Azerbaijan National Library

Electronic library

Electronic catalog and electronic library

OPEN LIBRARY

Electronic database

MUSIC LIBRARY

BOOKS

In Azerbaijani

National publications in Russian

Items published abroad

 1. Abbasov Atif. Böyük İslam filosofları. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-144 s.

 2. Abdulla Kamal. Mənim Füzulim. B.: “Mütərcim”, 2019.-120 s.

 3. Abdullayeva Solmaz. Tətil tapşırıqları. 2-ci sinif. B.: “Altun kitab”, 2018.-136 s.

 4. Abdullayeva Solmaz. Tətil tapşırıqları. B.: “Altun kitab”, 2017.-144 s.

 5. Adiçi Çimamanda Nqozi. Amerikanah. B.: “Qanun”, 2019.-687 s.

 6. Adıgözəlov Ağakərim. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsindən məsələ və misallar. B.: “ADPU”, 2019.-154 s.

 7. Adışirinov Kamil. Göynük mahalı: siyasi, coğrafi, mədəni tarixi və folkloru. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-352 s.

 8. Ağamalıyev Musa. Ali riyaziyyat. B.: “Ləman”, 2019.-344 s.

 9. Akademik İqrar Əliyev. Anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. B.: “Turxan”, 2019.-384 s.

 10. Akademik Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2019.-564 s.

 11. Almond Devid. Skelliq. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 12. Anadil Telman Hüseyn. Ağ dəftər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-216 s.

 13. Andersen Hans Xristian. Nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-72 s.

 14. Aslanova Səbinə. Eşitmə və nitq orqanlarının anatomiyası, fiziologiyası və patofiziologiyası. B.: “ADPU”, 2019.-420 s.

 15. Aşıq Pəri inciləri Şeir antologiyası. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-340 s.

 16. Aşıq Pəri Məclisi (Almanax) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-288 s.

 17. Aux Eva-Mariya. Qarabağın müsəlman-azərbaycanlı elitası siyasi təlatümlər içərisində və müasirləşmə yolunda (1850-1940) B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-336 s.

 18. Aytmatov Çingiz. Cəmilə. . B.: “Altun kitab”, 2018.-95 s.

 19. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları toplusu. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-412 s.

 20. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. (1 mart 2020-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2020.-144 s.

 21. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2019.-712 s.

 22. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. (01 fevral 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-368 s.

 23. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (01 fevral 2019-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-264 s.

 24. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (20 aprel 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-447 s.

 25. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-506 s.

 26. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-514 s.

 27. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi 1 fevral 2019-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-112 s.

 28. Azərbaycanca-Belarusca lüğət. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-296 s.

 29. Azərbaycanın tanınmış riyaziyyatçıları I hissə. Mingəçevir.: 2018.-230 s.

 30. Bağırova Tamilla. Aşıq sənətinin yaranma tarixi və inkişafı. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-232 s.

 31. Baxşəliyev Ərəstun. Azərbaycanda psixologiyanın inkişaf tarixi. B.: “ADPU”, 2019.-348 s.

 32. Balaşov Qulaməli. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. I hissə. B.: “ADPU”, 2019.-185 s.

 33. Balayev Aydın. Tarix terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-336 s.

 34. Bayramoğlu Zaur. Döyüşlə kəşfiyyat. B.: “Avropa”, 2020.-118 s

 35. Bayramoğlu Zaur. Öz üzərində qələbə. B.: “Avropa”, 2020.-256 s.

 36. Bəşirov Eyyub. Sabahlara deyilən söz. B.: “Təbib”, 2019.-620 s.

 37. Bilik verən nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-64 s.

 38. Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş "M.P. Vaqif və müasirlik" mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları 7 dekabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-500 s.

 39. Cəfərov Aqşin. Cızma-ağ. B.: “Qanun”, 2019.-352 s.

 40. Çay bitkisi. B.: “Müəllim”, 2019.-104 s.

 41. Çayxorski A. Kimyəvi elementlərin dövri sisteminin quruluşunun yeni variantı. B.: “Müəllim”, 2019.-150 s.

 42. Dahl Roald. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2018.-256 s.

 43. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri 2019. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2019.-211 s.

 44. Dərbənd el sənətkarları. B.: “ADMİU”,2019.-272 s.

 45. Dostoyevski Fyodor. Netoçka Nezvanova. B.: “Qanun”, 2019.-192 s.

 46. Elmə həsr olunmuş ömür. B.: “Elm”, 2019.-280 s.

 47. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası I. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-344 s.

 48. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası II. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-364 s.

 49. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası III. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-324 s.

 50. Entoni de Mello. Bir dəqiqə axmaqlıq. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 s.

 51. Etnopsixologiya. B.: “ADPU”, 2020.-346 s.

 52. Eyvazlı Həsənəli. Seçilmiş əsərləri. I cild. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2015.-377 s.

 53. Əbdüloğlu Arif. Vətəndir-sevdiyim, sevildiyim yer. B.: “Mütərcim”, 2019.-200 s.

 54. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-224 s.

 55. Əfəndiyev İlyas. Söyüdlü arx. B.: “Qanun”, 2019.-224 s.

 56. Əhməd Vüqar. Salatın Əhmədlinin bədii publisistikası. B.: “Gənclik”, 2019.-172 s.

 57. Əhmədov Bəşir. Etimologiya lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-288 s.

 58. Əhmədova Şəhla. "Koroğlu" dastanının lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2018.-160 s.

 59. Əkbəri Təranə. Azərbaycanda yayılan Qaymaqçiçək (Ranunculus L.) cinsi növlərinin sistematikası və bioekologiyası. B.: “ADPU”, 2019.-147 s.

 60. Əli Razi Şamçızadə "Molla Nəsrəddin"də. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-133 s.

 61. Əlixanov Hüseyn. Xaosdan zəkaya doğru. B.: “Zərdabi”, 2019.-248 s.

 62. Əlirzayev Elvin. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələr. B.: “Adiloğlu”, 2019.-188 s.

 63. Əliyev Arif. Sənət əbədidir, ömür amanat. B.: “Altun kitab”, 2019.-111 s.

 64. Əliyev Qabil. Qafqazda nəqliyyatın inkişafı. B.: “Turxan NPB”, 2019.-400 s.

 65. Əliyev Nazim. İnikas. B.: “Qanun”, 2019.-288 s.

 66. Əliyeva İradə. İngiloylar: zorakı xristianlaşdırmaya və gürcüləşdirməyə qarşı mübarizə tarixindən. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-368 s.

 67. Fleyşer Leonore. Yağış adam. B.: “Altun kitab”, 2018.-288 s.

 68. Frankel Artur C. Keys menecment. B.: “TEAS Press”, 2019.-196 s.

 69. Göygöl 10 ildə. B.: 2016.-194 s.

 70. Hacıyev Qasım. Qarabağ tarixi. 7-ci sinif B.: “Ərgünəş”, 2019.-112 s.

 71. Hafiz Mütəllim oğlu Əlimərdanov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Müəllim”, 2019.-186 s.

 72. Həsənov Habil. Azərbaycan tarixi. B.: “ADPU”, 2019.-144 s.

 73. Hidayətova Firəngiz. Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci siniflərində "Musiqi" fənnininə dair ənənəvi və müasir (modernləşdirilmiş) dərslərin planlaşdırılması. B.: “Mütərcim”, 2013.-184 s.

 74. Hill Napoleon. Uğurun qanunu: On altı dərsdə. B.: “Qanun”, 2019.-448 s.

 75. Hüseynov Rafael. Məkansız və zamansız. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-108 s.

 76. Hüseynova Mahirə. Azərbaycan dilçiliyində ümumtürk dillərinin dialekt və şivələrinin müqayisəli aspektdə tədqiqi məsələləri. B.: “ADPU”, 2019.-188 s.

 77. Hüseynova Mahirə. Missiya. B.: “ADPU”, 2019.-366 s.

 78. Xocavəndli Şamxal Şəfa. Gecikmiş misralar. B.: “Ləman”, 2019.-198 s.

 79. İbrahimi Fəriba Afaq. Sabah yol. B.: “Ecoprint”, 2018.-52 s.

 80. İbrahimova Reyhan. Parazit qurdların yayılmasında sahibsiz it və pişiklərin rolu. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 81. İlkin tibbi yardımın əsasları. B.: “Təhsil”, 2019.-168 s.

 82. İsmayıl Məmməd. Seçilmiş çeirlər. B.: “Mütərcim”, 2019.-464 s.

 83. İsmayılov Rafiq. Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2016.-272 s.

 84. Jorisch Avi. Sən innovativ olmalısan. B.: “Qanun”, 2019.-237 s.

 85. Kesal Ersen. Pəri limonadı. B.: “Qanun”, 2019.-199 s.

 86. Kəngərli Asif. Bəla. B.: “Mütərcim”, 2019.-156 s.

 87. Kinq Stiven. Şauşenkdən qaçış və ya cazibədar Rita Heyvort. B.: “Altun kitab”, 2018.-176 s.

 88. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas istiqamətləri və hədəflər. Məqalələr toplusu. B.: 2019.-444 s.

 89. Köhnə Bakı -rəssam Elçin Cabbarovun gözü ilə. B.: “Altun kitab”, 2019.-31 s.

 90. Kristi Aqata. Ölümlə görüş. B.: “Qanun”, 2019.-208 s.

 91. Küsgün Validə. Yoxdu könlümü alanım. B.: “Ecoprint”, 2018.-104 s.

 92. Qafarov Nizami. Aqrar iqtisadiyyat. B.: “Kooperasiya”, 2009.-180 s.

 93. Qafarov Nizami. Marketinq və marketoloq fəaliyyəti. B.: “Kooperasiya”, 2009.-140 s.

 94. Qafarov Vasif. Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixi (1918-1920-ci illər. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-520 s.

 95. Qalibiyyət qartalları. B.: “QHT”, 2019.-48 s.

 96. Qazi Salman. Qocalan dünyam. B.: 2019.-304 s.

 97. Qəmbərli Bünyamin. Sərhəd hərəkatı. B.: “Apostrof-A”, 2019.-96 s.

 98. Qəribova Arifə. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların musiqi tərbiyəsi. B.: “ADPU”, 2017.-177 s.

 99. Qrimm qardaşları. Nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-80 s.

 100. Qulamoğlu Nabatəli. Müasir Azərbaycan dili punktuasiyasının bəzi problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-124 s.

 101. Qurbanov Mədət. Alma və armud ağaclarında dəmgil xəstəliyi. B.: 2019.-15 s.

 102. Qurbanov Mədət. Meyvə bitkilərinin qurumasına səbəb olan xəstəliklər. B.: 2019.-31 s.

 103. Maalouf Amin. Səmərqənd. B.: “Qanun”, 2019.-432 s.

 104. Mehdiyev Eldar. Mühəndisi geodinamika. B.: 2017.-90 s.

 105. Mehdiyev Ramiz. Azərbaycanın inkişafını XXI əsrin çağırışlarına uyğunlaşdıran Lider. B.: “Elm”, 2019.-168 s.

 106. Məhərrəmli Qiymət. Sözün izi ilə.I kitab. B.: “Günəş”, 2019.-408 s.

 107. Məhərrəmli Qulu. Azərbaycan dilinin frazeologiya lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2018.-287 s.

 108. Məkansız və zamansız şair. B.: “ADPU”, 2019.-108 s.

 109. Məmmədxanlı Ənvər. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2019.-208 s.

 110. Məmmədli Samirə. Sözün yaddaş ağrısı. B.: “Təhsil”, 2020.-80 s.

 111. Məmmədov Xankişi. Maşınşünaslığın əsasları fənnindən laboratoriya işləri. B.: “ADPU”, 2019.-450 s.

 112. Məmmədov Nazim. Laçın. B.: “ADPU”, 2019.-376 s.

 113. Məmmədova Gülçöhrə. Azərbaycanın Şimal-Qərb regionunun memarlıq abidələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-272 s.

 114. Məmmədova Məleykə. Azərbaycan və Anadolu folklorunda təkərləmələr. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-188 s.

 115. Mikayılov Şasəddin. Mənəvi dəyərlər sistemində təbiətə humanist münasibətlərin ekoloji əsasları. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 116. Miln Alan A. Vinni-Pux. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 117. Muğanlı Sərraf Əsəd. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. II cild. B.: “Universal poliqraf”, 2019.-194 s.

 118. Muxtar İlhamə. İsa Hüseynovun (Muğanna) nəsrində milli koloritin inikası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-148 s.

 119. Murakami Haruki. Sərhəddən Cənubda, günəşdən Qərbdə. B.: “Qanun”, 2019.-208 s.

 120. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. IV cild. B.: “Elm”, 2018.-336 s.

 121. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. III cild. B.: “Elm”, 2018.-351 s.

 122. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2018.-584 s.

 123. Musayev Maksim. Parlamentlər və sədarət. B.: “Nurlar”, 2019.-160 s.

 124. Mustafayeva Firidə. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunun təlimində qrafik təsvirlərdən istifadənin imkan və yolları. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 125. Mustafayeva Firidə. Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları (I-IV siniflər) B.: “ADPU”, 2019.-166 s.

 126. Mustafazadə Tofiq. Avropa diplomatiyasında "Erməni məsələsi" və ya Türkiyəni bölüşdürmək planı. B.: “Turxan”, 2015.-351 s.

 127. Müniri Mirzə Ağadadaş. Əsərlər. B.: “Ecoprint”, 2018.-132 s.

 128. Müseyibli Nəcəf. Zəyəmçay nekropolu. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-424 s.

 129. Naxçıvan uşaq folklorundan örnəklər. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-368 s.

 130. Nayderman Endryü. İblsin vəkili. B.: “Altun kitab”, 2018.-368 s.

 131. Nayt Erik. Lessi. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 132. Neft və qaz emalında kataliz. B.: “ADNSU”, 2020.-145 s.

 133. Neft-qaz quyularının qazılmasının texnikası və texnologiyası. B.: “Elm”, 2020.-696 s.

 134. Nehrəmli Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. Birinci cild. B.: “Xan”, 2017.-344 s.

 135. Nehrəmli Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. II-III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-472 s.

 136. Neymətov Nazim. Xətti cəbr və riyazi analiz. Gəncə.: 2019.-123 s.

 137. Neymətov Nazim. Riyazi analiz. Gəncə.: 2018.-60 s.

 138. Nəsibov Elşən. Zavallı Fəxriyyə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-528 s.

 139. Nisbett Richard E. Düşüncə tərzi. B.: “Qanun”, 2019.-344 s.

 140. Oldric Ceyms. Sonuncu düym. B.: “Altun kitab”, 2018.-96 s.

 141. olmasın, bu olsun- rəssam Elturanın gözü ilə. B.: “Altun kitab”, 2019.-22s.

 142. Osmanova Sona. Becərmə texnologiyaları və gübrələrin torpağın münbitlik göstəricilərinə təsiri. B.: “Xəzər Universiteti”, 2018.-260 s.

 143. Pəhləvi Fərəh. Xatirələr. B.: “Qanun”, 2019.-440 s.

 144. Pillə-pillə irəli. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. II cild. B.: “Ecoprint”, 2019.-333 s

 145. Pillə-pillə irəli. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. III cild. B.: “Ecoprint”, 2019.-362 s.

 146. Rəhimov Mirzə. Azərbaycan dilində feil şəkillərinin formalaşması tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-320 s.

 147. Riyazi proqramlaşcə. Gəncə.: “GDU nəşriyyatı”, 2019.-92 s.

 148. Rzayeva Məlahət. Fevraldan sonra.. Mart. B.: “Qanun”, 2019.-536 s.

 149. Sadıqova N.M. Çay bitkisinin xəstəlikləri. Quba.: 2019.-4 s

 150. Sadıqova N.M. Çay bitkisinin zərərvericiləri. Quba.: 2019.-4 s.

 151. Sadıqova N.M. Sitrus bitkilərinin xəstəlikləri. Quba.: 2019.-4 s.

 152. Sadıqova Nardan. Meyvə və çay bitkilərinin xəstəlik və zərərvericiləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-302 s.

 153. Salamzadə Ərtegin. Təsviri sənətdə Heydər Əliyev obrazı. B.: 2019.-296 s.

 154. Sartre Jean-Paul. Varlıq və heçlik: fenomenoloji ontologiya təcrübəsi. B.: “Qanun”, 2019.-791 s.

 155. Saz amanatı. B.: 2016.-304 s.

 156. Siyasət elminə giriş. B.: “TEAS Press”, 2019.-416 s.

 157. Sufi hekayətləri. B.: “Altun kitab”, 2016.-256 s.

 158. Şeybler Süzanna. Gözəlçə. B.: “Altun kitab”, 2018.-224 s.

 159. Şəki. Biblioqrafik göstərici. Tarix-diyarşünaslıq materialları. B.: “Turxan”, 2019.-552 s.

 160. Şəmmədqızı Salidə. Dionisin qələbəsi. Təbriz.:2019.-202 s.

 161. Şərəfli ömrün bir səhifəsi: Tarix fakültəsi (1986-1990) B.: “Turxan”, 2019.-232 s.

 162. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Nəhcül-bəlağənin şərhi. Cild.6-7-8-9-10-11-12-13. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.

 163. Şirinov Əli. Universitet, əzizim mənim. Mingəçevir.: 2019.-152 s.

 164. Tağı-zadə Təhminə. Biomexanika və kineziologiya-1. B.:2019.-149 s.

 165. Tanpınar Ahmet Hamdi. Mahur bəstə. B.: “Qanun”, 2019.-222 s.

 166. Tenenbaum Boris. Böyük Çörçill. B.: “Qanun”, 2019.-672 s.

 167. Tofiq Teyyub oğlu Mustafazadə. Biblioqrafiya. B.: “Turxan”, 2014.-120 s.

 168. Tomarlı Güllü Eldar. Bir az sazdan, bir az sözdən. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-224 s.

 169. Tracy Brian. Maksimum nailiyyət: Uğur qazanmaq üçün gizli qüvvənizi azad edəcək strategiya və bacarıqlar. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 170. Vaqif Məcid oğlu Fərzəliyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2019.-388 s.

 171. Vens Eşli. İlon Mask: Tesla, SpaceX və möhtəşəm gələcəyin izi ilə. B.: “Altun kitab”, 2018.-416 s.

 172. Vern Jül. Yerin mərkəzinə səyahət. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 173. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri. B.: “Müəllim”, 2014.-72 s.

 174. Zamanova Sevda. Kimyəvi elementlər insan orqanizmində. I hissə. B.: “ADPU”, 2019.-278 s.

 175. Zeynaloğlu Ənvər. Sirli əbədiyyətin astanasında. B.: “Pergament”, 2019.-222 s.

 176. Zolya Emil. Dəyirmanın mühasirəsi. B.: “Qanun”, 2019.-79 s.