, 2018.-147 s.

 392. III beynəlxalq Həmzə Nigari türk dünyası mədəni irsi simpoziumu materialları 17-18 may 2017 Şamaxı, Azərbaycan. Şamaxı :ADPU,2017.-723 s.

 393. İqtisadi hüquq. B.: “Günəş-B”, 2019.-623 s.

 394. İlanvurmalar zamanı ilk yardım, profilaktika və müalicə. B.: “Azərbaycan Tibb Universiteti”, 2019.-53 s.

 395. İlhamə Aytac. İlk qələmim. B.: “Ləman”, 2018.-24 s.

 396. İmadəddin Nəsimi - 650 (metodik vəsait). B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-57 s.

 397. İmanquliyeva Aida. Məqalələr və tərcümələr. B.: “Çap Evi”, 2010.-488 s.

 398. İmanov Kamran. Azərbaycan musiqi alətlərinin qorunması və inkişafı haqqında. B.: 2017.-20 s.

 399. İmanov Kamran. Erməni (yad)el(li) nağılları. B.: 2016.-330 s.

 400. İmanov Telman. İnnovativ iqtisadiyyatda məhsullar bazarının infrastruktur təminatı. B.: “Politex”, 2018.-481 s.

 401. İnformasiya təhlükəsizliyi. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-388 s.

 402. İnnovativ gənc fermerlər. B.: “Servis Az”, 2018.-47 s.

 403. İnsan alveri. B.: “QHT”, 2018.-83 s.

 404. İraq-Türkman poeziya antologiyası. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-464 s.

 405. İrfan Tural. Çənlibeldən Göyçəyə. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-270 s.

 406. İsaq İnqilab. Nərgizin nərgizləri. B.: “Zərdabi” 2018.-176 s.

 407. İsgəndərov Elnur. Diqqət, evdə uşaq var! B.: “Bərəkət”, 2018.-264 s.

 408. İsgəndərov Məmməd. Şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və ətraf mühit. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-369 s.

 409. İsgəndərova, Leyla. İnsan hüquq və azadlıqları ümumbəşəri dəyərlər sistemində: müasir çağırışlar və təhdidlər. B.: “AFPoliqrAF”, 2018.-184 s.

 410. İsgəndərzadə Elçin. 5 cilddə. I cild. (şeirlər) B.: “Vektor”, 2017.-432 s

 411. İsgəndərzadə Elçin. 5 cilddə. II cild. (poemalar) B.: “Vektor”, 2017.-396 s.

 412. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 3. (Məqalələr, ön sözlər, rəylər). B.: “Vektor”, 2018.-413 s.

 413. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 4. (Müsahibələr, esselər, çevirmələr) B.: “Vektor”, 2018.-439 s.

 414. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 5. (Haqqında yazılanlar və deyilənlər). B.: “Vektor”, 2018.-446 s.

 415. İsmayıl Zülfiyyə. Naxçıvan dialekt və şivələrinin tədqiqi məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-200 s.

 416. İsmayılov Xəyyam. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin dövlət və hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-327 s.

 417. İsmayılov Rafiq. Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Azərbaycan dili (tədris dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Altun Kitab”, 2018.-191 s.

 418. İsmayılov Sənan. Vergilər: praktiki aspektlər. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-200 s.

 419. İsmayılov Ziyəddin. Kəlbəcərə tək getmə, ata! Ağcabədi.: 2019.-355 s.

 420. İsmayılova Yeganə. Anarın "Dədə Qorqud" yaradıcılığı. B.: “Elm”, 2018.-289 s.

 421. İsmayılova Xuraman. Sətirlərdə bitən ömür. B.: “Nərgiz”, 2018.-248 s.

 422. İsmayılova R.Ə. Əqli mülkiyyət və akademik yazı. B.: 2019.-124 s.

 423. İsmayılova Sevda. Riyaziyyat 6. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-208 s.

 424. İsmayılova Sevda. Riyaziyyat 7 Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün Riyaziyyat fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-224 s.

 425. İsrafil Gülnarə. İki. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-119 s.

 426. İstedadlı uşaqların inkişaf məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2018.-95 s.

 427. İstintaq baxışı taktikası. B.: “Mütərcim”, 2018.-101 s.

 428. İşiquro Kazuo. Dəyişən dünyanın rəssamı. B.: “TEAS Press”, 2018.-342 s.

 429. İvgin Hayrettin. Manas: Altay dağlarının qaplanı.Ankara.: 2016.-356 s.

 430. Kallistov Dmitri. Antik teatr. B.: “Kritika”, 2018.-244 s.

 431. Kalman Miksat. Danışan kürk. B.: “Qanun”, 2017.-180 s.

 432. Kamal Nərmin. Küçədən keçən adam haqda yazılar. B.: “Alatoran”, 2017.-244 s.

 433. Kargüzarlıq: A-dan Z-yə. B.: “CBS”, 2018.-320 s.

 434. Karmel Annabel. İkimiz üçün yeməliyəm Hamiləlik zamanı və doğuşdan sonra düzgün qidalanma haqqında bilmək istədiyiniz hər şey. B.: “TEAS Press”, 2018.-191 s.

 435. Kavanlı Bəxtiyar. Ürəyimin fəryadı. B.: “Zəngəzurda”, 2018.-231 s.

 436. Kazımov Arif. Sirli-sehrli tapmacalar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 437. Kazımov Qəzənfər. Azərbaycan dilində ikihecalı sadə feillər. B.: “Avropa”, 2018.-191 s.

 438. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları Azərbaycan kinosu-120. Buraxılış X. B.: “Tərəqqi”, 2018.-282 s.

 439. Keret Etgar. Yeddi bəhrəli il: memuar. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 440. Kəlbizadə Elnur. Türk xalqlarının tarixi fənninin proqramı. B.: 2019.-20 s.

 441. Kəmsavad Məhəmməd. $a Seçilmiş əsərlər. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 442. Kəngərli Asif. Alkoqol - sağlamlığın və sağlam həyat tərzinin düşməni. B.: “Mütərcim”, 2018.-90 s.

 443. Kəngərli Aləm. Naməlum adam. B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 444. Kəngərli Asif. Narkotik maddə - ailəvi qırğın "silahı". B.: “Mütərcim”, 2018.-98 s.

 445. Kəngərli Asif. Tütünçəkmə barədə hər şey. B.: “Mütərcim”, 2018.-62 s.

 446. Kərəmoğlu Bayram. Topallının yaddaş kitabı. B.: “Çinar-çap”, 2018.-424 s.

 447. Kərimli Vüqar. Aqrar sahədə stratei menecmentb.: “Elm və bilik”, 2018.-150 s.

 448. Kərimov Coşqun. Kvan. B.: “TEAS Press”, 2018.-207 s.

 449. Kərimov İkram. Zirvədən zirvəyə. I kitab. B.: “Letterpress”, 2018.-755 s.

 450. Kərimov Paşa. XVII əsr anadilli Azərbaycan lirikası. B.: “Nurlan”, 2011.-353 s.

 451. Kiplinq Redyard. Cəsur kapitanlar. B.: “Libra kitab”, 2019.-152 s.

 452. Kitabxana xidməti fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-12 s.

 453. Kitabxanaşünaslığa giriş fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-12 s.

 454. Kitabi-Dədə Qorqud dastanının qrammatik tədqiqi (fonetik; morfoloji və sintaktik təhlil). B.: “Elm”, 2018.-491 s.

 455. Klinton Hillari Rodham. Çətin seçmələr. B.: “TEAS-Press”, 2018.-832 s.

 456. Koç Hamdi. Çılpaq və yalnız. B.: “Qanun”, 2018.-559 s.

 457. Koç Riçard. 80/20 prinsipi. B.: “Qanun”, 2018.-464 s.

 458. Kotler Filip. A-dan Z-dək marketinq. B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 459. Kruqman Pol. Beynəlxalq iqtisadiyyat Nəzəriyyə və siyasət. 11-ci nəşr. Nyu York.: “MODULUS MMC”, 2018.-831 s.

 460. Qabiloğlu Mahir. İtbaşı. I hissə. B.: “Adiloğlu”, 2019.-308 s.

 461. Qacar Çingiz. Köhnə Şuşa. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-341 s.

 462. Qadın-ana-sənət dünyası. Antologiya. I kitab. B.: “SkyE”, 2018.-656 s.

 463. Qadın-ana-sənət dünyası. Antologiya. II kitab. B.: “SkyE”, 2019.-664 s.

 464. Qadınlara və qızlara qarşı zorakılığa son! B.: “Xələfli”, 2018.-21 s.

 465. Qadınların maliyyə resurslarına və maliyyə xidmətlərinə əlçatanlıq imkanları (maliyyə inkluzivliyi) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-36 s.

 466. Qadınların sosial-iqtisadi sahədə səlahiyyətləndirilməsi üzrə mövcud durum. Baza təhlili. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-106 s.

 467. Qafarlı Arzu. 5i - uğur düsturu. B.: “TEAS Press”, 2018.-177 s.

 468. Qafarov A.M. Fövqəladə hallarda qarşılıqlı əvəzolunma və texniki ölçmələr. B.: “Papirus”, 2017.-500 s.

 469. Qalaxudatlı Zülfüqar.

 470. Qanadlı nağıllar. B.: “Bərəkət”, 2017.-66 s.

 471. Qara Qarayev: biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-696 s.

 472. Qarabağ: folklor da bir tarixdir K. 10 (Zəngilan və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-382 c.

 473. Qarabağlı Şükufə. Cənnət nağılı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-151 s.

 474. Qaraçay Hadi. Tanrıya dirəniş. B.: “Alatoran”, 2016.-65 s.

 475. Qaragözova Elnarə XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatında arxetipin yeni formaları. B.: “Mütərcim”, 2018.-141 s.

 476. Qaraqan. Birinci addım "Beş anonim milyonçu". B.: “Qanun”, 2018.-255 s.

 477. Qarayev Qalib. Ürəyin işemik xəstəliyi. B.: “MSV nəşr”, 2017.-288 s.

 478. Qarayev Mamed. İnsan və heyvan fiziologiyası. B.: “Təhsil”, 2009.-302 s.

 479. Qarayev Zakir. Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya Təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-396 s.

 480. Qarayeva Könül. Anadangəlmə inkişaf qüsurları və onların risk amilləri. B.: “MSV nəşr”, 2017.-144 s.

 481. Qasım Ulduz. Xocalı şikəstəsi. B.: “Apostrof-A”, 2019.-307 s.

 482. Qasım Ulduz. Mən aşığam Qarabağda. B.: “OL”, 2013.-80 s.

 483. Qasım Ulduz. Tələbə gündəliyi. B.: “OL”, 2015.-152 s.

 484. Qasımlı Musa. Azərbaycan parlamentarizmi tarixi. 2 cilddə. I cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-688 s.

 485. Qasımlı Musa. Azərbaycan parlamentarizmi. 2 cilddə. II cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-680 s.

 486. Qasımoğlu Nəriman. Oxu. Quran açıqlaması. B.: “Təhsil”, 2018.-360 s.

 487. Qasımov Kamran. Mirassız varislər. B.: “Zero”, 2014.-128 s.

 488. Qasımov Nadir. Şeytanın sonuncu simfoniyası. B.: “Qanun”, 2017.-247 s.

 489. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər, perspektivlər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 490. Qəhrəmanoğlu Məmməd. Salxım söyüd. B.: “Ecoprint”, 2018.-272 s.

 491. Qəhrəmanova Nayma. Riyaziyyat 11. B.: “Radius”, 2018.-320 s.

 492. Qəhrəmanzadə Abdul. Şərifli sülaləsindən biri. B.: Sabah”, 2018.-550 s.

 493. Qələndərov Vaqif. Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə. B.: “ATU”, 2018.-400 s.

 494. Qəmgin Elbrus. Tarixin güzgüsü. B.: “Araz”, 2019.-334 s.

 495. Qənbərova Gülnarə. Naxçıvanda məskunlaşma və şəhərsalmanın inkişafı. C. 1. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-302 s.

 496. Qəniyev Həsən. Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək). B.: “Elm və təhsil”, 2019.-498 s.

 497. Qəzənfərqızı Aynur. Azərbaycan-qumuq folklor əlaqələri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-158 s.

 498. Qiraəti Möhsün. Dinimi öyrənirəm. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-71 s.

 499. Qlobal miqrasiya böhranı: beynəlxalq münasibətlər və Qərb siyasəti yeni tarixi dönüş ərəfəsində. B.: “COSTCO Company”, 2018.-308 s.

 500. Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Taras Bulba. B.: “Qanun”, 2018.-160 s.

 501. Qonaqov Rufiz. Xəzər hövzəsi və enerji təhlükəsizliyi. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 502. Qrann Devid. Qeyb olmuş şəhər. B.: “TEAS-Press”, 2018.-544 s.

 503. Qubadova Məsməxanım. Ərəblinski teatrı. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-306 s.

 504. Quliyev Aqşin. Xürrəmiliyin sosial-siyasi və hüquqi ideyaları. B.: 2018.-148 s.

 505. Quliyev Aqşin. Sosioloji hüquqşünaslığın tarixi aspektləri. B.: “Xəzər Universiteti”, 2017.-276 s.

 506. Quliyev Aqşin. Sosioloji hüquqşünaslığın tarixi aspektləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-274 s.

 507. Quliyev Azay. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları: tarix və inkişafb.: “Elm”, 2017.-195 s.

 508. Quliyev Oruc. Azərbaycanda şəhər əhalisinə kitabxana-informasiya xidməti. B.: “Mütərcim”, 2018.-204 s.

 509. Quliyev Telman. Bədii nəsrin leksik-semantik üslubu (Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının əsərlərinin materialları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-147 s.

 510. Quliyev Vilayət. Ədəbiyyatda Nobel mükafatı laureatları. B.: “Kitab aləmi”, 2009.-384 s.

 511. Quliyeva Mina. Metodik rəhbərlik. Məktəbəqədər müəssisələrdə Fransız dilinin təlimi. B.: “Kövsər”, 2018.-107 s.

 512. Quliyeva Mina. Xarici dil üzrə tədris kompleksinin modeli Proqram, dərslik, metodik rəhbərlik. Fransız dili materialı əsasında. B.: “Mütərcim”, 2018.-85 s.

 513. Qulusoy İlkin. Qazi Bürhanəddin "Divan"ının dilinin sintaksisi. Ankara.: 2019.-193 s.

 514. Quluzadə Məhəmməd. Azərbaycanda Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının hesabatlılığına dair bələdçi. B.: 2018.-93 s.

 515. Qurbani Rəhim. Göyçə yaraları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-307 s.

 516. Qurbani Surağat. Balakən nəğməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-360 s.

 517. Qurbanoğlu Hacı İlham. Ömür hədər keçməyə, kaş! B.: “Red N Line”, 2019.-130 s.

 518. Qurbanov Afad. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. I cild. B.: 2019.-280 s.

 519. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik. I cild. B.: 2019.-448 s.

 520. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik. II cild. B.: 2019.-272 s.

 521. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik. III cild. B.: 2019.-510 s.

 522. Qurbanov Afat. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. II cild. B.: 2019.-432 s.

 523. Qurbanov Şamil. Sona Axundova-Qarayeva Xatirə kitabı. B.: “Mütərcim”, 2018.-111 s.

 524. Qurbansoy Hacı Firudin. İmadəddin Nəsimi. B.: “Elm”,2019.-136 s.

 525. Laçın Kəmaləddin. Dünya bir bazardı, dəllalı şeytan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-100 s.

 526. Laçınlı Aşıq Şakir. Sazım-sözüm. B.: “Nərgiz”, 2016.-203 s.

 527. Levi Mark. Qorxudan daha güclü hiss. B.: “Qanun”, 2017.-352 s.

 528. Lətifov İltifat. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Kimya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 529. Li Harper. Bülbülü öldürmək. B.: “Bakumoz”, 2016.-384 s.

 530. London Cek. Ağ diş. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-244 s.

 531. London Cek. Martin İden. B.: “Qanun”, 2017.-400 s.

 532. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XIII cild. B.: “Turxan NPB”, 2018.-719 s.

 533. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XIV cild. B.: “Turxan NPB”, 2018.-763 s.

 534. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XV cild. B.: “Turxan”, 2019.-552 s.

 535. Mahmudoğlu Rəşad. Yanlış ünvan. B.: “ADPU”, 2019.-112 s.

 536. Mahmudova Aynurə. Füzuli ədəbi məktəbi (XVI-XVIII əsrlər) B.: “Elm və təhsil”, 2019.-200 s.

 537. Mahmudova Hicran. İskit-Sibir dünyası və Azərbaycan. B.: “Ecoprint”, 2019.-220 s.

 538. Mahmudova Nərmin. Leyla Məmmədbəyova. Şərqin ilk qadın təyyarəçisi. B.: “TEAS-Press”, 2018.-36 s.

 539. Mahmudzadə Ramin. İnformatika 6. B.: “Bakı nəşr”, 2018.-96 s.

 540. Mahmudzadə Ramin. İnformatika 7 Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün informatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-96 s.

 541. Mahmudzadə Ramin. İnformatika Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün İnformatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-207 s.

 542. Mahmudzadə Ramin. İnformatika Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün İnformatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-79 s.

 543. Makas Zeynelabidin. Mismarlı dolab. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-80 s.

 544. Marinaj Gjeke. Sevginin 24 saatı. B.: Zərdabi LTD”, 2018.-93 s.

 545. Mehdi Qərib. Savaş. B.: “Vektor”, 2018.-419 s.

 546. Mehdiyev Ramiz. Qriqorian kilsəsi Səfəvilər dövlətinə qarşı casusluq aləti kimi. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2019.-160 s.

 547. Mehdiyeva Fərqanə. Hayana gedib anam. B.: “Vektor”, 2018.-172 s.

 548. Mehdiyeva Gülnaz. 404 məntiq. B.: “Alatoran”, 2017.-86 s.

 549. Mehtiyev Azər. Qadınların səlahiyyətləndirilməsi üzrə vəsait. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-71 s.

 550. Mehvalıoğlu Müzahim. İtirmə məni. B.: “Ecoprint”, 2018.-240 s.

 551. Məcidoğlu Məmməd. Yalan danış mənimçün. B.: “Orxan”, 2018.-464 s.

 552. Məcidova Leyla. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-179 s.

 553. Mədəniyyət incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Yanvar-2019. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-140 s.

 554. Mədəniyyət incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2019. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-142 s.

 555. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2018. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-165 s.

 556. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Mart 2019. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-115 s.

 557. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2018. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-166 s.

 558. Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər Doktorant və gənc tədqiqatçıların XII Beynəlxalq elmi konfransının materialları. B.: “ADMİU”, 2018.-127 s.

 559. Mədətoğlu Əbülfət. Sözə ünvanlanmış 15 məktub. B.: “Maarif”, 2018.-159 s.

 560. Mədətov Qaraş. Azərbaycan SSR 1941-1945-ci illər müharibəsində. B.: “Turxan”, 2018.-510 s.

 561. Məhəmməd ibn Mahmud ibn Hacı Şirvani. Ətriyyat bağı. B.: “Elm”, 2019.-672 s.

 562. Məhəmmədəli Əhməd oğlu Ramazanov-60. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Nurlar”, 2018.-248 s.

 563. Məhəmmədzadə Mirzəbala. İstiqlal mücadiləsi. B.: 2018.-448 s.

 564. Məhərrəmli Baba. Azərbaycan dilində isim kökləri. B.: “Elm”, 2018.-138 s.

 565. Məhərrəmli Zemfira. Qarabağ müharibəsi: zərif talelər. B.: “CBS”, 2018.-495 s.

 566. Məhkəməyədək icraatın prosessual sənədləri. B.: “Adiloğlu”, 2017.-654 s.

 567. Məişət zorakılığı qurbanlarına xidmət göstərən sosial işçilərin təcrübəsinin artırılması. B.: “[İm Print]”, 2018.-35 s.

 568. Məlikova Zümrüd. II Əbdülhəmidin hakimiyyəti illərində Osmanlı dövlətinin xarici siyasəti (1876-1909) B.: “Elm və təhsil”, 2019.-208 s.

 569. Məlikzadə İsi. Həyatım mənim, taleyim mənim. B.: “Ecoprint”, 2018.-360 s.

 570. Məmmədbəyova Rəhilə. Su emalı qurğuların texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi. B.: “ADNSU”, 2018.-226 s.

 571. Məmmədqızı Təranə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bədii yaradıcılığı. B.: “Avropa”, 2017.-95 s.

 572. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-271 s.

 573. Məmmədquluzadə Cəlil. Saqqallı uşaq. B.: “TEAS Press”, 2019.-435 s.

 574. Məmmədquluzadə Cəlil. Danabaş kəndinin əhvalatları. B.: “Qanun”, 2019.-142 s.

 575. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 576. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 577. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 578. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-352 s.

 579. Məmmədquluzadə Cəlil. Seçilmiş əsərləri. B.: “Kitab klubu”, 2017.-600 s.

 580. Məmmədli Vahid. Tunc mələk. B.: “TEAS Press”, 2018.-184 s.

 581. Məmmədli Məhərrəm. Azərbaycan dialektologiyası. B.: “Zərdabi”, 2019.-350 s.

 582. Məmmədli Nemət. Əbədi həyat eşqi. B.: “Adiloğlu”, 2015.-257 s.

 583. Məmmədli Şərqiyyə. Vətənpərvərlik poeziyası (1990-cı illər). B.: “Nurlar”, 2018.-167 s.

 584. Məmmədli Zeynal. TV proqramlarının hazırlanması. B.: 2012.-308 s.

 585. Məmmədli Zəlimxan. Borçalı dastanı. B.: “Qanun”, 2017.-896 s.

 586. Məmmədoğlu Mirzə. Qədim Tiflis. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-242 s.

 587. Məmmədov Ədalət. İnsanlığın keçdiyi yol. B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-250 s.

 588. Məmmədov Elvüqar. İnformatika test bankı. B.: 2017.-344 s.

 589. Məmmədov Ədalət. Müdrik baxışlı gözəl insan-Comərd Sadıqov. B.: “Ziya”, 2018.-111 s.

 590. Məmmədov Nazim. Xanlığın qapısı. Qədim Aran-Əsgəran. B.:”ADPU”, 2019.-249 s.

 591. Məmmədov Nazim. Qarabağda ermənilərin qanlı cinayətləri: terror, vandalizm, deportasiya, işğal, soyqırımları (1988-2018) B.: “ADPU”, 2019.-418 s.

 592. Məmmədov Səməndər. Faxralılar və tarix yaradanlar. (II kitab). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-466 s.

 593. Məmmədova Könül. Ərəb dili. B.: “Nurlar”, 2018.-392 s.

 594. Məmmədova Natəvan. Kompüter riyaziyyatı. Gəncə.: 2019.-77 s.

 595. Məmmədova Nüşabə. Həyat bilgisi 6. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-88 s.

 596. Məmmədova Sevda. "İqtisadiyyata giriş" fənnindən dərs vəsaiti. B.: 2018.-183 s.

 597. Məmmədova Yeganə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsinin məzmunu və yolları. B.: “ADPU”, 2019.-261 s.

 598. Məmmədova Zərifə. Pyeslər məcmuəsi. Sumqayıt: “Zərdabi”, 2017.-136 s.

 599. Məmmədova Zöhrə. Əbədiyyətə qovuşanlar. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-156 s.

 600. Mərzili Sultan. Heroqliflər. Moskva.: 2015.-272 s.

 601. Məsim Elsevər. İncəsənət və fəlsəfə. B.: “Yazıçı”, 2014.-110 s.

 602. Məsim Elsevər. Yaza bilmədim nəğmə. B.: “Nurlar”, 2016.-133 s.

 603. Məsimoğlu İldırım. Hapıt elləri. B.: “Ekoprint”, 2019.-96 s.

 604. Məsimov Abbas. "BP-Azərbaycan" Beynəlxalq əməliyyat şirkətinin yaranması və fəaliyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-256 s.

 605. Mikayıl Rzaquluzadə (Mikayıl Manaf oğlu Rzaquluzadə). Biblioqrafiya. B.: “F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2018.-239 s.

 606. Mikayılov Vüqar. Qida məhsullarının ümumi texnologiyası. B.: “Kooperasiya”, 2018.-831 s.

 607. Mikayılov Vüqar. Üzüm məhsullarının emal texnologiyası. B.: “Kooperasiya”, 2018.-239 s.

 608. Mikayılova Nurəngiz. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Müəllim”, 2018.-311 s.

 609. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2018. B.: “Elm”, 2018.-336 s.

 610. Mir Cəlal. Ədəbi tənqid (1931-1974). B.: “[M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana]”, 2018.-515 s.

 611. Mir Cəlal. Publisistika 1926-1977. B.: “[M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana]”, 2018.-410 s.

 612. Mirbəşir oğlu Elşad. Müasir terrorizm və beynəlxalq təhlükəsizlik problemi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-80 s.

 613. Mirişli ocağının işığı. B.: “Ziya”, 2018.-263 s.

 614. Mirzəcanzadə A.X. Seçilmiş əsərlər. II cild. B.: “Elm”, 2018.-572 s.

 615. Mirzəyeva Lətifə. Kərim Məşrutəçi Sönməz. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-184 s.

 616. Mirzəzadə Gülqədəm. Səmavi. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-96 s.

 617. Mirzəzadə Reyhan. A.S.Qriboyedov: şair-diplomat. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-120 s.

 618. Mirzəzadə Reyhan. Bəşəri zəkanın rus dahiləri. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-584 s.

 619. Mirzəzadə Reyhan. Rus ədəbiyyatı qəlbimin işığında. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-752 s.

 620. Mirzəzadə Reyhan. Zəka məşəli. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-127 s.

 621. Miskin Abdal və Səfəvilər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-231 s.

 622. Miskin Abdal-səfəvilərin böyük ideoloqu, Sufi Şeyxi (şeirləri və dastanları). B.: “ADMİU”, 2018.-495 s.

 623. Miskinli İsrayıl. Qayıtsan gözlərəm. B.: “Şur”, 2016.-260 s.

 624. Molla Nəsrəddin satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). C. 7. (1925-1926). B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-647 s.

 625. Molla Nəsrəddin satirik jurnal. On cilddə. (1906-1931). C. 5. (1913-1921). B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-643 s.

 626. Montefiore Saymon Sebaq. Yerusəlim. B.: “TEAS-Press”, 2018.-824 s.

 627. Mövludnamə və meracnamələr (əlyazma qaynaqları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-491 s.

 628. Muğanlı Sərraf. Gəl özgə dünyaya köçək səninlə. B.: “Universal Print”, 2018.-246 s.

 629. Muhəmmədi Həmid. Nəhv elmi (Sintaksis). B.: Zərdabi LTD”, 2018.-199 s.

 630. Muxtar Kazım oğlu İmanov Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-129 s.

 631. Muxtarlı Aynur. Flash cart. B.: “Mütərcim”, 2018.-16 s.

 632. Munis Gülarə. Emin, sən ölməmisən! B.: “Ecoprint”, 2019.-128 s.

 633. Murad Güləmail. Aprel döyüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-368 s.

 634. Muradxanlı Etibar. Tələbə taqımı. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 635. Muradxanlı Elçin. Türkün nəğməsi. B.: “Avropa”, 2017.-141 s.

 636. Muradoğlu Nizami. Zülmətdə nur. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-118 s.

 637. Muradova Tamilla. Təlimi qeyri-azərbaycan dilində olan ümumtəhsil məktəblərin rus bölməsi üçün Azərbaycan dilindən imla və ifadə mətnləri. B.: “Müəllim”, 2012.-120 s.

 638. Murquzov Mirzəli. Fizika 6. B.: “Bakı nəşr”, 2018.-96 s.

 639. Musaoğlu İlham. Nəğmə dolu bir ürəyəm. Gəncə.: “Ləman”, 2018.-110 s.

 640. Musayev M.A. Fizika. B.: “ADNSU”, 2019.-405 s.

 641. Musayeva Cəmilə. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Avropa”, 2018.-432 s.

 642. Musayeva Ədilə. Polimerlər əsasında kompozisiya materiallarının alınması və tətbiqi. B.: “Təhsil”, 2018.-324 s.

 643. Musayeva Şiringül. Seçilmiş əsərləri. B.: “MM-S”, 2018.-230 s.

 644. Mustafa Nazim. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti işığında (1918-1920) Araşdırmalar, məqalələr. B.: “ULU”, 2018.-255 s.

 645. Mustafayeva Sürəyya. Günahsız töhmətin haqsızlığın qurbanı. B.: “ADPU”, 2019.-173 s.

 646. Mustafazadə Aytən. Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-151 s.

 647. Mustafazadə Aytən. İslam hüququ. B.: “Elm”, 2017.-220 s.

 648. Mustafazadə Aytən. Tibb hüququ. B.: “Elm”, 2017.-204 s.

 649. Mustafazadə-Yekəəhmədli Mütü. Yadda qalan xatirələr. B.: “Nərgiz”, 2012.-460 s.

 650. Mustafazadə-Yekəəhmədli Mütü. Yadda qalan xatirələr. B.: “Nərgiz”, 2011.-408 s.

 651. Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas meylləri (məqalələr toplusu). VIII buraxılış. B.: “Elm”, 2000.-352 s.

 652. Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu. B.: “CBS”, 2018.-136 s.

 653. Mühasibat uçotu. Təkmilləşdirilmiş IV nəşr. B.: “CBS”, 2018.-592 s.

 654. Mürsəloğlu Şükür. Qar kölgəsi. B.: “Qanun”, 2018.-264 s.

 655. Mürsəlov Ramiz. Mədinəyə hicrət və erkən müsəlman icmasının ideoloji və inzibati əsaslarının qoyulması. B.: 2012.-247 s.

 656. Mürşüdlü Qəmər. Cəmaləddin Əfqaninin sosial-siyasi fəlsəfəsi. B.: “Ulu”, 2019.-140 s.

 657. Mürvətov Nəcməddin. Ümidlə bax gələcəyə, sabaha. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-175 s.

 658. Müstəqillik dövründə Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafı Ənənə və müasirlik. II Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. B.: “ADMİU”, 2018.-285 s.

 659. Müşfiqoğlu Murad. Qırmızı kirəmitli ev. B.: 2016.-238 s.

 660. Müyəssər Azərbaycan/ Bakı məlumat kitabı. B.: “Azəri”, 2018.-103 s.

 661. Nadir Mülkədar. Türk ağacı boyun əyməz..B.: “Elm və təhsil”, 2019.-224 s.

 662. Nağıyev Nazim. Sərhəd və gömrük nəzarəti. B.: 2018.-398 s.

 663. Nağızadə Gülnaz. Femidanın gözləri. B.: “Qanun”, 2018.-208 s.

 664. Nağızadə Gülnaz. Xoşbəxtlik qapını döyür. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-184 s.

 665. Neft və qaz quyularının yeraltı təmiri. B.: “Azərnəşr”, 2018.-760 s.

 666. Nemətzadə Səbinə. Əlyazmaların bədii tərtibat xüsusiyyətlərində dini-fəlsəfi aspektlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-208 s.

 667. Nemətzadə Səbirə. Estetika. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 668. Nə etməli, nə bilməli Əlil qız və qadınlar üçün sağlamlıq haqqında yaddaş kitabı. C. 2 Əlil qadınların səhiyyə hüquqları. B.: “Adiloğlu”, 2018.-207 s.

 669. Nə, Necə, Nə üçün?-1. B.: “Bərəkət”, 2018.-96 s.

 670. Nəbioğlu Musa. Saza baxsın tariximi yazanlar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-302 s.

 671. Nəcəfzadə Əzizağa. Hüseyn Cavid yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi məsələlərinə dair. B.: “Mütərcim”, 2018.-56 s.

 672. Nəcəfzadə Qəşəm. Barış. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-256 s.

 673. Nəcəfzadə Qəşəm. Suyu seyr edən ağacın yuxusu. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-264 s.

 674. Nəriman oğlu Sabir. Sığındım sənə Allah. B.: “Ulu”, 2018.-152 s.

 675. Nəsiboğlu Sevindik. Dünyamsan Azərbaycan. B.: “Ozan”, 2018.-48 s.

 676. Nəsibov Elşən. Diplomatiya. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 677. Nəsibov Elşən. Diplomatiya. II hissə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-200 s.

 678. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. C. 2. B.: “Lider”, 2004.-376 s.

 679. Nəzərov Müslüm. Müasir dövrdə təhsilin sosiomədəni problemləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-294 s.

 680. Niftiyev Şaiq. Ceyrançöl-Acınohur alçaqdağlıq zonasının hidrogeoloji-geofiziki şəraiti. B.: “Mütərcim”, 2018.-197 s.

 681. Nikbin Talıb. Ulu Dağdağanın ürək ağrıları. B.: “Şur”, 2019.-352 s.

 682. Niyazov Xalid. Dövlət informasiya siyasəti və informasiya hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-412 s.

 683. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşlarının elmi əsərləri: biblioqrafik göstərici 2017. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-480 s.

 684. Novruzov Rafik. Azərbaycanca-çexcə və çexcə-azərbaycanca danışıq kitabçası. Brno: 2019.-216 s.

 685. Novruzov Siyavuş. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-272 s.

 686. Novruzov Siyavuş. Xalqla iqtidarın birliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-272 s.

 687. Novruzova Azadə. Sən mənim ağ kitabım. B.: “Təhsil”, 2018.-126 s.

 688. Novruzova Nuridə. Mətnin öyrənilməsində əsas yanaşmalar: nəzəriyyələr, mülahizələr, problemlər. B.: “Mütərcim”, 2018.-263 s.

 689. Nur Baqi. Dairədən kənar. B.: “Qanun”, 2019.-96 s.

 690. Nurməmməd Ağa. Hər görüşdə ayrılıq var. B.: “Ziya”, 2018.-214 s.

 691. Nüsrət İbadulla. Sürgünlük və Mühacirət. B.: “Təknur”, 2011.-480 s.

 692. Oğuz Yunus. Səfəvi Şeyxi. B.: “OL”, 2019.-304 s.

 693. Oruclu Qaşqay. İnsanlar və adamlar. B.: “ADMU”, 2013.-95 s.

 694. Orucoğlu Əlxan. Qartalın göz yaşları. B.: “Qanun”, 2019.-263 s.

 695. Orucov Abdulla. Şimal-Şərqi Azərbaycan ilk orta əsrlərdə. B.: “AFPoliqrAF”, 2018.-304 s.

 696. Orucov Əliyar. Politologiya. B.: “Ecoprint”, 2017.-182 s.

 697. Osho. Meditasiya: birinci və sonuncu azadlıq. B.: “Qanun”, 2018.-352 s.

 698. Oyunski Platon. Qırmızı şaman. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-225 s.

 699. Özçəlik Mustafa. Battal Qazi. B.: “Davam”, 2016.-222 s.

 700. Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda elmi məqalələr toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-221 s.

 701. Paşayev Nəriman. Azərbaycan Respublikasında təbii fəlakətlərin təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi. B.: “Avropa”, 2018.-370 s.

 702. PaşayevAydın. Azərbaycan təxəllüsşünaslığının əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-304 s.

 703. Paviç Milorad. Xəzər lüğəti. B.: “Azərnəşr”, 2011.-428 s.

 704. Pedaqoji fikir tarixindən. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-288 s.

 705. Pedaqoji prosesin psixoloji məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2018.-175 s.

 706. Petrov Qriqori. Ağ zanbaqlar ölkəsi. B.: “Qanun”, 2018.-199 s.

 707. Piriyev Həmid. Sərçələr üçün poema. B.: “Alatoran”, 2017.-128 s.

 708. Piriyev Rəhman. Geofiziki terminlər lüğəti. B.: 2019.-160 s.

 709. Piriyev, Heydər. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası-20 il. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-212 s.

 710. Po Edqar Allan. Qara pişik. B.: “Qanun”, 2017.-327 s.

 711. Poladlı Tamella. Qəlbimdə yaşayır o dağlar mənim. B.: “Günəş”, 2018.-351 s.

 712. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2013-2018) 2 cilddə. C. 1. B.: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2018.-583 c.

 713. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2013-2018) 2 cilddə. C. 2. B.: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2018.-439 c.

 714. Radnoti Mikloş. Bir dəli yağış. B.: “1001 Kitab”, 2018.-112 s.

 715. Rəcəb Malik. Həyat burulğanında... B.: “MM-S”, 2016.-771 s.

 716. Rəhim Təcnis. Göyçə qibləgahım, Gəncə pənahım. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-323 s.

 717. Rəhimli Fəridə. Bir xatirə dəftərinə bənzəyir ömrüm. B.: 2018.-168 s.

 718. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-479 s.

 719. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-608 s.

 720. Rəhimli İlham. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. C.2. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-696 s.

 721. Rəhimli İlham. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. C.3. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-680 s.

 722. Rəhimli İlham. Səhnədə ucalan əzəmət. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-416 s.

 723. Rəhimli İlham. Yığcam teatr sözlüyü. B.: “Apostroff”, 2012.-239 s.

 724. Rəhimli Reyhan. Yaz, qələmim, yaz dərdimi. B.: “Zəngəzurda”, 2018.-142 s.

 725. Rəhimli Təranə. Bənövşəyi buludlar. B.: “ADPU”, 2018.-178 s.

 726. Rəhimoğlu İdrak. Sofular. B.: “Gənclik”, 2017.-455 s.

 727. Rəhimoğlu Alı. Azərbaycan dilinin Zəngilan şivələri sözlüyü. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-189 s.

 728. Rəhmanlı Əhsən. Teyyub Dəmirov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 729. Rəhmət Ötkür. Könül bağları. B.: “Mütərcim”, 2018.-182 s.

 730. Rəxşan Zaur. Alyaska kabusu. B.: “Alatoran”, 2018.-127 s.

 731. Rəsulova Sevinc. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının maarifçi-realist mərhələsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-296 s.

 732. Rəsulova Sevinc. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-308 s.

 733. Rəzi Süsən Nəvadə. Gülşən bağı. B.: “Zərdabi”, 2019.-160 s.

 734. Risalə araşdırmalar toplusu. K. 14. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-181 s.

 735. Rizvanoğlu İsmayıl. Vəfa- böyük tənhalıq. B.: “Gəmi yayınları”, 2017.-92 səh.

 736. Rövşən Ramiz. Gizlənmişəm, tap məni. B.: “TEAS Press”, 2018.-35 s.

 737. Ruintən Kəmalə. Regional münaqişələr. B.: “Ləman”, 2018.-106 s.

 738. Rübail. Sahilsiz çaya körpü. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-287 s.

 739. Rüfətli Eşqin. Baltikdən xəzərə. B.: “AzAtaM”, 2018.-260 s.

 740. Rüstəm, Qəfər. Sənin hekayələrin. B.: “Bərəkət”, 2018.-64 s.

 741. Rüstəmxanlı Sabir. Xalqın söz silahı. B.: 2019.-248 s.

 742. Rüstəmxanlı Sabir. Özümüzdən böyük sözümüz. B.: “Qanun”, 2019.-656 s.

 743. Rüstəmli Asif. Zirədən başlanan yol. B.: “Gənclik”, 2018.-280 s.

 744. Rüstəmova Aynur. Azərbaycan dili 1. B.: “XXI YNE”, 2017.-72 s.

 745. Rüstəmsoy Əli. Ömür kitabımın son vərəqlərindən. B.: 2018.-176 s.

 746. Rüstəmzadə Ayxan. Elektron məhkəmənin ədalət mühakiməsi sistemində hüquqi əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-76 s.

 747. Rza Cəlal. Yatağımdakı qadın. B.: 2017.-128 s.

 748. Rza Tahir. Candan çıxa bilməz can Qarabağsız. B.: 2018.-186 s.

 749. Rzayev Mehman. Azərbaycan: suvarma əkinçiliyinin reformasiyası və ekoloji dayanıqlığı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-372 s.

 750. Rzayev Ramiz. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi: tarixi və bu günü.. B.: “Nurlar”, 2018.-268 s.

 751. Rzayev Vüsal. Azərbaycanda ali təhsilli məzunların səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsinə karyera mərkəzlərinin təsiri. B.: “Red N Line”, 2018.-170 s.

 752. Rzazadə Əli. Nurdan Zərrələr. B.: “YEK Production”, 2013.-192 s.

 753. Sabir Mirzə Ələkbər. Məktəb şagirdlərinə töhfə. B.: “TEAS Press”, 2018.-188 s.

 754. Sadıq İslam. Gözündən üşüyən bulaqlar.Tehran.: 2019.-164 s.

 755. Sadiq Şəmil. Azərbaycan dili. Qiymətləndirmə vəsaiti. B.: “Hədəf nəşrləri”, 2018.-356 s.

 756. Sadıqov İsmayıl. İnformatika 2 ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-63 s.

 757. Sadıqov Rahim. İstehsal müəssisələrində strateji idarəetmənin təkmilləşdirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-278 s.

 758. Sadıqova Sayalı. İzahlı yeni terminlər lüğəti. II cild. B.: “Elm”, 2018.-240 s.

 759. Sadıqova Sevinc. Azərbaycan ədəbi dilinin arxaik morfemləri. B.: “ADPU”, 2018.-205 s.

 760. Sadıqova Solmaz. Azərbaycan milli biblioqrafiyası qlobal informasiya məkanında. B.: “ADPU”, 2018.-305 s.

 761. Sahab Tural. Onun adı Elyanora deyil. B.: 2016.-159 s.

 762. Saqan Karl. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında. B.: “TEAS-Press”, 2018.-520 s.

 763. Salahoğlu Kərəm. O dağlara borcluyam. B.: “Günəş-MMC”, 2017.-244 s.

 764. Salahov Tahir. Fotosənədlər. B.: “İndigo”, 2009.-333 s.

 765. Salmanlı Ülvi. Qaranlıqda qan izi. B.: “Alatoran”, 2015.-134 s.

 766. Saraclı Nizami. Sara Xatun. B.: 2008.-111 s.

 767. Sarıyev Mahir. Qəzəllər. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-128 s.

 768. Sekman Mümin. Fərdi ətalətlə mübarizə. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 769. Sevil Xəyalə. Soldan birinci küçə. B.: 2019.-116 s.

 770. Seybətinli Hadi. Qürbətə yola düşdüm, ürək vətəndə qaldı. B.: “Ziya”, 2019.-112 s.

 771. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 772. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya-11 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik. Gürcü dilində. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 773. Seyidağa Seyid Sadıq. Muğan yarpaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-150 s.

 774. Seyidbəyli Məryəm. Azərbaycanın elmi diasporu. B.: “Avropa”, 2017.-200 s.

 775. Seyidbəyli Məryəm. Elm tarixi: Dünya Təşkilatları. B.: “Avropa”, 2017.-94 s.

 776. Seyidcahan Elza. Mən dəlinin rəssamı. B.: 2018.-201 s.

 777. Seyidli Yaşar. Biologiya 6 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Biologiya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-157 s.

 778. Seyidov Mirəli. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-442 s.

 779. Səfərov Qənimət. Statistika. B.: “ADNSU”, 2018.-327 s.

 780. Səfərov Mahmud. Vətən mənə oğul desə. B.: “ADPU”, 2019.-142 s

 781. Səfərov Paşa. Mülki işlər üzrə məhkəmə qətnamələri. B.: “OL”, 2013.-151 s.

 782. Səfərov R. Sənaye təhlükəsizliyi . mərhələli inkişaf. B.: “Mütərcim”, 2018.-175 s.

 783. Səlami Əziz. Qərib külək. B.: “Ulu”, 2019.-132 s.

 784. Səlimxanlı Dəyanət. Soy ağacı. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-272 s.

 785. Səməd Mənsur (Səməd Hacı Əhməd oğlu Kazımov): Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-158 s.

 786. Sən ikinci Xəlilsən. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-404 s.

 787. Sənan Fazil. Məndən deməkdir.B.: “Elm və təhsil”, 2019.-104 s.

 788. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi. B.: “Biznes Universiteti”, 2018.-245 s.

 789. Sənsiz səninlə (Bəhruz Axundov xatirələrdə) B.: “Təhsil”, 2018.-392 s.

 790. Sığnaq Minarə. Haqqın sevdası. B.: “Şur”, 2018.-379 s.

 791. Siraczadə Davud. Sumqayıt hadisələri Şahidin gözü ilə. II tamamlanmış nəşr. Sumqayıt.: “Qanun”, 2019.-111 s.

 792. Sirrouni Dorian. İlk son gün. B.: “TEAS-Press”, 2018.-168 s.

 793. Sistani Seyyid Əli Hüseyni. Qadınların şəriət hökümlərinin sadə şəkildə öyrədilməsi. B.: “Zərdabi”, 2019.-31 s.

 794. Sistani, Seyid Əli Hüseyni. Geniş izahlı şəriət məsələləri C. 1. B.: Zərdabi LTD”, 2018.-622 s.

 795. Slegers Liesbet. Baytarlar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 796. Slegers Liesbet. Çörəkçilər. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 797. Slegers Liesbet. Diş həkimləri. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 798. Slegers Liesbet. Futbolçular. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 799. Slegers Liesbet. Həkimlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 800. Slegers Liesbet. İnşaatçılar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 801. Slegers Liesbet. Müəllimlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 802. Slegers Liesbet. Polislər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 803. Slegers Liesbet. Tibb bacıları. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 804. Slegers Liesbet. Yanğınsöndürənlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 805. Slegers Liesbet. Zibilyığanlar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 806. Somuncuoğlu Sadi. Kiprdə halay. B.: “Xan”, 2016.-520 s.

 807. Sosial ekologiya. B.: “Radius”, 2015.- 675 s.

 808. Sössür Ferdinand de. Ümumi dilçilik kursu. B.: 2018.-352 s.

 809. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. I kitab. Doktor Melxiorun kabusu. B.: “TEAS Press”, 2018.-192 s.

 810. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. II kitab. Kitab oğruları. B.: “TEAS Press”, 2018.-192 s.

 811. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. III kitab. Çılğın Atın qaçışı. . B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 812. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. IV kitab. Mutant robotların hücumu. B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 813. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. V kitab. Beşincilərin ən yaxşısı. B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 814. Stendal Frederik. Vanina Vanini. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-78 s.

 815. Steynbek Con. Mirvari. B.: “Qanun”, 2018.-120 s.

 816. Subu Surxay. Nadanlığın üç nöqtəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-200 s.

 817. Sultan Əziz. Xəzinə. B.: “Nurlar”, 2013.-152 s.

 818. Suzuki Daisetsu Teitaro. Dzen buddizm və psixoanaliz. B.: “TEAS-Press”, 2018.-228 s.

 819. Süd və süd məhsulları. B.: “Nurlar”, 2018.-224 s.

 820. Süleymanoğlu Firudin. Babamla söhbət. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-428 s.

 821. Süleymanov Mehman. Azərbaycan Ordusunun tarixi. III cild. (1923-1990) B.: “Maarif”, 2018.-784 s.

 822. Süleymanov Mehman. Azərbaycan Ordusunun tarixi. IV cild. (1923-1990) B.: “Maarif”, 2018.-800 s.

 823. Süleymanova Afət. Ədəbiyyat 6. B.: “Təhsil”, 2018.-239 s.

 824. Süleymanova İmarət. Poetik frazeologiyanın semantik istiqamətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-314 s.

 825. Süleymenov Oljas. Az-Ya. B.: “Xan”, 2015.-360 s.

 826. Şadlinski V. B. Antropologiya morfologiyanın əsasları ilə.B.: 2019.-415 s.

 827. Şahmar Elbrus. Gün var min aya dəyər. B.: “Ecoprint”, 2018.-144 s.

 828. Şakti. Qadın dili. B.: “Apostrof”, 2012.-259 s.

 829. Şamil Əzizə. Dissident sorağında (1956-1986). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-204 s.

 830. Şarma Robin. Titulsuz lider. B.: “Kitab Klubu”, 2015.-328 s.

 831. Şeirlərindən doymadığım İslam Sadıq. B.: “Azərnəşr”, 2019.-98 s.

 832. Şermer Maykl. Təkamül və yaradılışçılıq. B.: “OL”, 2018.-108 s.

 833. Şəfa Şəfiqə. Qarışıq ünvanlar. B.: “Vektor”, 2017.-87 s.

 834. Şəfiyev Üzeyir. Azərbaycanda sosial iş və sosial siyasət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-696 s.

 835. Şəfiyev Üzeyir. Sosial iş izahlı terminlər lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 836. Şəkərov Mahir. İslamda vardır! B.: Zərdabi LTD”, 2018.-573 s.

 837. Şərəfxanlı Nəsimi. Sabir Rüstəmxanlı poetizmi. B.: “Adiloğlu”, 2003.-204 s.

 838. Şərifova Salidə. Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-567 s.

 839. Şıxlı İsmayıl. Məni itirməyin. B.: “TEAS Press”, 2018.-411 s.

 840. Şıxlinski Hacı. Bitki immunologiyası. I cild. B.: “Müəllim”, 2018.-232 s.

 841. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Şəriət hökmlərinin izahı. B.: “Zərdabi”, 2019.-368 s.

 842. Şirinov Əlasdan. Vətən ağrısı. B.: “Kitab klubu”, 2018.-168 s.

 843. Şirvanşahlar irsi dünya muzeylərində. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-184 s.

 844. Şivananda Svami. Yoqa və düşüncənin gücü. B.: “Təhsil”, 2019.-224 s.

 845. Şivananda Svami. Yoqa və düşüncənin gücü. B.: “Təhsil”, 2019.-224 s.

 846. Şmitt Erik-Emmanuel. Müsyö İbrahim və Quran çiçəkləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-87 s.

 847. Şollar-Bakı-100. B.: “Turxan”, 2017.-128 s.

 848. Şükürov Nəsib. Yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində Yuvenal Ədliyyənin rolu və onun təkimilləşdirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-68 s.

 849. Tabukki Antonio. Yuxuların yuxusu. B.: “Qanun”, 2018.-104 s.

 850. Tağıyev Dilqəm. Kimyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi. B.: “Elm”, 2018.-357 s.

 851. Tağıyev Qəhrəman. Dilənçinin taleyi. B.: “Çıraq”, 2017.-287 s.

 852. Tağıyev Qəhrəman. Yeganə şahid. B.: “Çıraq”, 2017.-288 s.

 853. Tağıyeva Səbinə. Şeyxəli Xan. B.: 2019.-152 s.

 854. Taha Cabir əl-Ülvani. Tövhid, tərbiyə və mədəniyyət Quranın əsas dəyər və məqsədlərinin üzə çıxarılmasına cəhd. B.: “CBS”, 2018.-147 s.

 855. Tahirli Abid. Generalın qayıdışı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-114 s.

 856. Taqor Rabindranat. Gitancali nəğmələr. B.: 2018.-207 s.

 857. Talıboğlu Ələsgər. O yurd mənim yurdum idi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-319 s.

 858. Talıbov Mirzə. Bəngü Badədən görünən tarix. B.: “Ziya”, 2018.-136 s.

 859. Talıbova Aygün. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi-tənqidi ədəbi proses kontekstində. Gənc.: 2019.-175 s.

 860. Tapdıqoğıu Nazim. Qan yaddaşımız təqvimdə. B.: “Ecoprint”, 2018.-1775 s.

 861. Tapdıqoğlu Nazim. Azərbaycan ərazisinin şəhərləri. B.: “Zərdabi”, 2019.-520 s.

 862. Terror multikulturalizmə qarşı “Azərbaycanlıların soyqırımı-100”. VII dəyirmi masa. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-296 s.

 863. Test toplusu. Hakimliyə, vəkilliyə, prokurorluq və notariat orqanlarına və dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün vəsait. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-1280 s.

 864. Tədqiqatçıların informatika üzrə hazırlığı Statistik icmal. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2019.-111 s.

 865. Təhməzli Məmməd. Açıram sandığı. B.: “Nərgiz”, 2017.-144 s.

 866. Təhmirazqızı Səadət. Tarixin səs yaddaşı: Azərbaycan radiosu. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-587 s.

 867. Təkcə sən. Mus: Rauf Babayev. (fortepiano üçün). B.: 2019.-3 s.

 868. Təmkin Ramiz. Bir qız tanıyıram. B.: “Papirus”, 2018.-74 s.

 869. Tibbi biologiya (sxemlər və məsələlər). B.: “Mütərcim”, 2018.-171 s.

 870. Tolstoy Lev. Kreyser sonatası. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 871. Torpağı vətən edənlər. B.: “[Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təş.]”, 2018.-35 s.

 872. Toulz Amor. Centlmen Moskvada. B.: “TEAS Press”, 2018.-600 s.

 873. Transfuziologiya üzrə rəhbərlik. B.: “Papirus NP”, 2019.-455 s.

 874. Tuncay Bəxtiyar. Kurqanlarda yatan mifoloji təfəkkür və genetik tariximiz. Bakı :Elm və təhsil,2018.-471 s.

 875. Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri. B.: “Kitab-klubu”, 2015.-336 s.

 876. Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu. I cild. Fiziki coğrafiya. B.: “Avropa”, 2019.-386 s.

 877. Türk ədəbiyyatına ilk qədəm. Ali və edadi məktəblərinin aşağı siniflərinə məxsus. H. 1. B.: “Elm”, 2018.-306 s.

 878. Türkanlı Vüqar. Bir ömür muğam. B.: “Günəş-MMC”, 2018.-300 s.

 879. Ulu Öndər Heydər Əliyevin kitab və kitab nəşri haqqında müdrik fikirləri. B.: “Ləman”, 2018.-139 s.

 880. Umudov Məmmədağa. Violino və simfonik orkestr üçün konsert Partitura. B.: 2019.-152 s.

 881. Uraqan. (Emin Abdullayev). Hərbidən qeydlər Məqalələr və hekayələr toplusu. B.: “XAN”, 2018.-166 s.

 882. Ustac Zaur. Əliş və Anna. B.: ["Ustac.az" nəşrləri], 2018.-58 s.

 883. Ustac Zaur. Oriyentir ulduzu. B.: “Red N Line”, 2019.-41 s.

 884. Ustac Zaur. Oriyentir ulduzu. B.: “Red N Line”, 2019.-41 s.

 885. Ülkü İrfan. Müstəqillikdən sonra Azərbaycan. İstanbul.: “Elif Kitabevi”, 2018.-400 s.

 886. Ümumi tarix-11 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Ümumi tarix fənni üzrə dərslik. Gürcü dilində. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-144 s.

 887. V. V. Alimov, Y. V. Artemyevanın "ictimai-siyasi tərcümə" vəsaitinə əlavə test və sınaqlar toplusu. B.: “Mütərcim”, 2018.-106 s.

 888. Van Muon. Dəniz kənarında bir kənddə. B.: “TEAS Press”, 2018.-34 s.

 889. Vasilyev M. Mədəni antropologiyaya giriş. B.: 2018.-172 s.

 890. Verdiyeva Ləman. Dini və əxlaqi maarifçilik konsepsiyasının sosial-psixoloji təhlili. B.: “Müəllim”, 2018.-157 s.

 891. Verdiyeva Ləman. Sosial psixologiya. B.: “Müəllim”, 2018.-115 s.

 892. Vergi Qanunvericiliyi: rəsmi sənədlər və şərhlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-448 s.

 893. Vern Jül. 80 günlük dünya səyahəti. B.: “Bərəkət”, 2018.-168 s.

 894. Vəli Şəfa. Poçtalyona məktub. B.: “Vektor”, 2017.-192 s.

 895. Vəliməmmədov Həmzə. Dəmirçi oğlu. B.: “Apostroff”, 2018.-172 s.

 896. Vəlioğlu Əli. Mənim mənalı dünyam. B.: “Alatoran yayınları”, 2018.-338 s.

 897. Vəliyev Akif. Torpaqlardan səmərəli istifadənin və torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinin hüquqi-iqtisadi aspektləri. B.: “Avropa”, 2019.-386 s.

 898. Vəliyev Anar. Biznes etikası və sosial məsuliyyət. B.: “Biznes Universiteti”, 2018.-241 s.

 899. Vəliyev İsaxan. Sabitlik və rifah naminə siyasət. B.: “Təhsil”. 2018.-672 s.

 900. Vəliyeva Kamilə. Kompüter dilçiliyinə giriş. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-380 s.

 901. Vəzir Mehriban. Gövhər ağa Cavanşir. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-213 s.

 902. Vulf Tomas. Ölüm-məğrur qardaş. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 903. Vüqar Muradov: Rənglərin formulu. B.: “CBS”, 2016.-80 s.

 904. Ya Hu. Sufizm, Dao, Dzen hekayətləri və ən çağdaş hikmətlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-247 s.

 905. Yaqub Paşa. Həyatınızı dəyişəcək-2019. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-95 s.

 906. Yaqub Paşa. Təbabətin sirləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-39 s.

 907. Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudlu (Mahmudov) Biblioqrafiya. B.: “Turxan”, 2019.-824 s.

 908. Yaqubova Tahirə. Qara Qarayevin seçilmiş əsərlərinin orqan transkripsiyaları. B.: “Nafta-Press”. 2018.-120 s.

 909. Yalçın Semih E. Mustafa Kamal Atatürk. B.: “Xan”, 2017.-576 s.

 910. Yaşar Azad. Konsept Konseptual mətnlər və rəsmlər toplusu. B.: “Nurlar”, 2016.-199 s.

 911. Yaşar Qarayevin elmi irsinin nəzəri dərki. B.: “Xan”, 2018.-92 s.

 912. Yeni iş yerləri. statistik məcmuə. B.: “9 №-li kiçik müəssisə”, 2018.-208 s.

 913. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. № 4-2018. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-212 s.

 914. Yeni kitablar: annotasiyalı biblioqrafik göstərici. B.: “M.F.Axundova adına Milli Kitabxana”, 2018.-216 s.

 915. Yerfi Rövşən. Yerli silsiləsi. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-118 s.

 916. Yevseyev Boris. Hekayələr. B.: “Kitab aləmi”, 2008.-159 s.

 917. Yolçu Tapdıq. Bir ömürdü yol gedirəm... B.: “Qanun”, 2019.-295 s.

 918. Yunq Karl. Kəşf olunmamış mənlik. B.: “OL”, 2018.-124 s.

 919. Yusifoğlu Kənan. Qış yuxusu. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-304 s.

 920. Yusifoğlu Rafiq. Ömür ağacından düşən yarpaqlar. B.: “ADPU”, 2019.-300 s.

 921. Yusifov Elman. Konfliktologiya. B.: “DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyası”, 2018.-459 s.

 922. Yusifova Təranə. Xor üçün işləmələr (Əlavə vəsait). B.: “Mütərcim”, 2018.-42 s.

 923. Yusif-zadə Kənan. Hərbi-tibbi terminlərin izahlı lüğəti. B.: “Apostrof-A”, 2018.-1094 s.

 924. Zemfira Yusif qızı Səfərova. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-140 s.

 925. Zeynallı Əlisa. Kəndli sahibkarların aktual problemləri: həlli yolları B.: “Avropa”, 2019.-786 s.

 926. Zəngəzurlu Xanlar. Vurulmuşam mən bu səsə. B.: “Zərdabi”, 2019.-184 s.

 927. Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə. Biblioqrafiya B.: “Elm”, 2010.-492 s.

 928. Zutov Ömər. İki qəlpə. B.: “Qanun”, 2019.-95 s.

 929. Zülfüqarlı Məhərrəm. XIII-XIV əsrlər tarixinə yeni baxış. B.: “Raf Poliqraf-2017”, 2019.-47 s.