Национальная библиотека Азербайджана

Электронная библиотека

Электронная каталог и Электронная библиотека

Открытая библиотека

Электронная база данных

МУЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

На азербайджанском языке

Местных изданиях опубликованные на русском языке

Опубликовано за пределами Республики

 1. “Nəsimi-600”-“Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün” mövzusunda AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R. Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 23-24 iyun. B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 2. 1918-ci il 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan mədəniyyət tarixinin problemləri əlyazmalarda" mövzusunda XVI ənənəvi Respublika elmi konfransının materialları Bakı, 24 aprel 2018-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-159 s.

 3. 1965-2017-ci illərdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin kataloqu. B.: “ÇapART”, 2017.-240 s.

 4. 1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan. II kitab. B.: “Qaya”, 2017.-80 s.

 5. 20 yanvar şəhidləri. Kataloq. B.: “Elm”, 2018.-210 s

 6. 2017-ci ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2017.-524 s.

 7. Abasov Hacağa. Xatirələrim.- B.: “Xan”, 2016.- 120 s.

 8. Abasov Məzahir. Leytenantdan general-polkovnikədək.- B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2001.- 184 s.

 9. Abasova  Leyla. Boz Oğuz nəşriyyatının yaranması və fəaliyyəti. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-191 s.

 10. Abbasəliyeva  Ruxsarə. Dildə ekspressivlik və emosionallığın verbal və qeyri-verbal ifadə vasitələri. B.: “CBS”, 2018.-159 s.

 11. Abbasov  İbad. Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı. B.: 2018.-266 s.

 12. Abbasov A.Q. Azərbaycan dilində ad-fel kateqoriyalı sözlər.- B.: “Bakı Universiteti”, 2001.- 131 s.

 13. Abbasov Əbülhəsən. Geosiyasi və sosial fəlsəfə: ədalətli nizam və tərəqqi naminə. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-283 s.

 14. Abbasov Qəzənfər. Mühasibat uçotu.- B.: “Təknur”, 2017.- 528 s.

 15. Abbaszadə  Məleykə. Qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələrinin gender aspektləri 2017-ci il. B.: “DİM-"Abituriyent", 2017.-76 s. 

 16. Abbaszadə, Məleykə. Neft-qaz profilli ixtisaslar statistikada 1992-2017-ci illər.- B.: “DİM-“Abituriyent”, 2017.- 32 s.

 17. Abdulla. Tanrım, yeri böyüt bir az. B.: “Avropa”, 2018.-126 s.

 18. Abdullayev Adil. Sənət fədailəri.- B.: “Nurlan”, 2006.- 256 s.

 19. Abdullayev Adil. Tarixə qovuşan illər. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-200 s.

 20. Abdullayev Çingiz. Alqış sədaları altında ölüm. B.: “TEAS Press”, 2017.-239 s.

 21. Abdullayev Çingiz. Bumeranq zərbəsi. B.: “TEAS Press”, 2017.-207 s.

 22. Abdullayev Çingiz. Folun bir addımlığında. B.: “TEAS Press”, 2017.-262 s.

 23. Abdullayev Çingiz. Qurbanlıq sindromu. B.: “TEAS Press”, 2017.-227 s.

 24. Abdullayev Çingiz. Maskanın hakimiyyəti. B.: “TEAS Press”, 2017.-259 s.

 25. Abdullayev Çingiz.Ailə sirləri B.: “TEAS Press”, 2017.-239 s.

 26. Abdullayev Çingiz.Böyük oyun. B.: “TEAS Press”, 2017.-207 s.

 27. Abdullayev Çingiz.Vicdanın adaptasiyası. B.: “TEAS Press”, 2017.-251 s.

 28. Abdullayev Çingiz.Vyana gecəsinin sirri. B.: “TEAS Press”, 2017.-246 s.

 29. Abdullayev Çingiz.Yeni amazonlar klanı. B.: “TEAS Press”, 2017.-262 s.

 30. Abdullayev, Q. Q. Standartlaşdırma və keyfiyyətin idarə edilməsi Ali və orta ixtisas məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı :Mütərcim,2018.- 200 səh.

 31. Abışov Vaqif. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-216 s.

 32. Abışov Vaqif. Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-95 s.

 33. Adəmsoy Həvva. Şeyx İmam Şamil.- Mingəçevir, 2018.- 302 s.

 34. Adıgözəlov  Azadxan. Məktəbdə riyaziyyat təliminin nəzəri əsasları. B.: “ADPU”, 2018.-309 s.

 35. Adıgözəlov Şirxan. Multikulturalizm: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan nümunəsi. B.: “CBS-PP”, 2016.-119 s.

 36. Adilov Nadir. Gəncsən? Başla! B.: “Kreopak”, 2017.-163 s.

 37. Adilov Nadir. Könüllülük: uğur formulu. B.: 2017.-99 s.

 38. Adilov Vasif. Ərəb mənşəli şəxs adlarının orfoepik xüsusiyyətləri. B.: “ADMİU”, 2018.-40 s.

 39. Adilov Vasif. Orta əsrlərdə Azərbaycan linqvokulturoloji mühiti. B.: “ADMİU”, 2018.-95 s.

 40. ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının sənədləri işığında (1919-1920-ci illər). B.: “Şərq_Qərb”, 2017.-389 s.

 41. Ağaqızı Rəna. Dünyaya tək gəldi Heydər atamız. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-72 s.

 42. Ağamalıyev Muxtar. Suyun membran üsulları ilə emalı texnologiyaları.- B.: “ADNSU”, 2018.- 290 s.

 43. Ağayar Şərif. Ağ göl.- B.: “Qanun”, 2018.- 200 s.

 44. Ağayev Əjdər. Seçilmiş əsərləri. V cild. B.: “Mütərcim”, 2017.-400 s.

 45. Ağayev Ramil. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın əhalisi. B.: “Turxan NPB”, 2017.-342 s.

 46. Ağayeva  Kifayət. ABŞ-da gender məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-297 s.

 47. Ağayeva Kifayət. Etika və gender: sosial-əxlaqi davranışın təhlili.- B.: “Sabah”, 2007.-196 s.

 48. Ağdamlı Vidadi. Anasız, atasız dünyam. B.: “Heroqlif”, 2017.-295 s.

 49. Ağdamlı Vidadi. Sevirəm, sevmişəm, sevəcəyəm də. H. 2. B.: “Heroqlif”, 2017.-343 s.

 50. Ağdamlı Vidadi.Qarabağnamə H. 3. B.: “Heroqlif”, 2017.-543 s.

 51. Ağdaşlı Bəhani. Ana həsrəti.- B.: “Müəllim”, 2018.- 204 s.

 52. Axundov Ağamusa. Üzeyir Hacıbəylinin dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-167 s.

 53. Axundova Gülşən. Azərbaycan və ingilis dillərinin məişət leksikası. B.: 2017.-104 s.

 54. Axundova Yeganə. Sergey Raxmaninovun fortepiano konsrtləri. B.: “Elm”, 2014.-99 s.

 55. Axundzadə Dilbər. Müşfiqli günlər Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən. K. 6. B.: “XAN”, 2017.-173 s.

 56. Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-240 s.

 57. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-300 s.

 58. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 s.

 59. Akademik Bahadur Zeynalov: həyat yolu-elmin zirvələrinə daimi axtarışda və hərəkətdə Anadan olmasının yüzilliyinə həsr olunur. B.: “Müəllim”, 2017.-521 s.

 60. Akademik İsa Həbibbəyli. Biblioqrafiya-2016. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-27 s.

 61. Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu): biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-359 s.

 62. Akimova Elnarə. Müslüm Maqomayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 63. Aksvörti  Maykl. Nadir Şah. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-398 s.

 64. Alarlı  Bilal. Muğan elləri. K.1. Qədim Həməşərə diyarının söz sənəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-286 s.

 65. Alarlı Bilal. Qırx ilin tanışlığı.- B.: “Elm və təhsil”, 2016.- 124 s.

 66. Aleksiyeviç Svetlana. Sonuncu şahidlər. B.: “TEAS Press”, 2016.- 316 s.

 67. Aleyxem Şolom. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-413 s.

 68. Ali məktəb müəllimlərinin I Respublika forumunun materialları.- B.: “ADPU”, 2017.- 163 s.

 69. Ali riyaziyyat kursuna aid məsələlər. I hissə. B.: “ADNSU”, 2017.-189 s.

 70. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu”nun 050213-“Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üçün “Beynəlxalq təşkilatlar” fənninin proqramı.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 120 s.

 71. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu”nun 050213-“Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üçün “Azərbaycanın geosiyasəti” fənninin proqramı.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 96 s.

 72. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu”nun 050213- “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üçün “Geosiyasət” proqramı.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 80 s.

 73. Allahdan nur almış insan.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 208 s.

 74. Altunbay  Məmməd. Azadlığa uçan türk (xatirələr). "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 30. B.: “XAN”, 2017.-247 s.

 75. Ana (almanax). B.: “MBM”, 2014.-55 s.

 76. Anar. Səhra yuxuları. B.: “Mütərcim”, 2018.-238 s.

 77. Anatollu Əhməd. Öz aramızda qalsın. B.: “MBM”, 2015.-255 s.

 78. Anatollu Əhməd.Əlli il Azərbaycan səhnəsində.B.: “Ecoprint”, 2017.-264 s.

 79. Anderson Şervud. Vaynzburq, Ohayo. B.: “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-213 s.

 80. Andreyev Leonid. İuda İskariot. B.: “TEAS Press”, 2016.-171 s.

 81. Andreyev Leonid. Uçuş.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.- 320 s.

 82. Apoyev Bayram. Ana yurdum. B.: “Nərgiz”, 2017.-255 s.

 83. Arif Məlikov. B.: 2018.-391 s.

 84. Armstonq Karen. Mifin qısa tarixi.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 116 s.

 85. Aslanoğlu Alim. Haqdan güc almışam. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-482 s.

 86. Aslanov Orxan. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə müəyyən edilən sanksiyaların təkmilləşdirilməsi problemləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-269 s.

 87. Aşıq Şəmşir. Əsərləri. IV cild.- B.: “Vətənoğlu”, 2018.- 400 s.

 88. Aşkari Qərib. Ürəklərdən keçən yollar. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-136 s.

 89. Atabəyli Namiq. Şirvanşah Böyük Axsitan. B.: “Avropa”, 2018.-552 s.

 90. Atamın sağlığında. B.: “CBS”, 2018.-80 s.

 91. Ataşov Bəyalı. Sığorta işi.- B.: “Kooperasiya”, 2018.- 456 s.

 92. Atay Falih Rıfkı. Atanız Atatürk.- B.: “Xan”, 2015.- 200 s.

 93. Atilla İsgəndər.Əsrin şairi. Doqquzuncu kitab. Hüseyn Cavidin lirikası. B.: “Müəllim”, 2018.-432 s.

 94. Aydəmir Şahin.Əfsanəyə çevrildi. B.: “Ecoprint”,2018.-71 s.

 95. Aymət Rəmis. Şimşəklər qoynunda. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-190 s.

 96. Azadəliyeva Şiruyə. Təhsil-tərbiyənin müasir problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-380 s.

 97. Azadlığa doğru uzun yol. Nelson Mandelanın avtobioqrafiyası.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 644 s.

 98. Azayev Əlisəfa. Xəyanət qorxusu. B.: “Çıraq”, 2007.-270 s.

 99. Azər Alpay. Yazıçı və arvadı. B.: “Qanun”, 2018.-219 s.

 100. Azərbaycan Cümhuriyyəti: tarixi, siyasi və ədəbi-kulturoloji müstəvidə.- B.: “Nurlar”, 2018.- 344 s.

 101. Azərbaycan cümhuriyyəti-100. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-511 s.

 102. Azərbaycan dilinin işlək orfoqrafiya sözlüyü.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.- 448 s.

 103. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-309 s.

 104. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 105. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 106. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti A-Z. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-303 s.

 107. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: Müasir dövr. B.: “ADPU”, 2017.-211 s.

 108. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti: Dövlət-DİN münasibətləri. B.: “Nurlar”, 2018.-312 s.

 109. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti-100. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-57 s.

 110. Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 110 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaq. B.: “Ziya”, 2016.-159 s.

 111. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Cild.7. Dərman-Enoftalm. B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi”, 2016.-608 s.

 112. Azərbaycan musiqi tarixi.Üçüncü cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-752 s.

 113. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin "2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2013.-35 s.

 114. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı 2014. B.: “Nağıl Evi”, 2015.-123 s.

 115. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-8 s.

 116. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinin reytinqi -2016. B.: “AzTU”, 2017.-193 s.

 117. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-224 s.

 118. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi 1 yanvar 2018-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-131 s.

 119. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-672 s.

 120. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-726 s.

 121. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-472 s.

 122. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. (31 may 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-600 s.

 123. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. 1 mart 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-792 s.

 124. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2018.-240 s.

 125. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 126. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (10 mart 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-232 s.

 127. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi.(1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-232 s.

 128. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”, 2018.-480 s.

 129. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 28 fevral 2018-ci il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”,2018.-455 s.

 130. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 30 sentyabr 2017-ci il tarixədək-Milli Məclisin yaz sessiyasındaedilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-480 s.

 131. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Milli Məclisin yaz sessiyasında-30 sentyabr 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-143 s.

 132. Azərbaycan Respublikasının Milli Bayramı Novruz. B.: 2018.-15 s.

 133. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (30 sentyabr 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-484 s.

 134. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (15 fevral 2018-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-400 s.

 135. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi 2014-2017-ci illər. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-255 s.

 136. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında. B.: “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi”, 2017.-527 s.

 137. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi (25 uanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2018.-295 s.

 138. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2018.-16 s.

 139. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-352 s.

 140. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər 2017/2 (51).- B.: “Elm və təhsil”, 2017.- 204 s.

 141. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu. B.: “Bəxtiyar-4”,2016.-431 s.

 142. Azərbaycanca-Farsca danışıq kitabçası. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu”, 2017.-193 s.

 143. Azərbaycanca-ingiliscə lüğət A-Z. Lüğətə təxminən 55000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-894 s.

 144. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq. B.: “9№li kiçik müəssisə”, 2017.-192 s.

 145. Azərbaycanda qiymətlər – 2018.- B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.- 76 s.

 146. Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı vəziyyət haqqında illik hesabat 2014. B.: "Narkotiklərə Qarşı Təbliğat" İctimai Birliyi, 2015.-96 s.

 147. Azərbaycanda yüngül sənayenin ərazi təşkili problemləri. B.: “Avropa”, 2017.-170 s.

 148. Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğun inkişaf yolu. B.: “Qaya nəşriyyat”, 2017.-224 s.

 149. Azərbaycanın dördüncü dövr (kvarter) sisteminin paleontoloji atlası. B.: “Nafta-Press”, 2017.-384 s.

 150. Azərbaycanın əhalisi 2018.- B.: 2018.- 136 s.

 151. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2017. B.: 2017.-814 s.

 152. Azərbaycan-İran əməkdaşlığı: əsas istiqamətlər və imkanlar. B.: “Strateji Araşdırmalar Mərkəzi”, 2018.-203 s.

 153. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik əlaqələri mətbuat səhifələrində (1990-1992-ci illər). B.: “OL”, 2018.-160 s.

 154. Baba Şahlar. Ömrümün söz çələngi. II cild.- B.: “Nərgiz”, 2018.- 328 s.

 155. Babayev Yaqub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-758 s.

 156. Babullaoğlu Səlim. Ədəbi söhbətlər.- B.: 2011.- 308 s.

 157. Babullaoğlu Səlim.İlyas Göçmənin şəkil dəftəri şeirlər. B.: “Parlaq imzalar”,2016.-122 s.

 158. Bağırov Əlisalam. Satirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-104 s.

 159. Bağırov Əlisalam. Təmsillər. B.: “Qanun”, 2018.-144 s.

 160. Bağırov Rüstəm. Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlər: elmi-praktiki kommentariya. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-174 s.

 161. Baxşəliyev Tahir. Slavyan ölkələri tarixi 1917-2015.- B.: “Şərq-Qərb”, 2018.- 872 s.

 162. Bakı xalçaları. Yeni çeşnilər.- B.: 2018.- 276 s.

 163. Bakıxanov, Tofiq. Naxçıvan təranələri. B.: “Mütərcim”, 2018.-59 s.

 164. Balabəyli Faiq. Bayıldan bayıra. B.: “Qanun”,2017.-303 s.

 165. Balcıgil Osman. Alagözlü Cəlilə. B.: “TEAS Press”, 2018.-313 s.

 166. Banin. Qafqaz günləri "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 9 B.: “XAN”, 2017.-259 s.

 167. Barbarasoğlu Fatma. Külək ovu. B.: “Qanun”, 2017.-189 s.

 168. Barker Rafaella. Yay mövsümü.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 252 s.

 169. Barri Ceyms Metyu. Piter Pen.- B.: “Qanun”, 2018.- 219 s.

 170. Bayındır Abdulaziz.Bəqərə surəsi. B.: “Nurlar”, 2017.-136 s.

 171. Bayındır Abdulaziz.Quranın işığında vasitəçilik və şirk. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-198 s.

 172. Bayramlı  Zakir Həmid oğlu. Uğurlara gedən yollar B : “Müəllim”, 2018.-478 səh.

 173. Bayramoğlu  Alxan. Hüququn  dərk edən kəslər. B : “Elm və təhsil”, 2015.-48 səh.

 174. Bayramoğlu Alxan. Azərbaycan jurnalistika məktəbləri. B : “Avrasiya-Press”,2014.-160 səh.

 175. Bayramov Munis. Türkün dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-316 s.

 176. Bayramov Vüqar. Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyasının maliyyə təminatının gücləndirilməsi məsələləri. b.: “Qanun”, 2018.-351 s.

 177. Bayramova Rəxşəndə. Azərbaycanın Quba bolgəsi tarixin dönüş mərhələsində (1917-1920-ci illər). B.: “Turxan NPB”, 2018.-235 s.

 178. Behbudova Aypara. Vətənə bağlı şair ömrü.- B.: “Elm və təhsil”.- 2018.- 168 s.

 179. Bektaşi Fikrət. Keçmişdən günümüzə Naxçıvan Bektaşiləri.- Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.- 272 s.

 180. Bern Erik. İnsanların oynadığı oyunlar. B.: “Qanun”, 2017.-231s.

 181. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları doqquzuncu sessiya. Yaz. C. 50. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-96 s.

 182. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 47. 17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-91 s.

 183. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 48. 1 dekabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-128 s.

 184. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 49. 15-29 dekabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-208 s.

 185. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 43.31 oktyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-125 s.

 186. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 44.17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-83 s.

 187. Beynəlxalq biznes. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2018.-297 s.

 188. Bədəlbəyli Əfrasiyab. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-472 s.

 189. Bəhmənli Vaqif. Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-174 s.

 190. Bəhmənli Vaqif.Cabbar Qaryağdıoğlu. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-150 s.

 191. Bəhmənli Vaqif.Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 192. Bəhrülü Məhərrəm. Bəhrülü yurdum mənim. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-103 s.

 193. Bəxtiyarlı Hüseyn. Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlarda (XX əsrin 90-cı illəri-XXI əsrin əvvələri) Gəncə.: 2018.-290 s.

 194. Bələgözov Əhməd. Xüsusi bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-223 s.

 195. Bərgüşad-80. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-475 s.

 196. Bəşirov  Sabir. Əjdər Ol: nəsrin imkanları. B.: “ATV PRESS”, 2014.-152 s.

 197. Bəşirov Novruz. Türkiyə Universitetlərinə qəbul olmaq üçün riyaziyyatdan testlər. Van.: 2016.-202 s.

 198. Bəşirov Sabir. Şəhid baş leytenant Şahlar Nəzərov.- B.: “Qanun”, 2018.- 100 s.

 199. Bəylərov Cabbar. Ləyaqətlə yaşanan ömür. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 200. Biddalf Stiv. Üç yaşa qədər hələ tezdir Körpə nə üçün anası ilə qalmalıdır? B.: “Qanun”, 2018.-215 s.

 201. Bir ocağın şöləsiyik Poeziya, nəsr. B :Mütərcim,2018.- 296 səh.

 202. Bir uzun küçə. B.: “Nurlar”, 2015.-223 s.

 203. Bir yanı Şah dağı, bir yanı Xəzər. B.: “Mütərcim”, 2017.-75 s.

 204. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı-2016. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-424 s.

 205. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı fikirləri. B.: 2017.-96 s.

 206. Birləşmiş millətlər təşkilatı-Azərbaycan Tərəfdaşlığın 25 ili. B.: 2017.-167 s.

 207. Bjezinski Zbiqnev. Strateji baxış.- B.: “Qanun”, 2016.- 304 s.

 208. Boradigahlı Seyyid Mais. Qəlbimin səsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-117 s.

 209. Borçalı Yəhya. Özü ilə yox, sözü ilə deyişmələr.- B.: “Elm və təhsil”, 2017.-152 s.

 210. Borçalı Yəhya. Vətən şirindir.- B.: “Elm və təhsil”, 2017.- 280 s.

 211. Borçalı Yəhya. Yaradıcılığımın növləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-227 s.

 212. Böyük Dərbənd Ensiklopediyası.- B.: “AFPoliqrAF”, 2018.- 780 s.

 213. Böyük İpək yolu Azərbaycan dövlətinin geostrateji maraqları kontekstində. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-152 s.

 214. Böyük Qafqazın müasir torpaq örtüyü (2008-2016-cı illər, ekspedisiya materialları). B.: “Elm”, 2017.-345 s.

 215. Braun Den. Da Vinçi kodu. B.: “Qanun”, 2018.-431 s.

 216. Bredberi Rey. Mars xronikaları. B.: “Qanun”, 2017.-287 s.

 217. Britaniya və İrlandiyanın tarixi. B.: “TEAS Press”, 2017.-400 s.

 218. Bukovski Çarlz.Hollivud. B.”Qanun”, 2017.-315 s.

 219. Bulud Qaraçorlu. Səhənd. Biblioqrafik məlumat toplusu. B.: “Nurlar”, 2016.-128 s.

 220. Bülbül (Murtuza Rza oğlu Məmmədov): biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-342 s.

 221. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəğməsidi...Dörd cilddə. C. 4. B.: “Elm”, 2017.- 327 s.

 222. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəşğməsidi... Dörd cilddə. C. IV. B.: “Elm”, 2017.-327 s.

 223. Cabbarlı  Ələmdar. Qızıl. B.: “Mütərcim”, 2018.-118 s.

 224. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. I. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-270 s.

 225. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. II. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-307 s.

 226. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-308 s.

 227. Cabbarlı Cəfər. Ölkəm. B.: “Renessans-A”, 2017.-8 s.

 228. Cabbarlı Nərgiz. Rübabə Muradova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 229. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 230. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 231. Cabbarlı Sona. Onu kim unudar. B.: “Xan”, 2016.-112 s.

 232. Cabbarov Mahir. Tikintidə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə təsir edən risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması. B.: “Avropa”, 2014.-184 s.

 233. Cahangirov Xasay. Seçilmiş əsərləri Birinci cild. Poemalar. Mənzum nağıllar. Hekayələr. Lirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-527 s.

 234. Cahannuri Fəridə. Pərvin. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-276 s.

 235. Canıyeva Ulduza. Əlyazma üzərində redaktor işi.- B.: “Bakı Universiteti nəşriyyatı”, 2007.- 90 s.

 236. Canıyeva Ulduza. Tədris ədəbiyyatı üzərində redaktor işi.- B.: “Universiteti nəşriyyatı”, 2013.- 198 s.

 237. Carçıyev Sərxan. Bir kəndin repressiyası.- B.: “Nərmin Yayın Evi”, 2018.-150 s.

 238. Cavadzadə  Nigar. Əsrlərcə qalan səs. B.: “CBS-PP”, 2018.-95 s.

 239. Cavid  Müşgünaz. Hüseyn Cavid haqqında xatirələr "XAN" Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən 8-ci kitab. B.: “XAN”, 2015.-118 s.

 240. Cəfəri Gülüstan. On üç yaşında. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-277 s.

 241. Cəfərov Cəfər. İrəvanda milli maarifçilik mühiti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-439 s.

 242. Cəfərov Əliağa. Qırğın. B.: “Çıraq”, 2018.-547 s.

 243. Cəfərov Fəxrəddin. Naxçıvan ikinci dünya müharibəsi illərində.- B.: “Elm və təhsil”, 2015.- 300 s.

 244. Cəfərov Fəxrəddin. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni quruculuq (1920 iyun-1941-ci illər).- B.: “ADPU”, 2018.- 210 s.

 245. Cəfərov Nizami. Dolan, kəfkirim, dolan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 246. Cəfərov Nizami. Etnoloji etüdlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-108 s.

 247. Cəfərov Tahir. Smart market. Elektroenergetika-islahatlar və intellektual bazar. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-96s.

 248. Cəfərova Jalə. Unutmadıqlarım. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-183 s.

 249. Cəfərova Kəmalə. Müasir dilçilikdə bilinqvizm və interferensiya. Bakı :Mütərcim,2018.-215 səh.

 250. Cəfərova s. Azərbaycanın şirin sularının diatom yosunları. B.: “Elm”, 2018.-239 s.

 251. Cəfərzadə Amaliya. Arazboyu nur. B.: “Ecoprint”, 2018.-119 s.

 252. Cəlaloğlu Elbəyi. Xəzərin xanı, yaxud akademik ömrünün spektrləri.- B.: “Avropa”, 2018.- 124 s.

 253. Cəlilbəyli Oqtay Babəli oğlu. Yapon dili (Minnano Nihonqo) mətn sözlüyü dərsliyi. Bakı :Mütərcim,2018.- 112 səh

 254. Cəlilova  Fəridə. Yuğ teatrının poetikası və dünya teatr sistemləri. B.: “Kansler”, 2018.-178 s.

 255. Cəmilli İmam. Adım Vətən, sözüm Ana. Bakı :Elm və təhsil,2018.- 208 səh.

 256. Cəmilli İmam. Seçilmiş əsərlər I cild. Bakı :Elm və təhsil,2018.-242 səh.

 257. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: tədqiqlər. K. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-235 s.

 258. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: tədqiqlər. K. 4. B.: “ULU” İKF, 2017.-159 s.

 259. Cıvıroğlu Elman. Unut, dedilər. B.: “Ecoprint”, 2018.-131 s.

 260. Coys Ceyms. Ölülər.- B.: “Qanun”, 2018.- 80 s.

 261. Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar.- B.: “Nurlar”, 2018.- 496 s.

 262. Çaxmaqlı Qafar. Erməni faşizmi. B.: “QHT”, 2017.-192 s.

 263. Çalxanqaya Nərgiz. Olma günahkar. B.: “Təhsil”, 2013.-52 s.

 264. Çaylı Əli. Ürəyimin səsi. B.: “Red N Line”, 2018.-307 s.

 265. Çexov  Anton Pavloviç. Altı nömrəli palata. Bakı :Qanun,2018.- 88 s.

 266. Çexov Mixail. Peşəkar aktyorluq dərsləri.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.- 208 s.

 267. Çələbi Ruzigar Cəbisoy. İlahi söz.- Sumqayıt.: “Zərdabi”, 2015.- 656 s.

 268. Çəmənli Mustafa. Əhməd Ağdamski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-166 s.

 269. Çəmənli Mustafa. Şövkət Ələkbərova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-158 s.

 270. Çəmənli Mustafa.Əbülfət Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 271. Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Bir cavanın dəftəri. B.: “Xan”, 2015.- 120 s.

 272. Çıldırlı Aşıq Şenlik. Qarşılaşmalar, deyişmələr, rəvayətlər. B.: “Uğur”, 2017.-140 s.

 273. Çobanov Mədəd. Xələflinin yaradıcılıq yolu. B.: “Vətən”, 2016.-310 s.

 274. Dadaşov Aydın. Müasir Azərbaycan kinosu. B.: “TEAS Press”, 2017.-274 s.

 275. Dağlaroğlu Ələkbər. Vətən, səni ziyarətə gəlmişəm. B.: “Qanun”, 2017.-88 s.

 276. Dağlaroğlu Ələkbər. Yaxşım, yamanım. B.: “Qanun”, 2016.-103 s.

 277. Daxili qoşunlar-25 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. 1992-2017. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-394 s.

 278. Dalğın Çingiz. Üç kəlmə üç güllə. B.: “Papirus”, 2018.-135 s.

 279. Danilenko Vladimir. Qürub çağının işığında. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.- 240 s.

 280. Davudqızı Sədaqət. Vicdanın səsi. B.: “MBM”, 2010.-59 s.

 281. Deyilən söz yadigardır. Heydər Əliyevin aforizmləri.- B.: 2018.- 40 s.

 282. Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan: tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-436 s.

 283. Dəmirbəyli Vüqar. Almaniya haqqında hekayələr. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-241 s.

 284. Dəmirbəyli Vüqar. Xəyanət ( hekayələr). Bakı :Kitab klubu,2018.-346 səh.

 285. Dərviş Məhəmməd Nidai. Mənafeün-nas. B.: “Ecoprint”,2017.-203 s.

 286. Dərviş, Osman Sinəçak. Gülşəni-ürfan. B.: “Ekoprint”,2016.-51 s.

 287. Dikkens Çarlz.İki şəhərin hekayəti. B.: “Qanun”, 2017.-423 s.

 288. Dil sevgisindən dilçiliyə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-315 s.

 289. Dilçi Afad Qurbanov. B.: “CBS”, 2005.-175 s.

 290. Dilimizin keşikçisi Professor İsmayıl Məmmədli-70. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-359 s.

 291. Doktoranturaya qəbul və doktorluq imtahanları üçün "Ümumi fəlsəfə" ixtisası üzrə proqram. B.: “Elm”, 2018.-29 s.

 292. Dostun evi hardadır?.- B.: “Parlaq İmzalar”, 2017.- 280 s.

 293. Doyl Artur Konan.Şerlok Holmsun macəraları. B.: “Qanun”, 2017.-296 s.

 294. Dr.Cahidin rəngarəng dietası. B.: “Qanun”, 2017.-20 s.

 295. Drayzer  Teodor. Amerika faciəsi. B. :Qanun, 2018.-816 s.

 296. Duyğulu Mətanət. Kərki talan yurdum.- B.: “Nərgiz”, 2018.- 178 s.

 297. Dünya dövlətlərinin bayraqları. B.: “Qanun”, 2018.-20 s.

 298. Dünya dramaturgiyası antologiyası. I cild. Skapenin kələkləri.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.- 728 s.

 299. Dünya dramaturgiyası antologiyası. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-600 s.

 300. Dürrenmatt Fridrix. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-284 s.

 301. Edvards Con. Uğur qazandıran məktəblər. B.: “TEAS Press”, 2017.- 254 s.

 302. Eko Umberto.Qızılgülün adı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-680 s.

 303. Elatlı Elxan. Cəhənnəmdən gələn səs. B.: “TEAS Press”, 2017.-475 s.

 304. Elatlı Elxan. Dilənçi qadının sirri. B.: “TEAS Press”, 2017.-179 s.

 305. Elatlı Elxan. Məhəbbətin gizli kodu. B.: “TEAS Press”, 2017.-422 s.

 306. Elatlı Elxan.Bakıdan gələn xəfiyyə. B.: “TEAS Press”, 2017.-306 s.

 307. Elatlı Elxan.Xəyanət. B.: “TEAS Press”, 2017.-403 s.

 308. Elatlı Elxan.On dördüncü adam. B.: “TEAS Press”, 2017.-330 s.

 309. Elçin. Söz azadlığı tənqidimizə nə verib?.- B.: “Təhsil”, 2017.- 80 s.

 310. Eldarqızı Zülfiyyə. "Qəm pəncərəsi" nin o üzündə. B.: “Qanun”. 2018.-132 s.

 311. Elektron Azərbaycan. Maarifləndirici toplu. B.: “Turxan”, 2017.-60 s.

 312. Elektron qurğularının əsasları. I cild.- B.: “MAA”, 2014.- 312 s.

 313. Elektron qurğularının əsasları. II cild.- B.: “MAA”, 2014.- 324 s.

 314. Elektron qurğularının əsasları. III cild.- B.: “MAA”, 2014.- 336 s.

 315. Elektronikada nanotexnologiyalar və nanomateriallar I hissə. Nanotexnologiyalar.- B.: “AzTU”, 2017.- 196 s.

 316. Eliot Sternz. Bəhrəsiz torpaq.. B.: 2017.-88 s.

 317. Elmira Teymur qızı Süleymanova. Biblioqrafiya.- B.: 2017.- 568 s.

 318. Eltac Ötərxan. Laçın haraylayır Laçına bizi.- B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2017.- 436 s.

 319. Eltac Ötərxan. Yurdsuz çiçəklər (ölümsüzlər üçün sözlənən duyğular). H. 1. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-405 s.

 320. Elza. Mübarizə yolu. B.: “Qanun”, 2018.-543 s.

 321. Eminov Anar. Sosial sahəyə istiqamətlənmiş investisiya layihəsinin effektivliyi.- B.: “İN-2017”, 2017.- 288 s.

 322. Eminov Mirsahib. İqtisadiyyat Magistratura imtahanına hazırlıq üçün metodiki vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-270 s.

 323. Eminova Ziyafət. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda səhiyyənin tarixi.- B.: “Təbib”.- 2015.-147 s.

 324. Ergül Adem. Rəbbani Tədris Allahın hüzurunda tələbə olmaq. B.: “İpəkyolu”, 2018.-168 s.

 325. Erməni əsirliyində: işgəncə və qətl antologiyası.- B.: “Təhsil”, 2017.-368 s.

 326. Eyvazlı Aida Göytürk. Qalibiyyət Şahidlər və şəhidlər II cild. Bakı :Mütərcim,2018.-448 səh.

 327. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında) C. 1. B.:”"İdrak" İctimai Birliyi”, 2014.-511 s.

 328. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında). C. 2. B.: “CBS”,2017.-384 s.

 329. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. Xristianlıq və islama görə çarmıxaçəkilmə etiqadı: konstruktiv dialoqa və ortaq məxrəcə doğru. B.: “İdrak”, 2017.-33 s.

 330. Əbilov İmran. Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr. B.: “Araz”, 2017.-279 s.

 331. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd. İslam iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi. B.: “İdrak”, 2017.-108 s.

 332. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Quranda evlilik münaqişələrinin həlli. B.: “İdrak”, 2015.-48 s.

 333. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Müasir islam fikrində islahatçılıq (cinayət hüququ əsasında) B.: “İdrak”, 2017.-100 s.

 334. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Ağıl və möcüzə baxımından Həzrəti Məhəmmədin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə inam. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 335. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Hesablamağı bacarmayan ağıllı meymun. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-65 s.

 336. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Mədəni Quran dünyagörüşü. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 337. Ədalət  Sevinc. İstiqlal eşqiylə yanan ürəklər. B.: “XAN”, 2018.-90 s.

 338. Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-399 s.

 339. Ədiloğlu Nurəddin. Mənim bağdagül nənəm. B.: “OL”, 2018.-283 s.

 340. Ədiloğlu Nurəddin. Yaralı qu quşları.- B.: “OL”, 2018.- 224 s.

 341. Əfəndi Əhməd Midhət. Fəlatun bəy və Rakım əfəndi.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 116 s.

 342. Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov. Biblioqrafik göstərici.- B.: “Elm”, 2018.- 263 s.

 343. Əhməd Dilqəm. Mühacirlərin dönüşü. B.: “TEAS Press”, 2017.-140 s.

 344. Əhməd Vüqar. Cənubi Azərbaycan şeiri antologiyası (XIX-XXI əsrlər). B.: “Ecoprint”, 2018.-671 s.

 345. Əhmədli  Sabir. Yazılmayan yazı. "XAN" Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən. K. 11. B.: “XAN”, 2015.-187 s.

 346. Əhmədoğlu Əliş. Dağların duman yükü. B.: “Nərgiz”, 2017.-192 s.

 347. Əhmədoğlu Əliş. Qədim oğuz yurdu Şəhərcik. B.: “Nərgiz”, 2018.-298 s.

 348. Əhmədoğlu Həmzə. Bir sevginin tarixçɠXəlil. Xəzər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-238 s.

 349. Əhmədov Əhməd-Cabir. Susuz həyat yoxdur. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-215 s.

 350. Əhmədov Tağı. Qürur doğuran illər. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 351. Əhmədova R.R. Mühəndis ekologiyası. Sumqayıt.: “SDU”, 2018.-232 s.

 352. Əhmədova Salatın. Böyük ömrün salnaməsi. B.: “Ecoprint”, 2018.-191 s.

 353. Əhmədova Səbinə. Hüseyn Nadim Naxçıvaninin həyatı, mühiti və yaradıcılığı Monoqrafiya. B.: “Ecoprint”,2018.- 256 səh.

 354. Əjdər Ağayev-80 yaşın işığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-191 s.

 355. Əkbərov, R. F. Azərbaycanın təbii amilləri və onların sidik-cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi. B.: “Mütərcim”, 2014.-152 s.

 356. Əl-Bəhnəsavi Səlim. Qeyri müsəlmanlarla qarşılıqlı əlaqələr. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2008.-115 s.

 357. Ələkbər Aydın. Yazı-pozularımdan seçmələr. B.: “Nurlan”, 2006.-438 s.

 358. Ələkbərli Musa. Ürəyimin qapısından keçənlər. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-471 s.

 359. Ələkbərov Rəşid. Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-194 s.

 360. Ələkbərov, Urxan. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyasının idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2017.-176 s.

 361. Ələkbərova Kəmalə. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilinə Türkiyə türkcəsinin təsiri. B.: “Nurlan”, 2010.-238 s.

 362. Ələsgərov Bəybala. Kitabxana resurslarının istifadəsində müəlliflik hüquqları problemi. B.: “ADPU”, 2016.-34 s.

 363. Əli  Səbahəddin. Səbahəddin Əli haqqında xatirələr "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 23. B.: “XAN”, 2016.-190 s.

 364. Əli Hafiz. Ölümdən oluma doğru. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-176 s.

 365. Əlibəyli Xanımana. Ağ çəmən. B.: “Renessans-A”, 2017.-24 s/

 366. Əlibəyli İslam. Sevgi duyğuları. B.: 2017.-212 s.

 367. Əliheydər Hüseynov-100. B.: “Nafta-Press”, 2017.-126 s.

 368. Əliqızı Almaz. Güney Azərbaycan zamanın məngənəsində. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-114 s.

 369. Əliquliyev Rasim. Vətəndaş elmi. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-150 s.

 370. Əlili İradə. Xocalı: şahidlər danışır. B.: “Ləman”, 2018.-215 s.

 371. Əlioğlu Yaqub.Leyla Vəkilova. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-103 s.

 372. Əlişanoğlu Tehran. Əjdər ol. Bir könül savaşı. B.: “Nurlar” , 2008.-119 s.

 373. Əliyar Qurbanəli oğlu Səfərli biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-151 s.

 374. Əliyarlı  Kübra. Sözün hikməti. Bakı :Adiloğlu,2018.-95 s.

 375. Əliyarlı  Kübra. Şəhidlərimiz xatirələrdə. B.: “2015.-151 s.

 376. Əliyev Aydın. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması. B.: “Xəzər”, 2017.-346 s.

 377. Əliyev Baxşəli. Yaddaşlara həkk olunmuş insan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-274 s.

 378. Əliyev Əbülfəz. Ürəyimin səsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-199 s.

 379. Əliyev Əmir. Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil. B.: “Nurlar”, 2018.-176 s.

 380. Əliyev Əmir. Azərbaycan və rus dillərində dəniz hidrotexniki qurğuları terminləri və onların izahı. B.: “Mütərcim”, 2014.-136 s.

 381. Əliyev Heydər. Deyilən söz yadigardır. B.: “Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi”, 2018.-32 s.

 382. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir . Kitab.54. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 383. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. İyul 2012-sentyabr 2012. K. 52. B.: “Azərnəşr”, 2017.-398 s.

 384. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Sentyabr 2012-Oktyabr 2012. K. 53. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 385. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012-Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 386. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 49. Noyabr 2011-Fevral 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 387. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 48. Sentyabr 2011.-Oktyabr 2011. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 388. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. K. 57. May 2013 - İyul 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-391 s.

 389. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.55. B.: “Azərnəşr”, 2018.-392s.

 390. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.56. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 391. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 58. İyul 2013 - Sentyabr 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-394 s.

 392. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 59. Sentyabr 2013 – Oktyabr 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 393. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 60. Oktyabr 2013 – Dekabr 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 394. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 61. Dekabr 2013 – Aprel 2014. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 395. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 62. Aprel 2014 – May 2014. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 396. Əliyev Məhərrəm. "Özünənəzarət sahəsi" anlayışı və onun konseptual modeli. B.: “ADPU”, 2017.-147 s.

 397. Əliyev Məhərrəm. Psixologiyanın əsasları (sxemlər). B.: “ADPU”, 2017.-145 s.

 398. Əliyev Nurulla. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan hökümətinin fəaliyyətində hərbi-dəniz aspektləri. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-77 s.

 399. Əliyev Ramiz. Stress və bitkilərin adaptasiyası. B.: “Elm”, 2014.-344 s.

 400. Əliyev Sabit. Evə doğru uzun yol. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-198 s.

 401. Əliyev Sahib. Kölgəmlə söhbət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 402. Əliyev Şəfa. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Sumqayıt.: “SDU”, 2018.-375 s.

 403. Əliyev Ziyadxan. Boyalı gülüşlər. B.: “Oğuz Eli”, 2014.-424 s.

 404. Əliyev Ziyadxan.Rafael Abasov Rəngkarlıq. B.: 2017.-221 s.

 405. Əliyeva Fərəh. Üzeyir Hacıbəyli-şəxsiyyət və cəmiyyət. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-365 s.

 406. Əliyeva Lətifə. Şəhidliyə aparan sevgi. B.: “Araz”, 2018.-249 s.

 407. Əliyeva Lətifəxanım. “Rast”-yaxın və orta şərq xalqlarının musiqi irsində. B.: “Səda”, 2012.-123 s.

 408. Əliyeva Lətifəxanım. İslam ənənəsi və Azərbaycan musiqisi. B.: “Səda”, 2011.-123 s.

 409. Əliyeva Mehriban. Mehriban Əliyeva: dini və etnik dözümlülük bizim sərvətimizdir. B.: “DQİDK”, 2017.-331 s.

 410. Əliyeva Sevinc. Masallının ilk əməkdar müəllimi Nəzirməmməd Bəşir oğlu Məmmədəliyev-120. B.: “Red N Line”, 2017.-319 s.

 411. Əliyeva Sədaqət. Azərbaycan mədəniyyətində qadın fenomeni. B.: “Gənclik”, 2017.-276 s.

 412. Əliyeva Sima. Kür-Araz ovalığında təbii-dağıdıcı hadisələrin məskunlaşmaya təsiri. B.: “Avropa”, 2018.-214 s.

 413. Əliyeva-Kəngərli A. Kitabxana etikası və kitabxanaşünaslığın linqvo-konseptual məsələləri. B.: “Proqres”, 2018.-215 s.

 414. Əlizadə Məmməd. Tarixin qızıl səhifələri. B.: “Təhsil”, 2017.-288 s.

 415. ƏlizadəYusif.Bu dağların sərt üzü. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-252 s.

 416. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7 fevral 2006-cı il, № 54-IIQ). B.: “Qanun”, 2018.-63 s.

 417. Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının ömür yolu və elmi-ədəbi biblioqrafiyası. B.: “Uğur”, 2018.-112 s.

 418. Əməyin mühafizəsi. B.: “UniPrint”, 2009.-247 s.

 419. Əməyin təhlükəsizliyi tələbləri-risklər, fərdi mühafizə vasitələri və işarələr. B.: 2014.-89 s.

 420. Əmini İbrahim.Nəfsin saflaşdırılması. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-342 s

 421. Əminov Naib. Aegilops L. və Triticum L. cinsləri arasında qarşılıqlı genetik münasibətlər. B.: “Elm”, 2012.-480 s.

 422. Əmiraslanov Ə. Dayaq-hərəkət orqanları şişlərində neoplastik angiogenez. B.: “Elm”, 2017.-529 s.

 423. Əmirov Cəmşid. Qara volqa. B.: “Qanun”, 2017.-410 s.

 424. Əmirov Cəmşid. Şəhər yatarkən. B.: “Qanun”, 2017.-264 s.

 425. Əmirov Fikrət. Azərbaycan kapriççiosu. Həyat səhifələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-172 s.

 426. Əmirov Fikrət. Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının əziz xatirəsinə poema-rekviem. Azərbaycan simfonik süitası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 427. Əmirov Fikrət. Gürcüstan. Rustaveli. Xor və simfonik orkestr üçün kantata. Simfonik portretlər. Vokal-simfonik poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-220 s.

 428. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-204 s.

 429. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-228 s.

 430. Əmirov Fikrət. Nəsimi haqqında dastan-faciəvi musiqi. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-164 s.

 431. Əmirov Fikrət. Saçlı. Xor və simfonik orkestr üçün. Xəzəri fəth edənlər. Xor və simfonik orkestr üçün poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-60 s.

 432. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-257 s.

 433. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 434. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. III pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-132 s.

 435. Əmirov Fikrət. Simfonik rəqslər. Uşaq lövhələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-113 s.

 436. Əmirov Fikrət. Şur simfonik muğamı. Kürd ovşarı simfonik muğamı. Gülüstan-Bayatı-Şiraz simfonik muğamı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-244 s.

 437. Əmirov Fikrət. Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf. Asəf Zeynallının xatirəsinə elegiya. Nizaminin xatirəsinə simfoniya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-105 s.

 438. Əmirov Fikrət. Violino, fortepianob və orkestr üçün ikili konsert. Fortepiano və orkestr üçün-ərəb mövzuları əsasında konsert. Fortepiano və xalq çalğı alətləri orkestri üçün konsert. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-353 s.

 439. Əmrahov Mais. Azərbaycan tarixi (1939-1945-ci illər) B.: “ADPU”, 2018.-440 s.

 440. Ərdəbili Asim. Qanlı səhər. B.: “Ecoprint”,2017.-87 s.

 441. Ərəbov Nazim. Bahara dön...B.: “Mütərcim”, 2018.-51 s.

 442. Əsədli Minəxanım. Yusif Ziya Talıbzadənin ictimai baxışları və fəaliyyəti. B.: “Avropa”, 2014.-102 s.

 443. Əsədova  Minaxanım. Bərpa və konservasiya. 1 hissə. B.: “İN-2017”, 2017.-168 s.

 444. Əsədova  Minaxanım. Memorial muzeylərin fəaliyyəti. B.: “İN-2017”, 2017.-97 s.

 445. Əsədova  Minaxanım. Mədəniyyət və qloballaşma. B.: “İN-2017”, 2017.-68 s.

 446. Əsədova  Minaxanım.Mədəniyyət tarixinə dair tədqiqatlar. B.: “İN-2017”, 2017.-153 s.

 447. Əsədova Aliyə. Payız nəfəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-118 s.

 448. Əsədova Nailə. Mənəvi-estetik dəyərlər mahiyyəti, tarixi və bu günü. B.: “QHT”, 2017.-160 s.

 449. Əsgər Əfzələddin. Azərbaycan sehrli nağıllarında qəhrəman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-116 s.

 450. Əsgərov Fərhad. Vicdan və nəfs. B.: “MM-S”, 2018.-95 s.

 451. Əsgərova, Sədaqət Hatəm qızı. Qadın tənqidi realizm güzgüsündə. Bakı :Mütərcim,2018.-168 səh.

 452. Əsrarəngiz Misir nağılları. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-128 s.

 453. Əvəz Müəllim. Ömür yolları. B.: “Təknur”, 2018.-207 s.

 454. Əvəz Müəllim. Yaşadığım Azərbaycan tarixi. B.: 2018.-83 s.

 455. Əyyuboğlu Tahir. Bəşər və dünya. B.: “Red N Line”, 2017.-102 s.

 456. Əziz Fəxrəddin. Mən belə istəmirdim. Mingəçevir.: Poliqrafiya Müəssisəsi”, 2017.-225 s.

 457. Əziz Fəxrəddin. Mən məhəbbət şairiyəm. B.: “Təhsil”, 2016.-181 s.

 458. Əziz Fəxrəddin. Məni yada salacaqsan. B.: “Min bir mahni”, 2018.-132 s.

 459. Əzizbəyli Arif. Analaya bilmədiyim dünya. B.: “Heroqlif”, 2018.-216 s.

 460. Əzizbəyli Arif. Qəlbimdə dünyanın dərdi gecələr. B.: “Səda”, 2018.-231 s.

 461. Faulz Con. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-520 s.

 462. Fazil Şahin. Dördüncü divan. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-871 s.

 463. Fazil Şahin. İran səfərnamələri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-814 s.

 464. Fazil Şahin. Üçüncü divan. B.: “Təknur”, 2008.-1381 s.

 465. Fazil Şahin. Yaponiya səfərnaməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-230 s.

 466. Feyzüllahzadə Hacı Şıxəli. Təzkirətül-Övliya. B.: “Ecoprint”, 2018.-51 s.

 467. Fəda Vaqif. Bir həsrət dinəcək. B.: “MBM”, 2013.-79 s.

 468. Fəxri Zakir. Şeirlər. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-199 s.

 469. Fərzəliyev  Çingiz. Yapon incəsənəti Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından. B.: 2018.-104 s.

 470. Fərziyeva Səadət. Azərbaycan xalq mahnılarının səs və fortepiano üçün işləmələri. B.: “Mütərcim”, 2017.-134 s.

 471. Fətəliyev Məmməd. Türkiyə məsələsi və böyük dövlətlər beynəlxalq konfranslarda; Sevr müqaviləsi. B.: “Sabah”, 2017.-157 s.

 472. Fəttah  Mirzeynal. Sizinləyəm mən... B.: “Star ofset”, 2010.-207 s.

 473. Fətullayev-Fiqarov Şamil. Qacarlar dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-356 s.

 474. Fəzanın cazibəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-504 s.

 475. Fikrətqızı Elmira. Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr C. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-315 s.

 476. Flober Qustav.Madam Bovari. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-392 s.

 477. Fuad, Esmira. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Biblioqrafiya. B.: “AfpoliqrAF”, 2017.-480 s.

 478. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-711 s.

 479. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-807 s.

 480. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-490 s.

 481. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki.: “Kaskad”, 2017.-230 s.

 482. Gerşenzon Mixail Abramoviç. Robin Hood. B.: “Qanun”, 2018.-168 s.

 483. Gəl bizim yerlərə. B.: “Mütərcim”, 2017.-135 s.

 484. Gəncəvi Nizami. Yeddi gözəl. B.: “Qanun”, 2017.-267 s.

 485. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 1-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-780 s.

 486. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 2-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-764 s.

 487. Giddens Entoni. Əlimizdən çıxan dünya. B.: “Qanun”, 2017.-160 s.

 488. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-290 s.

 489. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib mövzusunda Elmi Konfransın materialları. Bakı şəhəri, 05 oktyabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-344 s.

 490. Görkəmli tarixçi-alim s. Aşurbəylinin anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" VI Respublika elmi konfransının materialları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-310 s.

 491. Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları 01 may 2018-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-383 s.

 492. Göyərçin. İdrakı vəcd nədir. B : “Elm və təhsil”, 2015.-112 səh.

 493. Göyərçin. Yanvar qərənfil rəngdədir. B.: “Elm və təhsil”, 2015.- 112 səh.

 494. Göyyallı Xeybər. İnsan ehkamı. B.: “Avropa”, 2017.-261 s.

 495. Gözəlova Nigar. XVIII əsrin 30-40-cı illərində Nadir Şah Əfşarın Bağdad yürüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-152 s.

 496. Gözəlova Nigar.Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya kitabxanasının arxiv sənədlərində(1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-74 s.

 497. Günəş Adəm. Uşaq nəyi, niyə edir?. B.: “TEAS Press”, 2017.-206 s.

 498. Gürcü nəsri antologiyası. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-397 s.

 499. Gürpınar Hüseyn Rəhmi. Quyruqlu ulduz altında izdivac. B.: “TEAS-Press”, 2017.-160 s.

 500. Hacı Bayram. Hidayət yolu. B.: “ELM”, 2018.-135 s.

 501. Hacı Bəhmən. Canım vətəndi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-111 s.

 502. Hacı Əli. Yerimi yanında salmışam, Allah! B.: “Qanun”, 2018.-295 s.

 503. Hacı Məcdun. Qurani-Kərimdən kəlamlar və tövsiyələr. B.: “Yazıçı”, 2013.-275 s.

 504. Hacıbəyli Azər.Vətən daşı. B.: “MBM”, 2015.-64 s.

 505. Hacıbəyli Ceyhun. Seçilmiş əsərləri Kitablar seriyası. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası. B.: “Elm”, 2017.-367 s.

 506. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu Partitura. 3-cü pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-237 s.

 507. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu Partitura. 4-cü pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-283 s.

 508. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. 2-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-245 s.

 509. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. 5-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-173 s.

 510. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. I-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-278 s.

 511. Hacıheydərli Namiq.Canlı əfsanə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-96 s.

 512. Hacıheydərli, Namiq. Əski türk soylarından biri- Kolanılar. B.: 2017.-59 s.

 513. Hacıxanım Aida. Məqam. B.: 2018.-488 s.

 514. Hacıoğlu Mülkədar.Həzrət Əlinin duası, ümmətin fəqihi, İmam Ə`zəm Əbu Hənifə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-304 s.

 515. Hacıyev A. N. Multikulturalizmə giriş. B.: “Mütərcim”, 2018.- 372 səh.

 516. Hacıyev İmaş. Ömrün poeziyası. B.: “Zərdabi”, 2018.-104 s.

 517. Hacıyev İsmayıl. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində. B.: “Elm”, 2018.-372 s.

 518. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri I cild. (II hissə). B.: “Elm”, 2017.-446 s.

 519. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri II cild. B.: “Elm”, 2017.-488 s.

 520. Hacıyev Tofiq. Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-278 s.

 521. Hacıyev, Asəf. Dərbənd XIX-XX əsrin əvvəllərində. B.: “Turxan”, 2017.-244 s.

 522. Hacıyeva Arzu. Azərbaycan mütəfəkkirləri zamanın kontekstində: hermenevtik təcrübələr. B.: “Elm və təhsil”. 2017.-308 s.

 523. Hacıyeva Lalə. Azərbaycanın rusdilli dövri mətbuatının tarixindən (1871-1918). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-391 s.

 524. Haçadağlı Bahəddin. Haçadağdan əsən yellər. B.: “UniPrint”, 2009.-279 s.

 525. Haçadağlı Bahəddin. Haqqa bağlıyam. B.: “Ünsiyyət”, 2011.-268 s.

 526. Haçadağlı Bahəddin. Ürək, sənə qurban olum. B.: “Print-S”, 2017.-200 s.

 527. Haçadağlı Bahəddin. Vətən torpağında bitmişəm. B.: “Print-S”, 2007.-236 s.

 528. Haçadağlı Bahəddin. Yaşadacaq sözlərim mənim. B.: “Ünsiyyət” , 2013.-272 səh.

 529. Haçinson Osman. İlk oruc. B.: “İdrak”, 2017.-16 s.

 530. Haqverdi Oruc.Uca dağlar zirvəsiyəm. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-300 s.

 531. Haqverdiyev  Vüqar. Qarınqulu ayı balası. B.: 2018.-15 səh.

 532. Haqverdiyev  Vüqar. Qızıl balıq. B.: 2018.-16 səh.

 533. Haqverdiyev Telman. Gecikmiş qayğı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-142 s.

 534. Hey Luiza. Sən həyatını yaxşılaşdıra bilərsən. B.: “TEAS Press”, 2017.- 224 s.

 535. Heydər Əliyev (Əliyev Heydər Əlirza oğlu): biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-678 s.

 536. Heydər Əliyev irsinin kitabxanalarda təbliği. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-53 s.

 537. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi. II hissə.B.: “Elm və təhsil”, 2017.-264 s.

 538. Heydərov Namiq. Yol mədəniyyəti-həyatınızın qarantıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-119 s.

 539. Heynstok Elizabet. Evdə Montessori təlimi. B.: “Teass Press”, 2017.-124 s.

 540. Həbibbəyli  İsa. Duzdağ mozaikası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-307 s.

 541. Həmidov Miryəhya. Həzovi kəndinə ziyarət. B.: “MSV NƏŞR”, 2018.-148 s.

 542. Həmzəyev  Mahir. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları baltik xalqlarının dillərində. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-115 s.

 543. Hər kəs üçün yaxşı Arif Əmrahoğlu. B.: “Xan”, 2016.-328 s.

 544. Hər şeydən bir az. I kitab. B.: 2010.-252 s.

 545. Hər şeydən bir az. II kitab. B.: 2010.-216 s.

 546. Hər şeydən bir az. III kitab. B.: 2011.-216 s.

 547. Həsən Haqverdiyev-100. B.: 2017.-88 s.

 548. Həsənqızı Almaz. Müasir Azərbaycan ədəbi dilindən praktikum. B.: “Nurlar”, 2018.-231 s.

 549. Həsənli Ağacəfər. Ağ külək. B.: “ELM”, 2018.-186 s.

 550. Həsənli Ağacəfər. Vətən daşı olmayandan.. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-376 s.

 551. Həsənli Sona. Dili bir, dini bir, könlü bir qardaşlar. B.: “Azərbaycan”, 2018.-304 s.

 552. Həsənli Valeh. Mərcan gözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-239 s.

 553. Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycanda Sovet liberalizmi hakimiyyət. ziyalılar. xalq.(1959-1969). B.: “Qanun”, 2018.-760 s.

 554. Həsənov Əkrəm. İslamın elmə verdiyi dəyər. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-94 s.

 555. Həsənov Fazil. Həndəsə. B.: “Mars-Print”, 2015.-208 s.

 556. Həsənov Fazil. Məntiq üzrə praktik vəsait. B.: “Mars-Print”, 2018.-582 s.

 557. Həsənov Həsən. Bakı Qız qalası. B.: “TEAS Press”, 2017.-300 s.

 558. Həsənov Həsən. Bakı tanrıçılıq kompleksi. B.: “TEAS Press”, 2017.-316 s.

 559. Həsənov Həsən. Makedoniyalı İsgəndər və Atropat. B.: “TEAS Press”, 2017.-300 s.

 560. Həsənov Şahin. Avtomobil yollarına dair terminlər lüğəti. B.: “Oscar”, 2017.-614 s.

 561. Həsənova Cəmilə. Bülbül. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 562. Həsənova Şəhla. Hacı Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 563. Həsənova Şəhla. Lütfiyar İmanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-102 s.

 564. Həsənova Şəhla.Əhsən Dadaşov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 565. Həsənova Şəlalə. İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər. B.: “Avropa”, 2017.-229 s.

 566. Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu. Fikir eləmə. B.: “Mütərcim”, 2018.- 168 səh.

 567. Həyat düşüncələri. B.: “Təhsil”, 2017.-192 s.

 568. Həyatın rəngləri (Çağdaş Türkiyə yazarlarının hekayələri) B.: “Mütərcim”, 2018.-200 s.

 569. Hobbes  Thomas. Leviathan. B.: “Qanun”, 2017.- 416 s.

 570. Holl Maykl. NLP: təhtəlşüura və davranışa gizli təsirin qızıl sirləri. B.: “Qanun”, 2018.-408 s.

 571. Horovlu Şövkət Zərin. Sənsiz ağlayan nəğmə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 572. Hüqo Viktor Mari. Ölüm məhbusunun son günü. B.: “Qanun”, 2018.- 143 s.

 573. Hümmət Rafiq. Rüzgara oxunan söz. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-388 s.

 574. Hümmətov Əşrəf. Müstəqilliyimiz və uğurlarımız. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-287 s.

 575. Hüseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr (Hüseyn Cavid-135). Beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: “Elm və təhsil”,2017.-151 s.

 576. Hüseyn Cavid-135. B.: “Zərdabi”, 2018.-216 s.

 577. Hüseyn Fərid. Bir də heç vaxt. B.: “Parlaq imzalar”, 2016.-152 s.

 578. Hüseyn Tofiq.Yoldaş, səni kim apardı. B.: “Mütərcim”, 2018.-172 s.

 579. Hüseynoğlu Sərvaz. Keçəçi oğlu Məhəmməd. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 580. Hüseynoğlu Sərvaz. Məşədi Məmməd Fərzəliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-117 s.

 581. Hüseynoğlu Sərvaz. Möhsün Sənani. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 582. Hüseynoğlu Sərvaz. Segah İslam (İslam Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 583. Hüseynoğlu Sərvaz. Sidqi Ruhulla. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-110 s.

 584. Hüseynoğlu Sərvaz. Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-126 s.

 585. Hüseynoğlu Sərvaz. Ülvi Rəcəb. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 586. Hüseynov  Yunis. Qarabağ. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-334 s.

 587. Hüseynov Cümşüd. Ürəklərdə yaşamağa tələsin. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-567 s.

 588. Hüseynov E. M. İstehlakçı biliklərinin əsasları. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2003.-100 s.

 589. Hüseynov Həsən. Görkəmli cərrah, sadə insan. B.: “CBS”, 2007.-223 s.

 590. Hüseynov Məhərrəm. Əzizxan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-60 s.

 591. Hüseynov Nizami. Çağlayan bulaq. B.: “Borçalı”, 2017.-112 s.

 592. Hüseynov Ramid. Politologiya. B. : 3 saylı Bakı Mətbəəsi, 2017.- 278 s.

 593. Hüseynov Ramiz. Qızıl ömrün əlvan sətirləri. b.: “Heroqlif”, 2018.-262 s.

 594. Hüseynov Yusif. Mollanəsrəddinçilərin dünyagörüşünün sosial-fəlsəfi təhlili: müasir yanaşma. B.: “Əcəmi”, 2017.-279 s.

 595. Hüseynova Həcər. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri. I cild. B.: “ADPU”, 2018.-430 s.

 596. Hüseynova Həcər. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri C. 2. B.: “ADPU”, 2018.-383 s.

 597. Hüseynova Həcər.Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi. Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında. B.: “ADPU”,2016.-232 s.

 598. Hüseynova Mahirə. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin əsərlərinin linqvistik təhlili. B.: “Avropa”, 2018.-420 s.

 599. Hüseynova Mahirə. Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri. (Dərələyəz mahalı üzrə) B.: “Avropa”, 2018.-424 s.

 600. Hüseynova Mahirə. Üslubi morfologiya. B.: “ADPU”, 2018.-167 s.

 601. Hüseynova Sevil. Bədii nəsrdə tarixi və müasir gerçəklik. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-173 s.

 602. Hüseynzadə  Hacı Mir. Öncəqala. Masallı.: 2013.-263 s.

 603. Hüseynzadə Rafiq. Bu günümdən sabahıma xatirə. B.: “Ecoprint”, 2018.-359 s.

 604. Hüseynzadə Tofiq. Xəyal cığırı. I cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-600 s.

 605. Hüseynzadə Tofiq. Xəyal cığırı. II cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-600 s.

 606. Hüseynzadə Tofiq. Xəyal cığırı. III cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-600 s.

 607. Xaçınçaylı Qələndər. Ömür mənalı keçəndə.. B.: “Şur”. 2016.-232 s.

 608. Xaqan Elşad. Nigarançılıq. B.: “Ecoprint”, 2018.-303 s.

 609. Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-835 s.

 610. Xalidoğlu Samir. I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914-may 1918) B.: “Qanun”, 2018.-192 s.

 611. Xalıqzadə Fəttah. Üzeyir Hacıbəyli və folklor. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-274 s.

 612. Xalistürk Babək. Tanrıdan kəm sevinc payım. B.: “Ecoprint”, 2017.-159 s.

 613. Xalqın tarixi seçimi. B.: “Zərdabi”, 2018.-336 s.

 614. Xanlar Əlibala. Bir gün anlarsan ki,... B.: “MBM”, 2014.-51 s.

 615. Xanlarzadə İsmayıl. Həsrətin ortaq məxrəci. B.: “Renessans-A”, 2017.-73 s.

 616. Xarici internet və sosial mediada Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması günün tələbidir. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2017.-23 s.

 617. Xələfli Əli Rza. Bir ayrılıq odu var... B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-303 s.

 618. Xələfli Əli Rza. Qiyamətdən bir gün əvvəl. B.: “Nərgiz”, 2017.-192 s.

 619. Xələfli Əli Rza. Od. B.: “Nərgiz”, 2012.-320 s.

 620. Xəlil  Ağaverdi Sərxan oğlu. Oğuz eposunun ritual əsasları. Bakı :Elm və təhsil,2016.-288 səh.

 621. Xəlilqızı Sevinc Ağa. Məryəm. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-411 s.

 622. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan ədəbiyyatında erməni xisləti. B.: “Adiloğlu”, 2018.-95 s.

 623. Xəlilov Buludxan. Molla Pənah Vaqif: özü və tarixin sözü. B.: “Adiloğlu”, 2018.-95 s.

 624. Xəlilov Fərman. Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi: Seyid Səbri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-264 s.

 625. Xəlilov Toğrul. Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2018.-120 s.

 626. Xəlilov Zafiq. Beynəlxalq hava hüququnda "Hava azadlıqları" B.: 2018.-344 s.

 627. Xəlilova Təranə. Azərbaycanca, türkcə, ingiliscə izahlı inşaat terminləri lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-360 s.

 628. Xətai Şah İsmayıl.Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-372 s.

 629. Xəyal Sona. Divan. B.: “MBM”, 2015.-343 s.

 630. Xəyal Sona. Dördlüklər. B.: “MBM”, 2013.-59 s.

 631. Xəyal Sona. Hacı Mail hikməti. B.: “MBM”, 2014.-67 s.

 632. Xəyal Sona. Həqiqət divanı. B.: “Ecoprint”, 2016.-71 s.

 633. Xəyal Sona. Həyatın yolları. B.: “MBM”, 2013.-107 s.

 634. Xəyal Sona. Musa Ələkbərli (yaradıcılığı əsasında). B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-223 s.

 635. Xəzər dənizinin faunası (Balıqlar) B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 636. Xəzər Elxan. Ömrümüzün havası. B.: “Nurlan”, 2013.-112 s.

 637. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. IV kitab. B.: “Elm”, 2017.-236 s.

 638. XX əsrin Norveç hekayələri. B.: “Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-392 s.

 639. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. B.: 2014.-120 s.

 640. XIX-XX əsr fransız musiqisində vokal və kamera-instrumental əsərlərin interpretasiya xüsusiyyətləri. B.: “ADPU”, 2017.-85 s.

 641. Xınalı  Zəminə. Ordu marşları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi münasibətilə. Bakı :Araz, 2018.- 120 s.

 642. Xınalı  Zəminə. Şəhid pilotlar I hissə. Bakı :Araz, 2018.- 80 s.

 643. Xınalı Zəminə. Artilleriyanın Allahı. B.: “Orxan”, 2016.-136 s.

 644. Xınalı Zəminə. Qəhrəman Həzi. B.: “Təknur”, 2015.-124 s.

 645. Xınalı Zəminə. Vətən torpağı. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-72 s.

 646. Xocalı şahidləri danışır. B.: “Mütərcim”, 2018.-184 s.

 647. Xomiç Nikolay. Sərdabənin sirri. B.: “Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-408 s.

 648. Xudaverdiyeva Tahirə. Qanadı yanmış mələklər. B.: “Şur”, 2017.-256 s.

 649. Xudiyev Nizami. Azərbaycan ədəbi dili tarixi B.: “Elm və təhsil”, 2018.-630 s.

 650. Xudiyev Nizami. Seçilmiş əsərləri. Azərbaycan radio və televiziyası inkişaf yollarında. XIII cild. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-435 s.

 651. İbadulla  Hacı Mir. Aşuraya gedən yol. B.: “Qamma Servis”, 2004.-172 s.

 652. İbadulla  Hacı Mir. Unudulmaz günlər. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2006.-185 s.

 653. İbn Rəcəb əl-Hənbəli. Elm və hikmət toplusu II cild. B.: “ADK”, 2018.-510 s.

 654. İbrahimi Firudin. Sülh uğrunda (Paris Sülh Konfransı barədə qeydlər. 1946). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-131 s.

 655. İbrahimoğlu Sabir. Bu sevda bitməz. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-240 s.

 656. İbrahimov Elçin. Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili. B.: “Mütərcim”, 2017.-184 s.

 657. İbrahimov Sənan. Yanlış intiqam. B.: “Ecoprint”, 2017.-287 s.

 658. İldırımoğlu Əli. Közərən sətirlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-371 s.

 659. İlham Əliyev və müasir Azərbaycan-gənclərin gözü ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-336 s.

 660. İllərin izi ilə (Professor Timuçin Əfəndiyev mətbuatda) B.: “Elm”, 2015.-732 s.

 661. İllik hesabat 2016 SOCAR. B.: 2016.-176 s.

 662. İllik hesabat 2017 Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2017-ci il üzrə dövlət qulluğu sahəsində fəaliyyətinə dair hesabat. B.: 2018.-52 s.

 663. İlyas Atababa oğlu Babayev biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-143 s.

 664. İlyasoğlu Rauf. Əfsanəvi Dədə Şeyx. B.: “Ecoprint”, 2018.-116 s.

 665. İmamverdiyev Nazim. Kiçik Qafqazın gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin petrologiya və geokimyası. B.: “Ləman”, 2017.-320 s.

 666. İmanov Kamran. Azərbaycan Respublikasının universitetlərində əqli mülkiyyətin və elmi-tədqiqat fəaliyyətinin dəstəklənməsində Müəllif Hüquqları Agentliyinin rolu (İnnovasiyalı inkişaf və universitetlərdə (elmi müəssisələrdə) texnologiyaların kommersiyalaşması yolları) B.: 2016.-20 s.

 667. İmanov Kamran. Qlobal innovasiya indeksi və Azərbaycan. B.: 2016.-48 s.

 668. İmanov Nizam. Narahat ömür. B.: “Ecoprint”, 2017.-128 s.

 669. İnformasiya cəmiyyətinin 100 əsas anlayışı. Bakı :,2008.-36 səh.

 670. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri- III Respublika elmi-praktiki seminarının əsərləri. Bakı, 08 dekabr 2017- ci il. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-131 s.

 671. İngiliscə-Azərbaycanca [izahlı] kompüter terminləri lüğəti. B.: 2018.-535 s.

 672. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012 - Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 673. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qaçqınlar, sığınacaq axtaranlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ilə bağlı işlərə dair qərarlarının toplusu qərarlarının toplusu. B.: 2017.-136 s.

 674. İnsanlığa qarşı zorakılıq. B.: 2017.-40 s.

 675. İntiqam Nicat.Əsir sevgi. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 676. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (21 oktyabr 2005-ci il, № 1036). B.: “Qanun”, 2017.-51 s.

 677. İrəvan əyalətinin kameral təsviri. 1831-ci il. I cild. B.: “Turxan”, 2018.-328 s.

 678. İS(S)İ-2016: İqtisadiyyatın liberallıq-dirijistlik səviyyəsi. B.: “Elm və bilik”. 2017.-54 s.

 679. İsaxanlı Hamlet. Əlkimya: elm, sənət və mistika. B.: “Xəzər Universiteti”, 2018.-404 s.

 680. İsaqızı Tahirə. Bir udum sevgi. B.: “Təknur”, 2018.-363 s.

 681. İsaqoğlu Vaqif. "Sunami"dən... sunamiyə. B.: “Heroqlif”, 2018.-176 s.

 682. İsaqoğlu Vaqif. Ağababa Bünyadzadə. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-158 s.

 683. İsaqoğlu Vaqif. İsmayıl Osmanlı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-119 s.

 684. İsaqoğlu Vaqif. İşıq dolu ömür. B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 685. İsaqoğlu Vaqif. Qurban Pirimov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-200 s.

 686. İsaqoğlu Vaqif. Şuşanı özündə gəzdirən adam. B.: “Heroqlif”, 2018.-72 s.

 687. İsaqoğlu Vaqif. Talıb dünyası. B.: “Heroqlif”, 2018.-144 s.

 688. İsam əl-Bəşir. İslam mədəniyyətinin xüsusiyyətləri: mötədilik. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2009.-29 s.

 689. İsayev Eldar. Vətən arzuları. B.: “Ecoprint”, 2017.-232 s.

 690. İsgəndərov  İsrayıl. Təşkilati davranış və menecment psixologiyası. B.: “İN-2017”, 2017.-381 s.

 691. İsgəndərov Ə. Müasir kompüterlərin və kompüter şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı. Sumqayıt.: “SDU-nin Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi”, 2018.-167 s.

 692. İslam bərabərlik dinidir. B.: “Nurlar”, 2017.-79 s.

 693. İslam Əbülfət. Şəhid sevgililər. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-96 s.

 694. İslam həmrəyliyi və Qarabağ "İslam həmrəyliyi və Qarabağ" mövzusunda 25 oktyabr 2017-ci ildə keçirilən elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “ELGÜN-NO”, 2017.-109 s.

 695. İslam: elmi-köməkçi biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-677 s.

 696. İslamzadə Atif. Oğuz epik ənənəsində qazan xan obrazının mifoloji strukturu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 697. İsmail Vidadi H. Qum dənələri. B.: “Xan”, 2015.-75 s.

 698. İsmayıl  Ramiz. Sonuncu görüş. B.: “Sonuncu görüş”, 2018.-316 s.

 699. İsmayıl Xaqani. Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı. B.: “Saral”, 2017.-304 s.

 700. İsmayıl Ramiz. Bəsimizdi ay işığı. B.: “Min bir mahnı”, 2018.-116 s.

 701. İsmayıllı Könül. Səhra çiçəyi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 702. İsmayıloğlu Atababa. Rza Əfqanlı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-143 s.

 703. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsnifləşdirilməsi. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-234 s.

 704. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsviri. B.: “Mütərcim”, 2017.-204 s.

 705. İsmayılov Rasim. Yeraltı mədən işlərinin prosesləri. B.: “Azərnəşr”, 2017.-572 s.

 706. İsmayılov Tahir. Esse və şeirlər. B.: “Pergament”, 2017.-133 s.

 707. İsmayılova Elmira. Möcüzəli faktlarla. B.: “Orxan”, 2017.-155 s.

 708. İsmayılova Gülnaz.

 709. İsmayılzadə Müzahim. Əsərləri 6 cilddə. 5-cild. B.: “Ecoprint”, 2018.-366 s.

 710. İsmixanov M. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. B.: “ADPU”, 2015.-202 s.

 711. İsrafiloğlu Nazim. Üçüncü dalğanın meridianlarındaNazim Rza İsrafiloğlu :biblioqraf, filmoqrafiya. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-367 s.

 712. İsrafilov İsrafil. Adil İsgəndərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 713. İşiquro Kazuo. Məni heç vaxt tərk etmə. B.: “Teas Press”, 2017.-348 s.

 714. İşiquro Kazuo. O günlərdən qalanlar. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.7.-208 s.

 715. İzahlı dilçilik terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2018.-911 s.

 716. İzahlı turizm terminləri lüğəti. B.: “İN-2017”, 2017.-157 s.

 717. Jan Jan-Pol. Ədalət mühakiməsinin səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası: Elmi və təcrübi əhəmiyyəti. B.: “CBS-PP”, 2016.-360 s.

 718. Johnson Dr.Spencer. Pendirimi kim oğurladı? B.: “Qanun”, 2017.-80 s.

 719. Kabaklı Əhməd. Yunus Əmrə. B.: “Mütərcim”, 2018.-128 s.

 720. Kabaklı Sərhat.Bil, oğlum. B.: “Mütərcim”, 2018.-91 s.

 721. Kamal  Orxan. Nazim Hikmətlə 3 il yarım "Xatirə Ədəbiyyatı"m silsiləsindən. K. 33. B.: “XAN”, 2017.-89 s.

 722. Kanetti Elias.Korlaşma. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-760 s.

 723. Kazımlı Gülhüseyn. Bülbülcan. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-104 s.

 724. Kazımlı Xanhüseyn. Böyük siyasətin davamı C. 4. Noyabr 2004-mart 2005. B.: “Nurlar”,2008.-671 s.

 725. Kazımova Günel. Azərbaycanın balet tarixindən mühazirələr. B.: “Şuşa”, 2017.-95 s.

 726. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları. Azərbaycan kinosu-120. B.: “Tərəqqi”, 2017.-250 s.

 727. Keroll Lüis. Alisa Güzgüarxasında. B.: “Qanun”, 2018.-160 s.

 728. KəmaliMəhəmməd Haşim. Şəriətin məqsədləri (Sadələşdirilmiş məlumat kitabçası). B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 729. Kərbəlayi Muxtar Bisəvad. Əsərlər. B.: “Ecoprint”,2017.-47 s.

 730. Kərimi Mühən. Misilsiz sevgi. B.: “Ecoprint”, 2016.-79 s.

 731. Kərimli Samir. Azərbaycan Respublikasında idarə, müəssisə, təşkilat və rayon (şəhər) dövlət arxivlərinin əsas istiqamətləri. Sumqayıt.: “SDU”,2018.-121 s.

 732. Kərimoğlu Rey. Kod adı: "Rey". B.: “Qanun”, 2017.-252 s.

 733. Kərimov  Kərim. Azərbaycanın neft və qaz potensialı (bu günü və gələcəyi) I hissə. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-568 s.

 734. Kərimov Kərəm. Akademik Zərifə xanım Əliyeva. B.: “Apostroff”, 2018.-192 s.

 735. Kərimov Kərəm. Göz nurunu niyə itirir? B.: “Apostroff”, 2011.-144 s.

 736. Kərimov Kərim. Azərbaycanın neft və qaz potensialı. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-560 s.

 737. Kərimova,Neylüfər. Klassik rəqsə gedən yol. Bakı :,2009.-240 səh.

 738. Kikodze Arçil. Cənub fili. B.: “Qanun”, 2018.-271 s.

 739. Kitabi Dədə Qorqud. B.: “Qanun”, 2017.-231 s.

 740. Kiz,Deniel. Billi Milliqanın sirli hekayəsi. B. :Qanun ;2018.- 599 səh.

 741. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 5-ci nəşr. İki cilddə. II cild. M-Z. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-470 s.

 742. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. İki cilddə. I cild. A-L. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-408 s.

 743. Körpə anaları üçün təlimat İstifadə qaydaları, nasazlıqların aradan qaldırılması yolları, ilkin qulluqla bağlı məsləhətlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-253 s.

 744. Kristi Aqata. Lord ecverin ölümü. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 745. Kristi Aqata. Nildə ölüm. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 746. Kuroçkina Svetlana.Fatma Muxtarova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-144 s.

 747. Qabiloğlu Mahir. Tanınmış tanışlar. B.: “Adiloğlu”, 2018.-282 s.

 748. Qacar Mahal. Ziyadoğlu Qacarlar Gəncə-Qarabağ bəylərbəyləri. Gəncə xanları (xronoloji ardıcıllıqla). B.: “Mütərcim”, 2017.-241 s.

 749. Qacarlı  Cəmilə. I Türkoloji qurultayda dil məsələləri. B.: “Azərnəşr”, 2005.-143 s.

 750. Qafarova Zemfira. Bəhram Mansurov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-127 s.

 751. Qafarova Zemfira. Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu"su. B.: “Renessans-A”, 2017.-160 s.

 752. Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının aktları Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını öyrənmək üçün mənbə kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-150 s.

 753. Qafqaz ekosistemi: Dünən, Bu gün, Sabah "Qafqazın 80 illik zooloji tədqiqatları" Beynəlxalq Elmi Konfrans materialları 23-24 noyabr 2016-cı il. B.: 2018.-608 s.

 754. Qafurqızı  Nəzakət. Həyatın gizli sirləri. b.: “ADPU”, 2018.-40 s.

 755. Qarabağ Əsrlərin Salnaməsi. B.: 2016.-253 s.

 756. Qarabağ gündəliyi. 18 saylı bülleten ( 01 iyul - 31 dekabr 2017) B.: 2018.-226 s.

 757. Qaraca Bəxtiyar. Hüseyn Ərəblinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 758. Qaraqızı Cəvahir. Turana doğru. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-175 s.

 759. Qaraşova Səbinə. ABŞ-Rusiya: postsovet məkanı uğrunda mübarizə. B.: “Səda”, 2018.-407 s.

 760. Qaravəli Orxan. Tanıdığım Nazim Hikmət. B.: “Xan”, 2016.-280 s.

 761. Qarayev  Fərhad. Reklam işinin təşkili. B.: “Biznes Universiteti”, 2018.-356 s.

 762. Qarayev Qara. Dram tamaşalarına musiqidən fraqmentlər. B.: “NPM”, 2018.-45 s.

 763. Qarayev Səfa. Mifin tarixə müdaxiləsi: 21 dekabr 2012-ci il. B.: “Sabah”, 2018.-200 s.

 764. Qarayeva Ləman. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-488 s.

 765. Qasım Ulduz. Qürbət zöhrəsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-343 s.

 766. Qasımov  Rəşad. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-Osmanlı münasibətləri (Osmanlı mənbələri əsasında). B.: “Mütərcim”, 2018.-273 s.

 767. Qasımov Cəlal. Cümhuriyyətin təhlükəsizlik orqanları (1918-1920). B.: “VANUR POLİQRAF”, 2018.-169 s.

 768. Qasımov Ramiz. Müstəqillik yollarında: Liderlik missiyası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-216 s.

 769. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ziyalıları Azərbaycan mətbuatında (XX əsrin əvvəlləri) Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 s.

 770. Qasımov s.Y. Ədədi üsullar-2: Fərq sxemlərinin qurulması və fərq tənliklərinin həll üsulları. B.: “Ləman”, 2017.-262 s.

 771. Qasımova  Rəna. Rəqəmsal irs: problemlər və perspektivlər Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası.B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-147 s.

 772. Qasımzadə Muxtar. Nuh diyarı Naxçıvan. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-110 s.

 773. Qaynaq. Daşyazmalar. Səsyazmalar. Əlyazmalar C. 2. B.: “Nurlan”, 2008.-167 s.

 774. Qeyri-hökumət təşkilatlarının menecmenti. B.: “İN-2017”, 2017.-267 s.

 775. Qədim dillər üzrə biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-376 s.

 776. Qədirov  A. Nəqliyyat hüququ. B.: “İN-2017”, 2017.-214 s.

 777. Qəmgin, Elbrus. Ömrümü sözə verdim. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 778. Qəmxar. Oxum kamana sığmadı. B.: 2004.-89 s.

 779. Qəmli Mehri.Xocalı harayı və əsirlikdən gələn səs. B.: “Ecoprint”,2017.-327 s.

 780. Qəmli Mehri.Qarabağdan heç durnalar uçurmu? B.: “Heroqlif”, 2017.-199 s.

 781. Qəniyev Həsən. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti (28 may 1918-ci il-27 aprel 1920-cin il) 100 il. B.: “Mütərcim”, 2018.-78 s.

 782. Qəniyev Seyfəddin. Şamaxı-Qobustan aşıqları və el şairləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-159 s.

 783. Qərib Şamil oğlu Məmmədov. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2013.-548 s.

 784. Qəribli Çingiz. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında Mətbəə Hüseyn. B.: “Ecoprint”, 2017.-319 s.

 785. Qəzali Məhəmməd. Peyğəmbərin həyatı C. 1. Bakı : “CBS”,2015.-407 s.

 786. Qılıc Dərya. İtkin arzular. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 787. Qılıcova Nailə. Dağlardan gələn səda. B.: “Memar”, 2017.-192 s.

 788. Qılınc Dərya. Bir qapılı iki məhəllə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-252 s.

 789. Qiraəti Möhsün. Namazın sirləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-263 s.

 790. Qiraəti Möhsün. Namazın sirri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-144 s.

 791. Qısa İslam Ensiklopediyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-399 s.

 792. Qısakürək Nəcib Fazil. Bir adam yaratmaq. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-175 s.

 793. Qismət Azər. Duman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-348 s.

 794. Qladuell Malkolm.Bir göz qırpımında: Düşünmədən düşünməyin gücü. B.: “Qanun”, 2017.-208 s.

 795. Qladuell Malkolm.Dönüş anı: Cüzi dəyişikliklər qlobal dəyişikliklərə necə gətirib çıxarır. B.: “Qanun”, 2017.-255 s.

 796. Qoca  Elşad. Yüz ilin işığında. B.: 2018.-152 s.

 797. Qoca Elşad. Azərbaycan kəşfiyyatı və əks-kəşfiyyatı 1918-1920. B.: “Elgün”, 2018.-88 s.

 798. Qoldinq Uilyam.Milçəklər tanrısı. B.: “Qanun”,2017.-311 s.

 799. Qordimer Nadin. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-525 s.

 800. Qrass Günter. Mənim yüzilliyim. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-456 s.

 801. Qrin Con.Alaskanın axtarışında. B.: “Qanun”, 2017.-272s.

 802. Qulamova Jalə. Sirli səsin cazibəsi. B.: “Ecoprint”, 2018.-112 s.

 803. Quliyev  Novruz. Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi. B.: “İN-2017”, 2017.-215 s.

 804. Quliyev Cavanşir. Günəşin musiqi dəftəri piano üçün. B.: “Prestij-N”, 2017.-32 s.

 805. Quliyev Eldar. Qlobal ərzaq təhlükəsizliyi: reallıqlar, çağırışlar və perspektivlər. B.: “Kooperasiya”, 2018.-480 s.

 806. Quliyev Malik. Xalq musiqisi sazəndə ifaçılığında.. B.: “MBM”, 2013.-84 s.

 807. Quliyev R. Genetikanın əsasları ilə tarla bitkilərinin seleksiyası və toxumçuluğu. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-267 s.

 808. Quliyev Rafiq. Qazıma məhlulları. B.: “Elm”, 2003.-380 s.

 809. Quliyev s. Müəllimlik ixtisasına giriş. B.: “ADPU”, 2015.-224 s.

 810. Quliyeva Dilarə. Mən bir gizli xəzinə idim... B.: “Afpoliqraf”, 2017.-272 s.

 811. Quluzadə, Mahmud. İnsan amili və Azərbaycan Respublikası qeyri-neft sektorunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-223 s.

 812. Qurban Səid. Qızıl buynuzdan olan qız. B.: “Qanun”, 2018.-287 s.

 813. Qurban Teyyub. Yüz tələbə, yüz tale. B.: “Şur”, 2018.-256 s.

 814. Qurbanlı Ramilə. Ələsgər Ələkbərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-175 s.

 815. Qurbanlı Ramilə. Əliağa Ağayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 816. Qurbanlı Ramilə. Leyla Bədirbəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 817. Qurbanlı Rəhimə. Lütfəli Abdullayev. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-143 s.

 818. Qurbanoğlu  İlham. Kaş vətənin qara daşı olaydım!. B.: “Red N Line”MMC, 2017.-176 s.

 819. Qurbanov Nəbioğlu, Rasim. Mədəniyyət.İncəsənət.Ədəbiyyat. Kitab 1. B.: Avropa, 2017.-288 s.

 820. Qurbanova Gülnarə. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum. B.: “Kooperasiya”, 2017.-323 s.

 821. Qurbanzadə Ağazeynal. Analitik coğrafiya. B.: “Kooperasiya”, 2018.-168 s.

 822. Qurbanzadə Ağazeynal. Tibbi coğrafiya. İstanbul.: 2018.-116 s.

 823. Qurtuluşdan tərəqqiyə. B.: 2018.-768 s.

 824. Laqerleyf Selma. Nilsin vəhşi qazlarla qəribə səyahətləri. B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 825. Levi Mark. Üfüqün əks tərəfi. B.: “Qanun”, 2018.-336 s.

 826. Ləman Fəridə. Birini sən de, birini də mən. I kitab. B.: “Ecoprint”, 2017.-150 s.

 827. Lətifli Etibar. Məntiq testləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 828. Lətifov Fuad. Riyaziyyat. H. 2. B.: “Təhsil”, 2014.-371 s.

 829. Mahmud Nəriman. Vətən aşiqi. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2018.-136 s.

 830. Mahmudov Yaqub. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır. B.: “Elm”, 2017.-67 s.

 831. Mahmudov Yaqub. Real tarix və "Böyük Ermənistan" uydurması. B.: “Elm”, 2017.-144 s.

 832. Mahmudova Ceyran. Emin Sabitoğlu. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-148 s.

 833. Mahmudova Leyla. Fövqəladə halların təhlükəli faktorları (laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2017.-42 s.

 834. Mahmudova Rəhimə. Təhsilin psixodidaktik problemləri. B.: “Nurlar”, 2018.-312 s.

 835. Mahmudova Şəfəqət. Antrologiya: mahiyyəti, problemləri və perspektivləri Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-109 s.

 836. Maqsudov Elbəyi. Azərbaycan və türk dilinin əlaqəli tədrisi metodikası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-335 s.

 837. Maqsudov Elbəyi. Poetik-praktik Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-325 s.

 838. Mann  Tomas Paul. Aldanmış. B. : “Qanun”, 2018.-120 s.

 839. Mann Tomas. Sehrli dağ. B.: “Qanun”, 2018.-619 s.

 840. Maraşlı Sema. Xoşbəxt Ailə Məktəbi Subaylar, nişanlılar və ailə quranlar üçün evlilik məktəbi. B.: “İpəkyolu”, 2018.-356 s.

 841. Mart soyqırımı-100. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-56 s.

 842. Masallının "Göy qurşağı" Ədəbi almanax. K. 2. B.: “Ziya”, 2017.-335 s.

 843. Mask İlon. İlon Maskın həyat, biznes, uğur və sahibkarlıq dərsləri. B.: “Qanun”, 2018.-112 s.

 844. Maşınqayırma və cihazqayırmada qarşılıqlı əvəzedilmənin əsasları. B.: “Elm”, 2018.-260 s.

 845. Mehdiyev Fəxrəddin. Siyasi sistemin İsveç-Skandinaviya modeli. B.: “OL”, 2018.-160 s.

 846. Mehdiyev Fərhad.Hüquq nəzəriyyəsi. B.: “ADMİU”,2018.-431 s.

 847. Mehdiyeva Elnarə. Heydər Əliyev: Bioqrafiya. B.: “Red N Line”, 2017.-194 s.

 848. Mehman Vaqif. Tanıdıqlarım, gördüklərim. B.: “Ecoprint”, 2018.-87 s.

 849. Meliorasiya: Şorlaşmış torpaqların diaqnostikası və təsnifatı. B.: “Elm”, 2017.-308 s.

 850. Menecmentin əsasları. B.: “İN-2017”, 2017.-634 s.

 851. Merime Prosper. IX Karlın hakimiyyət tarixçəsi. B.: “Qanun”, 2017.-223 s.

 852. Meydanlı Fəxrəddin.Musiqimizi yaşadanlar. B.: “Ecoprint”,2017.-139 s.

 853. Məclis: Ədəbi mərasimlər, ildönümlər, görüşlər. II kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-158 s.

 854. Məclis: Ədəbi mərasimlər, ildönümlər, görüşlər. III kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-152 s.

 855. Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası H. 84. B.: 2010.-64 s.

 856. Mədəniyyət işçiləri həmkarlar ittifaqı respublika komitəsinin 2017-ci ildə gördüyü işlər haqqında. B.: 2018.-80 səh.

 857. Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının normativ-hüquqi sənədlər toplusu. B.: “Ziya”, 2014.-160 s.

 858. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel 2018. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-130 s.

 859. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.May-2018. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2018.-167 s.

 860. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2018. B.: “M. F. Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-146 s.

 861. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr 2017. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-149 s.

 862. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar 2018. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-123 s.

 863. Mədəniyyət, incəsənət,turizm,bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat . Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.Mart 2018. B.: 2018.-131 s.

 864. Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin 2017-ci il üçün iş planı. B.: 2016.-30 s.

 865. Mədətov Fərhad. Sabir Əhmədli yaradıcılığında dissident motivlər və müstəqillik. B.: 2017.-287 s.

 866. Məhəmmədi Xədicə. Sözdən yaranmış aləm. B.: “Ecoprint”,2016.-47 s.

 867. Məhərrəmli Baba. Dünya dillərində homogen sözlər. B.: “Xəzər”, 2016.-304 s.

 868. Məhərrəmli Baba. Türk dillərinin qədim leksikası.B.: “Xəzər Universiteti”, 2017.-272 s.

 869. Məhərrəmov  Ziyəddin. İrəvan ədəbi mühiti 1800-1920-ci illər. Monoqrafiya. B.: “ADPU”, 2018.-295 s.

 870. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inteqrativ və inkişafetdirici təlim məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2017.-196 s.

 871. Məlikov Güləhməd. Tətbiqi dilçilik məsələlərinin MS OFFİCE-də həlli. B.: “UniPrint”, 2012.-256 s.

 872. Məlikov Malik. Pedaqogika. Təhsilin magistratura pilləsinə hazırlıq üçün vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-290 s.

 873. Məlikova Zümrüd. Şərqi Avropa: müasir inkişafın və təhlükəsizliyin mexanizmləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-221 s.

 874. Məmmədbəyov Nazim. 101 nağıl. Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrə kömək. B.: “Səda”, 2017.-160 s.

 875. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar. II cild. B.: “Səda”, 2016.-420 s.

 876. Məmmədli  Gülnaz. Çətin tərbiyə olunan uşaqların sosiallaşması. B.: “Müəllim”, 2018.-139 s.

 877. Məmmədli Cahangir. Öncə söz gəldi... B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-310 s.

 878. Məmmədli Ruxsarə. Qanlı kəlağayı. B.: “Nərgiz”, 2018.-111 s.

 879. Məmmədli Şirzad. Seçki texnologiyalarının əsasları. B.: 2003.-112 s.

 880. Məmmədli Vahid. Döy qapımı, açmayım. B.: “Qanun”, 2017.-104 s.

 881. Məmmədov  Adıgözəl. Mir Cəfər Bağırov. Tam məxfi. B.: “Elgün”, 2012.-277 s.

 882. Məmmədov  Xanlar. Xatırlatmalar. B.: “Bayramoğlu”, 2018.-515 s.

 883. Məmmədov  N. Y. Ali riyaziyyat kursu III hissə Dərs vəsaiti. Bakı,2018.-252 səh.

 884. Məmmədov  Sabir. Tarixi saxtalaşdırmaq günahdır K. 4. B.: “Red N Line”, 2018.-182 s.

 885. Məmmədov Altay. Tanıdığım Əli Kərim. B.: “Xan”, 2015.-206 s.

 886. Məmmədov Qərib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Elmlər Bölməsi. B.: “Sabah”. 2015.-420 s.

 887. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1970-1985-ci illərdə. B.: “Avropa”, 2017.-327 s.

 888. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1986-1990-cı illərdə. B.: “Avropa”, 2018.-339 s.

 889. Məmmədov Oruc. Dövlət hakimiyyəti sistemində dövlət qulluğu hüquq institutu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-198 s.

 890. Məmmədov Rüstəm. Müasir beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın qanunsuz və hüquqa zidd fəaliyyəti. B.: “MM-S”, 2017.-260 s.

 891. Məmmədov Vaqif. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-284 s.

 892. Məmmədov Vidadi.Vergi cinayətləri. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-295 s.

 893. Məmmədova  Qahirə. Üzvi kimya. B.: “İN-2017”, 2017.-146 s.

 894. Məmmədova Flora. Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında Akademik B. Ə. Budaqovun rolu. B.: “Təhsil”, 2018.-191 s.

 895. Məmmədova Gülxar. Azərbaycanda musiqi menecmentinin iqtisadi problemləri və onun həlli yolları. B.: “Mütərcim”, 2017.-150 s.

 896. Məmmədova Səyyarə. Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları. B.: “Nərgiz”, 2017.-102 s.

 897. Məmmədzadə İlham. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsir fəlsəfəsi və almanların Cənubi Qafqazda məskunlaşması. B.: 2017.-160 s.

 898. Mən dünyada olmayanda (Baba Mahmudoğlu-80). B.: “Ecoprint”, 2018.-262 s.

 899. Məşədi Vahidxan. Bir gün bir ulduz da axacaq göydə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-183 s.

 900. Məşədi Vahidxan. Çalış həmişə yaz Allah eşqinə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-345 s.

 901. Məşədi Vahidxan. Dünya Yusif bazarıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-263 s.

 902. Mətbəxdən gələn atalar sözləri, idiomlar. B.: “Nurlar”, 2016.-48 s.

 903. Mikayıllı  Böyükağa. Bir səma altında. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-182 s.

 904. Mikayılov Fərhad. Çoxölçülü meyarlar əsasında yoxsulluq və onun qiymətləndirilməsi problemləri. B.: “ Çap Art”, 2017.-204 s.

 905. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2017. B.: “Elm”, 2017.-431 s.

 906. Milli taleyimiz və biz. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-235 s.

 907. Minhacoğlu Qüdrət. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-359 s.

 908. Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu): biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-495 s.

 909. Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-346 s.

 910. Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-557 s.

 911. Mir Cəlal. Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-128 səh.

 912. Mir Mehdi Seyidzadə (Mir Mehdi Həsən oğlu Seyidzadə) Biblioqrafiya. B.: “F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2017.-304 s.

 913. Mir Nadir Zeynalov. B.: 2017.-176 s.

 914. Mirələmov Hüseynbala. Zərifə Əliyeva. B.: “Nurlar”, 2018.-464 s.

 915. Miri Sevgi. Hikmət dolu nəğmələrim. B.: 2018.-203 s.

 916. Mirqasımova Ceyran xanım. Bir ananın hekayəti. B.: “Elm”, 2017.-136 s.

 917. Mirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr. B.: “Xan”, 2016.-160 s.

 918. Mirzəyev Ataəmi. XIII-XVI əsrlər anadilli Azərbaycan epik şeiri. B.: “Avropa”, 2017.-190 s.

 919. Mirzəyeva  Lətifə. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı araşdırma mərkəzi. B.: “Nurlar”, 2017.-231 s.

 920. Mirzəyeva Gülnarə. Pianoçuların repertuarında variasiya janrının rolu və öyrənilməsi. “ADNSU”, 2018.-71 s.

 921. Mirzəyeva Rəna. Atam mənə oğul deyib... B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-202 s.

 922. Mirzəzadə Aydın. Müdriklik dərsləri. III hissə. B.: “Azərbaycan”, 2018.-336 s.

 923. Mirzəzadə Ələsgər. Muğan Maddi mədəniyyət abidələri. B.: “Nərgiz”, 2016.-159 s.

 924. Mirzəzadə Ələsgər. Tarix və zaman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-211 s.

 925. Mirzəzadə Reyhan. Rus ədəbiyyatı qəlbimin işığında. B.: “2018.-631 s.

 926. Molla Nəsrəddin lətifələri. B.: “Qanun”, 2018.-383 s.

 927. Molla Nəsrəddin satirik jurnal : on cilddə (1907-1931). C. 2 (1907-1909). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-646 s.

 928. Molla Nəsrəddin Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). I cild (1906-1907). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-657 s.

 929. Molla Nəsrəddin. Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). III cild (1909-1910). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-647 s.

 930. Molla Nəsrəddin. Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). IV cild (1910-1913). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-641 s.

 931. Montefiore Saymon Sebaq. Böyük Yekaterina və Potyomkin İmperatriçənin sevgi hekayəsi. B.: “TEAS Press”, 2017.-844 s.

 932. Montefiore Saymon Sebaq. Romanovlar 1613-1918. B.: “TEAS Press”, 2017.-920 s.

 933. Montefiore Saymon. Stalin: qırmızı çarın sarayı. B.: “TEAS Press”, 2017.-975 s.

 934. Moravia Alberto. Çoşara. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-598 s.

 935. Morgenthau Hans J. Dövlətlər arasında siyasət: güc və sülh uğrunda mübarizə. B.: “TEAS Press”, 2017.-874 s.

 936. Möhübbətqızı Leyla. Oğurlanmış dünyam. H.2. B.: “Nafta-Press”, 2017.-171 s.

 937. Muğam aləmi V Beynəlxalq festivalı çərçivəsində keçirilən "Azərbaycanda muğam elmi: reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda elmi simpoziumunun (7-9 mart 2018-ci il) materialları. B.: “2018.-400 s.

 938. Muğam aləmi V Beynəlxalq Muğam Festivalı. B.: 2018.-72 s.

 939. Muhamməd Əbdül Ğəffar əl-Şərif. Dini ekstremizm onun səbəbləri və aradan qaldırılması yolları. B.: “İdrak”, 2009.-57 s.

 940. Muxtarova Solmaz. Günahsız günahkarlar. B.: “Nərgiz”, 2017.-200 s.

 941. Muxtarova Solmaz. Varislər. B.: “Nərgiz”, 2018.-248 s.

 942. Murad Xürrəm. Allahı sevin! B.: “"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 943. Muradov Famil. Cinayət-axtarış hüququ Mühazirələr toplusu. B.: “Ecoprint”, 2018.-375 s.

 944. Muradzadə  Vasif. Tələbələrdə yaradıcı təxəyyülün inkişaf xüsusiyyətləri. B.: “İN-2017”, 2017.-216 s.

 945. Murovdağlı Rəsul. Çiynimi dərdimə dayaq vermişəm. B.: “Orxan”, 2017.-208 s.

 946. Murovdağlı Rəsul. Hicran əsiriyəm dərd qalasında. B.: “Orxan”, 2016.-208 s

 947. Musayev Rafiq Əli oğlu. Fransız ədəbiyyatından tərcümələr. B.: “Mütərcim”, 2018.- 176 səh.

 948. Musayeva Bella. Ədəbiyyatşünaslığa giriş Dərs vəsaiti. B.: “Mütərcim”, 2018.- 184 səh.

 949. Musayeva İradə. XXI əsrdən baxış: ədəbi tənqid və bədii söz. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-723 s.

 950. Mustafa Çəmənli (Mustafayev Mustafa Şura oğu) Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”,2017.-199 s.

 951. Mustafa Nazim. İrəvan quberniyasında Azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 952. Mustafayeva Gülşən. Neft-kimya sənayesində təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə ekoloji nəzarət və monitorinq. B.: “ADNSU”, 2017.-36 s.

 953. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi: Newtimes.az-ın baxış bucağı. B.: “Print-X”, 2014.-236 s.

 954. Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüququn bəzi problemləri. B.: “Elm”, 2014.-368 s.

 955. Müasir yazarların əsərlərindən tərcümələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-269 s.

 956. Mühəndis qrafikası: birləşmələr. B.: “ADNSU”,2018.-48 s.

 957. Müqəddəs ayların dua və əməlləri. B.: “Zərdabi”, 2018.-256 s.

 958. Mürşüdli Çingiz. İstilik aparatları. B.: “ADNSU”, 2018.-382 s.

 959. Mürvətov Nəcməddin. Səmimiyyət istəyirəm. B.: “Şur”, 2018.-191 s.

 960. Müstəqillik dövründə Azərbaycan təhsili: nəzəri və praktik aspektlər. B.: “Vahid-M”, 2017.-448 s.

 961. Mütəhhəri Şəhid Mürtəza. On mövzu. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-326 s.

 962. Müznib Əliabbas. Muxtarnamə. B.: “Ecoprint”, 2018.-263 s.

 963. Nadim Mirzə Baxış. Seçilmiş əsərləri. B.: “Alatoran”, 2018.-250 s.

 964. Nağısoylu Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2017.-652 s.

 965. Nağısoylu, Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Elm”, 2017.-634 s.

 966. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-167 s.

 967. Naxçıvan-İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır. B : “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-38 s.

 968. Namazova Flora. İlyas Əfəndiyev və lirik-psixoloji dram dili. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-366 s.

 969. Neft emalı və neft kimyası müəssisələrində yaranan çirkab suların təmizlənməsi ilə təhlükəsizliyin təmin edilməsi (laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2017.-32 s.

 970. Nemanzadə Ömər. Xatirələrim. B.: “Xan”, 2015.-166 s.

 971. Nesin Əziz. Belə gəlmiş, belə getməz. B.: “Xan”, 2016.-216 s.

 972. Nəbiyev Xəyyam. Dağ boyda kiçik kəndim. B.: “Maarif”, 2007.-143 s.

 973. Nəbiyev Xəyyam.Geriyə səyahət. B.: “Borçalı”, 2017.-132 s.

 974. Nəcəfli Güntəkin. Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgələrində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımlar (1918-1920). B.: “Elm”, 2017.-248 s.

 975. Nəcəfli Güntəkin. Urmiya bölgəsində Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı (1917-1918). B.: “Elm”, 2017.-109 s.

 976. Nəcəfova  Aynur. Anna Axmatova və Şərq. B.: “Mütərcim”, 2018.-166 s.

 977. Nəcəfzadə Abbasqulu. Ustad Nizami Rəmzidən meyxanaya ərməğan. B.: “Ecoprint”, 2017.-142 s.

 978. Nərimanoğlu Məhəmməd. Nakam talelər. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-58 s.

 979. Nəsibov Elşən. "Bankoman"lik və yeni iqtisadiyyat. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-188 s.

 980. Nəsibov Elşən. Mənim proqramım. B.: “Təhsil”, 2017.-299 s.

 981. Nəsibzadə Fərid. Tənhalığın 4 mövsümü. B.: “Zərdabi”, 2018.-80 s.

 982. Nəsimi  İmadəddin. İraq divanı. B.: “CBS-PP”, 2018.- 384 s.

 983. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-319 s.

 984. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-345 s.

 985. Nəsirov Əhməd. Aqrar-sənaye kompleksinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin rolu. B.: “Avropa”, 2017.-208 s.

 986. Nəsirova Könül. Rəşid Behbudov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-151 s.

 987. Nəzakət. Yurd dediyim bu torpaq. B.: “Araz”, 2018.-143 s.

 988. Nəzər Adilə. Beşinci mövsüm. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-192 s.

 989. Nəzirli  Kamran. Babalar nağıl danışmırlar. B.: “Mütərcim”, 2018.-195 s.

 990. Nəzirli  Kamran. Dördüncü möhür. B.: “Mütərcim”, 2018.-431 s.

 991. Nəzirli Kamran. Zülfü Adıgözəlov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 992. Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. Azərbaycan Milli Ordusunun 100 illiyi. B. : “Azərbaycan”, 2018.-416 səh.

 993. Nəzmi Ələkbər. Bəni-Haşimin Qəməri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-256 s.

 994. Nəzmi Ələkbər. Əmirəlmöminin Əli Əleyhissalamın hikmətli kəlamları, fəzilətləri və möcüzələri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-198 s.

 995. Nəzmi Ələkbər. Tənha sərkərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-227 s.

 996. Niftəliyeva Arzu. Linqvokulturologiyaya giriş. B.: “Mütərcim”, 2017.-127 s.

 997. Nurlu Hüseyn. Duyğular. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s.

 998. Nurlu ömrün salnaməsi-Zərifə Əliyeva 95. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-33 s.

 999. Nursultan Nazarbayev.Həyat yolu. B.: “Çap Art Nəşriyyat evi”, 2017.-296 s.

 1000. Odişariya Quram. Prezidentin pişiyi. B.: “Qanun”, 2018.-207 s.

 1001. Oftalmologiyanın müasir problemləri (Elmi əsərlər məcmuəsi) B.: “Nafta-Press”, 2002.-359 s.

 1002. Ogan  Kənan. İndi uzaqlardasan... B.: “Nurlar”, 2010.-69 s.

 1003. Oğuz Yunus. Ovçu. B.: “OL”, 2018.-240 s.

 1004. Ol  Əjdər. Günəbaxan zəmisi. B.: “Adiloğlu”, 2006.-159 s.

 1005. Ol Əjdər. Molla Nəsrəddin və Əmir Teymurun filləri. B.: “Alatoran”, 2017.-257 s.

 1006. Ol Əjdər. Yaşa. B.: “Nurlar”, 2018.-332 s.

 1007. Oman haqqında məqalələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-223 s.

 1008. Ordubadi Məmməd Səid. Həyatım və mühitim. B.: “Xan”, 2016.-232 s.

 1009. Orucov Azad. Yol hərəkəti qaydalarını bilmək vacibdir. B.: “Şəms”, 2017.-59 s.

 1010. Orucov Elşar. Ekonometrika. B.: 2018.-384 s.

 1011. Orucova Aygün. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-191 s.

 1012. Oruell Corc. Birma günləri. B.: “Qanun”, 2017.-95 s.

 1013. Oruell Corc.Kataloniyaya məhəbbətlə. B.: “Qanun”, 2017.-254 s.

 1014. Osho. Qızıl külçələr. B.: “Qanun”, 2018.-179 s.

 1015. Osmanoğlu  Məti. Azərbaycan realist poeziyasının təkamülü. Birinci hissə. B.: “AzTU”, 2011.-103 s.

 1016. Osmanoğlu Məti. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-474 s.

 1017. Osmanoğlu Məti. Sözün o üzündə. B.: “Kitab klubu”, 2018.-408 s.

 1018. Oster Pol. Qaranlıqdakı adam. B.: “TEAS-Press”, 2017.-200 s.

 1019. Öməroğlu İladi. İbrətli mənzumələr. B.: “Nərgiz”, 2018.-183 s.

 1020. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-848 s.

 1021. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “TEAS Press”, 2017.-626 s.

 1022. Pəhləvan Əmir. Vətən dahiləri. B.: 2018.-401 s.

 1023. Pəhləvi Fərəh. Xatirələr. "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 21. B.: “XAN”, 2016.-492 s.

 1024. Pənah Gülxani. Salatın Əhmədlinin yaradıcılığına ümumi baxış. B.: “Ecoprint”, 2018.-549 s.

 1025. Pənahov Tahir. Ümumi fizika kursu. Fizika -1 qısa müharizə kursu. B.: “9 №-li KM”, 2014.-361 s.

 1026. Po Edqar Allan. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-494 s.

 1027. Prezident İlham Əliyevin müəllifi olduğu strategiya Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-230 s.

 1028. Prust Marsel. Svana doğru. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-512 s.

 1029. Püstə Fərhadi. Beynəlxalq kommersiya işi. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2018.-325 s.

 1030. Rahib Əliyev-75: İstedadlı alim, görkəmli ziyalı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-190 s.

 1031. Ramazanlı Həsənağa. Qədim Böyük Qəbələ şəhərinin maddi-mənəvi mədəniyyət tarixi ilk orta əsrlərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-336 s.

 1032. Ramazanov Şahin. Ərməğan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-243 s.

 1033. Reiss Tom. Qara Qraf. B.: “TEAS Press”, 2017.-443 s.

 1034. Reyşəhri Məhəmmədi. İmam Hüseyn əleyhissəlamın şəhadətnaməsi Quran, hədis və tarix əsasında. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-793 s.

 1035. Rəcaizadə Mahmud Əkrəm. Fayton sevdası. B.: “TEAS Press”, 2017.-204 s.

 1036. Rəcəbli Əli. Sikkə və dövlətçilik. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-182 s.

 1037. Rəhimli Hüseyn.Taleyinə düşən paya yumma göz. B.: “Ecoprint”, 2018.-79 s.

 1038. Rəhimli İlham. Ağasadıq Gəraybəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 1039. Rəhimli İlham. Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri akademik teatrda. B.: “Apostroff”, 2017.-144 s.

 1040. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 1. B.: “Azərnəşr”, 2016.-427 s.

 1041. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 2. B.: “Azərnəşr”, 2017.-390 s.

 1042. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 3. B.: “Azərnəşr”, 2017.- s.

 1043. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-496 s.

 1044. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-534 s.

 1045. Rəhimli İlham. Fatma Qədri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 1046. Rəhimli İlham. Habil Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 1047. Rəhimli İlham. Həsən Turabov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-183 s.

 1048. Rəhimli İlham. İbrahim Həmzəyev. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-175 s.

 1049. Rəhimli İlham. Kazım Ziya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 1050. Rəhimli İlham. Mehdi Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 1051. Rəhimli İlham. Mərziyə Davudova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-158 s.

 1052. Rəhimli İlham. Mustafa Mərdanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 1053. Rəhimli Səbuhi. Avesta gerçəyi. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-119 s.

 1054. Rəhimli, İlham. Abbasmirzə Şərifzadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 1055. Rəhimli, İlham. Barat Şəkinskaya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-216 s.

 1056. Rəhimli, İlham. Məmmədrza Şeyxzamanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-168s.

 1057. Rəhimli, İlham. Nəsibə Zeynalova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-192 s.

 1058. Rəhmanlı Əhsən. Qəmər Almaszadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-112 s.

 1059. Rəmzi Cəfər.Qəzəllər. B.: “Ecoprint”,2017.-75 s.

 1060. Rəsul İlqar. Getmə... B.: “Qanun”,2017.-271 s.

 1061. Rəsulov  Sakit. Yanma və partlayış nəzəriyyəsi. B.: “ADNSU”, 2018.-268 s.

 1062. Rəsulov Sakit. Qaz tullantılarının yüksək effektli utilizasiya üsulları. B.: “ADNSU”, 2017.-132 s.

 1063. Rəsulzadə  Məhəmməd. Seçilmiş pedaqoji əsərləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-286 s.

 1064. Ris Erik. Qənaətcil Startap. B.: “TEAS Press”, 2017.-300 s.

 1065. Risalə araşdırmalar toplusu. C. 11. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-230 s.

 1066. Risalə araşdırmalar toplusu. C. 12. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-210 s.

 1067. Risalə. Araşdırmalar toplusu 13. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-216 s.

 1068. Roulinq C. Harri Potter və simurq ordeni. B.: “Qanun”, 2017.-791 s.

 1069. Royal M. Amaryllis 125. B.: “Qanun”, 2017.-391 s.

 1070. Rövşən Nərgiz. Dayanacaqda görüş. B.: “Ecoprint”, 2016.-35 s.

 1071. Rus dilində olan kitabların siyahısı

 1072. Rustaveli Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-436 s.

 1073. Rüstəmli Asif. Ədəbi redaktənin əsasları: Tarixi, nəzəriyyəsi, təcrübəsi. B.: “Gənclik”, 2018.-216 s.

 1074. Rüstəmov  Fərrux. Humanist pedaqogika, yoxsa pedaqogikada humanizm? B.: “Elm və təhsil”, 2018-91 s.

 1075. Rüstəmov Rüfət. Alın yazısı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-79 s.

 1076. Rüstəmov Yusif. ABŞ və qlobal liderlik. B.: “Turxan”, 2017.-148 s.

 1077. Rüstəmov, Yusif. Sivilizasiyaların qarşılıqlı münasibəti kontekstində amerikan milli identikliyi (S.Hantiqton) B.: “ Turxan”, 2017.-64 s.

 1078. Rüstəmova Afaq. Müasir dünya və Azərbaycan reallıqları: fəlsəfi təhlil. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-234 s.

 1079. Rüstəmova Firəngiz. Hor sivilizasiyası və onun günümüzdə izləri. B.: “Zərdabi”, 2018.-424 s.

 1080. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-351 s.

 1081. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-251 s.

 1082. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-307 s.

 1083. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-207 s.

 1084. Rza Rəsul.Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-296 s.

 1085. Rzayev Tofiq. Texniki sistemlərin qiaqnozlaşdırılması. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-627 s.

 1086. Rzayev Vahid. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-88 s.

 1087. Rzayev Vahid. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda təhsil və pedaqoji fikir. B.: “Məktəb”, 2017.-60 səh.

 1088. Rzayev Vahid. Naxçıvanda qız təhsilinin inkişafı tarixindən. (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri). Naxçıvan.: “Məktəb”, 2013.-38 s.

 1089. Rzayev Vahid. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-256 s.

 1090. Rzayeva Naibə. Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm”, 2018.-335 s.

 1091. Rzayeva Sevda. Atom fizikası. B.: “Ləman”, 2017.-216 s.

 1092. Sabitoğlu Emin.Əlvida. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-256s.

 1093. Sabitova, Aynur Zakir qızı. XVIII əsr Amerika ədəbiyyatı. B.: “Mütərcim”, 2017.- 112 səh.

 1094. Sadıq  İslam. Dədə Qorqudun dili və poetikası. B.: “Azərnəşr”, 2018.-80 s.

 1095. Sadiq Aygün. Güzgüdə kim var? B.: “MTR-Group”, 2018.-206 s.

 1096. Sadiq Elbəyi. Nəvələrə hədiyyə. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 s.

 1097. Sadıq İslam. Ölkə ədəbiyyatı tarixi: Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B.: “Azərnəşr”, 2018.-64 s.

 1098. Sadiq Tağı. Gülüm, gözlə sən məni. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-117 s.

 1099. Sadiq Tağı.Bir ömrün işığı. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-431 s.

 1100. Salahov, Vidadi. Gəlmişəm ki. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s

 1101. Salamoğlu Təyyar. Mir Cəlal nəsri və müasirlik. B.: “Orxan”, 2018.-130 s.

 1102. Salamzadə Ə. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu Kitab-albom. B.: 2015.-148 s.

 1103. Salihov Danil. Qəribə adam. B.: “Zərdabi”, 2018.-128s.

 1104. Salmanova Sona. Cinayət hüququnun mənbələri ilə bağlı problemlər və onların həlli yolları. B.: “Zərdabi”, 2017.-192 s.

 1105. Saraçlı Hüseyn. Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-304 s.

 1106. Sarah J. Sonuncu kameliya. B.: “Qanun”, 2018.-304 s.

 1107. Sarıyeva İradə. Gözlə, gələcəyəm. B.: “Azəri”, 2017.-159 s.

 1108. Sarvan Salam. Heykəl tənhalığı. B.: “Qanun”, 2017.-156 s.

 1109. Seçilmiş povestlər (nəsr). B.: “Araz”, 2018.-582 s.

 1110. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-492 s.

 1111. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-480 s.

 1112. Seyidəliyev Sərməst. İtkin qızın taleyi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-209 s.

 1113. Seyid-Rzayev, M. Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının populyasiya strukturu və bioekoloji xüsusiyyətləri. B.: “Elm”, 2017.-284 s.

 1114. Seyyid Zərgər. Mizanül-ədalət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-341 s.

 1115. Səbzəliyev Mahir. Klassik tiplərə aid olmayan sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə giriş. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 1116. Səda Pünhan. Əli aşiqlərinə hədiyyə. B.: “MBM”, 2013.-55 s.

 1117. Səfərli Əlyar. Seçilmiş əsərləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-558 s.

 1118. Səfiyeva Fəridə. Bir ömrün iziylə.. B.: “Elm”, 2018.-296 s.

 1119. Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-376 s.

 1120. Səxavət Seyran. Qaçhaqaç. B.: “Vektor”, 2017.-548 s.

 1121. Səlimoğlu Amid. Qaranlıqdan işığa. B.: “Çıraq”, 2017.-192 s.

 1122. Səməd Möhbəddin. İslam Rzayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 1123. Səməd Vurğunun ev-muzeyi. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-317 s.

 1124. Sənan Fazil. Nifrətin göz yaşları. . B.: “Elm və təhsil”, 2018.-213 s.

 1125. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. B.: 2017.-255 s.

 1126. Səyyaf Mehparə. Bu ocaqda qalan mənəm. B.: “MBM”, 2014.-75 s.

 1127. Sistani Seyyid Əli Hüseyni. İstiftaat. Şəri suallara cavablar. I cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-344 s.

 1128. Soltanov Məmmədxan. Aşıq yaradıcılığında işlənən onomastik vahidlər bədii-üslubi vasitə kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-184 s.

 1129. Sonsuz ömrün yolçusu-Yusif Səmədoğlu. B.: “Qanun”, 2018.-343 s.

 1130. Söz Yaqub. Dərdsizliyin dərdi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-200 s.

 1131. Stendal. Parma monastırı. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-567 s.

 1132. Struqatski Arkadi. Allah olmaq çətindir. B.: “TEAS Press”, 2017.-212 s.

 1133. Subu Surxay. Nadanlar dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-230 s.

 1134. Sun-Tzu. Hərb sənəti. B.: “Qanun”, 2018.- 87 s.

 1135. Surkova Larisa. 1-3 yaşlı uşaqlar: faydalı məsləhətlər generatoru. B.: “TEAS Press”, 2018.-140 s.

 1136. Surkova Larisa. 8-13 yaş: uşağın ən çətin dövrü. B.: “TEAS Press”, 2018.-119 s.

 1137. Surkova Larisa. Uşağınız 3 yaşından 7 yaşınadək: intensiv tərbiyə. B.: “TEAS Press”, 2018.-143 s.

 1138. Sübhani Ayətullah Cəfər. Quranda peyğəmbərlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-112 s.

 1139. Süleymanlı  Sima. Mədəni irsin qorunmasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. B.: “Azərbaycan”, 2018.-295 s.

 1140. Süleymanov  Elçin. Müstəqilliyinin 25 ilində Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “İN-2017”, 2017.-439 s.

 1141. Süleymanov Mehman. Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq institutunun Heydər Əliyev mərhələsi. B.: “Elm və təhsil”,2018.-727 s.

 1142. Süleymanov Mehman. Şah İsmayıl Səfəvi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-822 s.

 1143. Süleymanov Nəriman. Ana quşun yuxusu. B.: “Təhsil”, 2017.-240 s.

 1144. Süleymanov Nəriman. Dünyanın çəkisi. B.: “Təhsil”, 2017.-464 s.

 1145. Svayq  Ştefan. Amok. Bakı :Qanun,2018.- 80 s.

 1146. Svayq  Ştefan. Yad qadının məktubu. Bakı :Qanun,2018.-80 s.

 1147. Şabanov Mustafa. Zəyəm sikkələri: Şirvanşahlar, Osmanlı və Səfəvilər dövrü. B.: “Təhsil”, 2017.-128 s.

 1148. Şabanov Zeynəddin. Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları. B.: “Avropa”, 2017.-256 s.

 1149. Şabra Məhəmməd Ömər. İnkişafın islam modeli ("məqasid" konsepsiyası əsasında) B.: “İdrak”, 2013.-100 s.

 1150. Şadiman Şirin xanım Kərimbəyli. Yol gedirik. B.: “Qanun”, 2018.-596 s.

 1151. Şahbazov Elmar. Cənnətin ətri. B.: “Qanun”, 2017.-200 s.

 1152. Şahmarov Əliheydər. Davamlı inkişaf və ekoloji təhlükəsizlik problemləri. B.: “Adiloğlu”, 2006.-159 s.

 1153. Şaxanov Muxtar. Həqiqət formulu və məhəbbətin everest zirvəsi Dostum-qardaşım Ç. Aytmatov barədə esse. Бишкек.: “Улуу Тоолор”, 2014.-336 s.

 1154. Şaiq  Abdulla. Xatirələrim "XAN" Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən. K. 10. B.: “XAN”, 2015.-364 s.

 1155. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-427 s.

 1156. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-543 s.

 1157. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-527 s.

 1158. Şaiq Abdulla. Yaxşı arxa. B.: “Renessans-A”, 2017.-28 s.

 1159. Şair və yazıçılarımızın həyatından maraqlı anlar. B.: 2010.-212 s.

 1160. Şeyxzamanlı Nağı bəy. Xatirələr. B.: “Xan”, 2016.-280 s.

 1161. Şəkərov Mahir. Bütün peyğəmbərlər məsumdur. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-303 s

 1162. Şəntəkin Dərviş. Qəpiyim də yox idi və qatilimi axtarırdım. B.: “TEAS Press”, 2017.-224 s.

 1163. Şəntəkin Dərviş. Qəpiyim də yox idi, qız isə çox gözəl idi. B.: “TEAS Press”, 2017.-291 s.

 1164. Şərifi Nilufər. Nilufər yaranın başqa adıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2018-79 s.

 1165. Şərq Tərcümə toplusu. 6-cı kitab. B.: “Araz”, 2008.-276 s.

 1166. Şərq Tərcümə toplusu. V kitab. B.: “Nurlan”, 2008.-247 s.

 1167. Şıxəliyev Ramiz. Şəbəkə texnologiyaları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-238 s.

 1168. Şıxlar  Niftalı. Zəhmətdən yoğrulmuş ömrüm K. 1. (1940-90-cı illər). B.: “Müəllim”, 2018.-722 s.

 1169. Şıxlı Zərəngiz. Düşündürən düşüncələrim. B.: “Ecoprint”, 2018.-223 s.

 1170. Şıxlinski Əliağa. Xatirələrim. B.: “Xan”, 2015.-296 s.

 1171. Şıxlinski Hacı. Filloksera və ona qarşı mübarizə üsulları. B.: “Müəllim”, 2018.-184 s.

 1172. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 14-cü cild. Həcc, Muminun və Nur surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-520 s.

 1173. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 15-ci cild. Furqan, Şüəra və Nəml surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-528 s.

 1174. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 16-cı cild. Qəsəs, Ənkəbut və Rum surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-460 s.

 1175. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə.12-ci cild. B.: “Zərdabi”, 2017.-520 s.

 1176. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə.13-cü cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-496 s.

 1177. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 19-cu cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-488 s.

 1178. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 20-ci cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-472 s.

 1179. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 2-ci cild.Bəqərə surəsinin 188-286-cı və Ali-İmran surəsinin 1-91-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-696 s.

 1180. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 3-cü cild.Ali-İmran surəsinin 92-200-cü və Nisa surəsinin 1-70-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-582 s.

 1181. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 10-cu cild. Yusuf surəsinin 54-111-ci ayələri, Rəd və İbrahim surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-408 s.

 1182. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 11-ci cild. Hicr və Nəhl surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-424 s.

 1183. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 8-ci cild. Tövbə surəsinin 60-129-cu və Yunus surəsinin 1-109-cu ayələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-406 s.

 1184. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 9-cu cild. Hud surəsi və Yusuf surəsinin 1-53-cü ayələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-432 s.

 1185. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 1-ci cild. Fatihə (Həmd) surəsi və Bəqərə surəsinin 1-187-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-648 s.

 1186. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 4-cü cild. Nisa surəsinin 71-176-cı və Maidə surəsinin 1-66-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-510 s.

 1187. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 5-ci cild. Maidə surəsinin 67-120-ci və Ənam surəsinin 1-140-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-504 s.

 1188. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 6-cı cild. Ənam surəsinin 141-165-ci və Əraf surəsinin 1-171-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-464 s.

 1189. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 7-ci cild. Əraf surəsinin 172-206-cı, Ənfal surəsi və Tövbə surəsinin 1-59-cu ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-424 s.

 1190. Şirzadov Fərhad. Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı. B.: “BMU”, 2018.-223 s.

 1191. Şirzadov Fərhad. Tribologiyanın əsasları. B.: “BMU”, 2018.-271 s.

 1192. Şirzadov Fərhad. Tribotexniki avadanlıq və vasitələr. B.: “BMU”, 2018.-304 s.

 1193. Şirzadova Mehriban. Y. A. Komenskinin "Ana Qucağı Məktəbi" əsəri və onun əsas ideyalarının Azərbaycanda yayılması. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 1194. Şmit Anna. Cip və Yanika. B.: “Qanun”, 2018.-144 s.

 1195. Şükür, Südabə. Zəmanəmizin möcüzəsi."Rentgen qadın"- Zərifə xanım. Bakı :Nurlan,2006.-320 səh.

 1196. Tağıyev Albert. İnnovasiya. C. 1. B.: “Təknur”, 2018.-551 s.

 1197. Taha Cabir əl-Ülvani. İki "oxu"nun: vəhyin kainatla vəhdəti. B.: “İdrak”, 2017.-86 s.

 1198. Tahirli  Sevda. Qanımızın səsi. B.: “Ozan”, 2013.-171 s.

 1199. Tahirova Natəvan. Şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsində məntiqi və psixoloji aspektlərin tətbiqi problemləri (VII-IX siniflər). B.: “ADPU”, 2016.-200 s.

 1200. Talıbova Dilşad. Səndən qalan noyabr. B.: “Qanun”, 2017.-224 s.

 1201. Talışlı Mirhaşım. Lənkəran: ensiklopedik məlumat. II nəşr. B.: 2017.-584 s.

 1202. Tanrıverdi Əzizxan. Türkologiyamızın Afaq Qurbanovu. B.: 2018.-243 s.

 1203. Tapdıqoğlu Nazim. Qusar ensiklopediyası. B.: “Heroqlif”, 2018.-332 s.

 1204. Tarhan Nevzat. Gözəl insan modeli.. B.: “İpəkyolu”, 2017.-264 s.

 1205. Taslaman Caner. Allahın varlığının 12 dəlili. B.: “Nurlar”, 2017.-223 s.

 1206. Taslaman Caner. Quran və elmi zehnin inşası. B.: “Nurlar”, 2017.-119 s.

 1207. Tehrani Əlirza Recali. İmam Mehdi (ə.f) haqqında sual cavab. B.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 1208. Telmanqızı Sevinc. Xatirələrin işgəncəyə döndüyü yer... B.: “Qanun”,2017.-359 s.

 1209. Telmanqızı Sevinc. Trampın və Sevincin Amerikası. B.: “Qanun”, 2017.-175 s.

 1210. Telmanoğlu Sahib. Dünya belə dünyadı. B.: “Borçalı”, 2009.-199 s.

 1211. Terminologiya məsələləri №1. B.: “Elm”, 2018.-240 s.

 1212. Terminologiya məsələləri2017 № 2. B.: “Elm”, 2017.-259 s.

 1213. Teymuroğlu Ramiz. Qasım bəy Zakir irsinin tədqiqi. B.: “Kooperasiya”, 2007.-136 s.

 1214. Teyyub Fəxrəddin.Mən səninlə barışmaram. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-264 s.

 1215. Təbrizi Ayətullah Əli Hicrani. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran. Qurani-Kərimin azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. III cild. B.: “Zərdabi”, 2016.-528 s.

 1216. Təbrizi Ayətullah Əli Hicrani. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran. Qurani-Kərimin azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. II cild. B.: “Zərdabi”, 2016.-536 s.

 1217. Təbrizi Əli. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran Qurani-Kərimin Azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-504 s.

 1218. Təcrübəçi tələbələrə kömək.. B.: “ADPU”, 2018.-102 s.

 1219. Tədris resurslarının hazırlanması: müasir yanaşmalar. B. : “Vahid-M”, 2017.-172 s.

 1220. Təhməzli Həsən. Mərcanlılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-399 s.

 1221. Təhmirazqızı Səadət. Kamilin sənət dünyası. B.: “Təhsil”, 2017.-216 s.

 1222. Təhmirazqızı Səadət.Əliövsət Sadıqov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 1223. Təhmirazqızı Səadət.Seyid Şuşinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 1224. Təkəli Minəxanım. Mərkəzi Rusiyanın Türk coğrafiyası. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-279 s.

 1225. Təməlkuran, Ece. Banan səsləri. B. :Qanun,2018.- 304 s.

 1226. Təmraz Dilqəm. İnsanlar içində gözüm insan axtarır. B.: “Ecoprint”, 2018.-190 s.

 1227. Təzkireyi-Yusif Kitab Mirzə Əbdülxalıq Yusifin 165 illik yubileyinə ithaf olunur. B.: “Ecoprint”, 2016.-67 s.

 1228. Toğrul Neymət oğlu Şahtaxtinski. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-288 s.

 1229. Tolkin C.R.R. Hobbit və ya oraya və geriyə. B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 1230. Tonqar Hatice Kübra. Anacan, məni tanıyırsanmı? B.: “TEAS Press”, 2017.-264 s.

 1231. Topbaş Osman Nuri. Məktəbi-Aləm kainat, quran və insan. B.: “İpəkyolu”, 2017.-179 s.

 1232. Topçubaşov  Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu. Qafqaz Azərbaycanı nümayəndə heyətinin sülh konfransından tələbləri. Bakı :Qanun,2018.-95 s.

 1233. Topçubaşov  Əlimərdan bəy. ...Xalqımızın müstəqil yaşayacağına inanırdıq. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-687 s.

 1234. Tosun Necdet. Xoca Bəhaəddin Nəqşbənd. B.: “İpəkyolu”, 2017.-96 s.

 1235. Tovuzlu Dilqəm. Vicdan əzabı. B.: “Əcəmi”, 2017.-206 s.

 1236. Tramp Donald. Vaxtdır, Amerikanı yenidən gücləndirək! B.: “TEAS Press”, 2017.-211 s.

 1237. Treysi Brayan. Satış ulduzu ol: Daha asan, daha sürətli və daha çox satış etməyin 21 möhtəşəm üsulu. B.: “Qanun”, 2018.-152 s.

 1238. Tudə Əli. Söz ömrü C. 11. B.: “Azərbaycan”, 2017.-349 s.

 1239. Tudə Əli. Təbriz yolu. Əsərləri. X cild. B.: “Azərbaycan”, 2017.-336 s.

 1240. Turan Tural.Tanrı qağaya ismarış. B.: 2017.-72 s.

 1241. Türk dünyasının nağıl bağı. B.: “Təhsil”, 2017.-216 s.

 1242. Türkmən  Əbuzər. Tolstoyun ayaqqabıları ilə addımlamaq. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 1243. Uells Herbert. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-317 s.

 1244. Ulduz Sönməz: Mən belə yaşadım... B.: “Ecoprint”, 2017.-397 s.

 1245. Uluxanlı Nurəddin. Meteorologiya və iqlimşünaslığın əsasları. B.: “ADPU”, 2018.-258 s.

 1246. Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-264 s.

 1247. Universitetlərin magistr hazırlığı üçün proqram: MİF-B08 Coğrafiyanın tədrisində diyarşünaslıq prinsipi. B.: “ADPU”, 2018.-16 s.

 1248. Uolş Nil Donald. Tanrı ilə söhbət Qeyri-adi dialoq. Birinci kitab. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 1249. Ustac Zaur. Otuz ildir, əldə qələm. (1988-2018) B.: 2018.-74 s.

 1250. Uşaq ədəbiyyatı: Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. C. 1. Folklor və klassik uşaq poeziyası. B.: “ADPU”, 2018.-294 s.

 1251. Uşaq ədəbiyyatı: Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. C. 2. Müasir uşaq poeziyası. B.: “ADPU”, 2018.-408 s.

 1252. Üçüncü minillikdə geosiyasətin yeni üfüqləri. b.: “Şərq-Qərb”, 2018.-280 s.

 1253. Ülkü İrfan.Qırmızı ulduzdan hilala. İstanbul.: 2018.-208 s.

 1254. Ülvi Əbülfəz. Bircə sən desən. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-112 s.

 1255. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş "Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiyası" adlı Respublika elmi konfransının materialları. B.: “ADPU”, 2015.-436 s.

 1256. Ümumtəhsil fənlərinin tədrisinə dair tədqiqlər. B.: “Vahid-M”, 2017.-286 s.

 1257. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək. B.: “Nərgiz”, 2017.-128 s.

 1258. Ümumtəhsil məktəblərinin idarə edilməsinin modernləşdirilməsi. B.: “Vahid-M”, 2017.-280 s.

 1259. Üzeyir Hacıbəyli (məqalə, oçerk, esse, arxiv materialları). B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-277 s.

 1260. Vahid Əliağa.Əsərlər. B.: “Ecoprint”, 2016.-163 s.

 1261. Vahidov Tacəddin. Fizika. B.: “ADPU”, 2018.-198 s.

 1262. Vaqif Molla Pənah. Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-271 s.

 1263. Varis. Uzaqdan gələn yağış. B.: “TEAS Press”, 2018.-224 s.

 1264. Verber Bernar. Altıncı yuxu. B.: “TEAS Press”, 2017.-424 s.

 1265. Verdiyeva Ləman. Cəzaçəkmə müəssisələrində yenidəntərbiyə (İSLAH) işinin sosial və psixoloji əsasları. B.: “Müəllim”, 2017.-54 s.

 1266. Verdiyeva Səadət. Azərbaycan xanəndəlik sənəti tarixində Arif Babayevin rolu. B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 1267. Vergi inzibatçılığı. B.: “BESTPACK”, 2017.-900 s.

 1268. Veysəlli Fəxrəddin. Dilçiliyə giriş. B.: “Mütərcim”, 2017.-456 s.

 1269. Veysəlli Fəxrəddin. Seçilmiş əsərlər. B.: “Mütərcim”, 2016.-420 s.

 1270. Vəli Yusif oğlu Axundov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-140 s.

 1271. Vəliyev Süleyman. "Qanadı sınmış quş" da uçarmış (Sənədli roman). "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 32. B.: “XAN”, 2017.-100 s.

 1272. Vəliyeva Təranə. Mənim dünyam. B.: “Turxan”, 2018.-84 s.

 1273. Vikipediyaçının köməkçisi. B.: 2017.-75 s.

 1274. Volnitski İqor.Mənə ölməyi öyrət. B.: “Parlaq imzalar”, 2017.-224 s.

 1275. Vulf, Tomas. Evinə bax, Mələk. B.: “Qanun”, 2018.-543 s.

 1276. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri (şeirlər) B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-472 s.

 1277. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-219 s.

 1278. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-236 s.

 1279. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-388 s.

 1280. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. IV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-360 s.

 1281. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. V cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-324 s.

 1282. Yaqub Mail.Din fəlsəfəsi. B.: “Qanun”, 2017.-248 s.

 1283. Yaqublu  Nəsiman. Cümhuriyyət qurucuları 100 il. B.: “Nurlar”, 2018.-503 s.

 1284. Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan Milli Azadlıq hərəkatı ensiklopediyası Sovet rejiminə qarşı mübarizə: 1920-1991. B.: “Qanun”, 2018.- 832 s.

 1285. Yaqublu Nəsiman. Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanda izləri. B.: “OL”, 2017.-155 s.

 1286. Yaquboğlu Qurban. Mən yoxam. B.: “Qanun”, 2018.-296 s.

 1287. Yaqubov Emil. Vətən sevgisi. B.: “TEAS Press”, 2017.-60 s.

 1288. Yalçıner Alp Gürhan. Bir millət, iki dövlət. B.: 2017.-30 s.

 1289. Yanar Mikayıl. Gəncənin dastanı. B.: “Azərnəşr”, 2018.-488 s.

 1290. Yelinek Elfrida. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-565 s.

 1291. Yeni iş yerləri. Yanvar-2018. Rəsmi nəşr. Statistik məcmuə. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-210 s.

 1292. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2017 №3. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-240 s.

 1293. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2017 №4. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-261 s.

 1294. Yəzdi Misbah. Əxlaq fəlsəfəsində araşdırmalar. B.: “Qanun”, 2018.-288 s.

 1295. Yıldız Ahmet. Ay işığı, qarğıdalı tarlası. B.: “Qanun”, 2018.-99 s.

 1296. Yonson Eyvind. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-381 s.

 1297. Yusifbəyli, Nurəli. Elektrik sistemlərinin avtomatikası.. B.: “ADNSU”, 2017.-458 s.

 1298. Yusifli Vaqif. Azərbaycan qəzəli. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-154 s.

 1299. Yusifli Yusif. Gürcüstan Azərbaycanlılarının ədəbiyyat tarixi (XVIII-XX əsrlər). C. 1. Tbilisi.: “Universal”, 2011.-636 s.

 1300. Yusifli Yusif. Gürcüstan Azərbaycanlılarının ədəbiyyat tarixi. C. 2. Tbilisi.: “Universal”, 2014.-875 s.

 1301. Yusifli Yusif. Gürcüstan Azərbaycanlılarının ədəbiyyat tarixi. C. 3. Tbilisi.: “Universal”, 2014.-740 s.

 1302. Yusifoğlu Rafiq. Bədii söz məna ocağının közləri. B.: “ADPU”, 2018.-527 s.

 1303. Yusifov Tofiq. Açıq cəmiyyət və mətbuat. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-220 s.

 1304. Yusifov Yusif. Buludxan Xəlilov: Elmin və şəxsiyyətin harmoniyası. B.: “Adiloğlu”, 2018.-232 s.

 1305. Zeynallı Ağa. Kürdəmir səhiyyəsinin tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-219 s.

 1306. Zeynallı Zeynal. Ölü bulud. B.: “Qanun”, 2017.-152 s.

 1307. Zeynalov Əli. İki ömrüm olsaydı. B.: “Xan”, 2015.-112 s.

 1308. Zeynalov Əli-Paşa. Pedaqogika və Psixologiya Problemləri: dissertasiya mövzuları (1992-2016-cı illər). B.: “Vahid-M”, 2017.-189 s.

 1309. Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu. Qaynaqlardan reallığa və ya hər şeydən bir az. B.: “Mütərcim”, 2018.- 416 səh.

 1310. Zeynalov Həsən. Diplomatın tale yolu. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-552 s.

 1311. Zeynalov İbrahim. Totalitar Sovet Cəmiyyəti: Tarixin ibrət dərsləri. B.: “Ləman”, 2017.-720 s.

 1312. Zeynalov İmamverdi. "Ağ ölüm" və ağ qağayılar. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin II Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-154 s.

 1313. Zeynalov İmamverdi. Ağ örpəkli xanım və əbədiyyət nağılı. B.: “Nurlan”, 2010.-199 s.

 1314. Zeynalov İmamverdi. Bizi bağışla ölüm Dedektiv-kriminal-fəlsəfi roman. C. I. (Seçilmiş əsərləri səkkiz cilddə). B.: “Elm və təhsil”, 2012.-194 s.

 1315. Zeynalov İmamverdi. Çalınmayan vağzalı və ya ilk sevgi. B.: “Nurlan”. 2010.-132 s.

 1316. Zeynalov İmamverdi. Dünyanın sonu. B.: “Nurlan”, 2007.-157 s.

 1317. Zeynalov İmamverdi. Gözlər nigaran... B.: “Elm və təhsil”, 2012.-139 s.

 1318. Zeynalov İmamverdi. İtkin düşmüş taleyim. B.: “Nurlan”, 2010.-171 s.

 1319. Zeynalov İmamverdi. Kölgəsiz sədalar. B.: “Təhsil”, 2008.-188 s.

 1320. Zeynalov İmamverdi. Məhəbbət röyaları. B.: “Təhsil”, 2009.-121 s.

 1321. Zeynalov İmamverdi. Müsafir eşqi və mələklər. B.: “Təhsil”, 2009.-148 s.

 1322. Zeynalov İmamverdi. Payız əfsanəsi. B.: “Nurlan”, 2009.-166 s.

 1323. Zeynalov İmamverdi. Yaşamaq həsrəti. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin III Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-99 s.

 1324. Zeynalova Qönçə. Yol almışam Kəbəyə. B.: “B-Print”, 2014.-199 s.

 1325. Zəka (Nəsrəddin Məmmədov). Vacib. B.: “Qanun”, 2018.-152 s.

 1326. Zəka. Ürəyimin yarısı. B.: “Qanun”, 2017.-159 s.

 1327. Zəkullaoğlu Sabir. Sabirlə bacara bilsəm. B.: “Sənan”, 2017.-145 s.

 1328. Zəlimxan özü var xatirələrdə (I kitab) B.:”Elm və təhsil”, 2017.-302 s.

 1329. Zəngilanlı İsmayıl. Vətən-bizim Vətəndi. B.: “Tərəqqi”,2018.-135 s.

 1330. Zərifə Əliyeva. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-256 s.

 1331. Zolya Emil. Tereza Raken. B.: “Qanun”, 2017.-239 s.

 1332. Zorakılığa "Yox" deyək-ailəmizi qoruyaq! B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-46 s.

 1333. Zusak Markus. Kitab oğrusu. B.: “Qanun”, 2018.-591 s.

 1334. Zülfüqarlı Məhərrəm.Sovet dövrü heykəlləri (Kulturoloji və siyasi təhlil) B.: “İN-2017”, 2017.-94 s.