Jurnallar
 1. Azərbaycanı öyrənmə yolu: Elmi məcmuə /Məsul red.: H.Sultanov.- Bakı, 1928, 1930, 1931.- şəkilli.- 24 sm.- Ərəb və latın qrafikasında.
 2. Babayi-Əmir: Həftədə bir dəfə çıxan siyasi, ədəbi, ictimai, satira jurnal /Red.: Ə.A.Müznib (Mütəllibzadə).- Bakı, 1915-1916.- şəkilli.- 31 sm.- Ərəb qrafikasında.
 3. Damğa: Ədəbi jurnal.- Bakı, 1924-1925.- 25 sm.- Ərəb qrafikasında.
 4. Dəbistan: Uşaqlar və müəllimlər üçün həftədə bir dəfə nəşr olunan jurnal /Red.: Ə.İ.Cəfərzadə, M.H.Əfəndizadə.- Bakı, 1906-1908.- şəkilli.- 25 sm.- Ərəb qrafikasında.
 5. Dirilik: 15 gündə bir dəfə nəşr olunan ədəbi, əxlaqi, ictimai, iqtisadi, tarixi, siyasi jurnal /Red.: Ə.Mütəllim oğlu.- Bakı: Məktəb mətbəəsi, 1914-1916.- şəkilli.- 30 sm.- Ərəb qrafikasında.
 6. Ədəbiyyat cəbhəsində: Bədii ədəbiyyat və tənqid jurnalı /Red.: H.Nəzərli. - Bakı, 1930.- 29 sm.- Latın qrafikasında.
 7. Əkinçi: 15 gündə bir dəfə nəşr olunan ədəbi, fənni, siyasi məcmuə /Red.: A. Rəsulzadə, M.Əliyev.-Bakı, 1923-1924.- şəkilli.- 30 sm.- Ərəb qrafikasında.
 8. İqtisadi xəbərlər: İctimai, iqtisadi jurnal /Baş müdir: B.A.Talıblı. -Bakı, 1924-1931.- 31 sm.- Ərəb və latın qrafikasında.
 9. Kəlniyyət: Həftəlik satira jurnalı /Red.: H.İ.Qasımov; Sahibi-imtiyaz: S.H.Kazım oğlu Sadıqov (Sadiq).- Bakı,1912-1913.- şəkilli.- 34 sm.- Ərəb qrafikasında.
 10. Qızıl Şəfəq: İctimai, siyasi, ədəbi, fənni jurnal. -Tiflis, 1927-1929.-şəkilli.- 24 sm.- Ərəb və latın qrafikasında.
 11. Qızıl tələbə: İctimai, siyasi, ədəbi, fənni jurnal. Bakı: Qızıl Şərq mətbəəsi, 1924.- şəkilli.- 31 sm.- Ərəb və latın qrafikasında.
 12. Maarif işçisi: Siyasi, ictimai, ədəbi, elmi, pedaqoji məcmuə /Məsul müdir: P.Qasımov.- Bakı, 1926-1929.-26 sm.- Ərəb və latın qrafikasında.
 13. Maarif və mədəniyyət: Ədəbi, elmi, fənni aylıq məcmuə /Məsul müdir: C.Məhəmmədzadə, R.Axundov.- Bakı, 1923-1927.- şəkilli.- 23 sm.- Ərəb qrafikasında.
 14. Maarif yolu: Tərbiyəvi, siyasi, elmi-fənni, ədəbi məcmuə /Məsul müdir: Ə.Feyzi. Red.: M.K.Ələkbərli. -Dağıstan, 1925-1930.- şəkilli.- 25 sm.- Ərəb və latın qrafikasında.
 15. Məktəb: Müəllim və şagirdlər üçün 2 həftədə bir dəfə nəşr olunan əxlaqi, ədəbi, elmi jurnal /Red.: Q.R.Mirzəzadə, Ə.Əfəndizadə.- Bakı, 1911-1915.-şəkilli.- 27 sm.- Ərəb qrafikasında.
 16. Molla Nəsrəddin: Həftəlik satira jurnalı /Redaktoru və naşiri: C.Məmmədquluzadə.-Tiflis,1906-1913,1917; Bakı, 1922-1931.- şəkilli.- 40 sm.- Ərəb və latın qrafikasında.
 17. Şeypur: Həftəlik satira jurnalı /Red.: M.Ə.Sidqi; Naşiri: Səməd Mənsur.- Bakı, 1918-1919.-35 sm.- Ərəb qrafikasında.
 18. Şəlalə: Həftəlik ədəbi, siyasi-ictimai, elmi jurnal /Red.: X.X.Səbribəyzadə; Naşiri: İ.Aşurbəyov.- Bakı, 1913-1914.- 32 sm.- Ərəb qrafikasında.
 19. Şərq eli: Şərq qurultayının qərarı ilə Şərq şurası tərəfindən nəşr olunur.- Bakı, 1920.-32 sm.- Ərəb qrafikasında.
 20. Şərq qadını: Ədəbi, ictimai və siyasi jurnal /Redaksiya heyəti: A.Sultanova, Ş.Əfəndizadə, M.Mirzəyeva, X.Əzizbəyova. - Bakı, 1923-1938.- şəkilli.- 31 sm.- Ərəb və latın qrafikasında.
 21. Tuti: Həftəlik satira jurnalı /Red.: Ç.Bünyadzadə; Naşiri: T.Nağıyev.- Bakı, 1914-1916.-şəkilli.- 29 sm.- Ərəb qrafikasında.
 22. Yeni-füyuzat: Həftəlik ədəbi, siyasi, ictimai jurnal /Baş red.: Ə.Kamal.- Bakı, 1910-1911.- 30 sm.- Ərəb qrafikasında.
 23. Yeni kənd: Ədəbi, ictimai, iqtisadi jurnal /Məsul red.: M.M.Qasımov.- Bakı, 1925- 1932.-şəkilli.- 25 sm.- Ərəb və latın qrafikasında.
 24. Yeni məktəb: Elmi, fənni, pedaqoji jurnal /Məsul müdir: A.Sultanzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1924-1929.- 24 sm.- Ərəb və latın qrafikasında.
 25. Zənbur: Həftəlik satira jurnalı /Red.: R.Səlimxanov, M.Palavandov. -Bakı, 1909-1910.-şəkilli.- 27 sm.- Ərəb qrafikasında

<< Geri
 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved