Национальная библиотека Азербайджана

Электронная библиотека

Электронный каталог и Электронная библиотека

Открытая библиотека

Электронные базы данных

МУЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

На азербайджанском языке

Местных изданиях опубликованные на русском языке

Опубликовано за пределами Республики

 1. Abbasov Atif. Böyük İslam filosofları. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-144 s.

 2. Abdulla Kamal. Mənim Füzulim. B.: “Mütərcim”, 2019.-120 s.

 3. Abdullayeva Solmaz. Tətil tapşırıqları. 2-ci sinif. B.: “Altun kitab”, 2018.-136 s.

 4. Abdullayeva Solmaz. Tətil tapşırıqları. B.: “Altun kitab”, 2017.-144 s.

 5. Adiçi Çimamanda Nqozi. Amerikanah. B.: “Qanun”, 2019.-687 s.

 6. Adıgözəlov Ağakərim. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsindən məsələ və misallar. B.: “ADPU”, 2019.-154 s.

 7. Adışirinov Kamil. Göynük mahalı: siyasi, coğrafi, mədəni tarixi və folkloru. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-352 s.

 8. Ağamalıyev Musa. Ali riyaziyyat. B.: “Ləman”, 2019.-344 s.

 9. Akademik İqrar Əliyev. Anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. B.: “Turxan”, 2019.-384 s.

 10. Akademik Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2019.-564 s.

 11. Almond Devid. Skelliq. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 12. Anadil Telman Hüseyn. Ağ dəftər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-216 s.

 13. Andersen Hans Xristian. Nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-72 s.

 14. Aslanova Səbinə. Eşitmə və nitq orqanlarının anatomiyası, fiziologiyası və patofiziologiyası. B.: “ADPU”, 2019.-420 s.

 15. Aşıq Pəri inciləri Şeir antologiyası. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-340 s.

 16. Aşıq Pəri Məclisi (Almanax) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-288 s.

 17. Aux Eva-Mariya. Qarabağın müsəlman-azərbaycanlı elitası siyasi təlatümlər içərisində və müasirləşmə yolunda (1850-1940) B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-336 s.

 18. Aytmatov Çingiz. Cəmilə. . B.: “Altun kitab”, 2018.-95 s.

 19. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları toplusu. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-412 s.

 20. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. (1 mart 2020-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2020.-144 s.

 21. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2019.-712 s.

 22. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. (01 fevral 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-368 s.

 23. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (01 fevral 2019-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-264 s.

 24. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (20 aprel 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-447 s.

 25. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-506 s.

 26. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-514 s.

 27. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi 1 fevral 2019-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-112 s.

 28. Azərbaycanca-Belarusca lüğət. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-296 s.

 29. Azərbaycanın tanınmış riyaziyyatçıları I hissə. Mingəçevir.: 2018.-230 s.

 30. Bağırova Tamilla. Aşıq sənətinin yaranma tarixi və inkişafı. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-232 s.

 31. Baxşəliyev Ərəstun. Azərbaycanda psixologiyanın inkişaf tarixi. B.: “ADPU”, 2019.-348 s.

 32. Balaşov Qulaməli. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. I hissə. B.: “ADPU”, 2019.-185 s.

 33. Balayev Aydın. Tarix terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-336 s.

 34. Bayramoğlu Zaur. Döyüşlə kəşfiyyat. B.: “Avropa”, 2020.-118 s

 35. Bayramoğlu Zaur. Öz üzərində qələbə. B.: “Avropa”, 2020.-256 s.

 36. Bəşirov Eyyub. Sabahlara deyilən söz. B.: “Təbib”, 2019.-620 s.

 37. Bilik verən nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-64 s.

 38. Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş "M.P. Vaqif və müasirlik" mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları 7 dekabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-500 s.

 39. Cəfərov Aqşin. Cızma-ağ. B.: “Qanun”, 2019.-352 s.

 40. Çay bitkisi. B.: “Müəllim”, 2019.-104 s.

 41. Çayxorski A. Kimyəvi elementlərin dövri sisteminin quruluşunun yeni variantı. B.: “Müəllim”, 2019.-150 s.

 42. Dahl Roald. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2018.-256 s.

 43. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri 2019. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2019.-211 s.

 44. Dərbənd el sənətkarları. B.: “ADMİU”,2019.-272 s.

 45. Dostoyevski Fyodor. Netoçka Nezvanova. B.: “Qanun”, 2019.-192 s.

 46. Elmə həsr olunmuş ömür. B.: “Elm”, 2019.-280 s.

 47. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası I. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-344 s.

 48. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası II. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-364 s.

 49. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası III. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-324 s.

 50. Entoni de Mello. Bir dəqiqə axmaqlıq. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 s.

 51. Etnopsixologiya. B.: “ADPU”, 2020.-346 s.

 52. Eyvazlı Həsənəli. Seçilmiş əsərləri. I cild. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2015.-377 s.

 53. Əbdüloğlu Arif. Vətəndir-sevdiyim, sevildiyim yer. B.: “Mütərcim”, 2019.-200 s.

 54. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-224 s.

 55. Əfəndiyev İlyas. Söyüdlü arx. B.: “Qanun”, 2019.-224 s.

 56. Əhməd Vüqar. Salatın Əhmədlinin bədii publisistikası. B.: “Gənclik”, 2019.-172 s.

 57. Əhmədov Bəşir. Etimologiya lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-288 s.

 58. Əhmədova Şəhla. "Koroğlu" dastanının lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2018.-160 s.

 59. Əkbəri Təranə. Azərbaycanda yayılan Qaymaqçiçək (Ranunculus L.) cinsi növlərinin sistematikası və bioekologiyası. B.: “ADPU”, 2019.-147 s.

 60. Əli Razi Şamçızadə "Molla Nəsrəddin"də. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-133 s.

 61. Əlixanov Hüseyn. Xaosdan zəkaya doğru. B.: “Zərdabi”, 2019.-248 s.

 62. Əlirzayev Elvin. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələr. B.: “Adiloğlu”, 2019.-188 s.

 63. Əliyev Arif. Sənət əbədidir, ömür amanat. B.: “Altun kitab”, 2019.-111 s.

 64. Əliyev Qabil. Qafqazda nəqliyyatın inkişafı. B.: “Turxan NPB”, 2019.-400 s.

 65. Əliyev Nazim. İnikas. B.: “Qanun”, 2019.-288 s.

 66. Əliyeva İradə. İngiloylar: zorakı xristianlaşdırmaya və gürcüləşdirməyə qarşı mübarizə tarixindən. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-368 s.

 67. Fleyşer Leonore. Yağış adam. B.: “Altun kitab”, 2018.-288 s.

 68. Frankel Artur C. Keys menecment. B.: “TEAS Press”, 2019.-196 s.

 69. Göygöl 10 ildə. B.: 2016.-194 s.

 70. Hacıyev Qasım. Qarabağ tarixi. 7-ci sinif B.: “Ərgünəş”, 2019.-112 s.

 71. Hafiz Mütəllim oğlu Əlimərdanov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Müəllim”, 2019.-186 s.

 72. Həsənov Habil. Azərbaycan tarixi. B.: “ADPU”, 2019.-144 s.

 73. Hidayətova Firəngiz. Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci siniflərində "Musiqi" fənnininə dair ənənəvi və müasir (modernləşdirilmiş) dərslərin planlaşdırılması. B.: “Mütərcim”, 2013.-184 s.

 74. Hill Napoleon. Uğurun qanunu: On altı dərsdə. B.: “Qanun”, 2019.-448 s.

 75. Hüseynov Rafael. Məkansız və zamansız. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-108 s.

 76. Hüseynova Mahirə. Azərbaycan dilçiliyində ümumtürk dillərinin dialekt və şivələrinin müqayisəli aspektdə tədqiqi məsələləri. B.: “ADPU”, 2019.-188 s.

 77. Hüseynova Mahirə. Missiya. B.: “ADPU”, 2019.-366 s.

 78. Xocavəndli Şamxal Şəfa. Gecikmiş misralar. B.: “Ləman”, 2019.-198 s.

 79. İbrahimi Fəriba Afaq. Sabah yol. B.: “Ecoprint”, 2018.-52 s.

 80. İbrahimova Reyhan. Parazit qurdların yayılmasında sahibsiz it və pişiklərin rolu. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 81. İlkin tibbi yardımın əsasları. B.: “Təhsil”, 2019.-168 s.

 82. İsmayıl Məmməd. Seçilmiş çeirlər. B.: “Mütərcim”, 2019.-464 s.

 83. İsmayılov Rafiq. Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2016.-272 s.

 84. Jorisch Avi. Sən innovativ olmalısan. B.: “Qanun”, 2019.-237 s.

 85. Kesal Ersen. Pəri limonadı. B.: “Qanun”, 2019.-199 s.

 86. Kəngərli Asif. Bəla. B.: “Mütərcim”, 2019.-156 s.

 87. Kinq Stiven. Şauşenkdən qaçış və ya cazibədar Rita Heyvort. B.: “Altun kitab”, 2018.-176 s.

 88. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas istiqamətləri və hədəflər. Məqalələr toplusu. B.: 2019.-444 s.

 89. Köhnə Bakı -rəssam Elçin Cabbarovun gözü ilə. B.: “Altun kitab”, 2019.-31 s.

 90. Kristi Aqata. Ölümlə görüş. B.: “Qanun”, 2019.-208 s.

 91. Küsgün Validə. Yoxdu könlümü alanım. B.: “Ecoprint”, 2018.-104 s.

 92. Qafarov Nizami. Aqrar iqtisadiyyat. B.: “Kooperasiya”, 2009.-180 s.

 93. Qafarov Nizami. Marketinq və marketoloq fəaliyyəti. B.: “Kooperasiya”, 2009.-140 s.

 94. Qafarov Vasif. Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixi (1918-1920-ci illər. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-520 s.

 95. Qalibiyyət qartalları. B.: “QHT”, 2019.-48 s.

 96. Qazi Salman. Qocalan dünyam. B.: 2019.-304 s.

 97. Qəmbərli Bünyamin. Sərhəd hərəkatı. B.: “Apostrof-A”, 2019.-96 s.

 98. Qəribova Arifə. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların musiqi tərbiyəsi. B.: “ADPU”, 2017.-177 s.

 99. Qrimm qardaşları. Nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-80 s.

 100. Qulamoğlu Nabatəli. Müasir Azərbaycan dili punktuasiyasının bəzi problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-124 s.

 101. Qurbanov Mədət. Alma və armud ağaclarında dəmgil xəstəliyi. B.: 2019.-15 s.

 102. Qurbanov Mədət. Meyvə bitkilərinin qurumasına səbəb olan xəstəliklər. B.: 2019.-31 s.

 103. Maalouf Amin. Səmərqənd. B.: “Qanun”, 2019.-432 s.

 104. Mehdiyev Eldar. Mühəndisi geodinamika. B.: 2017.-90 s.

 105. Mehdiyev Ramiz. Azərbaycanın inkişafını XXI əsrin çağırışlarına uyğunlaşdıran Lider. B.: “Elm”, 2019.-168 s.

 106. Məhərrəmli Qiymət. Sözün izi ilə.I kitab. B.: “Günəş”, 2019.-408 s.

 107. Məhərrəmli Qulu. Azərbaycan dilinin frazeologiya lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2018.-287 s.

 108. Məkansız və zamansız şair. B.: “ADPU”, 2019.-108 s.

 109. Məmmədxanlı Ənvər. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2019.-208 s.

 110. Məmmədli Samirə. Sözün yaddaş ağrısı. B.: “Təhsil”, 2020.-80 s.

 111. Məmmədov Xankişi. Maşınşünaslığın əsasları fənnindən laboratoriya işləri. B.: “ADPU”, 2019.-450 s.

 112. Məmmədov Nazim. Laçın. B.: “ADPU”, 2019.-376 s.

 113. Məmmədova Gülçöhrə. Azərbaycanın Şimal-Qərb regionunun memarlıq abidələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-272 s.

 114. Məmmədova Məleykə. Azərbaycan və Anadolu folklorunda təkərləmələr. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-188 s.

 115. Mikayılov Şasəddin. Mənəvi dəyərlər sistemində təbiətə humanist münasibətlərin ekoloji əsasları. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 116. Miln Alan A. Vinni-Pux. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 117. Muğanlı Sərraf Əsəd. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. II cild. B.: “Universal poliqraf”, 2019.-194 s.

 118. Muxtar İlhamə. İsa Hüseynovun (Muğanna) nəsrində milli koloritin inikası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-148 s.

 119. Murakami Haruki. Sərhəddən Cənubda, günəşdən Qərbdə. B.: “Qanun”, 2019.-208 s.

 120. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. IV cild. B.: “Elm”, 2018.-336 s.

 121. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. III cild. B.: “Elm”, 2018.-351 s.

 122. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2018.-584 s.

 123. Musayev Maksim. Parlamentlər və sədarət. B.: “Nurlar”, 2019.-160 s.

 124. Mustafayeva Firidə. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunun təlimində qrafik təsvirlərdən istifadənin imkan və yolları. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 125. Mustafayeva Firidə. Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları (I-IV siniflər) B.: “ADPU”, 2019.-166 s.

 126. Mustafazadə Tofiq. Avropa diplomatiyasında "Erməni məsələsi" və ya Türkiyəni bölüşdürmək planı. B.: “Turxan”, 2015.-351 s.

 127. Müniri Mirzə Ağadadaş. Əsərlər. B.: “Ecoprint”, 2018.-132 s.

 128. Müseyibli Nəcəf. Zəyəmçay nekropolu. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-424 s.

 129. Naxçıvan uşaq folklorundan örnəklər. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-368 s.

 130. Nayderman Endryü. İblsin vəkili. B.: “Altun kitab”, 2018.-368 s.

 131. Nayt Erik. Lessi. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 132. Neft və qaz emalında kataliz. B.: “ADNSU”, 2020.-145 s.

 133. Neft-qaz quyularının qazılmasının texnikası və texnologiyası. B.: “Elm”, 2020.-696 s.

 134. Nehrəmli Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. Birinci cild. B.: “Xan”, 2017.-344 s.

 135. Nehrəmli Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. II-III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-472 s.

 136. Neymətov Nazim. Xətti cəbr və riyazi analiz. Gəncə.: 2019.-123 s.

 137. Neymətov Nazim. Riyazi analiz. Gəncə.: 2018.-60 s.

 138. Nəsibov Elşən. Zavallı Fəxriyyə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-528 s.

 139. Nisbett Richard E. Düşüncə tərzi. B.: “Qanun”, 2019.-344 s.

 140. Oldric Ceyms. Sonuncu düym. B.: “Altun kitab”, 2018.-96 s.

 141. olmasın, bu olsun- rəssam Elturanın gözü ilə. B.: “Altun kitab”, 2019.-22s.

 142. Osmanova Sona. Becərmə texnologiyaları və gübrələrin torpağın münbitlik göstəricilərinə təsiri. B.: “Xəzər Universiteti”, 2018.-260 s.

 143. Pəhləvi Fərəh. Xatirələr. B.: “Qanun”, 2019.-440 s.

 144. Pillə-pillə irəli. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. II cild. B.: “Ecoprint”, 2019.-333 s

 145. Pillə-pillə irəli. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. III cild. B.: “Ecoprint”, 2019.-362 s.

 146. Rəhimov Mirzə. Azərbaycan dilində feil şəkillərinin formalaşması tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-320 s.

 147. Riyazi proqramlaşcə. Gəncə.: “GDU nəşriyyatı”, 2019.-92 s.

 148. Rzayeva Məlahət. Fevraldan sonra.. Mart. B.: “Qanun”, 2019.-536 s.

 149. Sadıqova N.M. Çay bitkisinin xəstəlikləri. Quba.: 2019.-4 s

 150. Sadıqova N.M. Çay bitkisinin zərərvericiləri. Quba.: 2019.-4 s.

 151. Sadıqova N.M. Sitrus bitkilərinin xəstəlikləri. Quba.: 2019.-4 s.

 152. Sadıqova Nardan. Meyvə və çay bitkilərinin xəstəlik və zərərvericiləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-302 s.

 153. Salamzadə Ərtegin. Təsviri sənətdə Heydər Əliyev obrazı. B.: 2019.-296 s.

 154. Sartre Jean-Paul. Varlıq və heçlik: fenomenoloji ontologiya təcrübəsi. B.: “Qanun”, 2019.-791 s.

 155. Saz amanatı. B.: 2016.-304 s.

 156. Siyasət elminə giriş. B.: “TEAS Press”, 2019.-416 s.

 157. Sufi hekayətləri. B.: “Altun kitab”, 2016.-256 s.

 158. Şeybler Süzanna. Gözəlçə. B.: “Altun kitab”, 2018.-224 s.

 159. Şəki. Biblioqrafik göstərici. Tarix-diyarşünaslıq materialları. B.: “Turxan”, 2019.-552 s.

 160. Şəmmədqızı Salidə. Dionisin qələbəsi. Təbriz.:2019.-202 s.

 161. Şərəfli ömrün bir səhifəsi: Tarix fakültəsi (1986-1990) B.: “Turxan”, 2019.-232 s.

 162. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Nəhcül-bəlağənin şərhi. Cild.6-7-8-9-10-11-12-13. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.

 163. Şirinov Əli. Universitet, əzizim mənim. Mingəçevir.: 2019.-152 s.

 164. Tağı-zadə Təhminə. Biomexanika və kineziologiya-1. B.:2019.-149 s.

 165. Tanpınar Ahmet Hamdi. Mahur bəstə. B.: “Qanun”, 2019.-222 s.

 166. Tenenbaum Boris. Böyük Çörçill. B.: “Qanun”, 2019.-672 s.

 167. Tofiq Teyyub oğlu Mustafazadə. Biblioqrafiya. B.: “Turxan”, 2014.-120 s.

 168. Tomarlı Güllü Eldar. Bir az sazdan, bir az sözdən. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-224 s.

 169. Tracy Brian. Maksimum nailiyyət: Uğur qazanmaq üçün gizli qüvvənizi azad edəcək strategiya və bacarıqlar. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 170. Vaqif Məcid oğlu Fərzəliyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2019.-388 s.

 171. Vens Eşli. İlon Mask: Tesla, SpaceX və möhtəşəm gələcəyin izi ilə. B.: “Altun kitab”, 2018.-416 s.

 172. Vern Jül. Yerin mərkəzinə səyahət. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 173. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri. B.: “Müəllim”, 2014.-72 s.

 174. Zamanova Sevda. Kimyəvi elementlər insan orqanizmində. I hissə. B.: “ADPU”, 2019.-278 s.

 175. Zeynaloğlu Ənvər. Sirli əbədiyyətin astanasında. B.: “Pergament”, 2019.-222 s.

 176. Zolya Emil. Dəyirmanın mühasirəsi. B.: “Qanun”, 2019.-79 s.