Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. “Nəsimi-600”-“Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün” mövzusunda AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R. Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 23-24 iyun. B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 2. 1965-2017-ci illərdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin kataloqu. B.: “ÇapART”, 2017.-240 s.

 3. 1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan. II kitab. B.: “Qaya”, 2017.-80 s.

 4. 2017.-179 s.

 5. 2017-ci ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2017.-524 s.

 6. Abbasov Əbülhəsən. Geosiyasi və sosial fəlsəfə: ədalətli nizam və tərəqqi naminə. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-283 s.

 7. Abdulla. Tanrım, yeri böyüt bir az. B.: “Avropa”, 2018.-126 s.

 8. Abdullayev Çingiz. Alqış sədaları altında ölüm. B.: “TEAS Press”, 2017.-239 s.

 9. Abdullayev Çingiz. Bumeranq zərbəsi. B.: “TEAS Press”, 2017.-207 s.

 10. Abdullayev Çingiz. Folun bir addımlığında. B.: “TEAS Press”, 2017.-262 s.

 11. Abdullayev Çingiz. Qurbanlıq sindromu. B.: “TEAS Press”, 2017.-227 s.

 12. Abdullayev Çingiz. Maskanın hakimiyyəti. B.: “TEAS Press”, 2017.-259 s.

 13. Abdullayev Çingiz.Ailə sirləri B.: “TEAS Press”, 2017.-239 s.

 14. Abdullayev Çingiz.Böyük oyun. B.: “TEAS Press”, 2017.-207 s.

 15. Abdullayev Çingiz.Vicdanın adaptasiyası. B.: “TEAS Press”, 2017.-251 s.

 16. Abdullayev Çingiz.Vyana gecəsinin sirri. B.: “TEAS Press”, 2017.-246 s.

 17. Abdullayev Çingiz.Yeni amazonlar klanı. B.: “TEAS Press”, 2017.-262 s.

 18. Abdullayev Adil. Tarixə qovuşan illər. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-200 s.

 19. Abışov Vaqif. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-216 s.

 20. Abışov Vaqif. Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-95 s.

 21. Adıgözəlov Şirxan. Multikulturalizm: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan nümunəsi. B.: “CBS-PP”, 2016.-119 s.

 22. Adilov Nadir. Gəncsən? Başla! B.: “Kreopak”, 2017.-163 s.

 23. Adilov Nadir. Könüllülük: uğur formulu. B.: 2017.-99 s.

 24. Adilov Vasif. Ərəb mənşəli şəxs adlarının orfoepik xüsusiyyətləri. B.: “ADMİU”, 2018.-40 s.

 25. Adilov Vasif. Orta əsrlərdə Azərbaycan linqvokulturoloji mühiti. B.: “ADMİU”, 2018.-95 s.

 26. ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının sənədləri işığında (1919-1920-ci illər). B.: “Şərq_Qərb”, 2017.-389 s.

 27. Ağaqızı Rəna. Dünyaya tək gəldi Heydər atamız. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-72 s.

 28. Ağayev Ramil. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın əhalisi. B.: “Turxan NPB”, 2017.-342 s.

 29. Ağayev Əjdər. Seçilmiş əsərləri. V cild. B.: “Mütərcim”, 2017.-400 s.

 30. Ağdamlı Vidadi. Anasız, atasız dünyam. B.: “Heroqlif”, 2017.-295 s.

 31. Ağdamlı Vidadi. Sevirəm, sevmişəm, sevəcəyəm də. H. 2. B.: “Heroqlif”, 2017.-343 s.

 32. Ağdamlı Vidadi.Qarabağnamə H. 3. B.: “Heroqlif”, 2017.-543 s.

 33. Axundov Ağamusa. Üzeyir Hacıbəylinin dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-167 s.

 34. Axundova Gülşən. Azərbaycan və ingilis dillərinin məişət leksikası. B.: 2017.-104 s.

 35. Axundova Yeganə. Sergey Raxmaninovun fortepiano konsrtləri. B.: “Elm”, 2014.-99 s.

 36. Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-240 s.

 37. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-300 s.

 38. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 s.

 39. Akademik Bahadur Zeynalov: həyat yolu-elmin zirvələrinə daimi axtarışda və hərəkətdə Anadan olmasının yüzilliyinə həsr olunur. B.: “Müəllim”, 2017.-521 s.

 40. Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu): biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-359 s.

 41. Akimova Elnarə. Müslüm Maqomayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 42. Aleyxem Şolom. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-413 s.

 43. Ali riyaziyyat kursuna aid məsələlər. I hissə. B.: “ADNSU”, 2017.-189 s.

 44. Ana (almanax). B.: “MBM”, 2014.-55 s.

 45. Anatollu Əhməd. Öz aramızda qalsın. B.: “MBM”, 2015.-255 s.

 46. Anatollu Əhməd.Əlli il Azərbaycan səhnəsində.B.: “Ecoprint”, 2017.-264 s.

 47. Anderson Şervud. Vaynzburq, Ohayo. B.: “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-213 s.

 48. Andreyev Leonid. İuda İskariot. B.: “TEAS Press”, 2016.-171 s.

 49. Arif Məlikov. B.: 2018.-391 s.

 50. Aslanoğlu Alim. Haqdan güc almışam. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-482 s.

 51. Aslanov Orxan. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə müəyyən edilən sanksiyaların təkmilləşdirilməsi problemləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-269 s.

 52. Aşkari Qərib. Ürəklərdən keçən yollar. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-136 s.

 53. Atabəyli Namiq. Şirvanşah Böyük Axsitan. B.: “Avropa”, 2018.-552 s.

 54. Atamın sağlığında. B.: “CBS”, 2018.-80 s.

 55. Atilla İsgəndər.Əsrin şairi. Doqquzuncu kitab. Hüseyn Cavidin lirikası. B.: “Müəllim”, 2018.-432 s.

 56. Aydəmir Şahin.Əfsanəyə çevrildi. B.: “Ecoprint”,2018.-71 s.

 57. Aymət Rəmis. Şimşəklər qoynunda. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-190 s.

 58. Azadəliyeva Şiruyə. Təhsil-tərbiyənin müasir problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-380 s.

 59. Azayev Əlisəfa. Xəyanət qorxusu. B.: “Çıraq”, 2007.-270 s.

 60. Azər Alpay. Yazıçı və arvadı. B.: “Qanun”, 2018.-219 s.

 61. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-309 s.

 62. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 63. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 64. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti A-Z. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-303 s.

 65. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: Müasir dövr. B.: “ADPU”, 2017.-211 s.

 66. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti-100. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-57 s.

 67. Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 110 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaq. B.: “Ziya”, 2016.-159 s.

 68. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Cild.7. Dərman-Enoftalm. B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi”, 2016.-608 s.

 69. Azərbaycan musiqi tarixi.Üçüncü cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-752 s.

 70. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı 2014. B.: “Nağıl Evi”, 2015.-123 s.

 71. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-8 s.

 72. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinin reytinqi -2016. B.: “AzTU”, 2017.-193 s.

 73. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-224 s.

 74. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi 1 yanvar 2018-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-131 s.

 75. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-672 s.

 76. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-726 s.

 77. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-472 s.

 78. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. (31 may 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-600 s.

 79. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. 1 mart 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-792 s.

 80. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2018.-240 s.

 81. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 82. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (10 mart 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-232 s.

 83. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi.(1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-232 s.

 84. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”, 2018.-480 s.

 85. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 28 fevral 2018-ci il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”,2018.-455 s.

 86. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 30 sentyabr 2017-ci il tarixədək-Milli Məclisin yaz sessiyasındaedilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-480 s.

 87. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Milli Məclisin yaz sessiyasında-30 sentyabr 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-143 s.

 88. Azərbaycan Respublikasının Milli Bayramı Novruz. B.: 2018.-15 s.

 89. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (30 sentyabr 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-484 s.

 90. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (15 fevral 2018-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-400 s.

 91. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında. B.: “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi”, 2017.-527 s.

 92. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi (25 uanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2018.-295 s.

 93. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-352 s.

 94. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu. B.: “Bəxtiyar-4”,2016.-431 s.

 95. Azərbaycanca-Farsca danışıq kitabçası. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu”, 2017.-193 s.

 96. Azərbaycanca-ingiliscə lüğət A-Z. Lüğətə təxminən 55000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-894 s.

 97. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq. B.: “9№li kiçik müəssisə”, 2017.-192 s.

 98. Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı vəziyyət haqqında illik hesabat 2014. B.: "Narkotiklərə Qarşı Təbliğat" İctimai Birliyi, 2015.-96 s.

 99. Azərbaycanda yüngül sənayenin ərazi təşkili problemləri. B.: “Avropa”, 2017.-170 s.

 100. Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğun inkişaf yolu. B.: “Qaya nəşriyyat”, 2017.-224 s.

 101. Azərbaycanın dördüncü dövr (kvarter) sisteminin paleontoloji atlası. B.: “Nafta-Press”, 2017.-384 s.

 102. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2017. B.: 2017.-814 s.

 103. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik əlaqələri mətbuat səhifələrində (1990-1992-ci illər). B.: “OL”, 2018.-160 s.

 104. Babayev Yaqub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-758 s.

 105. Babullaoğlu Səlim.İlyas Göçmənin şəkil dəftəri şeirlər. B.: “Parlaq imzalar”,2016.-122 s.

 106. Bağırov Əlisalam. Satirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-104 s.

 107. Bağırov Əlisalam. Təmsillər. B.: “Qanun”, 2018.-144 s.

 108. Bağırov Rüstəm. Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlər: elmi-praktiki kommentariya. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-174 s.

 109. Bakıxanov, Tofiq. Naxçıvan təranələri. B.: “Mütərcim”, 2018.-59 s.

 110. Balabəyli Faiq. Bayıldan bayıra. B.: “Qanun”,2017.-303 s.

 111. Balcıgil Osman. Alagözlü Cəlilə. B.: “TEAS Press”, 2018.-313 s.

 112. Barbarasoğlu Fatma. Külək ovu. B.: “Qanun”, 2017.-189 s.

 113. Bayındır Abdulaziz.Bəqərə surəsi. B.: “Nurlar”, 2017.-136 s.

 114. Bayındır Abdulaziz.Quranın işığında vasitəçilik və şirk. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-198 s.

 115. Bayramov Munis. Türkün dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-316 s.

 116. Bayramov Vüqar. Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyasının maliyyə təminatının gücləndirilməsi məsələləri. b.: “Qanun”, 2018.-351 s.

 117. Bayramova Rəxşəndə. Azərbaycanın Quba bolgəsi tarixin dönüş mərhələsində (1917-1920-ci illər). B.: “Turxan NPB”, 2018.-235 s.

 118. Bern Erik. İnsanların oynadığı oyunlar. B.: “Qanun”, 2017.-231s.

 119. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 47. 17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-91 s.

 120. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 48. 1 dekabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-128 s.

 121. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 49. 15-29 dekabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-208 s.

 122. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 43.31 oktyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-125 s.

 123. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 44.17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-83 s.

 124. Bədəlbəyli Əfrasiyab. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-472 s.

 125. Bəhmənli Vaqif. Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-174 s.

 126. Bəhmənli Vaqif.Cabbar Qaryağdıoğlu. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-150 s.

 127. Bəhmənli Vaqif.Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 128. Bəhrülü Məhərrəm. Bəhrülü yurdum mənim. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-103 s.

 129. Bəxtiyarlı Hüseyn. Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlarda (XX əsrin 90-cı illəri-XXI əsrin əvvələri) Gəncə.: 2018.-290 s.

 130. Bələgözov Əhməd. Xüsusi bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-223 s.

 131. Bəşirov Novruz. Türkiyə Universitetlərinə qəbul olmaq üçün riyaziyyatdan testlər. Van.: 2016.-202 s.

 132. Bəylərov Cabbar. Ləyaqətlə yaşanan ömür. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 133. Biddalf Stiv. Üç yaşa qədər hələ tezdir Körpə nə üçün anası ilə qalmalıdır? B.: “Qanun”, 2018.-215 s.

 134. Bir yanı Şah dağı, bir yanı Xəzər. B.: “Mütərcim”, 2017.-75 s.

 135. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı-2016. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-424 s.

 136. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı fikirləri. B.: 2017.-96 s.

 137. Birləşmiş millətlər təşkilatı-Azərbaycan Tərəfdaşlığın 25 ili. B.: 2017.-167 s.

 138. Boradigahlı Seyyid Mais. Qəlbimin səsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-117 s.

 139. Böyük İpək yolu Azərbaycan dövlətinin geostrateji maraqları kontekstində. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-152 s.

 140. Böyük Qafqazın müasir torpaq örtüyü (2008-2016-cı illər, ekspedisiya materialları). B.: “Elm”, 2017.-345 s.

 141. Braun Den. Da Vinçi kodu. B.: “Qanun”, 2018.-431 s.

 142. Bredberi Rey. Mars xronikaları. B.: “Qanun”, 2017.-287 s.

 143. Britaniya və İrlandiyanın tarixi. B.: “TEAS Press”, 2017.-400 s.

 144. Bukovski Çarlz.Hollivud. B.”Qanun”, 2017.-315 s.

 145. Bulud Qaraçorlu. Səhənd. Biblioqrafik məlumat toplusu. B.: “Nurlar”, 2016.-128 s.

 146. Bülbül (Murtuza Rza oğlu Məmmədov): biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-342 s.

 147. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəğməsidi...Dörd cilddə. C. 4. B.: “Elm”, 2017.- 327 s.

 148. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəşğməsidi... Dörd cilddə. C. IV. B.: “Elm”, 2017.-327 s.

 149. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 150. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. I. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-270 s.

 151. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. II. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-307 s.

 152. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-308 s.

 153. Cabbarlı Cəfər. Ölkəm. B.: “Renessans-A”, 2017.-8 s.

 154. Cabbarlı Nərgiz. Rübabə Muradova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 155. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 156. Cabbarov Mahir. Tikintidə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə təsir edən risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması. B.: “Avropa”, 2014.-184 s.

 157. Cahangirov Xasay. Seçilmiş əsərləri Birinci cild. Poemalar. Mənzum nağıllar. Hekayələr. Lirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-527 s.

 158. Cahannuri Fəridə. Pərvin. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-276 s.

 159. Cəfərov Əliağa. Qırğın. B.: “Çıraq”, 2018.-547 s.

 160. Cəfərov Cəfər. İrəvanda milli maarifçilik mühiti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-439 s.

 161. Cəfərov Nizami. Dolan, kəfkirim, dolan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 162. Cəfərov Nizami. Etnoloji etüdlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-108 s.

 163. Cəfərov Tahir. Smart market. Elektroenergetika-islahatlar və intellektual bazar. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-96s.

 164. Cəfərova S. Azərbaycanın şirin sularının diatom yosunları. B.: “Elm”, 2018.-239 s.

 165. Cəfərova Jalə. Unutmadıqlarım. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-183 s.

 166. Cəfərzadə Amaliya. Arazboyu nur. B.: “Ecoprint”, 2018.-119 s.

 167. Cıvıroğlu Elman. Unut, dedilər. B.: “Ecoprint”, 2018.-131 s.

 168. Çaxmaqlı Qafar. Erməni faşizmi. B.: “QHT”, 2017.-192 s.

 169. Çalxanqaya Nərgiz. Olma günahkar. B.: “Təhsil”, 2013.-52 s.

 170. Çaylı Əli. Ürəyimin səsi. B.: “Red N Line”, 2018.-307 s.

 171. Çəmənli Mustafa. Əhməd Ağdamski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-166 s.

 172. Çəmənli Mustafa. Şövkət Ələkbərova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-158 s.

 173. Çəmənli Mustafa.Əbülfət Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 174. Çıldırlı Aşıq Şenlik. Qarşılaşmalar, deyişmələr, rəvayətlər. B.: “Uğur”, 2017.-140 s.

 175. Çobanov Mədəd. Xələflinin yaradıcılıq yolu. B.: “Vətən”, 2016.-310 s.

 176. Dadaşov Aydın. Müasir Azərbaycan kinosu. B.: “TEAS Press”, 2017.-274 s.

 177. Dağlaroğlu Ələkbər. Vətən, səni ziyarətə gəlmişəm. B.: “Qanun”, 2017.-88 s.

 178. Dağlaroğlu Ələkbər. Yaxşım, yamanım. B.: “Qanun”, 2016.-103 s.

 179. Daxili qoşunlar-25 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. 1992-2017. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-394 s.

 180. Davudqızı Sədaqət. Vicdanın səsi. B.: “MBM”, 2010.-59 s.

 181. Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan: tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-436 s.

 182. Dəmirbəyli Vüqar. Almaniya haqqında hekayələr. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-241 s.

 183. Dərviş Məhəmməd Nidai. Mənafeün-nas. B.: “Ecoprint”,2017.-203 s.

 184. Dərviş, Osman Sinəçak. Gülşəni-ürfan. B.: “Ekoprint”,2016.-51 s.

 185. Dikkens Çarlz.İki şəhərin hekayəti. B.: “Qanun”, 2017.-423 s.

 186. Dil sevgisindən dilçiliyə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-315 s.

 187. Dilçi Afad Qurbanov. B.: “CBS”, 2005.-175 s.

 188. Dilimizin keşikçisi Professor İsmayıl Məmmədli-70. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-359 s.

 189. Doyl Artur Konan.Şerlok Holmsun macəraları. B.: “Qanun”, 2017.-296 s.

 190. Dr.Cahidin rəngarəng dietası. B.: “Qanun”, 2017.-20 s.

 191. Dünya dövlətlərinin bayraqları. B.: “Qanun”, 2018.-20 s.

 192. Dünya dramaturgiyası antologiyası. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-600 s.

 193. Dürrenmatt Fridrix. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-284 s.

 194. Eko Umberto.Qızılgülün adı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-680 s.

 195. Elatlı Elxan. Cəhənnəmdən gələn səs. B.: “TEAS Press”, 2017.-475 s.

 196. Elatlı Elxan. Dilənçi qadının sirri. B.: “TEAS Press”, 2017.-179 s.

 197. Elatlı Elxan. Məhəbbətin gizli kodu. B.: “TEAS Press”, 2017.-422 s.

 198. Elatlı Elxan.Bakıdan gələn xəfiyyə. B.: “TEAS Press”, 2017.-306 s.

 199. Elatlı Elxan.Xəyanət. B.: “TEAS Press”, 2017.-403 s.

 200. Elatlı Elxan.On dördüncü adam. B.: “TEAS Press”, 2017.-330 s.

 201. Eldarqızı Zülfiyyə. "Qəm pəncərəsi" nin o üzündə. B.: “Qanun”. 2018.-132 s.

 202. Elektron Azərbaycan. Maarifləndirici toplu. B.: “Turxan”, 2017.-60 s.

 203. Eliot Sternz. Bəhrəsiz torpaq.. B.: 2017.-88 s.

 204. Eltac Ötərxan. Yurdsuz çiçəklər (ölümsüzlər üçün sözlənən duyğular). H. 1. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-405 s.

 205. Elza. Mübarizə yolu. B.: “Qanun”, 2018.-543 s.

 206. Eminov Mirsahib. İqtisadiyyat Magistratura imtahanına hazırlıq üçün metodiki vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-270 s.

 207. Ergül Adem. Rəbbani Tədris Allahın hüzurunda tələbə olmaq. B.: “İpəkyolu”, 2018.-168 s.

 208. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında) C. 1. B.:”"İdrak" İctimai Birliyi”, 2014.-511 s.

 209. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında). C. 2. B.: “CBS”,2017.-384 s.

 210. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. Xristianlıq və islama görə çarmıxaçəkilmə etiqadı: konstruktiv dialoqa və ortaq məxrəcə doğru. B.: “İdrak”, 2017.-33 s.

 211. Əbilov İmran. Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr. B.: “Araz”, 2017.-279 s.

 212. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd. İslam iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi. B.: “İdrak”, 2017.-108 s.

 213. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Quranda evlilik münaqişələrinin həlli. B.: “İdrak”, 2015.-48 s.

 214. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Müasir islam fikrində islahatçılıq (cinayət hüququ əsasında) B.: “İdrak”, 2017.-100 s.

 215. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Ağıl və möcüzə baxımından Həzrəti Məhəmmədin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə inam. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 216. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Hesablamağı bacarmayan ağıllı meymun. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-65 s.

 217. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Mədəni Quran dünyagörüşü. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 218. Ədiloğlu Nurəddin. Mənim bağdagül nənəm. B.: “OL”, 2018.-283 s.

 219. Əhməd Vüqar. Cənubi Azərbaycan şeiri antologiyası (XIX-XXI əsrlər). B.: “Ecoprint”, 2018.-671 s.

 220. Əhmədoğlu Əliş. Qədim oğuz yurdu Şəhərcik. B.: “Nərgiz”, 2018.-298 s.

 221. Əhmədoğlu Xəlil. Xəzər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-238 s.

 222. Əhmədoğlu Həmzə. Bir sevginin tarixçəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-230 s.

 223. Əhmədov Əhməd-Cabir. Susuz həyat yoxdur. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-215 s.

 224. Əhmədov Tağı. Qürur doğuran illər. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 225. Əhmədova R.R. Mühəndis ekologiyası. Sumqayıt.: “SDU”, 2018.-232 s.

 226. Əjdər Ağayev-80 yaşın işığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-191 s.

 227. Əl-Bəhnəsavi Səlim. Qeyri müsəlmanlarla qarşılıqlı əlaqələr. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2008.-115 s.

 228. Ələkbərov Rəşid. Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-194 s.

 229. Ələkbərov, Urxan. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyasının idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2017.-176 s.

 230. Ələsgərov Bəybala. Kitabxana resurslarının istifadəsində müəlliflik hüquqları problemi. B.: “ADPU”, 2016.-34 s.

 231. Əli Hafiz. Ölümdən oluma doğru. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-176 s.

 232. Əlibəyli İslam. Sevgi duyğuları. B.: 2017.-212 s.

 233. Əlibəyli Xanımana. Ağ çəmən. B.: “Renessans-A”, 2017.-24 s/

 234. Əliheydər Hüseynov-100. B.: “Nafta-Press”, 2017.-126 s.

 235. Əliquliyev Rasim. Vətəndaş elmi. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-150 s.

 236. Əlioğlu Yaqub.Leyla Vəkilova. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-103 s.

 237. Əliyar Qurbanəli oğlu Səfərli biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-151 s.

 238. Əliyev Əbülfəz. Ürəyimin səsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-199 s.

 239. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir . Kitab.54. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 240. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. İyul 2012-sentyabr 2012. K. 52. B.: “Azərnəşr”, 2017.-398 s.

 241. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Sentyabr 2012-Oktyabr 2012. K. 53. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 242. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012-Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 243. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 49. Noyabr 2011-Fevral 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 244. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 48. Sentyabr 2011.-Oktyabr 2011. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 245. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. K. 57. May 2013 - İyul 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-391 s.

 246. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.55. B.: “Azərnəşr”, 2018.-392s.

 247. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.56. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 248. Əliyev Məhərrəm. "Özünənəzarət sahəsi" anlayışı və onun konseptual modeli. B.: “ADPU”, 2017.-147 s.

 249. Əliyev Məhərrəm. Psixologiyanın əsasları (sxemlər). B.: “ADPU”, 2017.-145 s.

 250. Əliyev Nurulla. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan hökümətinin fəaliyyətində hərbi-dəniz aspektləri. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-77 s.

 251. Əliyev Ramiz. Stress və bitkilərin adaptasiyası. B.: “Elm”, 2014.-344 s.

 252. Əliyev Sabit. Evə doğru uzun yol. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-198 s.

 253. Əliyev Sahib. Kölgəmlə söhbət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 254. Əliyev Ziyadxan.Rafael Abasov Rəngkarlıq. B.: 2017.-221 s.

 255. Əliyeva Fərəh. Üzeyir Hacıbəyli-şəxsiyyət və cəmiyyət. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-365 s.

 256. Əliyeva Lətifə. Şəhidliyə aparan sevgi. B.: “Araz”, 2018.-249 s.

 257. Əliyeva Lətifəxanım. “Rast”-yaxın və orta şərq xalqlarının musiqi irsində. B.: “Səda”, 2012.-123 s.

 258. Əliyeva Lətifəxanım. İslam ənənəsi və Azərbaycan musiqisi. B.: “Səda”, 2011.-123 s.

 259. Əliyeva Mehriban. Mehriban Əliyeva: dini və etnik dözümlülük bizim sərvətimizdir. B.: “DQİDK”, 2017.-331 s.

 260. Əliyeva Sevinc. Masallının ilk əməkdar müəllimi Nəzirməmməd Bəşir oğlu Məmmədəliyev-120. B.: “Red N Line”, 2017.-319 s.

 261. Əliyeva Sədaqət. Azərbaycan mədəniyyətində qadın fenomeni. B.: “Gənclik”, 2017.-276 s.

 262. Əliyeva Sima. Kür-Araz ovalığında təbii-dağıdıcı hadisələrin məskunlaşmaya təsiri. B.: “Avropa”, 2018.-214 s.

 263. Əliyeva-Kəngərli A. Kitabxana etikası və kitabxanaşünaslığın linqvo-konseptual məsələləri. B.: “Proqres”, 2018.-215 s.

 264. ƏlizadəYusif.Bu dağların sərt üzü. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-252 s.

 265. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7 fevral 2006-cı il, № 54-IIQ). B.: “Qanun”, 2018.-63 s.

 266. Əməyin mühafizəsi. B.: “UniPrint”, 2009.-247 s.

 267. Əməyin təhlükəsizliyi tələbləri-risklər, fərdi mühafizə vasitələri və işarələr. B.: 2014.-89 s.

 268. Əmini İbrahim.Nəfsin saflaşdırılması. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-342 s

 269. Əminov Naib. Aegilops L. və Triticum L. cinsləri arasında qarşılıqlı genetik münasibətlər. B.: “Elm”, 2012.-480 s.

 270. Əmiraslanov Ə. Dayaq-hərəkət orqanları şişlərində neoplastik angiogenez. B.: “Elm”, 2017.-529 s.

 271. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-257 s.

 272. Əmirov Fikrət. Simfonik rəqslər. Uşaq lövhələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-113 s.

 273. Əmirov Fikrət. Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf. Asəf Zeynallının xatirəsinə elegiya. Nizaminin xatirəsinə simfoniya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-105 s.

 274. Əmirov Fikrət. Violino, fortepianob və orkestr üçün ikili konsert. Fortepiano və orkestr üçün-ərəb mövzuları əsasında konsert. Fortepiano və xalq çalğı alətləri orkestri üçün konsert. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-353 s.

 275. Əmirov Cəmşid. Qara volqa. B.: “Qanun”, 2017.-410 s.

 276. Əmirov Cəmşid. Şəhər yatarkən. B.: “Qanun”, 2017.-264 s.

 277. Əmirov Fikrət. Azərbaycan kapriççiosu. Həyat səhifələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-172 s.

 278. Əmirov Fikrət. Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının əziz xatirəsinə poema-rekviem. Azərbaycan simfonik süitası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 279. Əmirov Fikrət. Gürcüstan. Rustaveli. Xor və simfonik orkestr üçün kantata. Simfonik portretlər. Vokal-simfonik poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-220 s.

 280. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-204 s.

 281. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-228 s.

 282. Əmirov Fikrət. Nəsimi haqqında dastan-faciəvi musiqi. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-164 s.

 283. Əmirov Fikrət. Saçlı. Xor və simfonik orkestr üçün. Xəzəri fəth edənlər. Xor və simfonik orkestr üçün poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-60 s.

 284. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 285. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. III pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-132 s.

 286. Əmirov Fikrət. Şur simfonik muğamı. Kürd ovşarı simfonik muğamı. Gülüstan-Bayatı-Şiraz simfonik muğamı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-244 s.

 287. Ərdəbili Asim. Qanlı səhər. B.: “Ecoprint”,2017.-87 s.

 288. Əsədli Minəxanım. Yusif Ziya Talıbzadənin ictimai baxışları və fəaliyyəti. B.: “Avropa”, 2014.-102 s.

 289. Əsədova Aliyə. Payız nəfəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-118 s.

 290. Əsədova Nailə. Mənəvi-estetik dəyərlər mahiyyəti, tarixi və bu günü. B.: “QHT”, 2017.-160 s.

 291. Əyyuboğlu Tahir. Bəşər və dünya. B.: “Red N Line”, 2017.-102 s.

 292. Əziz Fəxrəddin. Mən belə istəmirdim. Mingəçevir.: Poliqrafiya Müəssisəsi”, 2017.-225 s.

 293. Əziz Fəxrəddin. Mən məhəbbət şairiyəm. B.: “Təhsil”, 2016.-181 s.

 294. Əziz Fəxrəddin. Məni yada salacaqsan. B.: “Min bir mahni”, 2018.-132 s.

 295. Faulz Con. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-520 s.

 296. Fazil Şahin. Dördüncü divan. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-871 s.

 297. Fazil Şahin. İran səfərnamələri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-814 s.

 298. Fazil Şahin. Üçüncü divan. B.: “Təknur”, 2008.-1381 s.

 299. Fazil Şahin. Yaponiya səfərnaməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-230 s.

 300. Feyzüllahzadə Hacı Şıxəli. Təzkirətül-Övliya. B.: “Ecoprint”, 2018.-51 s.

 301. Fəda Vaqif. Bir həsrət dinəcək. B.: “MBM”, 2013.-79 s.

 302. Fəxri Zakir. Şeirlər. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-199 s.

 303. Fərziyeva Səadət. Azərbaycan xalq mahnılarının səs və fortepiano üçün işləmələri. B.: “Mütərcim”, 2017.-134 s.

 304. Fətəliyev Məmməd. Türkiyə məsələsi və böyük dövlətlər beynəlxalq konfranslarda; Sevr müqaviləsi. B.: “Sabah”, 2017.-157 s.

 305. Fətullayev-Fiqarov Şamil. Qacarlar dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-356 s.

 306. Fikrətqızı Elmira. Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr C. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-315 s.

 307. Flober Qustav.Madam Bovari. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-392 s.

 308. Fuad, Esmira. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Biblioqrafiya. B.: “AfpoliqrAF”, 2017.-480 s.

 309. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-711 s.

 310. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-807 s.

 311. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-490 s.

 312. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki.: “Kaskad”, 2017.-230 s.

 313. Gəl bizim yerlərə. B.: “Mütərcim”, 2017.-135 s.

 314. Gəncəvi Nizami. Yeddi gözəl. B.: “Qanun”, 2017.-267 s.

 315. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 1-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-780 s.

 316. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 2-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-764 s.

 317. Giddens Entoni. Əlimizdən çıxan dünya. B.: “Qanun”, 2017.-160 s.

 318. Görkəmli tarixçi-alim S. Aşurbəylinin anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" VI Respublika elmi konfransının materialları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-310 s.

 319. Göyyallı Xeybər. İnsan ehkamı. B.: “Avropa”, 2017.-261 s.

 320. Gözəlova Nigar.Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya kitabxanasının arxiv sənədlərində(1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-74 s.

 321. Günəş Adəm. Uşaq nəyi, niyə edir?. B.: “TEAS Press”, 2017.-206 s.

 322. Hacı Əli. Yerimi yanında salmışam, Allah! B.: “Qanun”, 2018.-295 s.

 323. Hacı Bayram. Hidayət yolu. B.: “ELM”, 2018.-135 s.

 324. Hacı Bəhmən. Canım vətəndi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-111 s.

 325. Hacı Məcdun. Qurani-Kərimdən kəlamlar və tövsiyələr. B.: “Yazıçı”, 2013.-275 s.

 326. Hacıbəyli Azər.Vətən daşı. B.: “MBM”, 2015.-64 s.

 327. Hacıbəyli Ceyhun. Seçilmiş əsərləri Kitablar seriyası. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası. B.: “Elm”, 2017.-367 s.

 328. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu Partitura. 3-cü pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-237 s.

 329. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu Partitura. 4-cü pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-283 s.

 330. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. 2-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-245 s.

 331. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. 5-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-173 s.

 332. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. I-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-278 s.

 333. Hacıheydərli Namiq.Canlı əfsanə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-96 s.

 334. Hacıheydərli, Namiq. Əski türk soylarından biri- Kolanılar. B.: 2017.-59 s.

 335. Hacıoğlu Mülkədar.Həzrət Əlinin duası, ümmətin fəqihi, İmam Ə`zəm Əbu Hənifə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-304 s.

 336. Hacıyev Tofiq. Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-278 s.

 337. Hacıyev İmaş. Ömrün poeziyası. B.: “Zərdabi”, 2018.-104 s.

 338. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri I cild. (II hissə). B.: “Elm”, 2017.-446 s.

 339. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri II cild. B.: “Elm”, 2017.-488 s.

 340. Hacıyev, Asəf. Dərbənd XIX-XX əsrin əvvəllərində. B.: “Turxan”, 2017.-244 s.

 341. Hacıyeva Lalə. Azərbaycanın rusdilli dövri mətbuatının tarixindən (1871-1918). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-391 s.

 342. Haçadağlı Bahəddin. Haçadağdan əsən yellər. B.: “UniPrint”, 2009.-279 s.

 343. Haçadağlı Bahəddin. Haqqa bağlıyam. B.: “Ünsiyyət”, 2011.-268 s.

 344. Haçadağlı Bahəddin. Ürək, sənə qurban olum. B.: “Print-S”, 2017.-200 s.

 345. Haçadağlı Bahəddin. Vətən torpağında bitmişəm. B.: “Print-S”, 2007.-236 s.

 346. Haçadağlı Bahəddin. Yaşadacaq sözlərim mənim. B.: “Ünsiyyət” , 2013.-272 səh.

 347. Haçinson Osman. İlk oruc. B.: “İdrak”, 2017.-16 s.

 348. Haqverdi Oruc.Uca dağlar zirvəsiyəm. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-300 s.

 349. Haqverdiyev Telman. Gecikmiş qayğı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-142 s.

 350. Heydər Əliyev irsinin kitabxanalarda təbliği. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-53 s.

 351. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi. II hissə.B.: “Elm və təhsil”, 2017.-264 s.

 352. Heydərov Namiq. Yol mədəniyyəti-həyatınızın qarantıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-119 s.

 353. Həsənqızı Almaz. Müasir Azərbaycan ədəbi dilindən praktikum. B.: “Nurlar”, 2018.-231 s.

 354. Həsənli Ağacəfər. Ağ külək. B.: “ELM”, 2018.-186 s.

 355. Həsənli Valeh. Mərcan gözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-239 s.

 356. Həsənli Sona. Dili bir, dini bir, könlü bir qardaşlar. B.: “Azərbaycan”, 2018.-304 s.

 357. Həsənov Əkrəm. İslamın elmə verdiyi dəyər. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-94 s.

 358. Həsənov Şahin. Avtomobil yollarına dair terminlər lüğəti. B.: “Oscar”, 2017.-614 s.

 359. Həsənova Şəlalə. İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər. B.: “Avropa”, 2017.-229 s.

 360. Həsənova Cəmilə. Bülbül. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 361. Həsənova Şəhla. Hacı Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 362. Həsənova Şəhla. Lütfiyar İmanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-102 s.

 363. Həsənova Şəhla.Əhsən Dadaşov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 364. Həyat düşüncələri. B.: “Təhsil”, 2017.-192 s.

 365. Həyatın rəngləri (Çağdaş Türkiyə yazarlarının hekayələri) B.: “Mütərcim”, 2018.-200 s.

 366. Hümmət Rafiq. Rüzgara oxunan söz. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-388 s.

 367. Hümmətov Əşrəf. Müstəqilliyimiz və uğurlarımız. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-287 s.

 368. Hüseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr (Hüseyn Cavid-135). Beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: “Elm və təhsil”,2017.-151 s.

 369. Hüseyn Cavid-135. B.: “Zərdabi”, 2018.-216 s.

 370. Hüseyn Tofiq.Yoldaş, səni kim apardı. B.: “Mütərcim”, 2018.-172 s.

 371. Hüseynoğlu Sərvaz. Ülvi Rəcəb. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 372. Hüseynoğlu Sərvaz. Keçəçi oğlu Məhəmməd. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 373. Hüseynoğlu Sərvaz. Məşədi Məmməd Fərzəliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-117 s.

 374. Hüseynoğlu Sərvaz. Möhsün Sənani. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 375. Hüseynoğlu Sərvaz. Segah İslam (İslam Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 376. Hüseynoğlu Sərvaz. Sidqi Ruhulla. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-110 s.

 377. Hüseynoğlu Sərvaz. Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-126 s.

 378. Hüseynov Cümşüd. Ürəklərdə yaşamağa tələsin. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-567 s.

 379. Hüseynov Ramiz. Qızıl ömrün əlvan sətirləri. b.: “Heroqlif”, 2018.-262 s.

 380. Hüseynov Həsən. Görkəmli cərrah, sadə insan. B.: “CBS”, 2007.-223 s.

 381. Hüseynov Nizami. Çağlayan bulaq. B.: “Borçalı”, 2017.-112 s.

 382. Hüseynov Yusif. Mollanəsrəddinçilərin dünyagörüşünün sosial-fəlsəfi təhlili: müasir yanaşma. B.: “Əcəmi”, 2017.-279 s.

 383. Hüseynova Həcər. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri C. 2. B.: “ADPU”, 2018.-383 s.

 384. Hüseynova Həcər.Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi. Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında. B.: “ADPU”,2016.-232 s.

 385. Hüseynova Mahirə. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin əsərlərinin linqvistik təhlili. B.: “Avropa”, 2018.-420 s.

 386. Hüseynova Mahirə. Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri. (Dərələyəz mahalı üzrə) B.: “Avropa”, 2018.-424 s.

 387. Hüseynova Sevil. Bədii nəsrdə tarixi və müasir gerçəklik. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-173 s.

 388. Xaqan Elşad. Nigarançılıq. B.: “Ecoprint”, 2018.-303 s.

 389. Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-835 s.

 390. Xalidoğlu Samir. I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914-may 1918) B.: “Qanun”, 2018.-192 s.

 391. Xalıqzadə Fəttah. Üzeyir Hacıbəyli və folklor. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-274 s.

 392. Xalistürk Babək. Tanrıdan kəm sevinc payım. B.: “Ecoprint”, 2017.-159 s.

 393. Xanlar Əlibala. Bir gün anlarsan ki,... B.: “MBM”, 2014.-51 s.

 394. Xanlarzadə İsmayıl. Həsrətin ortaq məxrəci. B.: “Renessans-A”, 2017.-73 s.

 395. Xarici internet və sosial mediada Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması günün tələbidir. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2017.-23 s.

 396. Xələfli Əli Rza. Bir ayrılıq odu var... B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-303 s.

 397. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan ədəbiyyatında erməni xisləti. B.: “Adiloğlu”, 2018.-95 s.

 398. Xəlilov Buludxan. Molla Pənah Vaqif: özü və tarixin sözü. B.: “Adiloğlu”, 2018.-95 s.

 399. Xəlilov Toğrul. Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2018.-120 s.

 400. Xəlilov Zafiq. Beynəlxalq hava hüququnda "Hava azadlıqları" B.: 2018.-344 s.

 401. Xətai Şah İsmayıl.Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-372 s.

 402. Xəyal Sona. Divan. B.: “MBM”, 2015.-343 s.

 403. Xəyal Sona. Dördlüklər. B.: “MBM”, 2013.-59 s.

 404. Xəyal Sona. Hacı Mail hikməti. B.: “MBM”, 2014.-67 s.

 405. Xəyal Sona. Həqiqət divanı. B.: “Ecoprint”, 2016.-71 s.

 406. Xəyal Sona. Həyatın yolları. B.: “MBM”, 2013.-107 s.

 407. Xəyal Sona. Musa Ələkbərli (yaradıcılığı əsasında). B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-223 s.

 408. Xəzər dənizinin faunası (Balıqlar) B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 409. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. IV kitab. B.: “Elm”, 2017.-236 s.

 410. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. B.: 2014.-120 s.

 411. Xınalı Zəminə. Artilleriyanın Allahı. B.: “Orxan”, 2016.-136 s.

 412. Xınalı Zəminə. Qəhrəman Həzi. B.: “Təknur”, 2015.-124 s.

 413. Xınalı Zəminə. Vətən torpağı. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-72 s.

 414. Xocalı şahidləri danışır. B.: “Mütərcim”, 2018.-184 s.

 415. Xudiyev Nizami. Azərbaycan ədəbi dili tarixi B.: “Elm və təhsil”, 2018.-630 s.

 416. Xudiyev Nizami. Seçilmiş əsərləri. Azərbaycan radio və televiziyası inkişaf yollarında. XIII cild. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-435 s.

 417. İbn Rəcəb əl-Hənbəli. Elm və hikmət toplusu II cild. B.: “ADK”, 2018.-510 s.

 418. İbrahimi Firudin. Sülh uğrunda (Paris Sülh Konfransı barədə qeydlər. 1946). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-131 s.

 419. İbrahimov Elçin. Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili. B.: “Mütərcim”, 2017.-184 s.

 420. İbrahimov Sənan. Yanlış intiqam. B.: “Ecoprint”, 2017.-287 s.

 421. İldırımoğlu Əli. Közərən sətirlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-371 s.

 422. İlham Əliyev və müasir Azərbaycan-gənclərin gözü ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-336 s.

 423. İllik hesabat 2016 SOCAR. B.: 2016.-176 s.

 424. İlyas Atababa oğlu Babayev biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-143 s.

 425. İmamverdiyev Nazim. Kiçik Qafqazın gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin petrologiya və geokimyası. B.: “Ləman”, 2017.-320 s.

 426. İmanov Nizam. Narahat ömür. B.: “Ecoprint”, 2017.-128 s.

 427. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri- III Respublika elmi-praktiki seminarının əsərləri. Bakı, 08 dekabr 2017- ci il. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-131 s.

 428. İngiliscə-Azərbaycanca [izahlı] kompüter terminləri lüğəti. B.: 2018.-535 s.

 429. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012 - Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 430. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qaçqınlar, sığınacaq axtaranlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ilə bağlı işlərə dair qərarlarının toplusu qərarlarının toplusu. B.: 2017.-136 s.

 431. İnsanlığa qarşı zorakılıq. B.: 2017.-40 s.

 432. İntiqam Nicat.Əsir sevgi. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 433. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (21 oktyabr 2005-ci il, № 1036). B.: “Qanun”, 2017.-51 s.

 434. İS(S)İ-2016: İqtisadiyyatın liberallıq-dirijistlik səviyyəsi. B.: “Elm və bilik”. 2017.-54 s.

 435. İsaqızı Tahirə. Bir udum sevgi. B.: “Təknur”, 2018.-363 s.

 436. İsaqoğlu Vaqif. İsmayıl Osmanlı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-119 s.

 437. İsaqoğlu Vaqif. "Sunami"dən... sunamiyə. B.: “Heroqlif”, 2018.-176 s.

 438. İsaqoğlu Vaqif. Ağababa Bünyadzadə. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-158 s.

 439. İsaqoğlu Vaqif. İşıq dolu ömür. B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 440. İsaqoğlu Vaqif. Qurban Pirimov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-200 s.

 441. İsam əl-Bəşir. İslam mədəniyyətinin xüsusiyyətləri: mötədilik. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2009.-29 s.

 442. İsayev Eldar. Vətən arzuları. B.: “Ecoprint”, 2017.-232 s.

 443. İsgəndərov Ə. Müasir kompüterlərin və kompüter şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı. Sumqayıt.: “SDU-nin Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi”, 2018.-167 s.

 444. İslam Əbülfət. Şəhid sevgililər. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-96 s.

 445. İslam bərabərlik dinidir. B.: “Nurlar”, 2017.-79 s.

 446. İslam həmrəyliyi və Qarabağ "İslam həmrəyliyi və Qarabağ" mövzusunda 25 oktyabr 2017-ci ildə keçirilən elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “ELGÜN-NO”, 2017.-109 s.

 447. İslam: elmi-köməkçi biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-677 s.

 448. İslamzadə Atif. Oğuz epik ənənəsində qazan xan obrazının mifoloji strukturu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 449. İsmayıl Xaqani. Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı. B.: “Saral”, 2017.-304 s.

 450. İsmayıl Ramiz. Bəsimizdi ay işığı. B.: “Min bir mahnı”, 2018.-116 s.

 451. İsmayıllı Könül. Səhra çiçəyi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 452. İsmayıloğlu Atababa. Rza Əfqanlı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-143 s.

 453. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsnifləşdirilməsi. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-234 s.

 454. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsviri. B.: “Mütərcim”, 2017.-204 s.

 455. İsmayılov Rasim. Yeraltı mədən işlərinin prosesləri. B.: “Azərnəşr”, 2017.-572 s.

 456. İsmayılov Tahir. Esse və şeirlər. B.: “Pergament”, 2017.-133 s.

 457. İsmayılova Elmira. Möcüzəli faktlarla. B.: “Orxan”, 2017.-155 s.

 458. İsmayılova Gülnaz.

 459. İsmayılzadə Müzahim. Əsərləri 6 cilddə. 5-cild. B.: “Ecoprint”, 2018.-366 s.

 460. İsmixanov M. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. B.: “ADPU”, 2015.-202 s.

 461. İsrafiloğlu Nazim. Üçüncü dalğanın meridianlarındaNazim Rza İsrafiloğlu :biblioqraf, filmoqrafiya. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-367 s.

 462. İsrafilov İsrafil. Adil İsgəndərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 463. İzahlı dilçilik terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2018.-911 s.

 464. Kabaklı Əhməd. Yunus Əmrə. B.: “Mütərcim”, 2018.-128 s.

 465. Kabaklı Sərhat.Bil, oğlum. B.: “Mütərcim”, 2018.-91 s.

 466. Kanetti Elias.Korlaşma. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-760 s.

 467. Kazımlı Gülhüseyn. Bülbülcan. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-104 s.

 468. Kazımlı Xanhüseyn. Böyük siyasətin davamı C. 4. Noyabr 2004-mart 2005. B.: “Nurlar”,2008.-671 s.

 469. Kazımova Günel. Azərbaycanın balet tarixindən mühazirələr. B.: “Şuşa”, 2017.-95 s.

 470. KəmaliMəhəmməd Haşim. Şəriətin məqsədləri (Sadələşdirilmiş məlumat kitabçası). B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 471. Kərbəlayi Muxtar Bisəvad. Əsərlər. B.: “Ecoprint”,2017.-47 s.

 472. Kərimi Mühən. Misilsiz sevgi. B.: “Ecoprint”, 2016.-79 s.

 473. Kərimli Samir. Azərbaycan Respublikasında idarə, müəssisə, təşkilat və rayon (şəhər) dövlət arxivlərinin əsas istiqamətləri. Sumqayıt.: “SDU”,2018.-121 s.

 474. Kərimoğlu Rey. Kod adı: "Rey". B.: “Qanun”, 2017.-252 s.

 475. Kərimov Kərəm. Göz nurunu niyə itirir? B.: “Apostroff”, 2011.-144 s.

 476. Kikodze Arçil. Cənub fili. B.: “Qanun”, 2018.-271 s.

 477. Kitabi Dədə Qorqud. B.: “Qanun”, 2017.-231 s.

 478. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 5-ci nəşr. İki cilddə. II cild. M-Z. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-470 s.

 479. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. İki cilddə. I cild. A-L. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-408 s.

 480. Körpə anaları üçün təlimat İstifadə qaydaları, nasazlıqların aradan qaldırılması yolları, ilkin qulluqla bağlı məsləhətlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-253 s.

 481. Kristi Aqata. Lord ecverin ölümü. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 482. Kristi Aqata. Nildə ölüm. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 483. Kuroçkina Svetlana.Fatma Muxtarova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-144 s.

 484. Qabiloğlu Mahir. Tanınmış tanışlar. B.: “Adiloğlu”, 2018.-282 s.

 485. Qacar Mahal. Ziyadoğlu Qacarlar Gəncə-Qarabağ bəylərbəyləri. Gəncə xanları (xronoloji ardıcıllıqla). B.: “Mütərcim”, 2017.-241 s.

 486. Qafarova Zemfira. Bəhram Mansurov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-127 s.

 487. Qafarova Zemfira. Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu"su. B.: “Renessans-A”, 2017.-160 s.

 488. Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının aktları Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını öyrənmək üçün mənbə kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-150 s.

 489. Qarabağ Əsrlərin Salnaməsi. B.: 2016.-253 s.

 490. Qarabağ gündəliyi. 18 saylı bülleten ( 01 iyul - 31 dekabr 2017) B.: 2018.-226 s.

 491. Qaraca Bəxtiyar. Hüseyn Ərəblinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 492. Qaraqızı Cəvahir. Turana doğru. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-175 s.

 493. Qaraşova Səbinə. ABŞ-Rusiya: postsovet məkanı uğrunda mübarizə. B.: “Səda”, 2018.-407 s.

 494. Qarayev Qara. Dram tamaşalarına musiqidən fraqmentlər. B.: “NPM”, 2018.-45 s.

 495. Qarayev Səfa. Mifin tarixə müdaxiləsi: 21 dekabr 2012-ci il. B.: “Sabah”, 2018.-200 s.

 496. Qasım Ulduz. Qürbət zöhrəsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-343 s.

 497. Qasımov S.Y. Ədədi üsullar-2: Fərq sxemlərinin qurulması və fərq tənliklərinin həll üsulları. B.: “Ləman”, 2017.-262 s.

 498. Qasımzadə Muxtar. Nuh diyarı Naxçıvan. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-110 s.

 499. Qaynaq. Daşyazmalar. Səsyazmalar. Əlyazmalar C. 2. B.: “Nurlan”, 2008.-167 s.

 500. Qəmgin, Elbrus. Ömrümü sözə verdim. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 501. Qəmxar. Oxum kamana sığmadı. B.: 2004.-89 s.

 502. Qəmli Mehri.Xocalı harayı və əsirlikdən gələn səs. B.: “Ecoprint”,2017.-327 s.

 503. Qəmli Mehri.Qarabağdan heç durnalar uçurmu? B.: “Heroqlif”, 2017.-199 s.

 504. Qəniyev Seyfəddin. Şamaxı-Qobustan aşıqları və el şairləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-159 s.

 505. Qərib Şamil oğlu Məmmədov. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2013.-548 s.

 506. Qəribli Çingiz. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında Mətbəə Hüseyn. B.: “Ecoprint”, 2017.-319 s.

 507. Qəzali Məhəmməd. Peyğəmbərin həyatı C. 1. Bakı : “CBS”,2015.-407 s.

 508. Qılıc Dərya. İtkin arzular. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 509. Qiraəti Möhsün. Namazın sirləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-263 s.

 510. Qiraəti Möhsün. Namazın sirri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-144 s.

 511. Qısa İslam Ensiklopediyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-399 s.

 512. Qısakürək Nəcib Fazil. Bir adam yaratmaq. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-175 s.

 513. Qismət Azər. Duman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-348 s.

 514. Qladuell Malkolm.Bir göz qırpımında: Düşünmədən düşünməyin gücü. B.: “Qanun”, 2017.-208 s.

 515. Qladuell Malkolm.Dönüş anı: Cüzi dəyişikliklər qlobal dəyişikliklərə necə gətirib çıxarır. B.: “Qanun”, 2017.-255 s.

 516. Qoldinq Uilyam.Milçəklər tanrısı. B.: “Qanun”,2017.-311 s.

 517. Qordimer Nadin. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-525 s.

 518. Qrass Günter. Mənim yüzilliyim. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-456 s.

 519. Qrin Con.Alaskanın axtarışında. B.: “Qanun”, 2017.-272s.

 520. Quliyev R. Genetikanın əsasları ilə tarla bitkilərinin seleksiyası və toxumçuluğu. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-267 s.

 521. Quliyev S. Müəllimlik ixtisasına giriş. B.: “ADPU”, 2015.-224 s.

 522. Quliyev Cavanşir. Günəşin musiqi dəftəri piano üçün. B.: “Prestij-N”, 2017.-32 s.

 523. Quliyeva Dilarə. Mən bir gizli xəzinə idim... B.: “Afpoliqraf”, 2017.-272 s.

 524. Quluzadə, Mahmud. İnsan amili və Azərbaycan Respublikası qeyri-neft sektorunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-223 s.

 525. Qurbanlı Ramilə. Ələsgər Ələkbərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-175 s.

 526. Qurbanlı Ramilə. Əliağa Ağayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 527. Qurbanlı Ramilə. Leyla Bədirbəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 528. Qurbanlı Rəhimə. Lütfəli Abdullayev. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-143 s.

 529. Qurbanova Gülnarə. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum. B.: “Kooperasiya”, 2017.-323 s.

 530. Qurbanzadə Ağazeynal. Analitik coğrafiya. B.: “Kooperasiya”, 2018.-168 s.

 531. Ləman Fəridə. Birini sən de, birini də mən. I kitab. B.: “Ecoprint”, 2017.-150 s.

 532. Lətifli Etibar. Məntiq testləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 533. Lətifov Fuad. Riyaziyyat. H. 2. B.: “Təhsil”, 2014.-371 s.

 534. Mahmudov Yaqub. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır. B.: “Elm”, 2017.-67 s.

 535. Mahmudov Yaqub. Real tarix və "Böyük Ermənistan" uydurması. B.: “Elm”, 2017.-144 s.

 536. Mahmudova Leyla. Fövqəladə halların təhlükəli faktorları (laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2017.-42 s.

 537. Mahmudova Şəfəqət. Antrologiya: mahiyyəti, problemləri və perspektivləri Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-109 s.

 538. Maqsudov Elbəyi. Azərbaycan və türk dilinin əlaqəli tədrisi metodikası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-335 s.

 539. Maqsudov Elbəyi. Poetik-praktik Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-325 s.

 540. Mann Tomas. Sehrli dağ. B.: “Qanun”, 2018.-619 s.

 541. Maraşlı Sema. Xoşbəxt Ailə Məktəbi Subaylar, nişanlılar və ailə quranlar üçün evlilik məktəbi. B.: “İpəkyolu”, 2018.-356 s.

 542. Mart soyqırımı-100. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-56 s.

 543. Maşınqayırma və cihazqayırmada qarşılıqlı əvəzedilmənin əsasları. B.: “Elm”, 2018.-260 s.

 544. Mehdiyev Fərhad.Hüquq nəzəriyyəsi. B.: “ADMİU”,2018.-431 s.

 545. Merime Prosper. IX Karlın hakimiyyət tarixçəsi. B.: “Qanun”, 2017.-223 s.

 546. Meydanlı Fəxrəddin.Musiqimizi yaşadanlar. B.: “Ecoprint”,2017.-139 s.

 547. Məclis: Ədəbi mərasimlər, ildönümlər, görüşlər. II kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-158 s.

 548. Məclis: Ədəbi mərasimlər, ildönümlər, görüşlər. III kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-152 s.

 549. Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının normativ-hüquqi sənədlər toplusu. B.: “Ziya”, 2014.-160 s.

 550. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2018. B.: “M. F. Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-146 s.

 551. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr 2017. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-149 s.

 552. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar 2018. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-123 s.

 553. Mədəniyyət, incəsənət,turizm,bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat . Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.Mart 2018. B.: 2018.-131 s.

 554. Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin 2017-ci il üçün iş planı. B.: 2016.-30 s.

 555. Mədətov Fərhad. Sabir Əhmədli yaradıcılığında dissident motivlər və müstəqillik. B.: 2017.-287 s.

 556. Məhəmmədi Xədicə. Sözdən yaranmış aləm. B.: “Ecoprint”,2016.-47 s.

 557. Məlikov Güləhməd. Tətbiqi dilçilik məsələlərinin MS OFFİCE-də həlli. B.: “UniPrint”, 2012.-256 s.

 558. Məlikov Malik. Pedaqogika. Təhsilin magistratura pilləsinə hazırlıq üçün vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-290 s.

 559. Məlikova Zümrüd. Şərqi Avropa: müasir inkişafın və təhlükəsizliyin mexanizmləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-221 s.

 560. Məmmədbəyov Nazim. 101 nağıl. Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrə kömək. B.: “Səda”, 2017.-160 s.

 561. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar. II cild. B.: “Səda”, 2016.-420 s.

 562. Məmmədli Ruxsarə. Qanlı kəlağayı. B.: “Nərgiz”, 2018.-111 s.

 563. Məmmədli Şirzad. Seçki texnologiyalarının əsasları. B.: 2003.-112 s.

 564. Məmmədli Vahid. Döy qapımı, açmayım. B.: “Qanun”, 2017.-104 s.

 565. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1986-1990-cı illərdə. B.: “Avropa”, 2018.-339 s.

 566. Məmmədov Qərib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Elmlər Bölməsi. B.: “Sabah”. 2015.-420 s.

 567. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1970-1985-ci illərdə. B.: “Avropa”, 2017.-327 s.

 568. Məmmədov Oruc. Dövlət hakimiyyəti sistemində dövlət qulluğu hüquq institutu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-198 s.

 569. Məmmədov Rüstəm. Müasir beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın qanunsuz və hüquqa zidd fəaliyyəti. B.: “MM-S”, 2017.-260 s.

 570. Məmmədov Vidadi.Vergi cinayətləri. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-295 s.

 571. Məmmədova Flora. Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında Akademik B. Ə. Budaqovun rolu. B.: “Təhsil”, 2018.-191 s.

 572. Məmmədova Gülxar. Azərbaycanda musiqi menecmentinin iqtisadi problemləri və onun həlli yolları. B.: “Mütərcim”, 2017.-150 s.

 573. Məşədi Vahidxan. Bir gün bir ulduz da axacaq göydə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-183 s.

 574. Məşədi Vahidxan. Çalış həmişə yaz Allah eşqinə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-345 s.

 575. Məşədi Vahidxan. Dünya Yusif bazarıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-263 s.

 576. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2017. B.: “Elm”, 2017.-431 s.

 577. Minhacoğlu Qüdrət. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-359 s.

 578. Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu): biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-495 s.

 579. Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-346 s.

 580. Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-557 s.

 581. Mir Mehdi Seyidzadə (Mir Mehdi Həsən oğlu Seyidzadə) Biblioqrafiya. B.: “F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2017.-304 s.

 582. Mirqasımova Ceyran xanım. Bir ananın hekayəti. B.: “Elm”, 2017.-136 s.

 583. Mirzəyev Ataəmi. XIII-XVI əsrlər anadilli Azərbaycan epik şeiri. B.: “Avropa”, 2017.-190 s.

 584. Mirzəyeva Rəna. Atam mənə oğul deyib... B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-202 s.

 585. Mirzəyeva Gülnarə. Pianoçuların repertuarında variasiya janrının rolu və öyrənilməsi. “ADNSU”, 2018.-71 s.

 586. Mirzəzadə Ələsgər. Muğan Maddi mədəniyyət abidələri. B.: “Nərgiz”, 2016.-159 s.

 587. Mirzəzadə Ələsgər. Tarix və zaman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-211 s.

 588. Mirzəzadə Reyhan. Rus ədəbiyyatı qəlbimin işığında. B.: “2018.-631 s.

 589. Molla Nəsrəddin Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). I cild (1906-1907). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-657 s.

 590. Molla Nəsrəddin. Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). III cild (1909-1910). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-647 s.

 591. Molla Nəsrəddin. Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). IV cild (1910-1913). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-641 s.

 592. Montefiore Saymon. Stalin: qırmızı çarın sarayı. B.: “TEAS Press”, 2017.-975 s.

 593. Moravia Alberto. Çoşara. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-598 s.

 594. Möhübbətqızı Leyla. Oğurlanmış dünyam. H.2. B.: “Nafta-Press”, 2017.-171 s.

 595. Muğam aləmi V Beynəlxalq festivalı çərçivəsində keçirilən "Azərbaycanda muğam elmi: reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda elmi simpoziumunun (7-9 mart 2018-ci il) materialları. B.: “2018.-400 s.

 596. Muğam aləmi V Beynəlxalq Muğam Festivalı. B.: 2018.-72 s.

 597. Muhamməd Əbdül Ğəffar əl-Şərif. Dini ekstremizm onun səbəbləri və aradan qaldırılması yolları. B.: “İdrak”, 2009.-57 s.

 598. Muxtarova Solmaz. Günahsız günahkarlar. B.: “Nərgiz”, 2017.-200 s.

 599. Murad Xürrəm. Allahı sevin! B.: “"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 600. Muradov Famil. Cinayət-axtarış hüququ Mühazirələr toplusu. B.: “Ecoprint”, 2018.-375 s.

 601. Mustafa Çəmənli (Mustafayev Mustafa Şura oğu) Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”,2017.-199 s.

 602. Mustafa Nazim. İrəvan quberniyasında Azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 603. Mustafayeva Gülşən. Neft-kimya sənayesində təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə ekoloji nəzarət və monitorinq. B.: “ADNSU”, 2017.-36 s.

 604. Müasir yazarların əsərlərindən tərcümələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-269 s.

 605. Mühəndis qrafikası: birləşmələr. B.: “ADNSU”,2018.-48 s.

 606. Mürşüdli Çingiz. İstilik aparatları. B.: “ADNSU”, 2018.-382 s.

 607. Mürvətov Nəcməddin. Səmimiyyət istəyirəm. B.: “Şur”, 2018.-191 s.

 608. Mütəhhəri Şəhid Mürtəza. On mövzu. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-326 s.

 609. Müznib Əliabbas. Muxtarnamə. B.: “Ecoprint”, 2018.-263 s.

 610. Nağısoylu Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2017.-652 s.

 611. Nağısoylu, Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Elm”, 2017.-634 s.

 612. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-167 s.

 613. Neft emalı və neft kimyası müəssisələrində yaranan çirkab suların təmizlənməsi ilə təhlükəsizliyin təmin edilməsi (laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2017.-32 s.

 614. Nəbiyev Xəyyam. Dağ boyda kiçik kəndim. B.: “Maarif”, 2007.-143 s.

 615. Nəbiyev Xəyyam.Geriyə səyahət. B.: “Borçalı”, 2017.-132 s.

 616. Nəcəfli Güntəkin. Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgələrində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımlar (1918-1920). B.: “Elm”, 2017.-248 s.

 617. Nəcəfli Güntəkin. Urmiya bölgəsində Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı (1917-1918). B.: “Elm”, 2017.-109 s.

 618. Nəcəfzadə Abbasqulu. Ustad Nizami Rəmzidən meyxanaya ərməğan. B.: “Ecoprint”, 2017.-142 s.

 619. Nərimanoğlu Məhəmməd. Nakam talelər. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-58 s.

 620. Nəsibov Elşən. Mənim proqramım. B.: “Təhsil”, 2017.-299 s.

 621. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-319 s.

 622. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-345 s.

 623. Nəsirov Əhməd. Aqrar-sənaye kompleksinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin rolu. B.: “Avropa”, 2017.-208 s.

 624. Nəsirova Könül. Rəşid Behbudov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-151 s.

 625. Nəzakət. Yurd dediyim bu torpaq. B.: “Araz”, 2018.-143 s.

 626. Nəzirli Kamran. Zülfü Adıgözəlov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 627. Nəzmi Ələkbər. Əmirəlmöminin Əli Əleyhissalamın hikmətli kəlamları, fəzilətləri və möcüzələri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-198 s.

 628. Nəzmi Ələkbər. Tənha sərkərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-227 s.

 629. Niftəliyeva Arzu. Linqvokulturologiyaya giriş. B.: “Mütərcim”, 2017.-127 s.

 630. Nurlu Hüseyn. Duyğular. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s.

 631. Nurlu ömrün salnaməsi-Zərifə Əliyeva 95. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-33 s.

 632. Odişariya Quram. Prezidentin pişiyi. B.: “Qanun”, 2018.-207 s.

 633. Oftalmologiyanın müasir problemləri (Elmi əsərlər məcmuəsi) B.: “Nafta-Press”, 2002.-359 s.

 634. Oman haqqında məqalələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-223 s.

 635. Orucov Azad. Yol hərəkəti qaydalarını bilmək vacibdir. B.: “Şəms”, 2017.-59 s.

 636. Orucova Aygün. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-191 s.

 637. Oruell Corc. Birma günləri. B.: “Qanun”, 2017.-95 s.

 638. Oruell Corc.Kataloniyaya məhəbbətlə. B.: “Qanun”, 2017.-254 s.

 639. Osho. Qızıl külçələr. B.: “Qanun”, 2018.-179 s.

 640. Öməroğlu İladi. İbrətli mənzumələr. B.: “Nərgiz”, 2018.-183 s.

 641. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-848 s.

 642. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “TEAS Press”, 2017.-626 s.

 643. Pəhləvan Əmir. Vətən dahiləri. B.: 2018.-401 s.

 644. Pənah Gülxani. Salatın Əhmədlinin yaradıcılığına ümumi baxış. B.: “Ecoprint”, 2018.-549 s.

 645. Pənahov Tahir. Ümumi fizika kursu. Fizika -1 qısa müharizə kursu. B.: “9 №-li KM”, 2014.-361 s.

 646. Po Edqar Allan. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-494 s.

 647. Prezident İlham Əliyevin müəllifi olduğu strategiya Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-230 s.

 648. Prust Marsel. Svana doğru. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-512 s.

 649. Rahib Əliyev-75: İstedadlı alim, görkəmli ziyalı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-190 s.

 650. Ramazanlı Həsənağa. Qədim Böyük Qəbələ şəhərinin maddi-mənəvi mədəniyyət tarixi ilk orta əsrlərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-336 s.

 651. Ramazanov Şahin. Ərməğan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-243 s.

 652. Reiss Tom. Qara Qraf. B.: “TEAS Press”, 2017.-443 s.

 653. Reyşəhri Məhəmmədi. İmam Hüseyn əleyhissəlamın şəhadətnaməsi Quran, hədis və tarix əsasında. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-793 s.

 654. Rəcəbli Əli. Sikkə və dövlətçilik. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-182 s.

 655. Rəhimli İlham. Həsən Turabov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-183 s.

 656. Rəhimli İlham. Mərziyə Davudova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-158 s.

 657. Rəhimli Hüseyn.Taleyinə düşən paya yumma göz. B.: “Ecoprint”, 2018.-79 s.

 658. Rəhimli İlham. Ağasadıq Gəraybəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 659. Rəhimli İlham. Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri akademik teatrda. B.: “Apostroff”, 2017.-144 s.

 660. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 1. B.: “Azərnəşr”, 2016.-427 s.

 661. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 2. B.: “Azərnəşr”, 2017.-390 s.

 662. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 3. B.: “Azərnəşr”, 2017.- s.

 663. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-496 s.

 664. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-534 s.

 665. Rəhimli İlham. Fatma Qədri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 666. Rəhimli İlham. Habil Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 667. Rəhimli İlham. İbrahim Həmzəyev. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-175 s.

 668. Rəhimli İlham. Kazım Ziya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 669. Rəhimli İlham. Mehdi Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 670. Rəhimli İlham. Mustafa Mərdanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 671. Rəhimli Səbuhi. Avesta gerçəyi. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-119 s.

 672. Rəhimli, İlham. Abbasmirzə Şərifzadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 673. Rəhimli, İlham. Barat Şəkinskaya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-216 s.

 674. Rəhimli, İlham. Məmmədrza Şeyxzamanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-168s.

 675. Rəhimli, İlham. Nəsibə Zeynalova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-192 s.

 676. Rəhmanlı Əhsən. Qəmər Almaszadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-112 s.

 677. Rəmzi Cəfər.Qəzəllər. B.: “Ecoprint”,2017.-75 s.

 678. Rəsul İlqar. Getmə... B.: “Qanun”,2017.-271 s.

 679. Rəsulov Sakit. Qaz tullantılarının yüksək effektli utilizasiya üsulları. B.: “ADNSU”, 2017.-132 s.

 680. Risalə araşdırmalar toplusu. C. 11. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-230 s.

 681. Risalə araşdırmalar toplusu. C. 12. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-210 s.

 682. Roulinq C. Harri Potter və simurq ordeni. B.: “Qanun”, 2017.-791 s.

 683. Royal M. Amaryllis 125. B.: “Qanun”, 2017.-391 s.

 684. Rövşən Nərgiz. Dayanacaqda görüş. B.: “Ecoprint”, 2016.-35 s.

 685. Rus dilində olan kitabların siyahısı

 686. Rustaveli Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-436 s.

 687. Rüstəmov Rüfət. Alın yazısı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-79 s.

 688. Rüstəmov Yusif. ABŞ və qlobal liderlik. B.: “Turxan”, 2017.-148 s.

 689. Rüstəmov, Yusif. Sivilizasiyaların qarşılıqlı münasibəti kontekstində amerikan milli identikliyi (S.Hantiqton) B.: “ Turxan”, 2017.-64 s.

 690. Rüstəmova Afaq. Müasir dünya və Azərbaycan reallıqları: fəlsəfi təhlil. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-234 s.

 691. Rüstəmova Firəngiz. Hor sivilizasiyası və onun günümüzdə izləri. B.: “Zərdabi”, 2018.-424 s.

 692. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-351 s.

 693. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-251 s.

 694. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-307 s.

 695. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-207 s.

 696. Rza Rəsul.Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-296 s.

 697. Rzayev Tofiq. Texniki sistemlərin qiaqnozlaşdırılması. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-627 s.

 698. Rzayev Vahid. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-88 s.

 699. Rzayev Vahid. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda təhsil və pedaqoji fikir. B.: “Məktəb”, 2017.-60 səh.

 700. Rzayev Vahid. Naxçıvanda qız təhsilinin inkişafı tarixindən. (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri). Naxçıvan.: “Məktəb”, 2013.-38 s.

 701. Rzayev Vahid. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-256 s.

 702. Rzayeva Naibə. Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm”, 2018.-335 s.

 703. Sabitoğlu Emin.Əlvida. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-256s.

 704. Sadiq Tağı. Gülüm, gözlə sən məni. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-117 s.

 705. Sadiq Aygün. Güzgüdə kim var? B.: “MTR-Group”, 2018.-206 s.

 706. Sadiq Elbəyi. Nəvələrə hədiyyə. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 s.

 707. Sadiq Tağı.Bir ömrün işığı. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-431 s.

 708. Salahov, Vidadi. Gəlmişəm ki. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s

 709. Salamoğlu Təyyar. Mir Cəlal nəsri və müasirlik. B.: “Orxan”, 2018.-130 s.

 710. Salamzadə Ə. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu Kitab-albom. B.: 2015.-148 s.

 711. Sarıyeva İradə. Gözlə, gələcəyəm. B.: “Azəri”, 2017.-159 s.

 712. Sarvan Salam. Heykəl tənhalığı. B.: “Qanun”, 2017.-156 s.

 713. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-492 s.

 714. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-480 s.

 715. Seyidəliyev Sərməst. İtkin qızın taleyi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-209 s.

 716. Seyid-Rzayev, M. Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının populyasiya strukturu və bioekoloji xüsusiyyətləri. B.: “Elm”, 2017.-284 s.

 717. Seyyid Zərgər. Mizanül-ədalət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-341 s.

 718. Səbzəliyev Mahir. Klassik tiplərə aid olmayan sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə giriş. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 719. Səda Pünhan. Əli aşiqlərinə hədiyyə. B.: “MBM”, 2013.-55 s.

 720. Səfərli Əlyar. Seçilmiş əsərləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-558 s.

 721. Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-376 s.

 722. Səlimoğlu Amid. Qaranlıqdan işığa. B.: “Çıraq”, 2017.-192 s.

 723. Səməd Möhbəddin. İslam Rzayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 724. Sənan Fazil. Nifrətin göz yaşları. . B.: “Elm və təhsil”, 2018.-213 s.

 725. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. B.: 2017.-255 s.

 726. Səyyaf Mehparə. Bu ocaqda qalan mənəm. B.: “MBM”, 2014.-75 s.

 727. Sonsuz ömrün yolçusu-Yusif Səmədoğlu. B.: “Qanun”, 2018.-343 s.

 728. Söz Yaqub. Dərdsizliyin dərdi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-200 s.

 729. Stendal. Parma monastırı. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-567 s.

 730. Surkova Larisa. 1-3 yaşlı uşaqlar: faydalı məsləhətlər generatoru. B.: “TEAS Press”, 2018.-140 s.

 731. Surkova Larisa. 8-13 yaş: uşağın ən çətin dövrü. B.: “TEAS Press”, 2018.-119 s.

 732. Surkova Larisa. Uşağınız 3 yaşından 7 yaşınadək: intensiv tərbiyə. B.: “TEAS Press”, 2018.-143 s.

 733. Süleymanov Mehman. Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq institutunun Heydər Əliyev mərhələsi. B.: “Elm və təhsil”,2018.-727 s.

 734. Süleymanov Nəriman. Dünyanın çəkisi. B.: “Təhsil”, 2017.-464 s.

 735. Şabanov Zeynəddin. Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları. B.: “Avropa”, 2017.-256 s.

 736. Şabra Məhəmməd Ömər. İnkişafın islam modeli ("məqasid" konsepsiyası əsasında) B.: “İdrak”, 2013.-100 s.

 737. Şahbazov Elmar. Cənnətin ətri. B.: “Qanun”, 2017.-200 s.

 738. Şahmarov Əliheydər. Davamlı inkişaf və ekoloji təhlükəsizlik problemləri. B.: “Adiloğlu”, 2006.-159 s.

 739. Şaxanov Muxtar. Həqiqət formulu və məhəbbətin everest zirvəsi Dostum-qardaşım Ç. Aytmatov barədə esse. Бишкек.: “Улуу Тоолор”, 2014.-336 s.

 740. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-427 s.

 741. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-543 s.

 742. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-527 s.

 743. Şaiq Abdulla. Yaxşı arxa. B.: “Renessans-A”, 2017.-28 s.

 744. Şəkərov Mahir. Bütün peyğəmbərlər məsumdur. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-303 s

 745. Şəntəkin Dərviş. Qəpiyim də yox idi, qız isə çox gözəl idi. B.: “TEAS Press”, 2017.-291 s.

 746. Şərifi Nilufər. Nilufər yaranın başqa adıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2018-79 s.

 747. Şərq Tərcümə toplusu. 6-cı kitab. B.: “Araz”, 2008.-276 s.

 748. Şərq Tərcümə toplusu. V kitab. B.: “Nurlan”, 2008.-247 s.

 749. Şıxəliyev Ramiz. Şəbəkə texnologiyaları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-238 s.

 750. Şıxlı Zərəngiz. Düşündürən düşüncələrim. B.: “Ecoprint”, 2018.-223 s.

 751. Şıxlinski Hacı. Filloksera və ona qarşı mübarizə üsulları. B.: “Müəllim”, 2018.-184 s.

 752. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 14-cü cild. Həcc, Muminun və Nur surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-520 s.

 753. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 15-ci cild. Furqan, Şüəra və Nəml surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-528 s.

 754. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 16-cı cild. Qəsəs, Ənkəbut və Rum surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-460 s.

 755. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 2-ci cild.Bəqərə surəsinin 188-286-cı və Ali-İmran surəsinin 1-91-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-696 s.

 756. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 3-cü cild.Ali-İmran surəsinin 92-200-cü və Nisa surəsinin 1-70-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-582 s.

 757. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 10-cu cild. Yusuf surəsinin 54-111-ci ayələri, Rəd və İbrahim surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-408 s.

 758. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 11-ci cild. Hicr və Nəhl surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-424 s.

 759. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 8-ci cild. Tövbə surəsinin 60-129-cu və Yunus surəsinin 1-109-cu ayələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-406 s.

 760. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 9-cu cild. Hud surəsi və Yusuf surəsinin 1-53-cü ayələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-432 s.

 761. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 1-ci cild. Fatihə (Həmd) surəsi və Bəqərə surəsinin 1-187-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-648 s.

 762. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 4-cü cild. Nisa surəsinin 71-176-cı və Maidə surəsinin 1-66-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-510 s.

 763. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 5-ci cild. Maidə surəsinin 67-120-ci və Ənam surəsinin 1-140-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-504 s.

 764. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 6-cı cild. Ənam surəsinin 141-165-ci və Əraf surəsinin 1-171-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-464 s.

 765. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 7-ci cild. Əraf surəsinin 172-206-cı, Ənfal surəsi və Tövbə surəsinin 1-59-cu ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-424 s.

 766. Şirzadov Fərhad. Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı. B.: “BMU”, 2018.-223 s.

 767. Şirzadov Fərhad. Tribologiyanın əsasları. B.: “BMU”, 2018.-271 s.

 768. Şirzadov Fərhad. Tribotexniki avadanlıq və vasitələr. B.: “BMU”, 2018.-304 s.

 769. Şirzadova Mehriban. Y. A. Komenskinin "Ana Qucağı Məktəbi" əsəri və onun əsas ideyalarının Azərbaycanda yayılması. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 770. Taha Cabir əl-Ülvani. İki "oxu"nun: vəhyin kainatla vəhdəti. B.: “İdrak”, 2017.-86 s.

 771. Tahirova Natəvan. Şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsində məntiqi və psixoloji aspektlərin tətbiqi problemləri (VII-IX siniflər). B.: “ADPU”, 2016.-200 s.

 772. Talıbova Dilşad. Səndən qalan noyabr. B.: “Qanun”, 2017.-224 s.

 773. Talışlı Mirhaşım. Lənkəran: ensiklopedik məlumat. II nəşr. B.: 2017.-584 s.

 774. Tanrıverdi Əzizxan. Türkologiyamızın Afaq Qurbanovu. B.: 2018.-243 s.

 775. Tapdıqoğlu Nazim. Qusar ensiklopediyası. B.: “Heroqlif”, 2018.-332 s.

 776. Tarhan Nevzat. Gözəl insan modeli.. B.: “İpəkyolu”, 2017.-264 s.

 777. Taslaman Caner. Allahın varlığının 12 dəlili. B.: “Nurlar”, 2017.-223 s.

 778. Taslaman Caner. Quran və elmi zehnin inşası. B.: “Nurlar”, 2017.-119 s.

 779. Tehrani Əlirza Recali. İmam Mehdi (ə.f) haqqında sual cavab. B.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 780. Telmanqızı Sevinc. Xatirələrin işgəncəyə döndüyü yer... B.: “Qanun”,2017.-359 s.

 781. Telmanqızı Sevinc. Trampın və Sevincin Amerikası. B.: “Qanun”, 2017.-175 s.

 782. Telmanoğlu Sahib. Dünya belə dünyadı. B.: “Borçalı”, 2009.-199 s.

 783. Terminologiya məsələləri2017 № 2. B.: “Elm”, 2017.-259 s.

 784. Teymuroğlu Ramiz. Qasım bəy Zakir irsinin tədqiqi. B.: “Kooperasiya”, 2007.-136 s.

 785. Teyyub Fəxrəddin.Mən səninlə barışmaram. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-264 s.

 786. Təbrizi Əli. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran Qurani-Kərimin Azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-504 s.

 787. Təhməzli Həsən. Mərcanlılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-399 s.

 788. Təhmirazqızı Səadət.Əliövsət Sadıqov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 789. Təhmirazqızı Səadət.Seyid Şuşinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 790. Təmraz Dilqəm. İnsanlar içində gözüm insan axtarır. B.: “Ecoprint”, 2018.-190 s.

 791. Təzkireyi-Yusif Kitab Mirzə Əbdülxalıq Yusifin 165 illik yubileyinə ithaf olunur. B.: “Ecoprint”, 2016.-67 s.

 792. Toğrul Neymət oğlu Şahtaxtinski. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-288 s.

 793. Topbaş Osman Nuri. Məktəbi-Aləm kainat, quran və insan. B.: “İpəkyolu”,

 794. Tosun Necdet. Xoca Bəhaəddin Nəqşbənd. B.: “İpəkyolu”, 2017.-96 s.

 795. Tovuzlu Dilqəm. Vicdan əzabı. B.: “Əcəmi”, 2017.-206 s.

 796. Tramp Donald. Vaxtdır, Amerikanı yenidən gücləndirək! B.: “TEAS Press”, 2017.-211 s.

 797. Tudə Əli. Söz ömrü C. 11. B.: “Azərbaycan”, 2017.-349 s.

 798. Tudə Əli. Təbriz yolu. Əsərləri. X cild. B.: “Azərbaycan”, 2017.-336 s.

 799. Turan Tural.Tanrı qağaya ismarış. B.: 2017.-72 s.

 800. Uells Herbert. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-317 s.

 801. Ulduz Sönməz: Mən belə yaşadım... B.: “Ecoprint”, 2017.-397 s.

 802. Uolş Nil Donald. Tanrı ilə söhbət Qeyri-adi dialoq. Birinci kitab. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 803. Uşaq ədəbiyyatı: Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. C. 1. Folklor və klassik uşaq poeziyası. B.: “ADPU”, 2018.-294 s.

 804. Uşaq ədəbiyyatı: Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. C. 2. Müasir uşaq poeziyası. B.: “ADPU”, 2018.-408 s.

 805. Üçüncü minillikdə geosiyasətin yeni üfüqləri. b.: “Şərq-Qərb”, 2018.-280 s.

 806. Ülkü İrfan.Qırmızı ulduzdan hilala. İstanbul.: 2018.-208 s.

 807. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş "Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiyası" adlı Respublika elmi konfransının materialları. B.: “ADPU”, 2015.-436 s.

 808. Üzeyir Hacıbəyli (məqalə, oçerk, esse, arxiv materialları). B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-277 s.

 809. Vahid Əliağa.Əsərlər. B.: “Ecoprint”, 2016.-163 s.

 810. Vaqif Molla Pənah. Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-271 s.

 811. Verdiyeva Ləman. Cəzaçəkmə müəssisələrində yenidəntərbiyə (İSLAH) işinin sosial və psixoloji əsasları. B.: “Müəllim”, 2017.-54 s.

 812. Vergi inzibatçılığı. B.: “BESTPACK”, 2017.-900 s.

 813. Vəli Yusif oğlu Axundov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-140 s.

 814. Vikipediyaçının köməkçisi. B.: 2017.-75 s.

 815. Volnitski İqor.Mənə ölməyi öyrət. B.: “Parlaq imzalar”, 2017.-224 s.

 816. Vulf, Tomas. Evinə bax, Mələk. B.: “Qanun”, 2018.-543 s.

 817. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri (şeirlər) B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-472 s.

 818. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-219 s.

 819. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-236 s.

 820. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-388 s.

 821. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. IV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-360 s.

 822. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. V cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-324 s.

 823. Yaqub Mail.Din fəlsəfəsi. B.: “Qanun”, 2017.-248 s.

 824. Yalçıner Alp Gürhan. Bir millət, iki dövlət. B.: 2017.-30 s.

 825. Yelinek Elfrida. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-565 s.

 826. Yəzdi Misbah. Əxlaq fəlsəfəsində araşdırmalar. B.: “Qanun”, 2018.-288 s.

 827. Yıldız Ahmet. Ay işığı, qarğıdalı tarlası. B.: “Qanun”, 2018.-99 s.

 828. Yonson Eyvind. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-381 s.

 829. Yusifbəyli, Nurəli. Elektrik sistemlərinin avtomatikası.. B.: “ADNSU”, 2017.-458 s.

 830. Yusifoğlu Rafiq. Bədii söz məna ocağının közləri. B.: “ADPU”, 2018.-527 s.

 831. Zeynallı Ağa. Kürdəmir səhiyyəsinin tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-219 s.

 832. Zeynallı Zeynal. Ölü bulud. B.: “Qanun”, 2017.-152 s.

 833. Zeynalov İmamverdi. "Ağ ölüm" və ağ qağayılar. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin II Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-154 s.

 834. Zeynalov İmamverdi. Ağ örpəkli xanım və əbədiyyət nağılı. B.: “Nurlan”, 2010.-199 s.

 835. Zeynalov İmamverdi. Bizi bağışla ölüm Dedektiv-kriminal-fəlsəfi roman. C. I. (Seçilmiş əsərləri səkkiz cilddə). B.: “Elm və təhsil”, 2012.-194 s.

 836. Zeynalov İmamverdi. Çalınmayan vağzalı və ya ilk sevgi. B.: “Nurlan”. 2010.-132 s.

 837. Zeynalov İmamverdi. Dünyanın sonu. B.: “Nurlan”, 2007.-157 s.

 838. Zeynalov İmamverdi. Gözlər nigaran... B.: “Elm və təhsil”, 2012.-139 s.

 839. Zeynalov İmamverdi. İtkin düşmüş taleyim. B.: “Nurlan”, 2010.-171 s.

 840. Zeynalov İmamverdi. Kölgəsiz sədalar. B.: “Təhsil”, 2008.-188 s.

 841. Zeynalov İmamverdi. Məhəbbət röyaları. B.: “Təhsil”, 2009.-121 s.

 842. Zeynalov İmamverdi. Müsafir eşqi və mələklər. B.: “Təhsil”, 2009.-148 s.

 843. Zeynalov İmamverdi. Payız əfsanəsi. B.: “Nurlan”, 2009.-166 s.

 844. Zeynalov İmamverdi. Yaşamaq həsrəti. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin III Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-99 s.

 845. Zeynalova Qönçə. Yol almışam Kəbəyə. B.: “B-Print”, 2014.-199 s.

 846. Zəkullaoğlu Sabir. Sabirlə bacara bilsəm. B.: “Sənan”, 2017.-145 s.

 847. Zəngilanlı İsmayıl. Vətən-bizim Vətəndi. B.: “Tərəqqi”,2018.-135 s.

 848. Zolya Emil. Tereza Raken. B.: “Qanun”, 2017.-239 s.

 849. Zorakılığa "Yox" deyək-ailəmizi qoruyaq! B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-46 s.

 850. Zusak Markus. Kitab oğrusu. B.: “Qanun”, 2018.-591 s.

 851. Zülfüqarlı Məhərrəm.Sovet dövrü heykəlləri (Kulturoloji və siyasi təhlil) B.: “İN-2017”, 2017.-94 s.

 852. Алиев Рафик. Новая система управления финансово-бухгалтерской деятельностью государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. Б.: «Элм», 2001.-119 с.

 853. Армянский вандализм. Б.: «Nafta-Press», 2018.-75 с.

 854. Бут Оуэн. Иллюстрированная история Второй Мировой войны. Б.: «TEAS Press», 2018.-256 с.

 855. Гусейнов Айдын. Не зарастают военные тропы. Б.: «МБМ», 2016.-346 с.

 856. Гусейнова У. Тюркизмы в русскоязычных произведениях Чингиза Айтматова. Б.: «Нурлан», 2008.-202 с.

 857. Джаббаров Зейтулла. Исповедь друга. Б.: «Zərdabi LTD», 2018.-133 с.

 858. Джанияр Яхья. По следам Пророка Мухаммада. Б.: «Zərdabi LTD», 2018.-583 с.

 859. Каджар Чингиз. Старая Шуша. Б.: «Şərq-Qərb», 2014.-344 с.

 860. Мамедов Васиф. Ремонт и восстановление нефтепромыслового оборудования Учебник для высших технических учебных заведений. Б.: «АДНА», 2018.-427 с.

 861. Микеладзе Галина. Франгиз Ализаде- Авторитет лидера. Б.: «Papirus NP», 2017.-393 с.

 862. Назиршах Севиль. Одержимая мечтой. Б.: «Ганун», 2018.-207 с.

 863. Насибов Насиб. Очерки по космической механике. Б.: «Элм», 2017.-99 с.

 864. Оруджов Сабир. Концепция пространства традиционного мусульманского города. Б.: «Elm və təhsil», 2009.-221 с.

 865. Рафибейли Рашид. Идеи высокой педагогики. Кн. 3, том 6. Б.: «Ecoprint», 2015.-1087 с.

 866. Рафибейли Рашид. Идеи высокой педагогики. Кн. 3, том 7. Б.: «Ecoprint», 2016.-959 с.

 867. Рзаев Фикрет. Вопросы литературных связей и художественного перевода. Б.: «АГПУ», 2018.-186 с.

 868. Самедзаде Зияд. Этапы большого пути. Б.: «Нурлар», 2004.-932 с.

 869. Уист Эндрю. Иллюстрированная история Первой Мировой войны. Б.: «TEAS Press», 2018.-256 с.

 870. Халилов Г. Геоморфологические очерки. Б.: «Авропа», 2018.-450 с.

 871. Шамиль Светлана. Семантико-стилистические особенности лексических синонимов Азербайджанской поэзии. Б.: «Нурлан», 2005.-141 с.

 872. Энциклопедия Азербайджанского мугама. Б.: «Шарг-Гарб», 2012.-264 с.

 873. Юзбашев Чингиз. Формула кризиса. Б.: «Zərdabi LTD», 2018.-415 с.