Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. “Nəsimi-600”-“Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün” mövzusunda AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R. Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 23-24 iyun. B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 2. 1918-ci il 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan mədəniyyət tarixinin problemləri əlyazmalarda" mövzusunda XVI ənənəvi Respublika elmi konfransının materialları Bakı, 24 aprel 2018-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-159 s.

 3. 1965-2017-ci illərdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin kataloqu. B.: “ÇapART”, 2017.-240 s.

 4. 1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan. II kitab. B.: “Qaya”, 2017.-80 s.

 5. 20 yanvar şəhidləri. Kataloq. B.: “Elm”, 2018.-210 s

 6. 2017-ci ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2017.-524 s.

 7. Abasov Hacağa. Xatirələrim.- B.: “Xan”, 2016.- 120 s.

 8. Abasov Məzahir. Leytenantdan general-polkovnikədək.- B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2001.- 184 s.

 9. Abasova  Leyla. Boz Oğuz nəşriyyatının yaranması və fəaliyyəti. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-191 s.

 10. Abbasəliyeva  Ruxsarə. Dildə ekspressivlik və emosionallığın verbal və qeyri-verbal ifadə vasitələri. B.: “CBS”, 2018.-159 s.

 11. Abbasov  İbad. Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı. B.: 2018.-266 s.

 12. Abbasov A.Q. Azərbaycan dilində ad-fel kateqoriyalı sözlər.- B.: “Bakı Universiteti”, 2001.- 131 s.

 13. Abbasov Əbülhəsən. Geosiyasi və sosial fəlsəfə: ədalətli nizam və tərəqqi naminə. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-283 s.

 14. Abbasov Qəzənfər. Mühasibat uçotu.- B.: “Təknur”, 2017.- 528 s.

 15. Abbaszadə  Məleykə. Qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələrinin gender aspektləri 2017-ci il. B.: “DİM-"Abituriyent", 2017.-76 s. 

 16. Abbaszadə, Məleykə. Neft-qaz profilli ixtisaslar statistikada 1992-2017-ci illər.- B.: “DİM-“Abituriyent”, 2017.- 32 s.

 17. Abdulla. Tanrım, yeri böyüt bir az. B.: “Avropa”, 2018.-126 s.

 18. Abdullayev Adil. Sənət fədailəri.- B.: “Nurlan”, 2006.- 256 s.

 19. Abdullayev Adil. Tarixə qovuşan illər. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-200 s.

 20. Abdullayev Çingiz. Alqış sədaları altında ölüm. B.: “TEAS Press”, 2017.-239 s.

 21. Abdullayev Çingiz. Bumeranq zərbəsi. B.: “TEAS Press”, 2017.-207 s.

 22. Abdullayev Çingiz. Folun bir addımlığında. B.: “TEAS Press”, 2017.-262 s.

 23. Abdullayev Çingiz. Qurbanlıq sindromu. B.: “TEAS Press”, 2017.-227 s.

 24. Abdullayev Çingiz. Maskanın hakimiyyəti. B.: “TEAS Press”, 2017.-259 s.

 25. Abdullayev Çingiz.Ailə sirləri B.: “TEAS Press”, 2017.-239 s.

 26. Abdullayev Çingiz.Böyük oyun. B.: “TEAS Press”, 2017.-207 s.

 27. Abdullayev Çingiz.Vicdanın adaptasiyası. B.: “TEAS Press”, 2017.-251 s.

 28. Abdullayev Çingiz.Vyana gecəsinin sirri. B.: “TEAS Press”, 2017.-246 s.

 29. Abdullayev Çingiz.Yeni amazonlar klanı. B.: “TEAS Press”, 2017.-262 s.

 30. Abdullayev, Q. Q. Standartlaşdırma və keyfiyyətin idarə edilməsi Ali və orta ixtisas məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı :Mütərcim,2018.- 200 səh.

 31. Abışov Vaqif. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-216 s.

 32. Abışov Vaqif. Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-95 s.

 33. Adəmsoy Həvva. Şeyx İmam Şamil.- Mingəçevir, 2018.- 302 s.

 34. Adıgözəlov  Azadxan. Məktəbdə riyaziyyat təliminin nəzəri əsasları. B.: “ADPU”, 2018.-309 s.

 35. Adıgözəlov Şirxan. Multikulturalizm: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan nümunəsi. B.: “CBS-PP”, 2016.-119 s.

 36. Adilov Nadir. Gəncsən? Başla! B.: “Kreopak”, 2017.-163 s.

 37. Adilov Nadir. Könüllülük: uğur formulu. B.: 2017.-99 s.

 38. Adilov Vasif. Ərəb mənşəli şəxs adlarının orfoepik xüsusiyyətləri. B.: “ADMİU”, 2018.-40 s.

 39. Adilov Vasif. Orta əsrlərdə Azərbaycan linqvokulturoloji mühiti. B.: “ADMİU”, 2018.-95 s.

 40. ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının sənədləri işığında (1919-1920-ci illər). B.: “Şərq_Qərb”, 2017.-389 s.

 41. Ağaqızı Rəna. Dünyaya tək gəldi Heydər atamız. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-72 s.

 42. Ağamalıyev Muxtar. Suyun membran üsulları ilə emalı texnologiyaları.- B.: “ADNSU”, 2018.- 290 s.

 43. Ağayar Şərif. Ağ göl.- B.: “Qanun”, 2018.- 200 s.

 44. Ağayev Əjdər. Seçilmiş əsərləri. V cild. B.: “Mütərcim”, 2017.-400 s.

 45. Ağayev Ramil. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın əhalisi. B.: “Turxan NPB”, 2017.-342 s.

 46. Ağayeva  Kifayət. ABŞ-da gender məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-297 s.

 47. Ağayeva Kifayət. Etika və gender: sosial-əxlaqi davranışın təhlili.- B.: “Sabah”, 2007.-196 s.

 48. Ağdamlı Vidadi. Anasız, atasız dünyam. B.: “Heroqlif”, 2017.-295 s.

 49. Ağdamlı Vidadi. Sevirəm, sevmişəm, sevəcəyəm də. H. 2. B.: “Heroqlif”, 2017.-343 s.

 50. Ağdamlı Vidadi.Qarabağnamə H. 3. B.: “Heroqlif”, 2017.-543 s.

 51. Ağdaşlı Bəhani. Ana həsrəti.- B.: “Müəllim”, 2018.- 204 s.

 52. Axundov Ağamusa. Üzeyir Hacıbəylinin dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-167 s.

 53. Axundova Gülşən. Azərbaycan və ingilis dillərinin məişət leksikası. B.: 2017.-104 s.

 54. Axundova Yeganə. Sergey Raxmaninovun fortepiano konsrtləri. B.: “Elm”, 2014.-99 s.

 55. Axundzadə Dilbər. Müşfiqli günlər Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən. K. 6. B.: “XAN”, 2017.-173 s.

 56. Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-240 s.

 57. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-300 s.

 58. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 s.

 59. Akademik Bahadur Zeynalov: həyat yolu-elmin zirvələrinə daimi axtarışda və hərəkətdə Anadan olmasının yüzilliyinə həsr olunur. B.: “Müəllim”, 2017.-521 s.

 60. Akademik İsa Həbibbəyli. Biblioqrafiya-2016. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-27 s.

 61. Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu): biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-359 s.

 62. Akimova Elnarə. Müslüm Maqomayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 63. Aksvörti  Maykl. Nadir Şah. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-398 s.

 64. Alarlı  Bilal. Muğan elləri. K.1. Qədim Həməşərə diyarının söz sənəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-286 s.

 65. Alarlı Bilal. Qırx ilin tanışlığı.- B.: “Elm və təhsil”, 2016.- 124 s.

 66. Aleksiyeviç Svetlana. Sonuncu şahidlər. B.: “TEAS Press”, 2016.- 316 s.

 67. Aleyxem Şolom. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-413 s.

 68. Ali məktəb müəllimlərinin I Respublika forumunun materialları.- B.: “ADPU”, 2017.- 163 s.

 69. Ali riyaziyyat kursuna aid məsələlər. I hissə. B.: “ADNSU”, 2017.-189 s.

 70. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu”nun 050213-“Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üçün “Beynəlxalq təşkilatlar” fənninin proqramı.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 120 s.

 71. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu”nun 050213-“Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üçün “Azərbaycanın geosiyasəti” fənninin proqramı.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 96 s.

 72. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu”nun 050213- “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üçün “Geosiyasət” proqramı.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 80 s.

 73. Allahdan nur almış insan.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 208 s.

 74. Altunbay  Məmməd. Azadlığa uçan türk (xatirələr). "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 30. B.: “XAN”, 2017.-247 s.

 75. Ana (almanax). B.: “MBM”, 2014.-55 s.

 76. Anar. Səhra yuxuları. B.: “Mütərcim”, 2018.-238 s.

 77. Anatollu Əhməd. Öz aramızda qalsın. B.: “MBM”, 2015.-255 s.

 78. Anatollu Əhməd.Əlli il Azərbaycan səhnəsində.B.: “Ecoprint”, 2017.-264 s.

 79. Anderson Şervud. Vaynzburq, Ohayo. B.: “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-213 s.

 80. Andreyev Leonid. İuda İskariot. B.: “TEAS Press”, 2016.-171 s.

 81. Andreyev Leonid. Uçuş.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.- 320 s.

 82. Apoyev Bayram. Ana yurdum. B.: “Nərgiz”, 2017.-255 s.

 83. Arif Məlikov. B.: 2018.-391 s.

 84. Armstonq Karen. Mifin qısa tarixi.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 116 s.

 85. Aslanoğlu Alim. Haqdan güc almışam. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-482 s.

 86. Aslanov Orxan. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə müəyyən edilən sanksiyaların təkmilləşdirilməsi problemləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-269 s.

 87. Aşıq Şəmşir. Əsərləri. IV cild.- B.: “Vətənoğlu”, 2018.- 400 s.

 88. Aşkari Qərib. Ürəklərdən keçən yollar. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-136 s.

 89. Atabəyli Namiq. Şirvanşah Böyük Axsitan. B.: “Avropa”, 2018.-552 s.

 90. Atamın sağlığında. B.: “CBS”, 2018.-80 s.

 91. Ataşov Bəyalı. Sığorta işi.- B.: “Kooperasiya”, 2018.- 456 s.

 92. Atay Falih Rıfkı. Atanız Atatürk.- B.: “Xan”, 2015.- 200 s.

 93. Atilla İsgəndər.Əsrin şairi. Doqquzuncu kitab. Hüseyn Cavidin lirikası. B.: “Müəllim”, 2018.-432 s.

 94. Aydəmir Şahin.Əfsanəyə çevrildi. B.: “Ecoprint”,2018.-71 s.

 95. Aymət Rəmis. Şimşəklər qoynunda. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-190 s.

 96. Azadəliyeva Şiruyə. Təhsil-tərbiyənin müasir problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-380 s.

 97. Azadlığa doğru uzun yol. Nelson Mandelanın avtobioqrafiyası.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 644 s.

 98. Azayev Əlisəfa. Xəyanət qorxusu. B.: “Çıraq”, 2007.-270 s.

 99. Azər Alpay. Yazıçı və arvadı. B.: “Qanun”, 2018.-219 s.

 100. Azərbaycan Cümhuriyyəti: tarixi, siyasi və ədəbi-kulturoloji müstəvidə.- B.: “Nurlar”, 2018.- 344 s.

 101. Azərbaycan cümhuriyyəti-100. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-511 s.

 102. Azərbaycan dilinin işlək orfoqrafiya sözlüyü.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.- 448 s.

 103. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-309 s.

 104. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 105. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 106. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti A-Z. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-303 s.

 107. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: Müasir dövr. B.: “ADPU”, 2017.-211 s.

 108. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti: Dövlət-DİN münasibətləri. B.: “Nurlar”, 2018.-312 s.

 109. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti-100. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-57 s.

 110. Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 110 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaq. B.: “Ziya”, 2016.-159 s.

 111. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Cild.7. Dərman-Enoftalm. B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi”, 2016.-608 s.

 112. Azərbaycan musiqi tarixi.Üçüncü cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-752 s.

 113. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin "2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2013.-35 s.

 114. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı 2014. B.: “Nağıl Evi”, 2015.-123 s.

 115. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-8 s.

 116. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinin reytinqi -2016. B.: “AzTU”, 2017.-193 s.

 117. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-224 s.

 118. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi 1 yanvar 2018-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-131 s.

 119. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-672 s.

 120. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-726 s.

 121. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-472 s.

 122. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. (31 may 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-600 s.

 123. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. 1 mart 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-792 s.

 124. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2018.-240 s.

 125. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 126. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (10 mart 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-232 s.

 127. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi.(1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-232 s.

 128. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”, 2018.-480 s.

 129. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 28 fevral 2018-ci il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”,2018.-455 s.

 130. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 30 sentyabr 2017-ci il tarixədək-Milli Məclisin yaz sessiyasındaedilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-480 s.

 131. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Milli Məclisin yaz sessiyasında-30 sentyabr 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-143 s.

 132. Azərbaycan Respublikasının Milli Bayramı Novruz. B.: 2018.-15 s.

 133. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (30 sentyabr 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-484 s.

 134. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (15 fevral 2018-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-400 s.

 135. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi 2014-2017-ci illər. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-255 s.

 136. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında. B.: “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi”, 2017.-527 s.

 137. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi (25 uanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2018.-295 s.

 138. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2018.-16 s.

 139. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-352 s.

 140. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər 2017/2 (51).- B.: “Elm və təhsil”, 2017.- 204 s.

 141. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu. B.: “Bəxtiyar-4”,2016.-431 s.

 142. Azərbaycanca-Farsca danışıq kitabçası. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu”, 2017.-193 s.

 143. Azərbaycanca-ingiliscə lüğət A-Z. Lüğətə təxminən 55000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-894 s.

 144. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq. B.: “9№li kiçik müəssisə”, 2017.-192 s.

 145. Azərbaycanda qiymətlər – 2018.- B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.- 76 s.

 146. Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı vəziyyət haqqında illik hesabat 2014. B.: "Narkotiklərə Qarşı Təbliğat" İctimai Birliyi, 2015.-96 s.

 147. Azərbaycanda yüngül sənayenin ərazi təşkili problemləri. B.: “Avropa”, 2017.-170 s.

 148. Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğun inkişaf yolu. B.: “Qaya nəşriyyat”, 2017.-224 s.

 149. Azərbaycanın dördüncü dövr (kvarter) sisteminin paleontoloji atlası. B.: “Nafta-Press”, 2017.-384 s.

 150. Azərbaycanın əhalisi 2018.- B.: 2018.- 136 s.

 151. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2017. B.: 2017.-814 s.

 152. Azərbaycan-İran əməkdaşlığı: əsas istiqamətlər və imkanlar. B.: “Strateji Araşdırmalar Mərkəzi”, 2018.-203 s.

 153. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik əlaqələri mətbuat səhifələrində (1990-1992-ci illər). B.: “OL”, 2018.-160 s.

 154. Baba Şahlar. Ömrümün söz çələngi. II cild.- B.: “Nərgiz”, 2018.- 328 s.

 155. Babayev Yaqub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-758 s.

 156. Babullaoğlu Səlim. Ədəbi söhbətlər.- B.: 2011.- 308 s.

 157. Babullaoğlu Səlim.İlyas Göçmənin şəkil dəftəri şeirlər. B.: “Parlaq imzalar”,2016.-122 s.

 158. Bağırov Əlisalam. Satirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-104 s.

 159. Bağırov Əlisalam. Təmsillər. B.: “Qanun”, 2018.-144 s.

 160. Bağırov Rüstəm. Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlər: elmi-praktiki kommentariya. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-174 s.

 161. Baxşəliyev Tahir. Slavyan ölkələri tarixi 1917-2015.- B.: “Şərq-Qərb”, 2018.- 872 s.

 162. Bakı xalçaları. Yeni çeşnilər.- B.: 2018.- 276 s.

 163. Bakıxanov, Tofiq. Naxçıvan təranələri. B.: “Mütərcim”, 2018.-59 s.

 164. Balabəyli Faiq. Bayıldan bayıra. B.: “Qanun”,2017.-303 s.

 165. Balcıgil Osman. Alagözlü Cəlilə. B.: “TEAS Press”, 2018.-313 s.

 166. Banin. Qafqaz günləri "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 9 B.: “XAN”, 2017.-259 s.

 167. Barbarasoğlu Fatma. Külək ovu. B.: “Qanun”, 2017.-189 s.

 168. Barker Rafaella. Yay mövsümü.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 252 s.

 169. Barri Ceyms Metyu. Piter Pen.- B.: “Qanun”, 2018.- 219 s.

 170. Bayındır Abdulaziz.Bəqərə surəsi. B.: “Nurlar”, 2017.-136 s.

 171. Bayındır Abdulaziz.Quranın işığında vasitəçilik və şirk. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-198 s.

 172. Bayramlı  Zakir Həmid oğlu. Uğurlara gedən yollar B : “Müəllim”, 2018.-478 səh.

 173. Bayramoğlu  Alxan. Hüququn  dərk edən kəslər. B : “Elm və təhsil”, 2015.-48 səh.

 174. Bayramoğlu Alxan. Azərbaycan jurnalistika məktəbləri. B : “Avrasiya-Press”,2014.-160 səh.

 175. Bayramov Munis. Türkün dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-316 s.

 176. Bayramov Vüqar. Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyasının maliyyə təminatının gücləndirilməsi məsələləri. b.: “Qanun”, 2018.-351 s.

 177. Bayramova Rəxşəndə. Azərbaycanın Quba bolgəsi tarixin dönüş mərhələsində (1917-1920-ci illər). B.: “Turxan NPB”, 2018.-235 s.

 178. Behbudova Aypara. Vətənə bağlı şair ömrü.- B.: “Elm və təhsil”.- 2018.- 168 s.

 179. Bektaşi Fikrət. Keçmişdən günümüzə Naxçıvan Bektaşiləri.- Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.- 272 s.

 180. Bern Erik. İnsanların oynadığı oyunlar. B.: “Qanun”, 2017.-231s.

 181. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları doqquzuncu sessiya. Yaz. C. 50. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-96 s.

 182. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 47. 17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-91 s.

 183. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 48. 1 dekabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-128 s.

 184. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 49. 15-29 dekabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-208 s.

 185. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 43.31 oktyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-125 s.

 186. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 44.17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-83 s.

 187. Beynəlxalq biznes. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2018.-297 s.

 188. Bədəlbəyli Əfrasiyab. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-472 s.

 189. Bəhmənli Vaqif. Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-174 s.

 190. Bəhmənli Vaqif.Cabbar Qaryağdıoğlu. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-150 s.

 191. Bəhmənli Vaqif.Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 192. Bəhrülü Məhərrəm. Bəhrülü yurdum mənim. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-103 s.

 193. Bəxtiyarlı Hüseyn. Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlarda (XX əsrin 90-cı illəri-XXI əsrin əvvələri) Gəncə.: 2018.-290 s.

 194. Bələgözov Əhməd. Xüsusi bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-223 s.

 195. Bərgüşad-80. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-475 s.

 196. Bəşirov  Sabir. Əjdər Ol: nəsrin imkanları. B.: “ATV PRESS”, 2014.-152 s.

 197. Bəşirov Novruz. Türkiyə Universitetlərinə qəbul olmaq üçün riyaziyyatdan testlər. Van.: 2016.-202 s.

 198. Bəşirov Sabir. Şəhid baş leytenant Şahlar Nəzərov.- B.: “Qanun”, 2018.- 100 s.

 199. Bəylərov Cabbar. Ləyaqətlə yaşanan ömür. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 200. Biddalf Stiv. Üç yaşa qədər hələ tezdir Körpə nə üçün anası ilə qalmalıdır? B.: “Qanun”, 2018.-215 s.

 201. Bir ocağın şöləsiyik Poeziya, nəsr. B :Mütərcim,2018.- 296 səh.

 202. Bir uzun küçə. B.: “Nurlar”, 2015.-223 s.

 203. Bir yanı Şah dağı, bir yanı Xəzər. B.: “Mütərcim”, 2017.-75 s.

 204. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı-2016. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-424 s.

 205. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı fikirləri. B.: 2017.-96 s.

 206. Birləşmiş millətlər təşkilatı-Azərbaycan Tərəfdaşlığın 25 ili. B.: 2017.-167 s.

 207. Bjezinski Zbiqnev. Strateji baxış.- B.: “Qanun”, 2016.- 304 s.

 208. Boradigahlı Seyyid Mais. Qəlbimin səsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-117 s.

 209. Borçalı Yəhya. Özü ilə yox, sözü ilə deyişmələr.- B.: “Elm və təhsil”, 2017.-152 s.

 210. Borçalı Yəhya. Vətən şirindir.- B.: “Elm və təhsil”, 2017.- 280 s.

 211. Borçalı Yəhya. Yaradıcılığımın növləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-227 s.

 212. Böyük Dərbənd Ensiklopediyası.- B.: “AFPoliqrAF”, 2018.- 780 s.

 213. Böyük İpək yolu Azərbaycan dövlətinin geostrateji maraqları kontekstində. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-152 s.

 214. Böyük Qafqazın müasir torpaq örtüyü (2008-2016-cı illər, ekspedisiya materialları). B.: “Elm”, 2017.-345 s.

 215. Braun Den. Da Vinçi kodu. B.: “Qanun”, 2018.-431 s.

 216. Bredberi Rey. Mars xronikaları. B.: “Qanun”, 2017.-287 s.

 217. Britaniya və İrlandiyanın tarixi. B.: “TEAS Press”, 2017.-400 s.

 218. Bukovski Çarlz.Hollivud. B.”Qanun”, 2017.-315 s.

 219. Bulud Qaraçorlu. Səhənd. Biblioqrafik məlumat toplusu. B.: “Nurlar”, 2016.-128 s.

 220. Bülbül (Murtuza Rza oğlu Məmmədov): biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-342 s.

 221. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəğməsidi...Dörd cilddə. C. 4. B.: “Elm”, 2017.- 327 s.

 222. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəşğməsidi... Dörd cilddə. C. IV. B.: “Elm”, 2017.-327 s.

 223. Cabbarlı  Ələmdar. Qızıl. B.: “Mütərcim”, 2018.-118 s.

 224. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. I. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-270 s.

 225. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. II. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-307 s.

 226. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-308 s.

 227. Cabbarlı Cəfər. Ölkəm. B.: “Renessans-A”, 2017.-8 s.

 228. Cabbarlı Nərgiz. Rübabə Muradova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 229. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 230. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 231. Cabbarlı Sona. Onu kim unudar. B.: “Xan”, 2016.-112 s.

 232. Cabbarov Mahir. Tikintidə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə təsir edən risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması. B.: “Avropa”, 2014.-184 s.

 233. Cahangirov Xasay. Seçilmiş əsərləri Birinci cild. Poemalar. Mənzum nağıllar. Hekayələr. Lirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-527 s.

 234. Cahannuri Fəridə. Pərvin. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-276 s.

 235. Canıyeva Ulduza. Əlyazma üzərində redaktor işi.- B.: “Bakı Universiteti nəşriyyatı”, 2007.- 90 s.

 236. Canıyeva Ulduza. Tədris ədəbiyyatı üzərində redaktor işi.- B.: “Universiteti nəşriyyatı”, 2013.- 198 s.

 237. Carçıyev Sərxan. Bir kəndin repressiyası.- B.: “Nərmin Yayın Evi”, 2018.-150 s.

 238. Cavadzadə  Nigar. Əsrlərcə qalan səs. B.: “CBS-PP”, 2018.-95 s.

 239. Cavid  Müşgünaz. Hüseyn Cavid haqqında xatirələr "XAN" Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən 8-ci kitab. B.: “XAN”, 2015.-118 s.

 240. Cəfəri Gülüstan. On üç yaşında. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-277 s.

 241. Cəfərov Cəfər. İrəvanda milli maarifçilik mühiti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-439 s.

 242. Cəfərov Əliağa. Qırğın. B.: “Çıraq”, 2018.-547 s.

 243. Cəfərov Fəxrəddin. Naxçıvan ikinci dünya müharibəsi illərində.- B.: “Elm və təhsil”, 2015.- 300 s.

 244. Cəfərov Fəxrəddin. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni quruculuq (1920 iyun-1941-ci illər).- B.: “ADPU”, 2018.- 210 s.

 245. Cəfərov Nizami. Dolan, kəfkirim, dolan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 246. Cəfərov Nizami. Etnoloji etüdlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-108 s.

 247. Cəfərov Tahir. Smart market. Elektroenergetika-islahatlar və intellektual bazar. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-96s.

 248. Cəfərova Jalə. Unutmadıqlarım. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-183 s.

 249. Cəfərova Kəmalə. Müasir dilçilikdə bilinqvizm və interferensiya. Bakı :Mütərcim,2018.-215 səh.

 250. Cəfərova s. Azərbaycanın şirin sularının diatom yosunları. B.: “Elm”, 2018.-239 s.

 251. Cəfərzadə Amaliya. Arazboyu nur. B.: “Ecoprint”, 2018.-119 s.

 252. Cəlaloğlu Elbəyi. Xəzərin xanı, yaxud akademik ömrünün spektrləri.- B.: “Avropa”, 2018.- 124 s.

 253. Cəlilbəyli Oqtay Babəli oğlu. Yapon dili (Minnano Nihonqo) mətn sözlüyü dərsliyi. Bakı :Mütərcim,2018.- 112 səh

 254. Cəlilova  Fəridə. Yuğ teatrının poetikası və dünya teatr sistemləri. B.: “Kansler”, 2018.-178 s.

 255. Cəmilli İmam. Adım Vətən, sözüm Ana. Bakı :Elm və təhsil,2018.- 208 səh.

 256. Cəmilli İmam. Seçilmiş əsərlər I cild. Bakı :Elm və təhsil,2018.-242 səh.

 257. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: tədqiqlər. K. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-235 s.

 258. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: tədqiqlər. K. 4. B.: “ULU” İKF, 2017.-159 s.

 259. Cıvıroğlu Elman. Unut, dedilər. B.: “Ecoprint”, 2018.-131 s.

 260. Coys Ceyms. Ölülər.- B.: “Qanun”, 2018.- 80 s.

 261. Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar.- B.: “Nurlar”, 2018.- 496 s.

 262. Çaxmaqlı Qafar. Erməni faşizmi. B.: “QHT”, 2017.-192 s.

 263. Çalxanqaya Nərgiz. Olma günahkar. B.: “Təhsil”, 2013.-52 s.

 264. Çaylı Əli. Ürəyimin səsi. B.: “Red N Line”, 2018.-307 s.

 265. Çexov  Anton Pavloviç. Altı nömrəli palata. Bakı :Qanun,2018.- 88 s.

 266. Çexov Mixail. Peşəkar aktyorluq dərsləri.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.- 208 s.

 267. Çələbi Ruzigar Cəbisoy. İlahi söz.- Sumqayıt.: “Zərdabi”, 2015.- 656 s.

 268. Çəmənli Mustafa. Əhməd Ağdamski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-166 s.

 269. Çəmənli Mustafa. Şövkət Ələkbərova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-158 s.

 270. Çəmənli Mustafa.Əbülfət Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 271. Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Bir cavanın dəftəri. B.: “Xan”, 2015.- 120 s.

 272. Çıldırlı Aşıq Şenlik. Qarşılaşmalar, deyişmələr, rəvayətlər. B.: “Uğur”, 2017.-140 s.

 273. Çobanov Mədəd. Xələflinin yaradıcılıq yolu. B.: “Vətən”, 2016.-310 s.

 274. Dadaşov Aydın. Müasir Azərbaycan kinosu. B.: “TEAS Press”, 2017.-274 s.

 275. Dağlaroğlu Ələkbər. Vətən, səni ziyarətə gəlmişəm. B.: “Qanun”, 2017.-88 s.

 276. Dağlaroğlu Ələkbər. Yaxşım, yamanım. B.: “Qanun”, 2016.-103 s.

 277. Daxili qoşunlar-25 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. 1992-2017. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-394 s.

 278. Dalğın Çingiz. Üç kəlmə üç güllə. B.: “Papirus”, 2018.-135 s.

 279. Danilenko Vladimir. Qürub çağının işığında. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.- 240 s.

 280. Davudqızı Sədaqət. Vicdanın səsi. B.: “MBM”, 2010.-59 s.

 281. Deyilən söz yadigardır. Heydər Əliyevin aforizmləri.- B.: 2018.- 40 s.

 282. Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan: tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-436 s.

 283. Dəmirbəyli Vüqar. Almaniya haqqında hekayələr. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-241 s.

 284. Dəmirbəyli Vüqar. Xəyanət ( hekayələr). Bakı :Kitab klubu,2018.-346 səh.

 285. Dərviş Məhəmməd Nidai. Mənafeün-nas. B.: “Ecoprint”,2017.-203 s.

 286. Dərviş, Osman Sinəçak. Gülşəni-ürfan. B.: “Ekoprint”,2016.-51 s.

 287. Dikkens Çarlz.İki şəhərin hekayəti. B.: “Qanun”, 2017.-423 s.

 288. Dil sevgisindən dilçiliyə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-315 s.

 289. Dilçi Afad Qurbanov. B.: “CBS”, 2005.-175 s.

 290. Dilimizin keşikçisi Professor İsmayıl Məmmədli-70. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-359 s.

 291. Doktoranturaya qəbul və doktorluq imtahanları üçün "Ümumi fəlsəfə" ixtisası üzrə proqram. B.: “Elm”, 2018.-29 s.

 292. Dostun evi hardadır?.- B.: “Parlaq İmzalar”, 2017.- 280 s.

 293. Doyl Artur Konan.Şerlok Holmsun macəraları. B.: “Qanun”, 2017.-296 s.

 294. Dr.Cahidin rəngarəng dietası. B.: “Qanun”, 2017.-20 s.

 295. Drayzer  Teodor. Amerika faciəsi. B. :Qanun, 2018.-816 s.

 296. Duyğulu Mətanət. Kərki talan yurdum.- B.: “Nərgiz”, 2018.- 178 s.

 297. Dünya dövlətlərinin bayraqları. B.: “Qanun”, 2018.-20 s.

 298. Dünya dramaturgiyası antologiyası. I cild. Skapenin kələkləri.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.- 728 s.

 299. Dünya dramaturgiyası antologiyası. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-600 s.

 300. Dürrenmatt Fridrix. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-284 s.

 301. Edvards Con. Uğur qazandıran məktəblər. B.: “TEAS Press”, 2017.- 254 s.

 302. Eko Umberto.Qızılgülün adı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-680 s.

 303. Elatlı Elxan. Cəhənnəmdən gələn səs. B.: “TEAS Press”, 2017.-475 s.

 304. Elatlı Elxan. Dilənçi qadının sirri. B.: “TEAS Press”, 2017.-179 s.

 305. Elatlı Elxan. Məhəbbətin gizli kodu. B.: “TEAS Press”, 2017.-422 s.

 306. Elatlı Elxan.Bakıdan gələn xəfiyyə. B.: “TEAS Press”, 2017.-306 s.

 307. Elatlı Elxan.Xəyanət. B.: “TEAS Press”, 2017.-403 s.

 308. Elatlı Elxan.On dördüncü adam. B.: “TEAS Press”, 2017.-330 s.

 309. Elçin. Söz azadlığı tənqidimizə nə verib?.- B.: “Təhsil”, 2017.- 80 s.

 310. Eldarqızı Zülfiyyə. "Qəm pəncərəsi" nin o üzündə. B.: “Qanun”. 2018.-132 s.

 311. Elektron Azərbaycan. Maarifləndirici toplu. B.: “Turxan”, 2017.-60 s.

 312. Elektron qurğularının əsasları. I cild.- B.: “MAA”, 2014.- 312 s.

 313. Elektron qurğularının əsasları. II cild.- B.: “MAA”, 2014.- 324 s.

 314. Elektron qurğularının əsasları. III cild.- B.: “MAA”, 2014.- 336 s.

 315. Elektronikada nanotexnologiyalar və nanomateriallar I hissə. Nanotexnologiyalar.- B.: “AzTU”, 2017.- 196 s.

 316. Eliot Sternz. Bəhrəsiz torpaq.. B.: 2017.-88 s.

 317. Elmira Teymur qızı Süleymanova. Biblioqrafiya.- B.: 2017.- 568 s.

 318. Eltac Ötərxan. Laçın haraylayır Laçına bizi.- B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2017.- 436 s.

 319. Eltac Ötərxan. Yurdsuz çiçəklər (ölümsüzlər üçün sözlənən duyğular). H. 1. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-405 s.

 320. Elza. Mübarizə yolu. B.: “Qanun”, 2018.-543 s.

 321. Eminov Anar. Sosial sahəyə istiqamətlənmiş investisiya layihəsinin effektivliyi.- B.: “İN-2017”, 2017.- 288 s.

 322. Eminov Mirsahib. İqtisadiyyat Magistratura imtahanına hazırlıq üçün metodiki vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-270 s.

 323. Eminova Ziyafət. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda səhiyyənin tarixi.- B.: “Təbib”.- 2015.-147 s.

 324. Ergül Adem. Rəbbani Tədris Allahın hüzurunda tələbə olmaq. B.: “İpəkyolu”, 2018.-168 s.

 325. Erməni əsirliyində: işgəncə və qətl antologiyası.- B.: “Təhsil”, 2017.-368 s.

 326. Eyvazlı Aida Göytürk. Qalibiyyət Şahidlər və şəhidlər II cild. Bakı :Mütərcim,2018.-448 səh.

 327. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında) C. 1. B.:”"İdrak" İctimai Birliyi”, 2014.-511 s.

 328. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında). C. 2. B.: “CBS”,2017.-384 s.

 329. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. Xristianlıq və islama görə çarmıxaçəkilmə etiqadı: konstruktiv dialoqa və ortaq məxrəcə doğru. B.: “İdrak”, 2017.-33 s.

 330. Əbilov İmran. Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr. B.: “Araz”, 2017.-279 s.

 331. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd. İslam iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi. B.: “İdrak”, 2017.-108 s.

 332. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Quranda evlilik münaqişələrinin həlli. B.: “İdrak”, 2015.-48 s.

 333. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Müasir islam fikrində islahatçılıq (cinayət hüququ əsasında) B.: “İdrak”, 2017.-100 s.

 334. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Ağıl və möcüzə baxımından Həzrəti Məhəmmədin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə inam. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 335. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Hesablamağı bacarmayan ağıllı meymun. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-65 s.

 336. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Mədəni Quran dünyagörüşü. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 337. Ədalət  Sevinc. İstiqlal eşqiylə yanan ürəklər. B.: “XAN”, 2018.-90 s.

 338. Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-399 s.

 339. Ədiloğlu Nurəddin. Mənim bağdagül nənəm. B.: “OL”, 2018.-283 s.

 340. Ədiloğlu Nurəddin. Yaralı qu quşları.- B.: “OL”, 2018.- 224 s.

 341. Əfəndi Əhməd Midhət. Fəlatun bəy və Rakım əfəndi.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 116 s.

 342. Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov. Biblioqrafik göstərici.- B.: “Elm”, 2018.- 263 s.

 343. Əhməd Dilqəm. Mühacirlərin dönüşü. B.: “TEAS Press”, 2017.-140 s.

 344. Əhməd Vüqar. Cənubi Azərbaycan şeiri antologiyası (XIX-XXI əsrlər). B.: “Ecoprint”, 2018.-671 s.

 345. Əhmədli  Sabir. Yazılmayan yazı. "XAN" Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən. K. 11. B.: “XAN”, 2015.-187 s.

 346. Əhmədoğlu Əliş. Dağların duman yükü. B.: “Nərgiz”, 2017.-192 s.

 347. Əhmədoğlu Əliş. Qədim oğuz yurdu Şəhərcik. B.: “Nərgiz”, 2018.-298 s.

 348. Əhmədoğlu Həmzə. Bir sevginin tarixçɠXəlil. Xəzər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-238 s.

 349. Əhmədov Əhməd-Cabir. Susuz həyat yoxdur. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-215 s.

 350. Əhmədov Tağı. Qürur doğuran illər. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 351. Əhmədova R.R. Mühəndis ekologiyası. Sumqayıt.: “SDU”, 2018.-232 s.

 352. Əhmədova Salatın. Böyük ömrün salnaməsi. B.: “Ecoprint”, 2018.-191 s.

 353. Əhmədova Səbinə. Hüseyn Nadim Naxçıvaninin həyatı, mühiti və yaradıcılığı Monoqrafiya. B.: “Ecoprint”,2018.- 256 səh.

 354. Əjdər Ağayev-80 yaşın işığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-191 s.

 355. Əkbərov, R. F. Azərbaycanın təbii amilləri və onların sidik-cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi. B.: “Mütərcim”, 2014.-152 s.

 356. Əl-Bəhnəsavi Səlim. Qeyri müsəlmanlarla qarşılıqlı əlaqələr. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2008.-115 s.

 357. Ələkbər Aydın. Yazı-pozularımdan seçmələr. B.: “Nurlan”, 2006.-438 s.

 358. Ələkbərli Musa. Ürəyimin qapısından keçənlər. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-471 s.

 359. Ələkbərov Rəşid. Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-194 s.

 360. Ələkbərov, Urxan. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyasının idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2017.-176 s.

 361. Ələkbərova Kəmalə. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilinə Türkiyə türkcəsinin təsiri. B.: “Nurlan”, 2010.-238 s.

 362. Ələsgərov Bəybala. Kitabxana resurslarının istifadəsində müəlliflik hüquqları problemi. B.: “ADPU”, 2016.-34 s.

 363. Əli  Səbahəddin. Səbahəddin Əli haqqında xatirələr "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 23. B.: “XAN”, 2016.-190 s.

 364. Əli Hafiz. Ölümdən oluma doğru. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-176 s.

 365. Əlibəyli Xanımana. Ağ çəmən. B.: “Renessans-A”, 2017.-24 s/

 366. Əlibəyli İslam. Sevgi duyğuları. B.: 2017.-212 s.

 367. Əliheydər Hüseynov-100. B.: “Nafta-Press”, 2017.-126 s.

 368. Əliqızı Almaz. Güney Azərbaycan zamanın məngənəsində. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-114 s.

 369. Əliquliyev Rasim. Vətəndaş elmi. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-150 s.

 370. Əlili İradə. Xocalı: şahidlər danışır. B.: “Ləman”, 2018.-215 s.

 371. Əlioğlu Yaqub.Leyla Vəkilova. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-103 s.

 372. Əlişanoğlu Tehran. Əjdər ol. Bir könül savaşı. B.: “Nurlar” , 2008.-119 s.

 373. Əliyar Qurbanəli oğlu Səfərli biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-151 s.

 374. Əliyarlı  Kübra. Sözün hikməti. Bakı :Adiloğlu,2018.-95 s.

 375. Əliyarlı  Kübra. Şəhidlərimiz xatirələrdə. B.: “2015.-151 s.

 376. Əliyev Aydın. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması. B.: “Xəzər”, 2017.-346 s.

 377. Əliyev Baxşəli. Yaddaşlara həkk olunmuş insan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-274 s.

 378. Əliyev Əbülfəz. Ürəyimin səsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-199 s.

 379. Əliyev Əmir. Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil. B.: “Nurlar”, 2018.-176 s.

 380. Əliyev Əmir. Azərbaycan və rus dillərində dəniz hidrotexniki qurğuları terminləri və onların izahı. B.: “Mütərcim”, 2014.-136 s.

 381. Əliyev Heydər. Deyilən söz yadigardır. B.: “Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi”, 2018.-32 s.

 382. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir . Kitab.54. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 383. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. İyul 2012-sentyabr 2012. K. 52. B.: “Azərnəşr”, 2017.-398 s.

 384. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Sentyabr 2012-Oktyabr 2012. K. 53. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 385. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012-Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 386. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 49. Noyabr 2011-Fevral 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 387. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 48. Sentyabr 2011.-Oktyabr 2011. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 388. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. K. 57. May 2013 - İyul 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-391 s.

 389. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.55. B.: “Azərnəşr”, 2018.-392s.

 390. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.56. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 391. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 58. İyul 2013 - Sentyabr 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-394 s.

 392. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 59. Sentyabr 2013 – Oktyabr 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 393. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 60. Oktyabr 2013 – Dekabr 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 394. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 61. Dekabr 2013 – Aprel 2014. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 395. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 62. Aprel 2014 – May 2014. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 396. Əliyev Məhərrəm. "Özünənəzarət sahəsi" anlayışı və onun konseptual modeli. B.: “ADPU”, 2017.-147 s.

 397. Əliyev Məhərrəm. Psixologiyanın əsasları (sxemlər). B.: “ADPU”, 2017.-145 s.

 398. Əliyev Nurulla. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan hökümətinin fəaliyyətində hərbi-dəniz aspektləri. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-77 s.

 399. Əliyev Ramiz. Stress və bitkilərin adaptasiyası. B.: “Elm”, 2014.-344 s.

 400. Əliyev Sabit. Evə doğru uzun yol. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-198 s.

 401. Əliyev Sahib. Kölgəmlə söhbət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 402. Əliyev Şəfa. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Sumqayıt.: “SDU”, 2018.-375 s.

 403. Əliyev Ziyadxan. Boyalı gülüşlər. B.: “Oğuz Eli”, 2014.-424 s.

 404. Əliyev Ziyadxan.Rafael Abasov Rəngkarlıq. B.: 2017.-221 s.

 405. Əliyeva Fərəh. Üzeyir Hacıbəyli-şəxsiyyət və cəmiyyət. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-365 s.

 406. Əliyeva Lətifə. Şəhidliyə aparan sevgi. B.: “Araz”, 2018.-249 s.

 407. Əliyeva Lətifəxanım. “Rast”-yaxın və orta şərq xalqlarının musiqi irsində. B.: “Səda”, 2012.-123 s.

 408. Əliyeva Lətifəxanım. İslam ənənəsi və Azərbaycan musiqisi. B.: “Səda”, 2011.-123 s.

 409. Əliyeva Mehriban. Mehriban Əliyeva: dini və etnik dözümlülük bizim sərvətimizdir. B.: “DQİDK”, 2017.-331 s.

 410. Əliyeva Sevinc. Masallının ilk əməkdar müəllimi Nəzirməmməd Bəşir oğlu Məmmədəliyev-120. B.: “Red N Line”, 2017.-319 s.

 411. Əliyeva Sədaqət. Azərbaycan mədəniyyətində qadın fenomeni. B.: “Gənclik”, 2017.-276 s.

 412. Əliyeva Sima. Kür-Araz ovalığında təbii-dağıdıcı hadisələrin məskunlaşmaya təsiri. B.: “Avropa”, 2018.-214 s.

 413. Əliyeva-Kəngərli A. Kitabxana etikası və kitabxanaşünaslığın linqvo-konseptual məsələləri. B.: “Proqres”, 2018.-215 s.

 414. Əlizadə Məmməd. Tarixin qızıl səhifələri. B.: “Təhsil”, 2017.-288 s.

 415. ƏlizadəYusif.Bu dağların sərt üzü. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-252 s.

 416. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7 fevral 2006-cı il, № 54-IIQ). B.: “Qanun”, 2018.-63 s.

 417. Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının ömür yolu və elmi-ədəbi biblioqrafiyası. B.: “Uğur”, 2018.-112 s.

 418. Əməyin mühafizəsi. B.: “UniPrint”, 2009.-247 s.

 419. Əməyin təhlükəsizliyi tələbləri-risklər, fərdi mühafizə vasitələri və işarələr. B.: 2014.-89 s.

 420. Əmini İbrahim.Nəfsin saflaşdırılması. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-342 s

 421. Əminov Naib. Aegilops L. və Triticum L. cinsləri arasında qarşılıqlı genetik münasibətlər. B.: “Elm”, 2012.-480 s.

 422. Əmiraslanov Ə. Dayaq-hərəkət orqanları şişlərində neoplastik angiogenez. B.: “Elm”, 2017.-529 s.

 423. Əmirov Cəmşid. Qara volqa. B.: “Qanun”, 2017.-410 s.

 424. Əmirov Cəmşid. Şəhər yatarkən. B.: “Qanun”, 2017.-264 s.

 425. Əmirov Fikrət. Azərbaycan kapriççiosu. Həyat səhifələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-172 s.

 426. Əmirov Fikrət. Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının əziz xatirəsinə poema-rekviem. Azərbaycan simfonik süitası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 427. Əmirov Fikrət. Gürcüstan. Rustaveli. Xor və simfonik orkestr üçün kantata. Simfonik portretlər. Vokal-simfonik poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-220 s.

 428. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-204 s.

 429. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-228 s.

 430. Əmirov Fikrət. Nəsimi haqqında dastan-faciəvi musiqi. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-164 s.

 431. Əmirov Fikrət. Saçlı. Xor və simfonik orkestr üçün. Xəzəri fəth edənlər. Xor və simfonik orkestr üçün poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-60 s.

 432. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-257 s.

 433. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 434. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. III pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-132 s.

 435. Əmirov Fikrət. Simfonik rəqslər. Uşaq lövhələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-113 s.

 436. Əmirov Fikrət. Şur simfonik muğamı. Kürd ovşarı simfonik muğamı. Gülüstan-Bayatı-Şiraz simfonik muğamı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-244 s.

 437. Əmirov Fikrət. Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf. Asəf Zeynallının xatirəsinə elegiya. Nizaminin xatirəsinə simfoniya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-105 s.

 438. Əmirov Fikrət. Violino, fortepianob və orkestr üçün ikili konsert. Fortepiano və orkestr üçün-ərəb mövzuları əsasında konsert. Fortepiano və xalq çalğı alətləri orkestri üçün konsert. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-353 s.

 439. Əmrahov Mais. Azərbaycan tarixi (1939-1945-ci illər) B.: “ADPU”, 2018.-440 s.

 440. Ərdəbili Asim. Qanlı səhər. B.: “Ecoprint”,2017.-87 s.

 441. Ərəbov Nazim. Bahara dön...B.: “Mütərcim”, 2018.-51 s.

 442. Əsədli Minəxanım. Yusif Ziya Talıbzadənin ictimai baxışları və fəaliyyəti. B.: “Avropa”, 2014.-102 s.

 443. Əsədova  Minaxanım. Bərpa və konservasiya. 1 hissə. B.: “İN-2017”, 2017.-168 s.

 444. Əsədova  Minaxanım. Memorial muzeylərin fəaliyyəti. B.: “İN-2017”, 2017.-97 s.

 445. Əsədova  Minaxanım. Mədəniyyət və qloballaşma. B.: “İN-2017”, 2017.-68 s.

 446. Əsədova  Minaxanım.Mədəniyyət tarixinə dair tədqiqatlar. B.: “İN-2017”, 2017.-153 s.

 447. Əsədova Aliyə. Payız nəfəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-118 s.

 448. Əsədova Nailə. Mənəvi-estetik dəyərlər mahiyyəti, tarixi və bu günü. B.: “QHT”, 2017.-160 s.

 449. Əsgər Əfzələddin. Azərbaycan sehrli nağıllarında qəhrəman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-116 s.

 450. Əsgərov Fərhad. Vicdan və nəfs. B.: “MM-S”, 2018.-95 s.

 451. Əsgərova, Sədaqət Hatəm qızı. Qadın tənqidi realizm güzgüsündə. Bakı :Mütərcim,2018.-168 səh.

 452. Əsrarəngiz Misir nağılları. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-128 s.

 453. Əvəz Müəllim. Ömür yolları. B.: “Təknur”, 2018.-207 s.

 454. Əvəz Müəllim. Yaşadığım Azərbaycan tarixi. B.: 2018.-83 s.

 455. Əyyuboğlu Tahir. Bəşər və dünya. B.: “Red N Line”, 2017.-102 s.

 456. Əziz Fəxrəddin. Mən belə istəmirdim. Mingəçevir.: Poliqrafiya Müəssisəsi”, 2017.-225 s.

 457. Əziz Fəxrəddin. Mən məhəbbət şairiyəm. B.: “Təhsil”, 2016.-181 s.

 458. Əziz Fəxrəddin. Məni yada salacaqsan. B.: “Min bir mahni”, 2018.-132 s.

 459. Əzizbəyli Arif. Analaya bilmədiyim dünya. B.: “Heroqlif”, 2018.-216 s.

 460. Əzizbəyli Arif. Qəlbimdə dünyanın dərdi gecələr. B.: “Səda”, 2018.-231 s.

 461. Faulz Con. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-520 s.

 462. Fazil Şahin. Dördüncü divan. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-871 s.

 463. Fazil Şahin. İran səfərnamələri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-814 s.

 464. Fazil Şahin. Üçüncü divan. B.: “Təknur”, 2008.-1381 s.

 465. Fazil Şahin. Yaponiya səfərnaməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-230 s.

 466. Feyzüllahzadə Hacı Şıxəli. Təzkirətül-Övliya. B.: “Ecoprint”, 2018.-51 s.

 467. Fəda Vaqif. Bir həsrət dinəcək. B.: “MBM”, 2013.-79 s.

 468. Fəxri Zakir. Şeirlər. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-199 s.

 469. Fərzəliyev  Çingiz. Yapon incəsənəti Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından. B.: 2018.-104 s.

 470. Fərziyeva Səadət. Azərbaycan xalq mahnılarının səs və fortepiano üçün işləmələri. B.: “Mütərcim”, 2017.-134 s.

 471. Fətəliyev Məmməd. Türkiyə məsələsi və böyük dövlətlər beynəlxalq konfranslarda; Sevr müqaviləsi. B.: “Sabah”, 2017.-157 s.

 472. Fəttah  Mirzeynal. Sizinləyəm mən... B.: “Star ofset”, 2010.-207 s.

 473. Fətullayev-Fiqarov Şamil. Qacarlar dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-356 s.

 474. Fəzanın cazibəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-504 s.

 475. Fikrətqızı Elmira. Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr C. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-315 s.

 476. Flober Qustav.Madam Bovari. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-392 s.

 477. Fuad, Esmira. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Biblioqrafiya. B.: “AfpoliqrAF”, 2017.-480 s.

 478. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-711 s.

 479. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-807 s.

 480. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-490 s.

 481. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki.: “Kaskad”, 2017.-230 s.

 482. Gerşenzon Mixail Abramoviç. Robin Hood. B.: “Qanun”, 2018.-168 s.

 483. Gəl bizim yerlərə. B.: “Mütərcim”, 2017.-135 s.

 484. Gəncəvi Nizami. Yeddi gözəl. B.: “Qanun”, 2017.-267 s.

 485. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 1-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-780 s.

 486. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 2-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-764 s.

 487. Giddens Entoni. Əlimizdən çıxan dünya. B.: “Qanun”, 2017.-160 s.

 488. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-290 s.

 489. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib mövzusunda Elmi Konfransın materialları. Bakı şəhəri, 05 oktyabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-344 s.

 490. Görkəmli tarixçi-alim s. Aşurbəylinin anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" VI Respublika elmi konfransının materialları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-310 s.

 491. Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları 01 may 2018-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-383 s.

 492. Göyərçin. İdrakı vəcd nədir. B : “Elm və təhsil”, 2015.-112 səh.

 493. Göyərçin. Yanvar qərənfil rəngdədir. B.: “Elm və təhsil”, 2015.- 112 səh.

 494. Göyyallı Xeybər. İnsan ehkamı. B.: “Avropa”, 2017.-261 s.

 495. Gözəlova Nigar. XVIII əsrin 30-40-cı illərində Nadir Şah Əfşarın Bağdad yürüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-152 s.

 496. Gözəlova Nigar.Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya kitabxanasının arxiv sənədlərində(1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-74 s.

 497. Günəş Adəm. Uşaq nəyi, niyə edir?. B.: “TEAS Press”, 2017.-206 s.

 498. Gürcü nəsri antologiyası. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-397 s.

 499. Gürpınar Hüseyn Rəhmi. Quyruqlu ulduz altında izdivac. B.: “TEAS-Press”, 2017.-160 s.

 500. Hacı Bayram. Hidayət yolu. B.: “ELM”, 2018.-135 s.

 501. Hacı Bəhmən. Canım vətəndi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-111 s.

 502. Hacı Əli. Yerimi yanında salmışam, Allah! B.: “Qanun”, 2018.-295 s.

 503. Hacı Məcdun. Qurani-Kərimdən kəlamlar və tövsiyələr. B.: “Yazıçı”, 2013.-275 s.

 504. Hacıbəyli Azər.Vətən daşı. B.: “MBM”, 2015.-64 s.

 505. Hacıbəyli Ceyhun. Seçilmiş əsərləri Kitablar seriyası. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası. B.: “Elm”, 2017.-367 s.

 506. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu Partitura. 3-cü pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-237 s.

 507. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu Partitura. 4-cü pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-283 s.

 508. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. 2-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-245 s.

 509. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. 5-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-173 s.

 510. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. I-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-278 s.

 511. Hacıheydərli Namiq.Canlı əfsanə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-96 s.

 512. Hacıheydərli, Namiq. Əski türk soylarından biri- Kolanılar. B.: 2017.-59 s.

 513. Hacıxanım Aida. Məqam. B.: 2018.-488 s.

 514. Hacıoğlu Mülkədar.Həzrət Əlinin duası, ümmətin fəqihi, İmam Ə`zəm Əbu Hənifə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-304 s.

 515. Hacıyev A. N. Multikulturalizmə giriş. B.: “Mütərcim”, 2018.- 372 səh.

 516. Hacıyev İmaş. Ömrün poeziyası. B.: “Zərdabi”, 2018.-104 s.

 517. Hacıyev İsmayıl. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində. B.: “Elm”, 2018.-372 s.

 518. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri I cild. (II hissə). B.: “Elm”, 2017.-446 s.

 519. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri II cild. B.: “Elm”, 2017.-488 s.

 520. Hacıyev Tofiq. Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-278 s.

 521. Hacıyev, Asəf. Dərbənd XIX-XX əsrin əvvəllərində. B.: “Turxan”, 2017.-244 s.

 522. Hacıyeva Arzu. Azərbaycan mütəfəkkirləri zamanın kontekstində: hermenevtik təcrübələr. B.: “Elm və təhsil”. 2017.-308 s.

 523. Hacıyeva Lalə. Azərbaycanın rusdilli dövri mətbuatının tarixindən (1871-1918). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-391 s.

 524. Haçadağlı Bahəddin. Haçadağdan əsən yellər. B.: “UniPrint”, 2009.-279 s.

 525. Haçadağlı Bahəddin. Haqqa bağlıyam. B.: “Ünsiyyət”, 2011.-268 s.

 526. Haçadağlı Bahəddin. Ürək, sənə qurban olum. B.: “Print-S”, 2017.-200 s.

 527. Haçadağlı Bahəddin. Vətən torpağında bitmişəm. B.: “Print-S”, 2007.-236 s.

 528. Haçadağlı Bahəddin. Yaşadacaq sözlərim mənim. B.: “Ünsiyyət” , 2013.-272 səh.

 529. Haçinson Osman. İlk oruc. B.: “İdrak”, 2017.-16 s.

 530. Haqverdi Oruc.Uca dağlar zirvəsiyəm. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-300 s.

 531. Haqverdiyev  Vüqar. Qarınqulu ayı balası. B.: 2018.-15 səh.

 532. Haqverdiyev  Vüqar. Qızıl balıq. B.: 2018.-16 səh.

 533. Haqverdiyev Telman. Gecikmiş qayğı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-142 s.

 534. Hey Luiza. Sən həyatını yaxşılaşdıra bilərsən. B.: “TEAS Press”, 2017.- 224 s.

 535. Heydər Əliyev (Əliyev Heydər Əlirza oğlu): biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-678 s.

 536. Heydər Əliyev irsinin kitabxanalarda təbliği. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-53 s.

 537. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi. II hissə.B.: “Elm və təhsil”, 2017.-264 s.

 538. Heydərov Namiq. Yol mədəniyyəti-həyatınızın qarantıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-119 s.

 539. Heynstok Elizabet. Evdə Montessori təlimi. B.: “Teass Press”, 2017.-124 s.

 540. Həbibbəyli  İsa. Duzdağ mozaikası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-307 s.

 541. Həmidov Miryəhya. Həzovi kəndinə ziyarət. B.: “MSV NƏŞR”, 2018.-148 s.

 542. Həmzəyev  Mahir. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları baltik xalqlarının dillərində. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-115 s.

 543. Hər kəs üçün yaxşı Arif Əmrahoğlu. B.: “Xan”, 2016.-328 s.

 544. Hər şeydən bir az. I kitab. B.: 2010.-252 s.

 545. Hər şeydən bir az. II kitab. B.: 2010.-216 s.

 546. Hər şeydən bir az. III kitab. B.: 2011.-216 s.

 547. Həsən Haqverdiyev-100. B.: 2017.-88 s.

 548. Həsənqızı Almaz. Müasir Azərbaycan ədəbi dilindən praktikum. B.: “Nurlar”, 2018.-231 s.

 549. Həsənli Ağacəfər. Ağ külək. B.: “ELM”, 2018.-186 s.

 550. Həsənli Ağacəfər. Vətən daşı olmayandan.. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-376 s.

 551. Həsənli Sona. Dili bir, dini bir, könlü bir qardaşlar. B.: “Azərbaycan”, 2018.-304 s.

 552. Həsənli Valeh. Mərcan gözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-239 s.

 553. Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycanda Sovet liberalizmi hakimiyyət. ziyalılar. xalq.(1959-1969). B.: “Qanun”, 2018.-760 s.

 554. Həsənov Əkrəm. İslamın elmə verdiyi dəyər. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-94 s.

 555. Həsənov Fazil. Həndəsə. B.: “Mars-Print”, 2015.-208 s.

 556. Həsənov Fazil. Məntiq üzrə praktik vəsait. B.: “Mars-Print”, 2018.-582 s.

 557. Həsənov Həsən. Bakı Qız qalası. B.: “TEAS Press”, 2017.-300 s.

 558. Həsənov Həsən. Bakı tanrıçılıq kompleksi. B.: “TEAS Press”, 2017.-316 s.

 559. Həsənov Həsən. Makedoniyalı İsgəndər və Atropat. B.: “TEAS Press”, 2017.-300 s.

 560. Həsənov Şahin. Avtomobil yollarına dair terminlər lüğəti. B.: “Oscar”, 2017.-614 s.

 561. Həsənova Cəmilə. Bülbül. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 562. Həsənova Şəhla. Hacı Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 563. Həsənova Şəhla. Lütfiyar İmanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-102 s.

 564. Həsənova Şəhla.Əhsən Dadaşov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 565. Həsənova Şəlalə. İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər. B.: “Avropa”, 2017.-229 s.

 566. Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu. Fikir eləmə. B.: “Mütərcim”, 2018.- 168 səh.

 567. Həyat düşüncələri. B.: “Təhsil”, 2017.-192 s.

 568. Həyatın rəngləri (Çağdaş Türkiyə yazarlarının hekayələri) B.: “Mütərcim”, 2018.-200 s.

 569. Hobbes  Thomas. Leviathan. B.: “Qanun”, 2017.- 416 s.

 570. Holl Maykl. NLP: təhtəlşüura və davranışa gizli təsirin qızıl sirləri. B.: “Qanun”, 2018.-408 s.

 571. Horovlu Şövkət Zərin. Sənsiz ağlayan nəğmə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 572. Hüqo Viktor Mari. Ölüm məhbusunun son günü. B.: “Qanun”, 2018.- 143 s.

 573. Hümmət Rafiq. Rüzgara oxunan söz. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-388 s.

 574. Hümmətov Əşrəf. Müstəqilliyimiz və uğurlarımız. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-287 s.

 575. Hüseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr (Hüseyn Cavid-135). Beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: “Elm və təhsil”,2017.-151 s.

 576. Hüseyn Cavid-135. B.: “Zərdabi”, 2018.-216 s.

 577. Hüseyn Fərid. Bir də heç vaxt. B.: “Parlaq imzalar”, 2016.-152 s.

 578. Hüseyn Tofiq.Yoldaş, səni kim apardı. B.: “Mütərcim”, 2018.-172 s.

 579. Hüseynoğlu Sərvaz. Keçəçi oğlu Məhəmməd. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 580. Hüseynoğlu Sərvaz. Məşədi Məmməd Fərzəliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-117 s.

 581. Hüseynoğlu Sərvaz. Möhsün Sənani. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 582. Hüseynoğlu Sərvaz. Segah İslam (İslam Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 583. Hüseynoğlu Sərvaz. Sidqi Ruhulla. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-110 s.

 584. Hüseynoğlu Sərvaz. Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-126 s.

 585. Hüseynoğlu Sərvaz. Ülvi Rəcəb. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 586. Hüseynov  Yunis. Qarabağ. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-334 s.

 587. Hüseynov Cümşüd. Ürəklərdə yaşamağa tələsin. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-567 s.

 588. Hüseynov E. M. İstehlakçı biliklərinin əsasları. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2003.-100 s.

 589. Hüseynov Həsən. Görkəmli cərrah, sadə insan. B.: “CBS”, 2007.-223 s.

 590. Hüseynov Məhərrəm. Əzizxan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-60 s.

 591. Hüseynov Nizami. Çağlayan bulaq. B.: “Borçalı”, 2017.-112 s.

 592. Hüseynov Ramid. Politologiya. B. : 3 saylı Bakı Mətbəəsi, 2017.- 278 s.

 593. Hüseynov Ramiz. Qızıl ömrün əlvan sətirləri. b.: “Heroqlif”, 2018.-262 s.

 594. Hüseynov Yusif. Mollanəsrəddinçilərin dünyagörüşünün sosial-fəlsəfi təhlili: müasir yanaşma. B.: “Əcəmi”, 2017.-279 s.

 595. Hüseynova Həcər. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri. I cild. B.: “ADPU”, 2018.-430 s.

 596. Hüseynova Həcər. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri C. 2. B.: “ADPU”, 2018.-383 s.

 597. Hüseynova Həcər.Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi. Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında. B.: “ADPU”,2016.-232 s.

 598. Hüseynova Mahirə. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin əsərlərinin linqvistik təhlili. B.: “Avropa”, 2018.-420 s.

 599. Hüseynova Mahirə. Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri. (Dərələyəz mahalı üzrə) B.: “Avropa”, 2018.-424 s.

 600. Hüseynova Mahirə. Üslubi morfologiya. B.: “ADPU”, 2018.-167 s.

 601. Hüseynova Sevil. Bədii nəsrdə tarixi və müasir gerçəklik. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-173 s.

 602. Hüseynzadə  Hacı Mir. Öncəqala. Masallı.: 2013.-263 s.

 603. Hüseynzadə Rafiq. Bu günümdən sabahıma xatirə. B.: “Ecoprint”, 2018.-359 s.

 604. Hüseynzadə Tofiq. Xəyal cığırı. I cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-600 s.

 605. Hüseynzadə Tofiq. Xəyal cığırı. II cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-600 s.

 606. Hüseynzadə Tofiq. Xəyal cığırı. III cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-600 s.

 607. Xaçınçaylı Qələndər. Ömür mənalı keçəndə.. B.: “Şur”. 2016.-232 s.

 608. Xaqan Elşad. Nigarançılıq. B.: “Ecoprint”, 2018.-303 s.

 609. Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-835 s.

 610. Xalidoğlu Samir. I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914-may 1918) B.: “Qanun”, 2018.-192 s.

 611. Xalıqzadə Fəttah. Üzeyir Hacıbəyli və folklor. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-274 s.

 612. Xalistürk Babək. Tanrıdan kəm sevinc payım. B.: “Ecoprint”, 2017.-159 s.

 613. Xalqın tarixi seçimi. B.: “Zərdabi”, 2018.-336 s.

 614. Xanlar Əlibala. Bir gün anlarsan ki,... B.: “MBM”, 2014.-51 s.

 615. Xanlarzadə İsmayıl. Həsrətin ortaq məxrəci. B.: “Renessans-A”, 2017.-73 s.

 616. Xarici internet və sosial mediada Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması günün tələbidir. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2017.-23 s.

 617. Xələfli Əli Rza. Bir ayrılıq odu var... B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-303 s.

 618. Xələfli Əli Rza. Qiyamətdən bir gün əvvəl. B.: “Nərgiz”, 2017.-192 s.

 619. Xələfli Əli Rza. Od. B.: “Nərgiz”, 2012.-320 s.

 620. Xəlil  Ağaverdi Sərxan oğlu. Oğuz eposunun ritual əsasları. Bakı :Elm və təhsil,2016.-288 səh.

 621. Xəlilqızı Sevinc Ağa. Məryəm. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-411 s.

 622. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan ədəbiyyatında erməni xisləti. B.: “Adiloğlu”, 2018.-95 s.

 623. Xəlilov Buludxan. Molla Pənah Vaqif: özü və tarixin sözü. B.: “Adiloğlu”, 2018.-95 s.

 624. Xəlilov Fərman. Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi: Seyid Səbri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-264 s.

 625. Xəlilov Toğrul. Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2018.-120 s.

 626. Xəlilov Zafiq. Beynəlxalq hava hüququnda "Hava azadlıqları" B.: 2018.-344 s.

 627. Xəlilova Təranə. Azərbaycanca, türkcə, ingiliscə izahlı inşaat terminləri lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-360 s.

 628. Xətai Şah İsmayıl.Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-372 s.

 629. Xəyal Sona. Divan. B.: “MBM”, 2015.-343 s.

 630. Xəyal Sona. Dördlüklər. B.: “MBM”, 2013.-59 s.

 631. Xəyal Sona. Hacı Mail hikməti. B.: “MBM”, 2014.-67 s.

 632. Xəyal Sona. Həqiqət divanı. B.: “Ecoprint”, 2016.-71 s.

 633. Xəyal Sona. Həyatın yolları. B.: “MBM”, 2013.-107 s.

 634. Xəyal Sona. Musa Ələkbərli (yaradıcılığı əsasında). B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-223 s.

 635. Xəzər dənizinin faunası (Balıqlar) B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 636. Xəzər Elxan. Ömrümüzün havası. B.: “Nurlan”, 2013.-112 s.

 637. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. IV kitab. B.: “Elm”, 2017.-236 s.

 638. XX əsrin Norveç hekayələri. B.: “Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-392 s.

 639. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. B.: 2014.-120 s.

 640. XIX-XX əsr fransız musiqisində vokal və kamera-instrumental əsərlərin interpretasiya xüsusiyyətləri. B.: “ADPU”, 2017.-85 s.

 641. Xınalı  Zəminə. Ordu marşları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi münasibətilə. Bakı :Araz, 2018.- 120 s.

 642. Xınalı  Zəminə. Şəhid pilotlar I hissə. Bakı :Araz, 2018.- 80 s.

 643. Xınalı Zəminə. Artilleriyanın Allahı. B.: “Orxan”, 2016.-136 s.

 644. Xınalı Zəminə. Qəhrəman Həzi. B.: “Təknur”, 2015.-124 s.

 645. Xınalı Zəminə. Vətən torpağı. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-72 s.

 646. Xocalı şahidləri danışır. B.: “Mütərcim”, 2018.-184 s.

 647. Xomiç Nikolay. Sərdabənin sirri. B.: “Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-408 s.

 648. Xudaverdiyeva Tahirə. Qanadı yanmış mələklər. B.: “Şur”, 2017.-256 s.

 649. Xudiyev Nizami. Azərbaycan ədəbi dili tarixi B.: “Elm və təhsil”, 2018.-630 s.

 650. Xudiyev Nizami. Seçilmiş əsərləri. Azərbaycan radio və televiziyası inkişaf yollarında. XIII cild. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-435 s.

 651. İbadulla  Hacı Mir. Aşuraya gedən yol. B.: “Qamma Servis”, 2004.-172 s.

 652. İbadulla  Hacı Mir. Unudulmaz günlər. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2006.-185 s.

 653. İbn Rəcəb əl-Hənbəli. Elm və hikmət toplusu II cild. B.: “ADK”, 2018.-510 s.

 654. İbrahimi Firudin. Sülh uğrunda (Paris Sülh Konfransı barədə qeydlər. 1946). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-131 s.

 655. İbrahimoğlu Sabir. Bu sevda bitməz. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-240 s.

 656. İbrahimov Elçin. Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili. B.: “Mütərcim”, 2017.-184 s.

 657. İbrahimov Sənan. Yanlış intiqam. B.: “Ecoprint”, 2017.-287 s.

 658. İldırımoğlu Əli. Közərən sətirlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-371 s.

 659. İlham Əliyev və müasir Azərbaycan-gənclərin gözü ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-336 s.

 660. İllərin izi ilə (Professor Timuçin Əfəndiyev mətbuatda) B.: “Elm”, 2015.-732 s.

 661. İllik hesabat 2016 SOCAR. B.: 2016.-176 s.

 662. İllik hesabat 2017 Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2017-ci il üzrə dövlət qulluğu sahəsində fəaliyyətinə dair hesabat. B.: 2018.-52 s.

 663. İlyas Atababa oğlu Babayev biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-143 s.

 664. İlyasoğlu Rauf. Əfsanəvi Dədə Şeyx. B.: “Ecoprint”, 2018.-116 s.

 665. İmamverdiyev Nazim. Kiçik Qafqazın gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin petrologiya və geokimyası. B.: “Ləman”, 2017.-320 s.

 666. İmanov Kamran. Azərbaycan Respublikasının universitetlərində əqli mülkiyyətin və elmi-tədqiqat fəaliyyətinin dəstəklənməsində Müəllif Hüquqları Agentliyinin rolu (İnnovasiyalı inkişaf və universitetlərdə (elmi müəssisələrdə) texnologiyaların kommersiyalaşması yolları) B.: 2016.-20 s.

 667. İmanov Kamran. Qlobal innovasiya indeksi və Azərbaycan. B.: 2016.-48 s.

 668. İmanov Nizam. Narahat ömür. B.: “Ecoprint”, 2017.-128 s.

 669. İnformasiya cəmiyyətinin 100 əsas anlayışı. Bakı :,2008.-36 səh.

 670. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri- III Respublika elmi-praktiki seminarının əsərləri. Bakı, 08 dekabr 2017- ci il. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-131 s.

 671. İngiliscə-Azərbaycanca [izahlı] kompüter terminləri lüğəti. B.: 2018.-535 s.

 672. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012 - Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 673. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qaçqınlar, sığınacaq axtaranlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ilə bağlı işlərə dair qərarlarının toplusu qərarlarının toplusu. B.: 2017.-136 s.

 674. İnsanlığa qarşı zorakılıq. B.: 2017.-40 s.

 675. İntiqam Nicat.Əsir sevgi. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 676. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (21 oktyabr 2005-ci il, № 1036). B.: “Qanun”, 2017.-51 s.

 677. İrəvan əyalətinin kameral təsviri. 1831-ci il. I cild. B.: “Turxan”, 2018.-328 s.

 678. İS(S)İ-2016: İqtisadiyyatın liberallıq-dirijistlik səviyyəsi. B.: “Elm və bilik”. 2017.-54 s.

 679. İsaxanlı Hamlet. Əlkimya: elm, sənət və mistika. B.: “Xəzər Universiteti”, 2018.-404 s.

 680. İsaqızı Tahirə. Bir udum sevgi. B.: “Təknur”, 2018.-363 s.

 681. İsaqoğlu Vaqif. "Sunami"dən... sunamiyə. B.: “Heroqlif”, 2018.-176 s.

 682. İsaqoğlu Vaqif. Ağababa Bünyadzadə. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-158 s.

 683. İsaqoğlu Vaqif. İsmayıl Osmanlı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-119 s.

 684. İsaqoğlu Vaqif. İşıq dolu ömür. B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 685. İsaqoğlu Vaqif. Qurban Pirimov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-200 s.

 686. İsaqoğlu Vaqif. Şuşanı özündə gəzdirən adam. B.: “Heroqlif”, 2018.-72 s.

 687. İsaqoğlu Vaqif. Talıb dünyası. B.: “Heroqlif”, 2018.-144 s.

 688. İsam əl-Bəşir. İslam mədəniyyətinin xüsusiyyətləri: mötədilik. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2009.-29 s.

 689. İsayev Eldar. Vətən arzuları. B.: “Ecoprint”, 2017.-232 s.

 690. İsgəndərov  İsrayıl. Təşkilati davranış və menecment psixologiyası. B.: “İN-2017”, 2017.-381 s.

 691. İsgəndərov Ə. Müasir kompüterlərin və kompüter şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı. Sumqayıt.: “SDU-nin Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi”, 2018.-167 s.

 692. İslam bərabərlik dinidir. B.: “Nurlar”, 2017.-79 s.

 693. İslam Əbülfət. Şəhid sevgililər. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-96 s.

 694. İslam həmrəyliyi və Qarabağ "İslam həmrəyliyi və Qarabağ" mövzusunda 25 oktyabr 2017-ci ildə keçirilən elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “ELGÜN-NO”, 2017.-109 s.

 695. İslam: elmi-köməkçi biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-677 s.

 696. İslamzadə Atif. Oğuz epik ənənəsində qazan xan obrazının mifoloji strukturu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 697. İsmail Vidadi H. Qum dənələri. B.: “Xan”, 2015.-75 s.

 698. İsmayıl  Ramiz. Sonuncu görüş. B.: “Sonuncu görüş”, 2018.-316 s.

 699. İsmayıl Xaqani. Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı. B.: “Saral”, 2017.-304 s.

 700. İsmayıl Ramiz. Bəsimizdi ay işığı. B.: “Min bir mahnı”, 2018.-116 s.

 701. İsmayıllı Könül. Səhra çiçəyi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 702. İsmayıloğlu Atababa. Rza Əfqanlı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-143 s.

 703. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsnifləşdirilməsi. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-234 s.

 704. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsviri. B.: “Mütərcim”, 2017.-204 s.

 705. İsmayılov Rasim. Yeraltı mədən işlərinin prosesləri. B.: “Azərnəşr”, 2017.-572 s.

 706. İsmayılov Tahir. Esse və şeirlər. B.: “Pergament”, 2017.-133 s.

 707. İsmayılova Elmira. Möcüzəli faktlarla. B.: “Orxan”, 2017.-155 s.

 708. İsmayılova Gülnaz.

 709. İsmayılzadə Müzahim. Əsərləri 6 cilddə. 5-cild. B.: “Ecoprint”, 2018.-366 s.

 710. İsmixanov M. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. B.: “ADPU”, 2015.-202 s.

 711. İsrafiloğlu Nazim. Üçüncü dalğanın meridianlarındaNazim Rza İsrafiloğlu :biblioqraf, filmoqrafiya. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-367 s.

 712. İsrafilov İsrafil. Adil İsgəndərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 713. İşiquro Kazuo. Məni heç vaxt tərk etmə. B.: “Teas Press”, 2017.-348 s.

 714. İşiquro Kazuo. O günlərdən qalanlar. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.7.-208 s.

 715. İzahlı dilçilik terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2018.-911 s.

 716. İzahlı turizm terminləri lüğəti. B.: “İN-2017”, 2017.-157 s.

 717. Jan Jan-Pol. Ədalət mühakiməsinin səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası: Elmi və təcrübi əhəmiyyəti. B.: “CBS-PP”, 2016.-360 s.

 718. Johnson Dr.Spencer. Pendirimi kim oğurladı? B.: “Qanun”, 2017.-80 s.

 719. Kabaklı Əhməd. Yunus Əmrə. B.: “Mütərcim”, 2018.-128 s.

 720. Kabaklı Sərhat.Bil, oğlum. B.: “Mütərcim”, 2018.-91 s.

 721. Kamal  Orxan. Nazim Hikmətlə 3 il yarım "Xatirə Ədəbiyyatı"m silsiləsindən. K. 33. B.: “XAN”, 2017.-89 s.

 722. Kanetti Elias.Korlaşma. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-760 s.

 723. Kazımlı Gülhüseyn. Bülbülcan. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-104 s.

 724. Kazımlı Xanhüseyn. Böyük siyasətin davamı C. 4. Noyabr 2004-mart 2005. B.: “Nurlar”,2008.-671 s.

 725. Kazımova Günel. Azərbaycanın balet tarixindən mühazirələr. B.: “Şuşa”, 2017.-95 s.

 726. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları. Azərbaycan kinosu-120. B.: “Tərəqqi”, 2017.-250 s.

 727. Keroll Lüis. Alisa Güzgüarxasında. B.: “Qanun”, 2018.-160 s.

 728. KəmaliMəhəmməd Haşim. Şəriətin məqsədləri (Sadələşdirilmiş məlumat kitabçası). B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 729. Kərbəlayi Muxtar Bisəvad. Əsərlər. B.: “Ecoprint”,2017.-47 s.

 730. Kərimi Mühən. Misilsiz sevgi. B.: “Ecoprint”, 2016.-79 s.

 731. Kərimli Samir. Azərbaycan Respublikasında idarə, müəssisə, təşkilat və rayon (şəhər) dövlət arxivlərinin əsas istiqamətləri. Sumqayıt.: “SDU”,2018.-121 s.

 732. Kərimoğlu Rey. Kod adı: "Rey". B.: “Qanun”, 2017.-252 s.

 733. Kərimov  Kərim. Azərbaycanın neft və qaz potensialı (bu günü və gələcəyi) I hissə. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-568 s.

 734. Kərimov Kərəm. Akademik Zərifə xanım Əliyeva. B.: “Apostroff”, 2018.-192 s.

 735. Kərimov Kərəm. Göz nurunu niyə itirir? B.: “Apostroff”, 2011.-144 s.

 736. Kərimov Kərim. Azərbaycanın neft və qaz potensialı. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-560 s.

 737. Kərimova,Neylüfər. Klassik rəqsə gedən yol. Bakı :,2009.-240 səh.

 738. Kikodze Arçil. Cənub fili. B.: “Qanun”, 2018.-271 s.

 739. Kitabi Dədə Qorqud. B.: “Qanun”, 2017.-231 s.

 740. Kiz,Deniel. Billi Milliqanın sirli hekayəsi. B. :Qanun ;2018.- 599 səh.

 741. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 5-ci nəşr. İki cilddə. II cild. M-Z. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-470 s.

 742. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. İki cilddə. I cild. A-L. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-408 s.

 743. Körpə anaları üçün təlimat İstifadə qaydaları, nasazlıqların aradan qaldırılması yolları, ilkin qulluqla bağlı məsləhətlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-253 s.

 744. Kristi Aqata. Lord ecverin ölümü. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 745. Kristi Aqata. Nildə ölüm. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 746. Kuroçkina Svetlana.Fatma Muxtarova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-144 s.

 747. Qabiloğlu Mahir. Tanınmış tanışlar. B.: “Adiloğlu”, 2018.-282 s.

 748. Qacar Mahal. Ziyadoğlu Qacarlar Gəncə-Qarabağ bəylərbəyləri. Gəncə xanları (xronoloji ardıcıllıqla). B.: “Mütərcim”, 2017.-241 s.

 749. Qacarlı  Cəmilə. I Türkoloji qurultayda dil məsələləri. B.: “Azərnəşr”, 2005.-143 s.

 750. Qafarova Zemfira. Bəhram Mansurov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-127 s.

 751. Qafarova Zemfira. Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu"su. B.: “Renessans-A”, 2017.-160 s.

 752. Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının aktları Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını öyrənmək üçün mənbə kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-150 s.

 753. Qafqaz ekosistemi: Dünən, Bu gün, Sabah "Qafqazın 80 illik zooloji tədqiqatları" Beynəlxalq Elmi Konfrans materialları 23-24 noyabr 2016-cı il. B.: 2018.-608 s.

 754. Qafurqızı  Nəzakət. Həyatın gizli sirləri. b.: “ADPU”, 2018.-40 s.

 755. Qarabağ Əsrlərin Salnaməsi. B.: 2016.-253 s.

 756. Qarabağ gündəliyi. 18 saylı bülleten ( 01 iyul - 31 dekabr 2017) B.: 2018.-226 s.

 757. Qaraca Bəxtiyar. Hüseyn Ərəblinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 758. Qaraqızı Cəvahir. Turana doğru. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-175 s.

 759. Qaraşova Səbinə. ABŞ-Rusiya: postsovet məkanı uğrunda mübarizə. B.: “Səda”, 2018.-407 s.

 760. Qaravəli Orxan. Tanıdığım Nazim Hikmət. B.: “Xan”, 2016.-280 s.

 761. Qarayev  Fərhad. Reklam işinin təşkili. B.: “Biznes Universiteti”, 2018.-356 s.

 762. Qarayev Qara. Dram tamaşalarına musiqidən fraqmentlər. B.: “NPM”, 2018.-45 s.

 763. Qarayev Səfa. Mifin tarixə müdaxiləsi: 21 dekabr 2012-ci il. B.: “Sabah”, 2018.-200 s.

 764. Qarayeva Ləman. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-488 s.

 765. Qasım Ulduz. Qürbət zöhrəsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-343 s.

 766. Qasımov  Rəşad. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-Osmanlı münasibətləri (Osmanlı mənbələri əsasında). B.: “Mütərcim”, 2018.-273 s.

 767. Qasımov Cəlal. Cümhuriyyətin təhlükəsizlik orqanları (1918-1920). B.: “VANUR POLİQRAF”, 2018.-169 s.

 768. Qasımov Ramiz. Müstəqillik yollarında: Liderlik missiyası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-216 s.

 769. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ziyalıları Azərbaycan mətbuatında (XX əsrin əvvəlləri) Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 s.

 770. Qasımov s.Y. Ədədi üsullar-2: Fərq sxemlərinin qurulması və fərq tənliklərinin həll üsulları. B.: “Ləman”, 2017.-262 s.

 771. Qasımova  Rəna. Rəqəmsal irs: problemlər və perspektivlər Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası.B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-147 s.

 772. Qasımzadə Muxtar. Nuh diyarı Naxçıvan. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-110 s.

 773. Qaynaq. Daşyazmalar. Səsyazmalar. Əlyazmalar C. 2. B.: “Nurlan”, 2008.-167 s.

 774. Qeyri-hökumət təşkilatlarının menecmenti. B.: “İN-2017”, 2017.-267 s.

 775. Qədim dillər üzrə biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-376 s.

 776. Qədirov  A. Nəqliyyat hüququ. B.: “İN-2017”, 2017.-214 s.

 777. Qəmgin, Elbrus. Ömrümü sözə verdim. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 778. Qəmxar. Oxum kamana sığmadı. B.: 2004.-89 s.

 779. Qəmli Mehri.Xocalı harayı və əsirlikdən gələn səs. B.: “Ecoprint”,2017.-327 s.

 780. Qəmli Mehri.Qarabağdan heç durnalar uçurmu? B.: “Heroqlif”, 2017.-199 s.

 781. Qəniyev Həsən. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti (28 may 1918-ci il-27 aprel 1920-cin il) 100 il. B.: “Mütərcim”, 2018.-78 s.

 782. Qəniyev Seyfəddin. Şamaxı-Qobustan aşıqları və el şairləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-159 s.

 783. Qərib Şamil oğlu Məmmədov. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2013.-548 s.

 784. Qəribli Çingiz. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında Mətbəə Hüseyn. B.: “Ecoprint”, 2017.-319 s.

 785. Qəzali Məhəmməd. Peyğəmbərin həyatı C. 1. Bakı : “CBS”,2015.-407 s.

 786. Qılıc Dərya. İtkin arzular. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 787. Qılıcova Nailə. Dağlardan gələn səda. B.: “Memar”, 2017.-192 s.

 788. Qılınc Dərya. Bir qapılı iki məhəllə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-252 s.

 789. Qiraəti Möhsün. Namazın sirləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-263 s.

 790. Qiraəti Möhsün. Namazın sirri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-144 s.

 791. Qısa İslam Ensiklopediyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-399 s.

 792. Qısakürək Nəcib Fazil. Bir adam yaratmaq. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-175 s.

 793. Qismət Azər. Duman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-348 s.

 794. Qladuell Malkolm.Bir göz qırpımında: Düşünmədən düşünməyin gücü. B.: “Qanun”, 2017.-208 s.

 795. Qladuell Malkolm.Dönüş anı: Cüzi dəyişikliklər qlobal dəyişikliklərə necə gətirib çıxarır. B.: “Qanun”, 2017.-255 s.

 796. Qoca  Elşad. Yüz ilin işığında. B.: 2018.-152 s.

 797. Qoca Elşad. Azərbaycan kəşfiyyatı və əks-kəşfiyyatı 1918-1920. B.: “Elgün”, 2018.-88 s.

 798. Qoldinq Uilyam.Milçəklər tanrısı. B.: “Qanun”,2017.-311 s.

 799. Qordimer Nadin. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-525 s.

 800. Qrass Günter. Mənim yüzilliyim. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-456 s.

 801. Qrin Con.Alaskanın axtarışında. B.: “Qanun”, 2017.-272s.

 802. Qulamova Jalə. Sirli səsin cazibəsi. B.: “Ecoprint”, 2018.-112 s.

 803. Quliyev  Novruz. Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi. B.: “İN-2017”, 2017.-215 s.

 804. Quliyev Cavanşir. Günəşin musiqi dəftəri piano üçün. B.: “Prestij-N”, 2017.-32 s.

 805. Quliyev Eldar. Qlobal ərzaq təhlükəsizliyi: reallıqlar, çağırışlar və perspektivlər. B.: “Kooperasiya”, 2018.-480 s.

 806. Quliyev Malik. Xalq musiqisi sazəndə ifaçılığında.. B.: “MBM”, 2013.-84 s.

 807. Quliyev R. Genetikanın əsasları ilə tarla bitkilərinin seleksiyası və toxumçuluğu. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-267 s.

 808. Quliyev Rafiq. Qazıma məhlulları. B.: “Elm”, 2003.-380 s.

 809. Quliyev s. Müəllimlik ixtisasına giriş. B.: “ADPU”, 2015.-224 s.

 810. Quliyeva Dilarə. Mən bir gizli xəzinə idim... B.: “Afpoliqraf”, 2017.-272 s.

 811. Quluzadə, Mahmud. İnsan amili və Azərbaycan Respublikası qeyri-neft sektorunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-223 s.

 812. Qurban Səid. Qızıl buynuzdan olan qız. B.: “Qanun”, 2018.-287 s.

 813. Qurban Teyyub. Yüz tələbə, yüz tale. B.: “Şur”, 2018.-256 s.

 814. Qurbanlı Ramilə. Ələsgər Ələkbərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-175 s.

 815. Qurbanlı Ramilə. Əliağa Ağayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 816. Qurbanlı Ramilə. Leyla Bədirbəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 817. Qurbanlı Rəhimə. Lütfəli Abdullayev. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-143 s.

 818. Qurbanoğlu  İlham. Kaş vətənin qara daşı olaydım!. B.: “Red N Line”MMC, 2017.-176 s.

 819. Qurbanov Nəbioğlu, Rasim. Mədəniyyət.İncəsənət.Ədəbiyyat. Kitab 1. B.: Avropa, 2017.-288 s.

 820. Qurbanova Gülnarə. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum. B.: “Kooperasiya”, 2017.-323 s.

 821. Qurbanzadə Ağazeynal. Analitik coğrafiya. B.: “Kooperasiya”, 2018.-168 s.

 822. Qurbanzadə Ağazeynal. Tibbi coğrafiya. İstanbul.: 2018.-116 s.

 823. Qurtuluşdan tərəqqiyə. B.: 2018.-768 s.

 824. Laqerleyf Selma. Nilsin vəhşi qazlarla qəribə səyahətləri. B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 825. Levi Mark. Üfüqün əks tərəfi. B.: “Qanun”, 2018.-336 s.

 826. Ləman Fəridə. Birini sən de, birini də mən. I kitab. B.: “Ecoprint”, 2017.-150 s.

 827. Lətifli Etibar. Məntiq testləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 828. Lətifov Fuad. Riyaziyyat. H. 2. B.: “Təhsil”, 2014.-371 s.

 829. Mahmud Nəriman. Vətən aşiqi. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2018.-136 s.

 830. Mahmudov Yaqub. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır. B.: “Elm”, 2017.-67 s.

 831. Mahmudov Yaqub. Real tarix və "Böyük Ermənistan" uydurması. B.: “Elm”, 2017.-144 s.

 832. Mahmudova Ceyran. Emin Sabitoğlu. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-148 s.

 833. Mahmudova Leyla. Fövqəladə halların təhlükəli faktorları (laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2017.-42 s.

 834. Mahmudova Rəhimə. Təhsilin psixodidaktik problemləri. B.: “Nurlar”, 2018.-312 s.

 835. Mahmudova Şəfəqət. Antrologiya: mahiyyəti, problemləri və perspektivləri Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-109 s.

 836. Maqsudov Elbəyi. Azərbaycan və türk dilinin əlaqəli tədrisi metodikası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-335 s.

 837. Maqsudov Elbəyi. Poetik-praktik Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-325 s.

 838. Mann  Tomas Paul. Aldanmış. B. : “Qanun”, 2018.-120 s.

 839. Mann Tomas. Sehrli dağ. B.: “Qanun”, 2018.-619 s.

 840. Maraşlı Sema. Xoşbəxt Ailə Məktəbi Subaylar, nişanlılar və ailə quranlar üçün evlilik məktəbi. B.: “İpəkyolu”, 2018.-356 s.

 841. Mart soyqırımı-100. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-56 s.

 842. Masallının "Göy qurşağı" Ədəbi almanax. K. 2. B.: “Ziya”, 2017.-335 s.

 843. Mask İlon. İlon Maskın həyat, biznes, uğur və sahibkarlıq dərsləri. B.: “Qanun”, 2018.-112 s.

 844. Maşınqayırma və cihazqayırmada qarşılıqlı əvəzedilmənin əsasları. B.: “Elm”, 2018.-260 s.

 845. Mehdiyev Fəxrəddin. Siyasi sistemin İsveç-Skandinaviya modeli. B.: “OL”, 2018.-160 s.

 846. Mehdiyev Fərhad.Hüquq nəzəriyyəsi. B.: “ADMİU”,2018.-431 s.

 847. Mehdiyeva Elnarə. Heydər Əliyev: Bioqrafiya. B.: “Red N Line”, 2017.-194 s.

 848. Mehman Vaqif. Tanıdıqlarım, gördüklərim. B.: “Ecoprint”, 2018.-87 s.

 849. Meliorasiya: Şorlaşmış torpaqların diaqnostikası və təsnifatı. B.: “Elm”, 2017.-308 s.

 850. Menecmentin əsasları. B.: “İN-2017”, 2017.-634 s.

 851. Merime Prosper. IX Karlın hakimiyyət tarixçəsi. B.: “Qanun”, 2017.-223 s.

 852. Meydanlı Fəxrəddin.Musiqimizi yaşadanlar. B.: “Ecoprint”,2017.-139 s.

 853. Məclis: Ədəbi mərasimlər, ildönümlər, görüşlər. II kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-158 s.

 854. Məclis: Ədəbi mərasimlər, ildönümlər, görüşlər. III kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-152 s.

 855. Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası H. 84. B.: 2010.-64 s.

 856. Mədəniyyət işçiləri həmkarlar ittifaqı respublika komitəsinin 2017-ci ildə gördüyü işlər haqqında. B.: 2018.-80 səh.

 857. Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının normativ-hüquqi sənədlər toplusu. B.: “Ziya”, 2014.-160 s.

 858. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel 2018. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-130 s.

 859. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.May-2018. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2018.-167 s.

 860. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2018. B.: “M. F. Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-146 s.

 861. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr 2017. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-149 s.

 862. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar 2018. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-123 s.

 863. Mədəniyyət, incəsənət,turizm,bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat . Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.Mart 2018. B.: 2018.-131 s.

 864. Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin 2017-ci il üçün iş planı. B.: 2016.-30 s.

 865. Mədətov Fərhad. Sabir Əhmədli yaradıcılığında dissident motivlər və müstəqillik. B.: 2017.-287 s.

 866. Məhəmmədi Xədicə. Sözdən yaranmış aləm. B.: “Ecoprint”,2016.-47 s.

 867. Məhərrəmli Baba. Dünya dillərində homogen sözlər. B.: “Xəzər”, 2016.-304 s.

 868. Məhərrəmli Baba. Türk dillərinin qədim leksikası.B.: “Xəzər Universiteti”, 2017.-272 s.

 869. Məhərrəmov  Ziyəddin. İrəvan ədəbi mühiti 1800-1920-ci illər. Monoqrafiya. B.: “ADPU”, 2018.-295 s.

 870. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inteqrativ və inkişafetdirici təlim məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2017.-196 s.

 871. Məlikov Güləhməd. Tətbiqi dilçilik məsələlərinin MS OFFİCE-də həlli. B.: “UniPrint”, 2012.-256 s.

 872. Məlikov Malik. Pedaqogika. Təhsilin magistratura pilləsinə hazırlıq üçün vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-290 s.

 873. Məlikova Zümrüd. Şərqi Avropa: müasir inkişafın və təhlükəsizliyin mexanizmləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-221 s.

 874. Məmmədbəyov Nazim. 101 nağıl. Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrə kömək. B.: “Səda”, 2017.-160 s.

 875. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar. II cild. B.: “Səda”, 2016.-420 s.

 876. Məmmədli  Gülnaz. Çətin tərbiyə olunan uşaqların sosiallaşması. B.: “Müəllim”, 2018.-139 s.

 877. Məmmədli Cahangir. Öncə söz gəldi... B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-310 s.

 878. Məmmədli Ruxsarə. Qanlı kəlağayı. B.: “Nərgiz”, 2018.-111 s.

 879. Məmmədli Şirzad. Seçki texnologiyalarının əsasları. B.: 2003.-112 s.

 880. Məmmədli Vahid. Döy qapımı, açmayım. B.: “Qanun”, 2017.-104 s.

 881. Məmmədov  Adıgözəl. Mir Cəfər Bağırov. Tam məxfi. B.: “Elgün”, 2012.-277 s.

 882. Məmmədov  Xanlar. Xatırlatmalar. B.: “Bayramoğlu”, 2018.-515 s.

 883. Məmmədov  N. Y. Ali riyaziyyat kursu III hissə Dərs vəsaiti. Bakı,2018.-252 səh.

 884. Məmmədov  Sabir. Tarixi saxtalaşdırmaq günahdır K. 4. B.: “Red N Line”, 2018.-182 s.

 885. Məmmədov Altay. Tanıdığım Əli Kərim. B.: “Xan”, 2015.-206 s.

 886. Məmmədov Qərib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Elmlər Bölməsi. B.: “Sabah”. 2015.-420 s.

 887. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1970-1985-ci illərdə. B.: “Avropa”, 2017.-327 s.

 888. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1986-1990-cı illərdə. B.: “Avropa”, 2018.-339 s.

 889. Məmmədov Oruc. Dövlət hakimiyyəti sistemində dövlət qulluğu hüquq institutu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-198 s.

 890. Məmmədov Rüstəm. Müasir beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın qanunsuz və hüquqa zidd fəaliyyəti. B.: “MM-S”, 2017.-260 s.

 891. Məmmədov Vaqif. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-284 s.

 892. Məmmədov Vidadi.Vergi cinayətləri. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-295 s.

 893. Məmmədova  Qahirə. Üzvi kimya. B.: “İN-2017”, 2017.-146 s.

 894. Məmmədova Flora. Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında Akademik B. Ə. Budaqovun rolu. B.: “Təhsil”, 2018.-191 s.

 895. Məmmədova Gülxar. Azərbaycanda musiqi menecmentinin iqtisadi problemləri və onun həlli yolları. B.: “Mütərcim”, 2017.-150 s.

 896. Məmmədova Səyyarə. Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları. B.: “Nərgiz”, 2017.-102 s.

 897. Məmmədzadə İlham. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsir fəlsəfəsi və almanların Cənubi Qafqazda məskunlaşması. B.: 2017.-160 s.

 898. Mən dünyada olmayanda (Baba Mahmudoğlu-80). B.: “Ecoprint”, 2018.-262 s.

 899. Məşədi Vahidxan. Bir gün bir ulduz da axacaq göydə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-183 s.

 900. Məşədi Vahidxan. Çalış həmişə yaz Allah eşqinə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-345 s.

 901. Məşədi Vahidxan. Dünya Yusif bazarıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-263 s.

 902. Mətbəxdən gələn atalar sözləri, idiomlar. B.: “Nurlar”, 2016.-48 s.

 903. Mikayıllı  Böyükağa. Bir səma altında. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-182 s.

 904. Mikayılov Fərhad. Çoxölçülü meyarlar əsasında yoxsulluq və onun qiymətləndirilməsi problemləri. B.: “ Çap Art”, 2017.-204 s.

 905. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2017. B.: “Elm”, 2017.-431 s.

 906. Milli taleyimiz və biz. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-235 s.

 907. Minhacoğlu Qüdrət. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-359 s.

 908. Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu): biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-495 s.

 909. Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-346 s.

 910. Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-557 s.

 911. Mir Cəlal. Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-128 səh.

 912. Mir Mehdi Seyidzadə (Mir Mehdi Həsən oğlu Seyidzadə) Biblioqrafiya. B.: “F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2017.-304 s.

 913. Mir Nadir Zeynalov. B.: 2017.-176 s.

 914. Mirələmov Hüseynbala. Zərifə Əliyeva. B.: “Nurlar”, 2018.-464 s.

 915. Miri Sevgi. Hikmət dolu nəğmələrim. B.: 2018.-203 s.

 916. Mirqasımova Ceyran xanım. Bir ananın hekayəti. B.: “Elm”, 2017.-136 s.

 917. Mirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr. B.: “Xan”, 2016.-160 s.

 918. Mirzəyev Ataəmi. XIII-XVI əsrlər anadilli Azərbaycan epik şeiri. B.: “Avropa”, 2017.-190 s.

 919. Mirzəyeva  Lətifə. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı araşdırma mərkəzi. B.: “Nurlar”, 2017.-231 s.

 920. Mirzəyeva Gülnarə. Pianoçuların repertuarında variasiya janrının rolu və öyrənilməsi. “ADNSU”, 2018.-71 s.

 921. Mirzəyeva Rəna. Atam mənə oğul deyib... B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-202 s.

 922. Mirzəzadə Aydın. Müdriklik dərsləri. III hissə. B.: “Azərbaycan”, 2018.-336 s.

 923. Mirzəzadə Ələsgər. Muğan Maddi mədəniyyət abidələri. B.: “Nərgiz”, 2016.-159 s.

 924. Mirzəzadə Ələsgər. Tarix və zaman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-211 s.

 925. Mirzəzadə Reyhan. Rus ədəbiyyatı qəlbimin işığında. B.: “2018.-631 s.

 926. Molla Nəsrəddin lətifələri. B.: “Qanun”, 2018.-383 s.

 927. Molla Nəsrəddin satirik jurnal : on cilddə (1907-1931). C. 2 (1907-1909). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-646 s.

 928. Molla Nəsrəddin Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). I cild (1906-1907). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-657 s.

 929. Molla Nəsrəddin. Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). III cild (1909-1910). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-647 s.

 930. Molla Nəsrəddin. Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). IV cild (1910-1913). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-641 s.

 931. Montefiore Saymon Sebaq. Böyük Yekaterina və Potyomkin İmperatriçənin sevgi hekayəsi. B.: “TEAS Press”, 2017.-844 s.

 932. Montefiore Saymon Sebaq. Romanovlar 1613-1918. B.: “TEAS Press”, 2017.-920 s.

 933. Montefiore Saymon. Stalin: qırmızı çarın sarayı. B.: “TEAS Press”, 2017.-975 s.

 934. Moravia Alberto. Çoşara. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-598 s.

 935. Morgenthau Hans J. Dövlətlər arasında siyasət: güc və sülh uğrunda mübarizə. B.: “TEAS Press”, 2017.-874 s.

 936. Möhübbətqızı Leyla. Oğurlanmış dünyam. H.2. B.: “Nafta-Press”, 2017.-171 s.

 937. Muğam aləmi V Beynəlxalq festivalı çərçivəsində keçirilən "Azərbaycanda muğam elmi: reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda elmi simpoziumunun (7-9 mart 2018-ci il) materialları. B.: “2018.-400 s.

 938. Muğam aləmi V Beynəlxalq Muğam Festivalı. B.: 2018.-72 s.

 939. Muhamməd Əbdül Ğəffar əl-Şərif. Dini ekstremizm onun səbəbləri və aradan qaldırılması yolları. B.: “İdrak”, 2009.-57 s.

 940. Muxtarova Solmaz. Günahsız günahkarlar. B.: “Nərgiz”, 2017.-200 s.

 941. Muxtarova Solmaz. Varislər. B.: “Nərgiz”, 2018.-248 s.

 942. Murad Xürrəm. Allahı sevin! B.: “"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 943. Muradov Famil. Cinayət-axtarış hüququ Mühazirələr toplusu. B.: “Ecoprint”, 2018.-375 s.

 944. Muradzadə  Vasif. Tələbələrdə yaradıcı təxəyyülün inkişaf xüsusiyyətləri. B.: “İN-2017”, 2017.-216 s.

 945. Murovdağlı Rəsul. Çiynimi dərdimə dayaq vermişəm. B.: “Orxan”, 2017.-208 s.

 946. Murovdağlı Rəsul. Hicran əsiriyəm dərd qalasında. B.: “Orxan”, 2016.-208 s

 947. Musayev Rafiq Əli oğlu. Fransız ədəbiyyatından tərcümələr. B.: “Mütərcim”, 2018.- 176 səh.

 948. Musayeva Bella. Ədəbiyyatşünaslığa giriş Dərs vəsaiti. B.: “Mütərcim”, 2018.- 184 səh.

 949. Musayeva İradə. XXI əsrdən baxış: ədəbi tənqid və bədii söz. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-723 s.

 950. Mustafa Çəmənli (Mustafayev Mustafa Şura oğu) Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”,2017.-199 s.

 951. Mustafa Nazim. İrəvan quberniyasında Azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 952. Mustafayeva Gülşən. Neft-kimya sənayesində təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə ekoloji nəzarət və monitorinq. B.: “ADNSU”, 2017.-36 s.

 953. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi: Newtimes.az-ın baxış bucağı. B.: “Print-X”, 2014.-236 s.

 954. Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüququn bəzi problemləri. B.: “Elm”, 2014.-368 s.

 955. Müasir yazarların əsərlərindən tərcümələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-269 s.

 956. Mühəndis qrafikası: birləşmələr. B.: “ADNSU”,2018.-48 s.

 957. Müqəddəs ayların dua və əməlləri. B.: “Zərdabi”, 2018.-256 s.

 958. Mürşüdli Çingiz. İstilik aparatları. B.: “ADNSU”, 2018.-382 s.

 959. Mürvətov Nəcməddin. Səmimiyyət istəyirəm. B.: “Şur”, 2018.-191 s.

 960. Müstəqillik dövründə Azərbaycan təhsili: nəzəri və praktik aspektlər. B.: “Vahid-M”, 2017.-448 s.

 961. Mütəhhəri Şəhid Mürtəza. On mövzu. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-326 s.

 962. Müznib Əliabbas. Muxtarnamə. B.: “Ecoprint”, 2018.-263 s.

 963. Nadim Mirzə Baxış. Seçilmiş əsərləri. B.: “Alatoran”, 2018.-250 s.

 964. Nağısoylu Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2017.-652 s.

 965. Nağısoylu, Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Elm”, 2017.-634 s.

 966. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-167 s.

 967. Naxçıvan-İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır. B : “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-38 s.

 968. Namazova Flora. İlyas Əfəndiyev və lirik-psixoloji dram dili. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-366 s.

 969. Neft emalı və neft kimyası müəssisələrində yaranan çirkab suların təmizlənməsi ilə təhlükəsizliyin təmin edilməsi (laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2017.-32 s.

 970. Nemanzadə Ömər. Xatirələrim. B.: “Xan”, 2015.-166 s.

 971. Nesin Əziz. Belə gəlmiş, belə getməz. B.: “Xan”, 2016.-216 s.

 972. Nəbiyev Xəyyam. Dağ boyda kiçik kəndim. B.: “Maarif”, 2007.-143 s.

 973. Nəbiyev Xəyyam.Geriyə səyahət. B.: “Borçalı”, 2017.-132 s.

 974. Nəcəfli Güntəkin. Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgələrində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımlar (1918-1920). B.: “Elm”, 2017.-248 s.

 975. Nəcəfli Güntəkin. Urmiya bölgəsində Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı (1917-1918). B.: “Elm”, 2017.-109 s.

 976. Nəcəfova  Aynur. Anna Axmatova və Şərq. B.: “Mütərcim”, 2018.-166 s.

 977. Nəcəfzadə Abbasqulu. Ustad Nizami Rəmzidən meyxanaya ərməğan. B.: “Ecoprint”, 2017.-142 s.

 978. Nərimanoğlu Məhəmməd. Nakam talelər. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-58 s.

 979. Nəsibov Elşən. "Bankoman"lik və yeni iqtisadiyyat. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-188 s.

 980. Nəsibov Elşən. Mənim proqramım. B.: “Təhsil”, 2017.-299 s.

 981. Nəsibzadə Fərid. Tənhalığın 4 mövsümü. B.: “Zərdabi”, 2018.-80 s.

 982. Nəsimi  İmadəddin. İraq divanı. B.: “CBS-PP”, 2018.- 384 s.

 983. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-319 s.

 984. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-345 s.

 985. Nəsirov Əhməd. Aqrar-sənaye kompleksinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin rolu. B.: “Avropa”, 2017.-208 s.

 986. Nəsirova Könül. Rəşid Behbudov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-151 s.

 987. Nəzakət. Yurd dediyim bu torpaq. B.: “Araz”, 2018.-143 s.

 988. Nəzər Adilə. Beşinci mövsüm. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-192 s.

 989. Nəzirli  Kamran. Babalar nağıl danışmırlar. B.: “Mütərcim”, 2018.-195 s.

 990. Nəzirli  Kamran. Dördüncü möhür. B.: “Mütərcim”, 2018.-431 s.

 991. Nəzirli Kamran. Zülfü Adıgözəlov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 992. Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. Azərbaycan Milli Ordusunun 100 illiyi. B. : “Azərbaycan”, 2018.-416 səh.

 993. Nəzmi Ələkbər. Bəni-Haşimin Qəməri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-256 s.

 994. Nəzmi Ələkbər. Əmirəlmöminin Əli Əleyhissalamın hikmətli kəlamları, fəzilətləri və möcüzələri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-198 s.

 995. Nəzmi Ələkbər. Tənha sərkərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-227 s.

 996. Niftəliyeva Arzu. Linqvokulturologiyaya giriş. B.: “Mütərcim”, 2017.-127 s.

 997. Nurlu Hüseyn. Duyğular. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s.

 998. Nurlu ömrün salnaməsi-Zərifə Əliyeva 95. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-33 s.

 999. Nursultan Nazarbayev.Həyat yolu. B.: “Çap Art Nəşriyyat evi”, 2017.-296 s.

 1000. Odişariya Quram. Prezidentin pişiyi. B.: “Qanun”, 2018.-207 s.

 1001. Oftalmologiyanın müasir problemləri (Elmi əsərlər məcmuəsi) B.: “Nafta-Press”, 2002.-359 s.

 1002. Ogan  Kənan. İndi uzaqlardasan... B.: “Nurlar”, 2010.-69 s.

 1003. Oğuz Yunus. Ovçu. B.: “OL”, 2018.-240 s.

 1004. Ol  Əjdər. Günəbaxan zəmisi. B.: “Adiloğlu”, 2006.-159 s.

 1005. Ol Əjdər. Molla Nəsrəddin və Əmir Teymurun filləri. B.: “Alatoran”, 2017.-257 s.

 1006. Ol Əjdər. Yaşa. B.: “Nurlar”, 2018.-332 s.

 1007. Oman haqqında məqalələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-223 s.

 1008. Ordubadi Məmməd Səid. Həyatım və mühitim. B.: “Xan”, 2016.-232 s.

 1009. Orucov Azad. Yol hərəkəti qaydalarını bilmək vacibdir. B.: “Şəms”, 2017.-59 s.

 1010. Orucov Elşar. Ekonometrika. B.: 2018.-384 s.

 1011. Orucova Aygün. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-191 s.

 1012. Oruell Corc. Birma günləri. B.: “Qanun”, 2017.-95 s.

 1013. Oruell Corc.Kataloniyaya məhəbbətlə. B.: “Qanun”, 2017.-254 s.

 1014. Osho. Qızıl külçələr. B.: “Qanun”, 2018.-179 s.

 1015. Osmanoğlu  Məti. Azərbaycan realist poeziyasının təkamülü. Birinci hissə. B.: “AzTU”, 2011.-103 s.

 1016. Osmanoğlu Məti. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-474 s.

 1017. Osmanoğlu Məti. Sözün o üzündə. B.: “Kitab klubu”, 2018.-408 s.

 1018. Oster Pol. Qaranlıqdakı adam. B.: “TEAS-Press”, 2017.-200 s.

 1019. Öməroğlu İladi. İbrətli mənzumələr. B.: “Nərgiz”, 2018.-183 s.

 1020. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-848 s.

 1021. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “TEAS Press”, 2017.-626 s.

 1022. Pəhləvan Əmir. Vətən dahiləri. B.: 2018.-401 s.

 1023. Pəhləvi Fərəh. Xatirələr. "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 21. B.: “XAN”, 2016.-492 s.

 1024. Pənah Gülxani. Salatın Əhmədlinin yaradıcılığına ümumi baxış. B.: “Ecoprint”, 2018.-549 s.

 1025. Pənahov Tahir. Ümumi fizika kursu. Fizika -1 qısa müharizə kursu. B.: “9 №-li KM”, 2014.-361 s.

 1026. Po Edqar Allan. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-494 s.

 1027. Prezident İlham Əliyevin müəllifi olduğu strategiya Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-230 s.

 1028. Prust Marsel. Svana doğru. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-512 s.

 1029. Püstə Fərhadi. Beynəlxalq kommersiya işi. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2018.-325 s.

 1030. Rahib Əliyev-75: İstedadlı alim, görkəmli ziyalı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-190 s.

 1031. Ramazanlı Həsənağa. Qədim Böyük Qəbələ şəhərinin maddi-mənəvi mədəniyyət tarixi ilk orta əsrlərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-336 s.

 1032. Ramazanov Şahin. Ərməğan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-243 s.

 1033. Reiss Tom. Qara Qraf. B.: “TEAS Press”, 2017.-443 s.

 1034. Reyşəhri Məhəmmədi. İmam Hüseyn əleyhissəlamın şəhadətnaməsi Quran, hədis və tarix əsasında. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-793 s.

 1035. Rəcaizadə Mahmud Əkrəm. Fayton sevdası. B.: “TEAS Press”, 2017.-204 s.

 1036. Rəcəbli Əli. Sikkə və dövlətçilik. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-182 s.

 1037. Rəhimli Hüseyn.Taleyinə düşən paya yumma göz. B.: “Ecoprint”, 2018.-79 s.

 1038. Rəhimli İlham. Ağasadıq Gəraybəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 1039. Rəhimli İlham. Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri akademik teatrda. B.: “Apostroff”, 2017.-144 s.

 1040. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 1. B.: “Azərnəşr”, 2016.-427 s.

 1041. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 2. B.: “Azərnəşr”, 2017.-390 s.

 1042. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 3. B.: “Azərnəşr”, 2017.- s.

 1043. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-496 s.

 1044. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-534 s.

 1045. Rəhimli İlham. Fatma Qədri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 1046. Rəhimli İlham. Habil Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 1047. Rəhimli İlham. Həsən Turabov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-183 s.

 1048. Rəhimli İlham. İbrahim Həmzəyev. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-175 s.

 1049. Rəhimli İlham. Kazım Ziya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 1050. Rəhimli İlham. Mehdi Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 1051. Rəhimli İlham. Mərziyə Davudova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-158 s.

 1052. Rəhimli İlham. Mustafa Mərdanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 1053. Rəhimli Səbuhi. Avesta gerçəyi. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-119 s.

 1054. Rəhimli, İlham. Abbasmirzə Şərifzadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 1055. Rəhimli, İlham. Barat Şəkinskaya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-216 s.

 1056. Rəhimli, İlham. Məmmədrza Şeyxzamanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-168s.

 1057. Rəhimli, İlham. Nəsibə Zeynalova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-192 s.

 1058. Rəhmanlı Əhsən. Qəmər Almaszadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-112 s.

 1059. Rəmzi Cəfər.Qəzəllər. B.: “Ecoprint”,2017.-75 s.

 1060. Rəsul İlqar. Getmə... B.: “Qanun”,2017.-271 s.

 1061. Rəsulov  Sakit. Yanma və partlayış nəzəriyyəsi. B.: “ADNSU”, 2018.-268 s.

 1062. Rəsulov Sakit. Qaz tullantılarının yüksək effektli utilizasiya üsulları. B.: “ADNSU”, 2017.-132 s.

 1063. Rəsulzadə  Məhəmməd. Seçilmiş pedaqoji əsərləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-286 s.

 1064. Ris Erik. Qənaətcil Startap. B.: “TEAS Press”, 2017.-300 s.

 1065. Risalə araşdırmalar toplusu. C. 11. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-230 s.

 1066. Risalə araşdırmalar toplusu. C. 12. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-210 s.

 1067. Risalə. Araşdırmalar toplusu 13. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-216 s.

 1068. Roulinq C. Harri Potter və simurq ordeni. B.: “Qanun”, 2017.-791 s.

 1069. Royal M. Amaryllis 125. B.: “Qanun”, 2017.-391 s.

 1070. Rövşən Nərgiz. Dayanacaqda görüş. B.: “Ecoprint”, 2016.-35 s.

 1071. Rus dilində olan kitabların siyahısı

 1072. Rustaveli Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-436 s.

 1073. Rüstəmli Asif. Ədəbi redaktənin əsasları: Tarixi, nəzəriyyəsi, təcrübəsi. B.: “Gənclik”, 2018.-216 s.

 1074. Rüstəmov  Fərrux. Humanist pedaqogika, yoxsa pedaqogikada humanizm? B.: “Elm və təhsil”, 2018-91 s.

 1075. Rüstəmov Rüfət. Alın yazısı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-79 s.

 1076. Rüstəmov Yusif. ABŞ və qlobal liderlik. B.: “Turxan”, 2017.-148 s.

 1077. Rüstəmov, Yusif. Sivilizasiyaların qarşılıqlı münasibəti kontekstində amerikan milli identikliyi (S.Hantiqton) B.: “ Turxan”, 2017.-64 s.

 1078. Rüstəmova Afaq. Müasir dünya və Azərbaycan reallıqları: fəlsəfi təhlil. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-234 s.

 1079. Rüstəmova Firəngiz. Hor sivilizasiyası və onun günümüzdə izləri. B.: “Zərdabi”, 2018.-424 s.

 1080. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-351 s.

 1081. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-251 s.

 1082. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-307 s.

 1083. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-207 s.

 1084. Rza Rəsul.Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-296 s.

 1085. Rzayev Tofiq. Texniki sistemlərin qiaqnozlaşdırılması. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-627 s.

 1086. Rzayev Vahid. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-88 s.

 1087. Rzayev Vahid. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda təhsil və pedaqoji fikir. B.: “Məktəb”, 2017.-60 səh.

 1088. Rzayev Vahid. Naxçıvanda qız təhsilinin inkişafı tarixindən. (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri). Naxçıvan.: “Məktəb”, 2013.-38 s.

 1089. Rzayev Vahid. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-256 s.

 1090. Rzayeva Naibə. Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm”, 2018.-335 s.

 1091. Rzayeva Sevda. Atom fizikası. B.: “Ləman”, 2017.-216 s.

 1092. Sabitoğlu Emin.Əlvida. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-256s.

 1093. Sabitova, Aynur Zakir qızı. XVIII əsr Amerika ədəbiyyatı. B.: “Mütərcim”, 2017.- 112 səh.

 1094. Sadıq  İslam. Dədə Qorqudun dili və poetikası. B.: “Azərnəşr”, 2018.-80 s.

 1095. Sadiq Aygün. Güzgüdə kim var? B.: “MTR-Group”, 2018.-206 s.

 1096. Sadiq Elbəyi. Nəvələrə hədiyyə. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 s.

 1097. Sadıq İslam. Ölkə ədəbiyyatı tarixi: Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B.: “Azərnəşr”, 2018.-64 s.

 1098. Sadiq Tağı. Gülüm, gözlə sən məni. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-117 s.

 1099. Sadiq Tağı.Bir ömrün işığı. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-431 s.

 1100. Salahov, Vidadi. Gəlmişəm ki. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s

 1101. Salamoğlu Təyyar. Mir Cəlal nəsri və müasirlik. B.: “Orxan”, 2018.-130 s.

 1102. Salamzadə Ə. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu Kitab-albom. B.: 2015.-148 s.

 1103. Salihov Danil. Qəribə adam. B.: “Zərdabi”, 2018.-128s.

 1104. Salmanova Sona. Cinayət hüququnun mənbələri ilə bağlı problemlər və onların həlli yolları. B.: “Zərdabi”, 2017.-192 s.

 1105. Saraçlı Hüseyn. Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-304 s.

 1106. Sarah J. Sonuncu kameliya. B.: “Qanun”, 2018.-304 s.

 1107. Sarıyeva İradə. Gözlə, gələcəyəm. B.: “Azəri”, 2017.-159 s.

 1108. Sarvan Salam. Heykəl tənhalığı. B.: “Qanun”, 2017.-156 s.

 1109. Seçilmiş povestlər (nəsr). B.: “Araz”, 2018.-582 s.

 1110. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-492 s.

 1111. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-480 s.

 1112. Seyidəliyev Sərməst. İtkin qızın taleyi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-209 s.

 1113. Seyid-Rzayev, M. Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının populyasiya strukturu və bioekoloji xüsusiyyətləri. B.: “Elm”, 2017.-284 s.

 1114. Seyyid Zərgər. Mizanül-ədalət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-341 s.

 1115. Səbzəliyev Mahir. Klassik tiplərə aid olmayan sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə giriş. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 1116. Səda Pünhan. Əli aşiqlərinə hədiyyə. B.: “MBM”, 2013.-55 s.

 1117. Səfərli Əlyar. Seçilmiş əsərləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-558 s.

 1118. Səfiyeva Fəridə. Bir ömrün iziylə.. B.: “Elm”, 2018.-296 s.

 1119. Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-376 s.

 1120. Səxavət Seyran. Qaçhaqaç. B.: “Vektor”, 2017.-548 s.

 1121. Səlimoğlu Amid. Qaranlıqdan işığa. B.: “Çıraq”, 2017.-192 s.

 1122. Səməd Möhbəddin. İslam Rzayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 1123. Səməd Vurğunun ev-muzeyi. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-317 s.

 1124. Sənan Fazil. Nifrətin göz yaşları. . B.: “Elm və təhsil”, 2018.-213 s.

 1125. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. B.: 2017.-255 s.

 1126. Səyyaf Mehparə. Bu ocaqda qalan mənəm. B.: “MBM”, 2014.-75 s.

 1127. Sistani Seyyid Əli Hüseyni. İstiftaat. Şəri suallara cavablar. I cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-344 s.

 1128. Soltanov Məmmədxan. Aşıq yaradıcılığında işlənən onomastik vahidlər bədii-üslubi vasitə kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-184 s.

 1129. Sonsuz ömrün yolçusu-Yusif Səmədoğlu. B.: “Qanun”, 2018.-343 s.

 1130. Söz Yaqub. Dərdsizliyin dərdi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-200 s.

 1131. Stendal. Parma monastırı. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-567 s.

 1132. Struqatski Arkadi. Allah olmaq çətindir. B.: “TEAS Press”, 2017.-212 s.

 1133. Subu Surxay. Nadanlar dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-230 s.

 1134. Sun-Tzu. Hərb sənəti. B.: “Qanun”, 2018.- 87 s.

 1135. Surkova Larisa. 1-3 yaşlı uşaqlar: faydalı məsləhətlər generatoru. B.: “TEAS Press”, 2018.-140 s.

 1136. Surkova Larisa. 8-13 yaş: uşağın ən çətin dövrü. B.: “TEAS Press”, 2018.-119 s.

 1137. Surkova Larisa. Uşağınız 3 yaşından 7 yaşınadək: intensiv tərbiyə. B.: “TEAS Press”, 2018.-143 s.

 1138. Sübhani Ayətullah Cəfər. Quranda peyğəmbərlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-112 s.

 1139. Süleymanlı  Sima. Mədəni irsin qorunmasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. B.: “Azərbaycan”, 2018.-295 s.

 1140. Süleymanov  Elçin. Müstəqilliyinin 25 ilində Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “İN-2017”, 2017.-439 s.

 1141. Süleymanov Mehman. Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq institutunun Heydər Əliyev mərhələsi. B.: “Elm və təhsil”,2018.-727 s.

 1142. Süleymanov Mehman. Şah İsmayıl Səfəvi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-822 s.

 1143. Süleymanov Nəriman. Ana quşun yuxusu. B.: “Təhsil”, 2017.-240 s.

 1144. Süleymanov Nəriman. Dünyanın çəkisi. B.: “Təhsil”, 2017.-464 s.

 1145. Svayq  Ştefan. Amok. Bakı :Qanun,2018.- 80 s.

 1146. Svayq  Ştefan. Yad qadının məktubu. Bakı :Qanun,2018.-80 s.

 1147. Şabanov Mustafa. Zəyəm sikkələri: Şirvanşahlar, Osmanlı və Səfəvilər dövrü. B.: “Təhsil”, 2017.-128 s.

 1148. Şabanov Zeynəddin. Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları. B.: “Avropa”, 2017.-256 s.

 1149. Şabra Məhəmməd Ömər. İnkişafın islam modeli ("məqasid" konsepsiyası əsasında) B.: “İdrak”, 2013.-100 s.

 1150. Şadiman Şirin xanım Kərimbəyli. Yol gedirik. B.: “Qanun”, 2018.-596 s.

 1151. Şahbazov Elmar. Cənnətin ətri. B.: “Qanun”, 2017.-200 s.

 1152. Şahmarov Əliheydər. Davamlı inkişaf və ekoloji təhlükəsizlik problemləri. B.: “Adiloğlu”, 2006.-159 s.

 1153. Şaxanov Muxtar. Həqiqət formulu və məhəbbətin everest zirvəsi Dostum-qardaşım Ç. Aytmatov barədə esse. Бишкек.: “Улуу Тоолор”, 2014.-336 s.

 1154. Şaiq  Abdulla. Xatirələrim "XAN" Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən. K. 10. B.: “XAN”, 2015.-364 s.

 1155. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-427 s.

 1156. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-543 s.

 1157. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-527 s.

 1158. Şaiq Abdulla. Yaxşı arxa. B.: “Renessans-A”, 2017.-28 s.

 1159. Şair və yazıçılarımızın həyatından maraqlı anlar. B.: 2010.-212 s.

 1160. Şeyxzamanlı Nağı bəy. Xatirələr. B.: “Xan”, 2016.-280 s.

 1161. Şəkərov Mahir. Bütün peyğəmbərlər məsumdur. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-303 s

 1162. Şəntəkin Dərviş. Qəpiyim də yox idi və qatilimi axtarırdım. B.: “TEAS Press”, 2017.-224 s.

 1163. Şəntəkin Dərviş. Qəpiyim də yox idi, qız isə çox gözəl idi. B.: “TEAS Press”, 2017.-291 s.

 1164. Şərifi Nilufər. Nilufər yaranın başqa adıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2018-79 s.

 1165. Şərq Tərcümə toplusu. 6-cı kitab. B.: “Araz”, 2008.-276 s.

 1166. Şərq Tərcümə toplusu. V kitab. B.: “Nurlan”, 2008.-247 s.

 1167. Şıxəliyev Ramiz. Şəbəkə texnologiyaları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-238 s.

 1168. Şıxlar  Niftalı. Zəhmətdən yoğrulmuş ömrüm K. 1. (1940-90-cı illər). B.: “Müəllim”, 2018.-722 s.

 1169. Şıxlı Zərəngiz. Düşündürən düşüncələrim. B.: “Ecoprint”, 2018.-223 s.

 1170. Şıxlinski Əliağa. Xatirələrim. B.: “Xan”, 2015.-296 s.

 1171. Şıxlinski Hacı. Filloksera və ona qarşı mübarizə üsulları. B.: “Müəllim”, 2018.-184 s.

 1172. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 14-cü cild. Həcc, Muminun və Nur surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-520 s.

 1173. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 15-ci cild. Furqan, Şüəra və Nəml surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-528 s.

 1174. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 16-cı cild. Qəsəs, Ənkəbut və Rum surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-460 s.

 1175. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə.12-ci cild. B.: “Zərdabi”, 2017.-520 s.

 1176. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə.13-cü cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-496 s.

 1177. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 19-cu cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-488 s.

 1178. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 20-ci cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-472 s.

 1179. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 2-ci cild.Bəqərə surəsinin 188-286-cı və Ali-İmran surəsinin 1-91-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-696 s.

 1180. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 3-cü cild.Ali-İmran surəsinin 92-200-cü və Nisa surəsinin 1-70-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-582 s.

 1181. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 10-cu cild. Yusuf surəsinin 54-111-ci ayələri, Rəd və İbrahim surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-408 s.

 1182. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 11-ci cild. Hicr və Nəhl surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-424 s.

 1183. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 8-ci cild. Tövbə surəsinin 60-129-cu və Yunus surəsinin 1-109-cu ayələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-406 s.

 1184. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 9-cu cild. Hud surəsi və Yusuf surəsinin 1-53-cü ayələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-432 s.

 1185. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 1-ci cild. Fatihə (Həmd) surəsi və Bəqərə surəsinin 1-187-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-648 s.

 1186. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 4-cü cild. Nisa surəsinin 71-176-cı və Maidə surəsinin 1-66-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-510 s.

 1187. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 5-ci cild. Maidə surəsinin 67-120-ci və Ənam surəsinin 1-140-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-504 s.

 1188. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 6-cı cild. Ənam surəsinin 141-165-ci və Əraf surəsinin 1-171-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-464 s.

 1189. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 7-ci cild. Əraf surəsinin 172-206-cı, Ənfal surəsi və Tövbə surəsinin 1-59-cu ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-424 s.

 1190. Şirzadov Fərhad. Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı. B.: “BMU”, 2018.-223 s.

 1191. Şirzadov Fərhad. Tribologiyanın əsasları. B.: “BMU”, 2018.-271 s.

 1192. Şirzadov Fərhad. Tribotexniki avadanlıq və vasitələr. B.: “BMU”, 2018.-304 s.

 1193. Şirzadova Mehriban. Y. A. Komenskinin "Ana Qucağı Məktəbi" əsəri və onun əsas ideyalarının Azərbaycanda yayılması. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 1194. Şmit Anna. Cip və Yanika. B.: “Qanun”, 2018.-144 s.

 1195. Şükür, Südabə. Zəmanəmizin möcüzəsi."Rentgen qadın"- Zərifə xanım. Bakı :Nurlan,2006.-320 səh.

 1196. Tağıyev Albert. İnnovasiya. C. 1. B.: “Təknur”, 2018.-551 s.

 1197. Taha Cabir əl-Ülvani. İki "oxu"nun: vəhyin kainatla vəhdəti. B.: “İdrak”, 2017.-86 s.

 1198. Tahirli  Sevda. Qanımızın səsi. B.: “Ozan”, 2013.-171 s.

 1199. Tahirova Natəvan. Şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsində məntiqi və psixoloji aspektlərin tətbiqi problemləri (VII-IX siniflər). B.: “ADPU”, 2016.-200 s.

 1200. Talıbova Dilşad. Səndən qalan noyabr. B.: “Qanun”, 2017.-224 s.

 1201. Talışlı Mirhaşım. Lənkəran: ensiklopedik məlumat. II nəşr. B.: 2017.-584 s.

 1202. Tanrıverdi Əzizxan. Türkologiyamızın Afaq Qurbanovu. B.: 2018.-243 s.

 1203. Tapdıqoğlu Nazim. Qusar ensiklopediyası. B.: “Heroqlif”, 2018.-332 s.

 1204. Tarhan Nevzat. Gözəl insan modeli.. B.: “İpəkyolu”, 2017.-264 s.

 1205. Taslaman Caner. Allahın varlığının 12 dəlili. B.: “Nurlar”, 2017.-223 s.

 1206. Taslaman Caner. Quran və elmi zehnin inşası. B.: “Nurlar”, 2017.-119 s.

 1207. Tehrani Əlirza Recali. İmam Mehdi (ə.f) haqqında sual cavab. B.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 1208. Telmanqızı Sevinc. Xatirələrin işgəncəyə döndüyü yer... B.: “Qanun”,2017.-359 s.

 1209. Telmanqızı Sevinc. Trampın və Sevincin Amerikası. B.: “Qanun”, 2017.-175 s.

 1210. Telmanoğlu Sahib. Dünya belə dünyadı. B.: “Borçalı”, 2009.-199 s.

 1211. Terminologiya məsələləri №1. B.: “Elm”, 2018.-240 s.

 1212. Terminologiya məsələləri2017 № 2. B.: “Elm”, 2017.-259 s.

 1213. Teymuroğlu Ramiz. Qasım bəy Zakir irsinin tədqiqi. B.: “Kooperasiya”, 2007.-136 s.

 1214. Teyyub Fəxrəddin.Mən səninlə barışmaram. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-264 s.

 1215. Təbrizi Ayətullah Əli Hicrani. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran. Qurani-Kərimin azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. III cild. B.: “Zərdabi”, 2016.-528 s.

 1216. Təbrizi Ayətullah Əli Hicrani. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran. Qurani-Kərimin azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. II cild. B.: “Zərdabi”, 2016.-536 s.

 1217. Təbrizi Əli. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran Qurani-Kərimin Azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-504 s.

 1218. Təcrübəçi tələbələrə kömək.. B.: “ADPU”, 2018.-102 s.

 1219. Tədris resurslarının hazırlanması: müasir yanaşmalar. B. : “Vahid-M”, 2017.-172 s.

 1220. Təhməzli Həsən. Mərcanlılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-399 s.

 1221. Təhmirazqızı Səadət. Kamilin sənət dünyası. B.: “Təhsil”, 2017.-216 s.

 1222. Təhmirazqızı Səadət.Əliövsət Sadıqov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 1223. Təhmirazqızı Səadət.Seyid Şuşinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 1224. Təkəli Minəxanım. Mərkəzi Rusiyanın Türk coğrafiyası. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-279 s.

 1225. Təməlkuran, Ece. Banan səsləri. B. :Qanun,2018.- 304 s.

 1226. Təmraz Dilqəm. İnsanlar içində gözüm insan axtarır. B.: “Ecoprint”, 2018.-190 s.

 1227. Təzkireyi-Yusif Kitab Mirzə Əbdülxalıq Yusifin 165 illik yubileyinə ithaf olunur. B.: “Ecoprint”, 2016.-67 s.

 1228. Toğrul Neymət oğlu Şahtaxtinski. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-288 s.

 1229. Tolkin C.R.R. Hobbit və ya oraya və geriyə. B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 1230. Tonqar Hatice Kübra. Anacan, məni tanıyırsanmı? B.: “TEAS Press”, 2017.-264 s.

 1231. Topbaş Osman Nuri. Məktəbi-Aləm kainat, quran və insan. B.: “İpəkyolu”, 2017.-179 s.

 1232. Topçubaşov  Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu. Qafqaz Azərbaycanı nümayəndə heyətinin sülh konfransından tələbləri. Bakı :Qanun,2018.-95 s.

 1233. Topçubaşov  Əlimərdan bəy. ...Xalqımızın müstəqil yaşayacağına inanırdıq. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-687 s.

 1234. Tosun Necdet. Xoca Bəhaəddin Nəqşbənd. B.: “İpəkyolu”, 2017.-96 s.

 1235. Tovuzlu Dilqəm. Vicdan əzabı. B.: “Əcəmi”, 2017.-206 s.

 1236. Tramp Donald. Vaxtdır, Amerikanı yenidən gücləndirək! B.: “TEAS Press”, 2017.-211 s.

 1237. Treysi Brayan. Satış ulduzu ol: Daha asan, daha sürətli və daha çox satış etməyin 21 möhtəşəm üsulu. B.: “Qanun”, 2018.-152 s.

 1238. Tudə Əli. Söz ömrü C. 11. B.: “Azərbaycan”, 2017.-349 s.

 1239. Tudə Əli. Təbriz yolu. Əsərləri. X cild. B.: “Azərbaycan”, 2017.-336 s.

 1240. Turan Tural.Tanrı qağaya ismarış. B.: 2017.-72 s.

 1241. Türk dünyasının nağıl bağı. B.: “Təhsil”, 2017.-216 s.

 1242. Türkmən  Əbuzər. Tolstoyun ayaqqabıları ilə addımlamaq. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 1243. Uells Herbert. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-317 s.

 1244. Ulduz Sönməz: Mən belə yaşadım... B.: “Ecoprint”, 2017.-397 s.

 1245. Uluxanlı Nurəddin. Meteorologiya və iqlimşünaslığın əsasları. B.: “ADPU”, 2018.-258 s.

 1246. Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-264 s.

 1247. Universitetlərin magistr hazırlığı üçün proqram: MİF-B08 Coğrafiyanın tədrisində diyarşünaslıq prinsipi. B.: “ADPU”, 2018.-16 s.

 1248. Uolş Nil Donald. Tanrı ilə söhbət Qeyri-adi dialoq. Birinci kitab. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 1249. Ustac Zaur. Otuz ildir, əldə qələm. (1988-2018) B.: 2018.-74 s.

 1250. Uşaq ədəbiyyatı: Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. C. 1. Folklor və klassik uşaq poeziyası. B.: “ADPU”, 2018.-294 s.

 1251. Uşaq ədəbiyyatı: Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. C. 2. Müasir uşaq poeziyası. B.: “ADPU”, 2018.-408 s.

 1252. Üçüncü minillikdə geosiyasətin yeni üfüqləri. b.: “Şərq-Qərb”, 2018.-280 s.

 1253. Ülkü İrfan.Qırmızı ulduzdan hilala. İstanbul.: 2018.-208 s.

 1254. Ülvi Əbülfəz. Bircə sən desən. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-112 s.

 1255. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş "Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiyası" adlı Respublika elmi konfransının materialları. B.: “ADPU”, 2015.-436 s.

 1256. Ümumtəhsil fənlərinin tədrisinə dair tədqiqlər. B.: “Vahid-M”, 2017.-286 s.

 1257. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək. B.: “Nərgiz”, 2017.-128 s.

 1258. Ümumtəhsil məktəblərinin idarə edilməsinin modernləşdirilməsi. B.: “Vahid-M”, 2017.-280 s.

 1259. Üzeyir Hacıbəyli (məqalə, oçerk, esse, arxiv materialları). B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-277 s.

 1260. Vahid Əliağa.Əsərlər. B.: “Ecoprint”, 2016.-163 s.

 1261. Vahidov Tacəddin. Fizika. B.: “ADPU”, 2018.-198 s.

 1262. Vaqif Molla Pənah. Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-271 s.

 1263. Varis. Uzaqdan gələn yağış. B.: “TEAS Press”, 2018.-224 s.

 1264. Verber Bernar. Altıncı yuxu. B.: “TEAS Press”, 2017.-424 s.

 1265. Verdiyeva Ləman. Cəzaçəkmə müəssisələrində yenidəntərbiyə (İSLAH) işinin sosial və psixoloji əsasları. B.: “Müəllim”, 2017.-54 s.

 1266. Verdiyeva Səadət. Azərbaycan xanəndəlik sənəti tarixində Arif Babayevin rolu. B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 1267. Vergi inzibatçılığı. B.: “BESTPACK”, 2017.-900 s.

 1268. Veysəlli Fəxrəddin. Dilçiliyə giriş. B.: “Mütərcim”, 2017.-456 s.

 1269. Veysəlli Fəxrəddin. Seçilmiş əsərlər. B.: “Mütərcim”, 2016.-420 s.

 1270. Vəli Yusif oğlu Axundov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-140 s.

 1271. Vəliyev Süleyman. "Qanadı sınmış quş" da uçarmış (Sənədli roman). "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 32. B.: “XAN”, 2017.-100 s.

 1272. Vəliyeva Təranə. Mənim dünyam. B.: “Turxan”, 2018.-84 s.

 1273. Vikipediyaçının köməkçisi. B.: 2017.-75 s.

 1274. Volnitski İqor.Mənə ölməyi öyrət. B.: “Parlaq imzalar”, 2017.-224 s.

 1275. Vulf, Tomas. Evinə bax, Mələk. B.: “Qanun”, 2018.-543 s.

 1276. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri (şeirlər) B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-472 s.

 1277. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-219 s.

 1278. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-236 s.

 1279. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-388 s.

 1280. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. IV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-360 s.

 1281. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. V cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-324 s.

 1282. Yaqub Mail.Din fəlsəfəsi. B.: “Qanun”, 2017.-248 s.

 1283. Yaqublu  Nəsiman. Cümhuriyyət qurucuları 100 il. B.: “Nurlar”, 2018.-503 s.

 1284. Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan Milli Azadlıq hərəkatı ensiklopediyası Sovet rejiminə qarşı mübarizə: 1920-1991. B.: “Qanun”, 2018.- 832 s.

 1285. Yaqublu Nəsiman. Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanda izləri. B.: “OL”, 2017.-155 s.

 1286. Yaquboğlu Qurban. Mən yoxam. B.: “Qanun”, 2018.-296 s.

 1287. Yaqubov Emil. Vətən sevgisi. B.: “TEAS Press”, 2017.-60 s.

 1288. Yalçıner Alp Gürhan. Bir millət, iki dövlət. B.: 2017.-30 s.

 1289. Yanar Mikayıl. Gəncənin dastanı. B.: “Azərnəşr”, 2018.-488 s.

 1290. Yelinek Elfrida. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-565 s.

 1291. Yeni iş yerləri. Yanvar-2018. Rəsmi nəşr. Statistik məcmuə. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-210 s.

 1292. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2017 №3. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-240 s.

 1293. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2017 №4. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-261 s.

 1294. Yəzdi Misbah. Əxlaq fəlsəfəsində araşdırmalar. B.: “Qanun”, 2018.-288 s.

 1295. Yıldız Ahmet. Ay işığı, qarğıdalı tarlası. B.: “Qanun”, 2018.-99 s.

 1296. Yonson Eyvind. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-381 s.

 1297. Yusifbəyli, Nurəli. Elektrik sistemlərinin avtomatikası.. B.: “ADNSU”, 2017.-458 s.

 1298. Yusifli Vaqif. Azərbaycan qəzəli. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-154 s.

 1299. Yusifli Yusif. Gürcüstan Azərbaycanlılarının ədəbiyyat tarixi (XVIII-XX əsrlər). C. 1. Tbilisi.: “Universal”, 2011.-636 s.

 1300. Yusifli Yusif. Gürcüstan Azərbaycanlılarının ədəbiyyat tarixi. C. 2. Tbilisi.: “Universal”, 2014.-875 s.

 1301. Yusifli Yusif. Gürcüstan Azərbaycanlılarının ədəbiyyat tarixi. C. 3. Tbilisi.: “Universal”, 2014.-740 s.

 1302. Yusifoğlu Rafiq. Bədii söz məna ocağının közləri. B.: “ADPU”, 2018.-527 s.

 1303. Yusifov Tofiq. Açıq cəmiyyət və mətbuat. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-220 s.

 1304. Yusifov Yusif. Buludxan Xəlilov: Elmin və şəxsiyyətin harmoniyası. B.: “Adiloğlu”, 2018.-232 s.

 1305. Zeynallı Ağa. Kürdəmir səhiyyəsinin tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-219 s.

 1306. Zeynallı Zeynal. Ölü bulud. B.: “Qanun”, 2017.-152 s.

 1307. Zeynalov Əli. İki ömrüm olsaydı. B.: “Xan”, 2015.-112 s.

 1308. Zeynalov Əli-Paşa. Pedaqogika və Psixologiya Problemləri: dissertasiya mövzuları (1992-2016-cı illər). B.: “Vahid-M”, 2017.-189 s.

 1309. Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu. Qaynaqlardan reallığa və ya hər şeydən bir az. B.: “Mütərcim”, 2018.- 416 səh.

 1310. Zeynalov Həsən. Diplomatın tale yolu. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-552 s.

 1311. Zeynalov İbrahim. Totalitar Sovet Cəmiyyəti: Tarixin ibrət dərsləri. B.: “Ləman”, 2017.-720 s.

 1312. Zeynalov İmamverdi. "Ağ ölüm" və ağ qağayılar. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin II Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-154 s.

 1313. Zeynalov İmamverdi. Ağ örpəkli xanım və əbədiyyət nağılı. B.: “Nurlan”, 2010.-199 s.

 1314. Zeynalov İmamverdi. Bizi bağışla ölüm Dedektiv-kriminal-fəlsəfi roman. C. I. (Seçilmiş əsərləri səkkiz cilddə). B.: “Elm və təhsil”, 2012.-194 s.

 1315. Zeynalov İmamverdi. Çalınmayan vağzalı və ya ilk sevgi. B.: “Nurlan”. 2010.-132 s.

 1316. Zeynalov İmamverdi. Dünyanın sonu. B.: “Nurlan”, 2007.-157 s.

 1317. Zeynalov İmamverdi. Gözlər nigaran... B.: “Elm və təhsil”, 2012.-139 s.

 1318. Zeynalov İmamverdi. İtkin düşmüş taleyim. B.: “Nurlan”, 2010.-171 s.

 1319. Zeynalov İmamverdi. Kölgəsiz sədalar. B.: “Təhsil”, 2008.-188 s.

 1320. Zeynalov İmamverdi. Məhəbbət röyaları. B.: “Təhsil”, 2009.-121 s.

 1321. Zeynalov İmamverdi. Müsafir eşqi və mələklər. B.: “Təhsil”, 2009.-148 s.

 1322. Zeynalov İmamverdi. Payız əfsanəsi. B.: “Nurlan”, 2009.-166 s.

 1323. Zeynalov İmamverdi. Yaşamaq həsrəti. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin III Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-99 s.

 1324. Zeynalova Qönçə. Yol almışam Kəbəyə. B.: “B-Print”, 2014.-199 s.

 1325. Zəka (Nəsrəddin Məmmədov). Vacib. B.: “Qanun”, 2018.-152 s.

 1326. Zəka. Ürəyimin yarısı. B.: “Qanun”, 2017.-159 s.

 1327. Zəkullaoğlu Sabir. Sabirlə bacara bilsəm. B.: “Sənan”, 2017.-145 s.

 1328. Zəlimxan özü var xatirələrdə (I kitab) B.:”Elm və təhsil”, 2017.-302 s.

 1329. Zəngilanlı İsmayıl. Vətən-bizim Vətəndi. B.: “Tərəqqi”,2018.-135 s.

 1330. Zərifə Əliyeva. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-256 s.

 1331. Zolya Emil. Tereza Raken. B.: “Qanun”, 2017.-239 s.

 1332. Zorakılığa "Yox" deyək-ailəmizi qoruyaq! B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-46 s.

 1333. Zusak Markus. Kitab oğrusu. B.: “Qanun”, 2018.-591 s.

 1334. Zülfüqarlı Məhərrəm.Sovet dövrü heykəlləri (Kulturoloji və siyasi təhlil) B.: “İN-2017”, 2017.-94 s.