DISSERTATİON LIBRARY

Electronic catalog and electronic library

OPEN LIBRARY

Electronic database

MUSIC LIBRARY


Hörmətli oxucular,

"Virtual sərgi" bölməsi sizə məsafədən xidməti həyata keçirir. Bölməyə daxil olmaqla sizlərə təqdim olunan materiallarla yaxından  tanış ola bilərsiniz.
Ümid edirik ki, virtual rejimdə təqdim etdiyimiz bu layihə sizləri sevindirəcək!

 


 

  

10 MAY ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN DOĞUM GÜNÜ

  

12 DEKABR ÜMUMMİLLİ LİDER

     HEYDƏR ƏLİYEVİN ANIM GÜNÜDÜR

  

AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVA-98

 

15 İYUN - MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ
 

 

GENERAL ƏLİAĞA ŞIXLİNSKİ

ƏLİLLƏRİN HÜQUQLARININ

BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏSI GÜNÜ

ŞANLI ZƏFƏR

TARİXİMİZ - 75

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ
 

ƏBÜLFƏZ QARAYEV - İLK AZƏRBAYCANLI PEDİATR, ƏMƏKDAR ELM XADİMİ, PROFESSOR

18 İYUN - MİLLİ

İNSAN HÜQUQLARI GÜNÜ

 

AKADEMİK ZİYAD SƏMƏDZADƏ

 

GÖRKƏMLİ KİTABXANAŞÜNAS ALİM, PROFESSOR XƏLİL İSMAYİLOV

 

ƏMƏKDAR ELM XADİMİ,

 PROFESSOR XƏLİL YUSIFLİ

 

YAZIÇI-PUBLİSİST,TARİXİ ROMANLAR MÜƏLLİFİ YUNUS OĞUZ

 

22 İYUL MİLLİ MƏTBUAT GÜNÜ

 

MİLLİ MUSİQİ

XƏZİNƏMİZDƏN

 

 

AZƏRBAYCAN ƏLİFBASI VƏ AZƏRBAYCAN DİLİ GÜNÜ

 

AZƏRBAYCAN MILLI

KINO GÜNÜ

 

ABAY KUNANBAYEV

 

 

BEYNƏLXALQ GƏNCLƏR GÜNÜ

 

 

AKADEMİK BƏKİR NƏBİYEV

 

 

XALQ ŞAİRİ FİKRƏT QOCA

 

 

  BEYNƏLXALQ AZƏRBAYCAN     MUĞAMI VƏ MUSİQİSİ GÜNÜ 

 

 

 ƏHMƏDİYYƏ CƏBRAYILOV-100

 

 

AZƏRBAYCANDA

YAŞAYAN AZSAYLI XALQLAR

 

 

HƏSƏN SEYİDBƏYLİ-100

 

 

15 SENTYABR BİLİK GÜNÜ

 

 

BEYNƏLXALQ SÜLH GÜNÜ

 

BÖYÜK QƏZƏL USTADI ƏLAĞA VAHİD

 

   QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR!

QARABAĞ ABİDƏLƏRİ

 

   QARABAĞ XALQ SƏNƏTKARLIĞI

 

İÇƏRİŞƏHƏR

 

QARABAĞ GEYİMLƏRİ

 

  NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA MİLLİ

    AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİ 

 

  QARABAĞ XALÇALARI

   

MƏHƏMMƏD HADİ

 

  9 NOYABR DÖVLƏT

BAYRAĞI GÜNÜ

  12 NOYABR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA

GÜNÜDÜR

   3 DEKABR BEYNƏLXALQ

 ƏLİLLƏR GÜNÜDÜR

 

   GÖRKƏMLİ BƏSTƏKAR TOFİQ BAKIXANOV

AZƏRBAYCANIN TARİXİ ABİDƏLƏRİ

  

ƏDƏBİYYATŞÜNAS ALİM ƏZİZ MİRƏHMƏDOV

 

  

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİK GÜNÜ

 

  

AKADEMİK NAİLƏ VƏLİXANLI

  

AKADEMİK YUSİF MƏMMƏDƏLİYEV

  

BƏXTİYAR SADIQOV-70

  

20 YANVAR-QAN YADDAŞIMIZ

  

DAHİ AZƏRBAYCAN ŞAİRİ VƏ MÜTƏFƏKKİRİ NİZAMİ GƏNCƏVİ

  

2 FEVRAL AZƏRBAYCAN

 GƏNCLƏRİ GÜNÜ

  

LÜTFİ ZADƏ-100

  

XALQ YAZIÇISI KAMAL ABDULLA

  

BEYNƏLXALQ KİTAB

 BAĞIŞLAMA GÜNÜ

  

DAHİ ALİM

NƏSİRƏDDİN TUSİ

  

XOCALI SOYQIRIMI-29

  

TRAGEDY OF THE 20TH CENTURY- KHOJALY GENOCIDE

  

KHOJALY GENOCIDE

  

BEYNƏLXALQ ANA DİLİ GÜNÜ

  

ABDULLA ŞAİQ-140

  

ƏLİ VƏLİYEV-120

  

31MART AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜ

  

   XALQ ŞAİRİ SƏMƏD VURĞUN-115

  

   APREL DÖYÜŞLƏRİ

  

MOLLA NƏSRƏDDİN-115

  

AŞIQ ƏLƏSGƏR-200

  

ÜMUMDÜNYA KİTAB VƏ MÜƏLLİFLİK HÜQUQU GÜNÜ

  

GƏNC YAZARLAR

SÜLEYMAN RƏHİMOV 120
 

  

PROFESSOR HAFİZ PAŞAYEV

  

9 MAYN FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏ GÜNÜDÜR

 

YURDUMUZA BAHAR GƏLİR

  

PROFESSOR KƏRİM ŞÜKÜROV

  

AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI

  

PROFESSOR ANAR İSGƏNDƏROV

  

UŞAQLARIN BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏSİ GÜNÜ

  

CAHANGİR CAHANGİROV-100

  

26 İYUN NARKOMANİYA VƏ NARKOBİZNESLƏ MÜBARİZƏ GÜNÜ

  

26 İYUN AZƏRBAYCAN SİLAHLI QÜVVƏLƏR GÜNÜ

  

ƏLİQİSMƏT LALAYEV-65

  

YUNUS ƏMRƏ

  

CƏMŞİD NAXÇIVANSKİ ADINA HƏRBİ LİSEY-50