2008

 1. “İslami birlik” konfransının materialları. B.: 2008.-230 səh.

 2. 3 Aprel günəşi. I kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-280 səh.

 3. Abbas Məhərrəm. İsmixan qayasının əsirləri. B.: “Nərgiz” , 2008. – 308 səh.

 4. Abbasbəyli A. Konfliktologiya. B.: “BDU”, 2006.-292 səh.

 5. Abbasova Sevda. Soyuq işıq. B.: “Qanun”, 2008.-68 səh.

 6. Ağabəyov S. Ağabəylilər. B.: “Nurlar”, 2008.-247 səh.

 7. Ağakərimov M.M. Otel. B.: “Novruz-94”, 2008.-322 səh.

 8. Ağamalı Fəzail. Harmonik inkişafın yüksəliş dövrü. B.: “Ozan”, 2008.-300 səh.

 9. Ağamalı Fəzail.XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqtisadi münasibətlər. B.: 2007.-280 səh.

 10. Ağayev E. Azərbaycan mifologiya elmi və Mirəli Seyidov. B.: “MBM”, 2008.-200 səh.

 11. Ağayev Ş. Qarabağ vətəndir. B.: “Nasir”, 2008.-88 səh.

 12. Ağdamlı İlkin. Səni axtarıram. B.: “Şuşa”, 2008.-96 səh.

 13. Ahmed Uludağ. Qürbətdə axşam. B.: “Vektor”, 2008.-50 səh.

 14. Akademik Murtuza Nağıyev. B.: “Elm”, 2008.-640 səh.

 15. Akengin Yahya. Kəfkir. B.: “Vektor”, 2008.-110 səh.

 16. Alarlı Bilal. Cəlilabad hadisələri. B.: “Adiloğlu”, 2008.-218 səh.

 17. Alesidze Zaza. Qafqaz albanları dilləndilər. B.: 2003.-130 səh.

 18. Alı Səfolu : Dərələyəz Folklorunun regional xüsusiyyətləri. Sumqayıt.:”Dərələyəz –M”, 2008. – 168 səh.

 19. Allah ziyafətində. B.: 2008.-79 səh.

 20. Allahverdiyev Fazil. Qarabağın erməni təcavüzkarlarının işğalı altında olan ərazilərində hərbi eroziya nəticəsində torpaqların dağılması və deqradasiyası. Bakı, 2008.- 59 səh.

 21. Allahverdiyev İ. Qara göl. B.: “Çənlibel”, 2008.-204 səh.

 22. Almaz Ülvi. Azərbaycan - özbək (cığatay) ədəbi əlaqələri. B.: “Qartal”, 2008.-326 səh.

 23. Aras Orxan. Son cənnət.B.: “Vektor”, 2008.-310 səh.

 24. Aristotel. Ritorika. B.: 2008.-263 səh.

 25. Aslanoğlu Əli. Sözün rəngi. B.: “Azərnəşr”, 2008.-236 səh.

 26. Aslanov Aslan. Azərtac-dan AzərTac-a mürəkkəb və şərəfli yol. B.: 2008.-180 səh.

 27. Aslanova R. XXI əsr yeni mədəniyyət məkanına inteqrasiya. B.: “Nurlan”, 2007.-440 səh.

 28. Axundova E. Ekoloji genetika. B.: “Təhsil”, 2006.-264 səh.

 29. Ayşe Çekiç Yamaç. İncili qovaq. B.: “Vektor”, 2008.-70 səh.

 30. Azayev Ə. Əsgər anası. B.: 2008.-224 səh.

 31. Azayev Əlisəfa. Səadət sorağında. B.: “Çıraq”, 2007.-304 səh.

 32. Azər Turan. Əli bəy Hüseynzadə. M.: “Salam Press”, 2008.-280 səh.

 33. Azər Turan. Hüseyn Cavid. B.: “Vektor”, 2007.-290 səh.

 34. Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası -Borçalı. B.: 2008.-276 səh.

 35. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. B.: “Elm”, 2007.-632 səh.

 36. Azərbaycan Paris Sülh konfransında. B.: 2008.-244 səh.

 37. Azərbaycan rəqəmlərdə -2008. B.: “Səda”, 2008.-263 səh.

 38. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti. B.: 2007.-75 səh.

 39. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya məhkəməsinin qərarları. B.: “Qanun”, 2008.-672 səh.

 40. Azərbaycan Respublikası muzey sərvətlərinin və muzey kolleksiyasının uçotu və mühafizəsinə dair təlimat. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2008.-220 səh.

 41. Azərbaycan Respublikası prezidentinin seçkiləri sənədlərdə. B.: 2008.-110 səh.

 42. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu -75. B.: 2006.-308 səh.

 43. Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-184 səh.

 44. Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-160 səh.

 45. Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-516 səh.

 46. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-636 səh.

 47. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-636 səh.

 48. Azərbaycan Respublikasının meşə məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-68 səh.

 49. Azərbaycan Respublikasının Milli bankı haqqında Azərbaycan Respublikasının  qanunu.B.: “Qanun, 2005.-200 səh.

 50. Azərbaycan respublikasının mülki məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-640 səh.

 51. Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-276 səh.

 52. Azərbaycan Respublikasının su məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-92 səh.

 53. Azərbaycan Respublikasının ticarət gəmiçiliyi məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-192 səh.

 54. Azərbaycan Respublikasının torpaq məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-152 səh.

 55. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2008.-420 səh.

 56. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. B.: “Çıraq”, 2007.-400 səh.

 57. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq. B.: 2008.-367 səh.

 58. Azərbaycanın neft və qaz kəmərləri sistemi. B.: 2006.-118 səh.

 59. Azərbaycanın sənayesi. B.:2008.-574 səh.

 60. Azərbaycanın statistik göstəriciləri-2008.B.: “Səda”, 2008.-769 səh.

 61. Azərbaycanın xarici siyasəti. Sənədlər məcmuəsi 2006. B.: “Garisma”, 2008.-848 səh.

 62. Azərbaycanın xarici siyasəti. Sənədlər məcmuəsi 2007. B.: “Garisma”, 2008.-704 səh.

 63. Azərbycan florasının lüğəti. B.: “Elm”, 2008.-269 səh.

 64. Babayev Ə. Nizami Gəncəvinin əsərlərində geologiya məsələləri. B.: “Nafta-Press”,           1999.-140 səh.

 65. babayev Məlik-Baxış. Humanitar məntiq. B.: 2006.-144 səh.

 66. Babayev Yaqub. Ana dilli Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və epik şeirin inkişafı. B.: “ADPU”, 2008.-128 səh.

 67. Babayeva N. Xatırla məni. B.: “Şəms”, 2005.-512 səh.

 68. Babayeva Ş. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin narkotiklə bağlı törətdikləri cinayətlərə qarşı mübarizə. B.: “Qanun”, 2007.-308 səh.

 69. Babazadə Baba. Ədəbiyyatda lirik növ. B.: “Bakı Universiteti”, 2008.-176 səh. 

 70. Bakıxanovların ekran təcəssümü. B.: “Mütərcim”, 2008.-256 səh.

 71. Balabəyli Faiq. Burda darıxmaq olmaz. B.: “Vektor”, 2008.-280 səh.

 72. Baxşəliyev Vəli. Naxçıvanın erkən dəmir dövrü mədəniyyəti. B.: “Elm”, 2002.-128 səh.

 73. Baxşəliyev Vəli. Naxçıvanın qədim tayfalarının mənəvi mədəniyyəti. B.: “Elm”, 2004.-320 səh.

 74. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının əsas istiqamətləri. B.:  “Elm”, 2008.-188 səh.

 75. Behbudov M. Ümumi tarix. B.: “Müəllim”, 2006.-424 səh.

 76. Bəşiroğlu Əşir. Mənim ana dilim. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2008.-196 səh.

 77. Bəşiroğlu Əşir. Yarımçıq ömür. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2008.-176 səh.

 78. Bəşirov Vidadi. Azərbaycan pedaqoji fikrində milli tərəqqi ideyaları.(XIX əsrin sonuXX əsrin əvvəlləri). B.: “OKA-Ofset”, 2008.-224 səh.

 79. Bəstəkar və zaman. B.: “Adiloğlu”, 2008.-284 səh.

 80. Bəyişov Qağabəy. Mənim taleyim. B.: “Mütərcim”, 2008.-72 səh.

 81. Beynəlxalq xüsusi hüquq. B.: “Bakı universiteti nəşriyyatı”, 2007.-952 səh.

 82. Bir ömrün naxışları. B.: “Nur”, 2008.- 209 səh.

 83. Biz Azərbaycanı sevirik. B.: 2008.-284 səh.

 84. Boloniya prosesi kontekstində Azərbaycan təhsili. B.:2007.-99 səh.

 85. Boqomolova O. Məntiq məsələləri. B.: “Çıraq”, 2007.-241 səh.

 86. Boran Əziz. Xocalı soyqırımı. B.: “Azərnəşr”, 2008.-224 səh.

 87. Borsunlu Firudin. Borsunlu ermənilərə göz dağı oldu. B.: “Nərgiz”, 2008.-136 səh.

 88. Böyük yolun davamçısı. B.: “Çaşıoğlu”, 2004.-288 səh.

 89. Bu karvanın mən olmuşam sarbanı. B.: “Nurlan”, 2007.-376 səh.

 90. Bünyadzadə Könül. Şərq və Qərb: ilahi vəhdətdən keçən özünüdərk. B.: “Nurlan”, 2006.-242 səh.

 91. Çağdaşımız Mövlana. B.: “Oğuz”, 2008.-244 səh.

 92. Cavid hikməti. B.: “Elm”, 2008.-148 səh.

 93. Cəbrayılov İntiqam. Anama məktub. B.: “Mütərcim”, 2008.-124 səh.

 94. Cəfər Mirzəli. İllər və insanlar. B.: “Mütərcim”, 2008.-284 səh.

 95. Cəfərov Şəddat. Hadisələr...Düşüncələr. B.: “Gənclik”, 2008.-60 səh.

 96. Cəfərov Telman. Qədim rus ədəbiyyatı. B.: “Mütərcim”, 2008.-112 səh.

 97. Cəfərsoylu İlhami. Türk,Urartu, Alban etnolinqvistik uyğunluqları. B.: “ADPU”, 2008. - 327 səh.           

 98. Cərulla qızı Nigar. Qədim Şərqdə və Azərbaycanda şəxsiyyətin mənəvi tərbiyəsi. B.:2007.-255 səh.

 99. Çingizoğlu Ənvər. Behbudovlar. B.: “Mütərcim”, n2008.-168 səh.

 100. Çingizoğlu Ənvər. Qacarlar və Qacar kəndi. B.: “Şuşa”, 2008.-336 səh.

 101. Çingizoğlu Ənvər. Qaradağlılar. B.: “Şuşa”, 2008.-160 səh.

 102. Çobanov Mədəd. Türk ədəbi dilinin  birliyinə doğru.- 2 ci nəşr. B.: “Təhsil” EİM, 2008. – 280 səh.

 103. Coşqun Elnur. Şəhid məzarı. B.: “Mütərcim”, 2008.-128 səh.

 104. Dadaşov Aydın. Teatr-kino problemləri. B.:2008.-321 səh.

 105. Dadaşov Aydın. Televiziya reklamı: demokratiya və bazar iqtisadiyyatı kontekstində. B.: 2008.-272 səh.

 106. Dəmirçiyeva Məhəbbət. Azərbaycan Respublikasının Ailə hüququ. B.: “Qanun”, 2008.-488 səh.

 107. Dəmirçizadə Rövzət. Dünyaya və özümə bir baxış. B.: “Təbib”, 2008.-378 səh.

 108. Dərman maddələrinin sintezi. B.: 2007.-144 səh.

 109. Devrim Həsən. Əsgər anaları. B.: “Vektor”, 2008.-95 səh.

 110. Dəvrişova İradə. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları. I – II cild. B.: 2008.

 111. Dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar. B.: 2008.-135 səh.

 112. Dil ədəbiyyat və onların tədrisi metodikasının aktual problemləri. B.: “Mütərcim”, 2008.-184 səh.

 113. Dövlət maliyyəsi terminləri lüğəti. B.: “CBS” , 2008. –150 səh.

 114. Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu. B.: “Qanun”, 2008.-316 səh.

 115. Dünyamalıyev M. Kartofçuluq. B.: “Nurlan”, 2004.-152 səh.

 116. Durna teli. XII kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-224 səh.

 117. Durna teli. XIII kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-360 səh.

 118. Durna teli. XIV kitab. B.: “Nurlan”, 2008.-368 səh.

 119. Əbdülqəni əfəndi Nuxəvi Xalisəqarızadə. Qazıxana dəftəri. B.: “Nurlan”, 2008. – 161 səh.

 120. Əbədiləşən görüşlər. B.: “Təknur”, 2008.-117 səh.

 121. Əbədiyyət dastanı. B.: “Pedaqogika”, 2008.-264 səh. 

 122. Əbilov Hacı İmamverdi. Dünənin....Sabahın....Çağdaş dahisi. B.: “Nurlar” , 2007. – 88 səh.

 123. Əbilov İmamverdi. Əsərləri 2- ci cild. B.: “Vektor” , 2007. – 445 səh.

 124. Əbilov  İmamverdi.Əsərləri 1-ci cild.R.Rzanın yaradıcılıq yolu. B.: “Vektor”, 2006. -246          səh.

 125. Ədalət Ommi. Ətrini daşlardan aldım. B.: 2006.-65 səh.

 126. Əfəndiyev Eldar. Planetimizin bütün dövrlərində ən görkəmli şəxsiyyəti. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2006.-268 səh.

 127. Əfəndiyev Məcid. Şəxsiyyət-mədəniyyət sistemi. Sosial fəlsəfi təhlil. B.: “Elm”, 2008.-384 səh.

 128. Əfəndiyev V. Əhali coğrafiyası. B.: “Bakı Universiteti”, 2006.-338 səh.

 129. Əfşani Nəzakət. Ölüm kamerasında məhəbbət. B.: “Qanun”, 2008.-404 səh.

 130. Əfşar Şöhlət. Dodaqdan könüllərə. B.: “Nurlan” 2008.-236 səh.

 131. Əhməd Elbrus. İnam və İdrak poetikası. B.: “Bəstəkar”,  2006. – 906 səh. 

 132. Əhməd Əmin Təmiz. Həzrəti fatimə. B.: “Altun kitab”, 2006.-142 səh.

 133. Əhməd Vüqar. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. B.: “Müəllim”, 2006.-276 səh.

 134. Əhməd Vüqar. Ədəbiyyatşünaslıq. B.: “Müəllim”, 2008.-150 səh.

 135. Əhməd yaşayır. B.: “Nurlan”, 2008.-200 səh.

 136. Əhmədli Rafail. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsi. B.: “Nurlan”, 2008.-360 səh.

 137. Əhmədov Ə-C. İ. 50 il əmək cəbhəsində. B.: 2008.-366 səh.

 138. Əhmədov Teymur. Erməni xəyanəti. B.: “Nurlar”, 2008.-96 səh.

 139.  Əkbərov Nazim. Mənəviyyat:inam və əxlaq vəhdəti. B.: 2006.-231 səh.

 140. Elatlı Elxan. Düşün bir az. B.: “Elm”, 32 səh.

 141. Elatlı Elxan. Qan ləkəsi. B.: “MBM”, 2008.-637 səh.

 142. Əlbəndov Ə.A. Analitik kimya. B.: “Elm”, 2008.-628 səh.

 143. Elçin. Sadəlik və müdriklik. B.: “İndiqo”, 2007.-139 səh.

 144. Elçin. Ustad Bülbül. B.: “İndiqo”, 2005.-245 səh.

 145. Eldar Muxtar Derviş. Sən allahla ol, Allah da səninlə olar. B.: “Araz”, 2006.-528 səh.

 146. Ələkbərli Ə. Qərbi Azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı. B.: “Nurlan”, 2008.-559 səh.

 147. Elektron hökümət. B.: “Müəllim”, 2007.-40 səh.

 148. Əl-Fəlah Adil Abdulla. Heydər Əliyev və milli–mənəvi dəyərlər. B.: “Qismət”, 2007.-108 səh.

 149. Əlibəyov Cəmil. Zəmanələrlə üz-üzə. B.: “Nurlan”, 2008.-480 səh.

 150. Əlimirzəyev Xalid. Bələdçi. B.: “Adiloğlu”, 2008.-600 səh.

 151. Əlimirzəyev Xalid. Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları. B.: “Nurlan”, 2008.-432 səh.

 152. Əlioğlu Nurəddin. Qara sarmaşıq B.: “Nurlan”, 2008.-286 səh

 153. Əlisa Nicat. Mələklər və iblislər. B.: “Adiloğlu”, 2007.-360 səh.

 154. Əlişoğlu Q. Türk dünyasını nurlandıran insan. B.: “Şirvannəşr”, 2008.-196 səh.

 155. Əliyev E.Ə. Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi. B.: “Zərdabi”, 2008.-524 səh.

 156. Əliyev Əsədullah. Müvəffəqiyyətə gedən yol. B.: “nurlar”, 2006.-208 səh.

 157. Əliyev H.Z. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi. B.: 2007.-190 səh.

 158. Əliyev Kamran. Azərbaycan romantizminin nəzəriyyəsi. B.: “Elm”, 2006.-204 səh.

 159. Əliyev Kamran. Azərbaycan romantizminin poetikası. B.: “Elm”, 2002.-272 səh.

 160. Əliyev Kamran. Hüseyn Cavid: həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm”, 2008.-324 səh.

 161. Əliyev Kamran. Mənim ədəbi həyatım. B.: “Sabah”, 2003.-208 səh.

 162. Əliyev kamran. Romantizm və folklor. B.: “Elm”, 2006.- 160 səh.

 163. Əliyev Məmməd. Patoloji fiziologiyadan atlas. B.: “Azərnəşr”, 2008.-472 səh.

 164. Əliyev R. Taleyin sözü. B.: “MBM”, 2008.-485 səh.

 165. Əliyev Rezo. Maşınqayırmanın tarixinə dair. B.: “Təhsil”, 2008.-542 səh.

 166. Əliyev S., Əliyev M. Patoloji fiziologiyadan atlas. B.: “Azərbaycan”, 2008.-472 səh.

 167. Əliyev Şəfa. Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili problemləri və inkişaf perspektivləri. B.: “Elm”, 2008.-252 səh.

 168. Əliyev Ü. Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri. B.: “Azərnəşr”, 2008.-354 səh.

 169. Əliyev Xəlil. 40-cı otaqdakı tilsimlərin açarları. B.: “Elm”, 2008.-300 səh.

 170. Əliyeva Gülşən. Poeziya məsələləri. B.: “Maarif”, 2002.-168 səh.

 171. Əliyeva Hacı Şəmsəddin. Tanrıya sığınaq. B.: “Mütərcim”, 2007.-120 səh.

 172. Əlizadə H. Əsrin meqameylləri: psixopedaqoji problemlər. B.: 2008.-477 səh.

 173. Elman Həbib. Heydərnamə. B.: “Şirvannəşr”, 2008.-190 səh.

 174. Elman Həbib. Naxçıvannamə. B.: “Şirvannəşr”, 2008.-196 səh.

 175. Elmə həsr edilmiş ömür. Akademik Əliyev Tofiq Məmməd oğlu. B.: 2008.-215 səh.

 176. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Republikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2008.-44 səh

 177. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları. B.: “Mütərcim”, 2008.-372 səh.

 178. Əmircanova Qənirə. Gözəllik və kamillik ilahəsi. B.: “Avropa”, 2008.-128 səh.

 179. Əmrahlı L.Ş. Məktəbə hazırlığın psixodiaqnostikası. B.: “Nərgiz”, 2006.-188 səh.

 180. Ənvər Əhməd. Salam ay anası ölmüş oğullar. B.: “Vektor”, 2008.-235 səh.

 181. Əroğul Ə. Erməni-Daşnak faşizmi və Azərbaycan. B.: “Təhsil”, 2007.-412 səh.

 182. Əski çap kitabları kataloqu. I cild. B.: “Nurlan”, 2008.-250 səh.

 183. Etibar Elkin. Etibarın dünyası dünyanın etibarı. B.: “Zərdabi”, 2008.-128 səh.

 184. Etibar Orucov. Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi. B.:  “Çinar - çap”, 2004. – 220 səh.

 185. Əzimli, Q.E. Yaş və pedaqoji psixologiyanın müasir problemləri. B.: “Nurlan”, 2008.-528 səh.

 186. Əziz Əliyev: böyük ömrün anları. B.: “Nurlan”,2008.- 168 səh.

 187. Əziz Kərim. Hamı şörəyə borcludur. B.: “Şur”, 2008.-160 səh.

 188. Əzizağa Məmmədov. Biblioqrafiya. B.: “Nurlan”, 2008.-43 səh.

 189. Fərəcli Lamiyə. Mənim xəyal dünyam. B.: “Şuşa”, 2008.-92 səh.

 190. Fərhadoğlu Kamil. Bakı. İçəri şəhər. B.:Çinar-çap”, 2006.-256 səh.

 191. Fərhadoğlu M. Fəlsəfənin əsasları. B.: “Nurlan”, 2006.-400 səh.

 192. Fövqəladə hallar və mülki müdafiə haqında sənədlər toplusu. B.: “Qanun”, 2007.-572 səh.

 193. Gəncəvi Nizami. Sirlər xəzinəsi. B.: “Elm”, 2008.-255 səh.

 194. Gökyay Orxan. Bu vətən kimin? B.: “Vektor”, 2008.-70 səh.

 195. Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam ordusu və ermənilər. B.: “Qismət”, 2008.-408 səh.

 196. Göyçəli Həsən. Dünya türk dünyasıdır. B.: “Nurlan”, 2008.-236 səh.

 197. Göyüş Babək. Ağ geyimli qadın. B.: “Qanun”, 2008.-116 səh.

 198. GUAM ölkələri ədəbiyyatlarından seçmələr. B.: “Mütərcim”, 2008.-183 səh. 

 199. Güləliyev Mayis. Böyük şeytan və ya sonun başlanğıcı. B.: “Adiloğlu”, 2007.-462 səh.

 200. Gültən Sevil. Bir aldadılmış ürəyim var. B.: “Vektor”, 2008.-180 səh.

 201. Günəşə qovuşmaq istəyirəm mən. Azərbaycan şairlərinin H.Əliyevə həsr olunmuş şeirlərindən ibarət toplu. B.: “Çinar-çap”, 2008.-54 səh.

 202. Hacı Məhəmməd Nəsir. Könlümün əks-sədası. B.: “Araz”, 2008.-448 səh.

 203. Hacı Məmməd Şirvanlı. Ata nəsihəti oğul hünəri.B.: “Sabah”, 2008.-300 səh.

 204. Hacı Mirabbas. Mənim dünyam. B.: “Nurlan”, 2008.-185 səh.

 205. Hacı Zamiq Əliyev. Heydər Əliyev: Səhnəarxası görüşlər. B.: “Uniprint”, 2008.-97 səh.

 206. Hacılı Nazlı. Alnımda illərin hicran qəmi var. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2006.-66 səh.

 207. Hacılı Nazlı. Görən sevgimizin günahı nədir. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2008.-77 səh.

 208. Hacılı Nazlı. Qəlbində yaşat məni. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2007.-76 səh.

 209. Hacıyev V. K. Linneyin həyatı və elmi yaradıcılığı. B.: “Elm”,2008.- 152 səh.

 210. Hacıyev Vahid. Bəhərli ömür. B.: “Ünsiyyət”, 2008- 316 səh.

 211. Hacıyeva Həlimət. Buyur gəl Balakənə. B.: “Mütərcim”, 2008.-88 səh.

 212. Hacıyeva N. Özünəməxsusluq ya qəribəlik. B.: “Mütərcim”, 20078.-304 səh.

 213. Hafiz Mirzə. Qızmar yayın soyuq küləkləri. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2007.-414 səh.

 214. Hamiləlik, doğuş. 1 yaşına qədər korpələrə qulluq. B.: 2006.-76 səh.

 215. Haşımov Q. Cihaz elementlərinin hazırlanma texnologiyası. B.: 2007.-338 səh.

 216. Haşımova Arzu Vaqifqızı. Azərbaycan Dövlət  Rəssamlıq Akademiyası. B.: “Qərənfil”, 2007. – 29 səh.

 217. Həbib Sahir. Arzı - Qəmbər. B.: “Elm”, 2008.-72 səh.

 218. Hegel. Hüquq fəlsəfəsi. VII cild. B.: “Nərgiz”, 2007.-376 səh.

 219. Həkim Qəni. Əsərləri I cild. Bayatılar, atmacalar, qoşmalar. B.: “Adiloğlu”, 2008.-544 səh.

 220. Həsən bəy Zərdabi. Bədəni salamat saxlamaq düsturüləməli. B.: “Adiloğlu”, 2006.-72 səh.

 221. Həsənağa Kovlarlı. Parlaq qismət gecikəndə. B. : “Qanun”, 2008. – 496 səh.

 222. Həsənli Cəmil. Azərbaycanda milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar. B.: “Adiloğlu”, 2008.-544 səh.

 223. Həsənov Gülxan. Təsadüfü kəmiyyətlərin etibarlıq intervalları və hesab əməlləri. B.: “Şirvannəşr”, 2008.-160 səh.

 224. Həsənov ilyas. Riyaziyyat. Olimpiada misalları. B.: “Ləman”, 2007.-371 səh.

 225. Həsənzadə Tahirə. XVIII-XIX əsrlərdə İranda yaşamış azərbaycanlı ictimai-siyasi    xadimlər. B.: “Nurlan”, 2007.-320 səh.

 226. Həsrət Əlirza. Bundan belə ayrılıqdır. B.: “Vektor”, 2008.-105 səh.

 227. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə. B.: “Təhsil”, 2007.-322 səh.

 228. Heydər Əliyev müasir Azərbaycan parlamentinin banisidir. M.: “Milli Məclis”, 2008.-495 səh.

 229. Heydər Əliyev və Ağcabədi. B.: “Şur”, 2008.-80 səh.

 230. Heydər Əliyev və Azərbaycanda  din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər. B.: 2007.-424 səh.

 231. Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz. B.: “Çinar-çap”, 2008.-166 səh.

 232. Heydər Əliyevin neft strategiyasının təntənəsi. B.: “İndiqo”, 2006.-336 səh.

 233. Heydərov Xanlar. Həqiqətin alovunda. B.: “Mütərcim”, 2006.-84 səh.

 234. Heyvanlar aləmi-yırtıcılar. B.: “Çaşıoğlu”, 2006.-128 səh.

 235. Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərin (s) Qurana daxil edilməmiş kəlamları. B.: “Qanun”, 2008.-32 səh.

 236. Hicran Vaqif. Mən kiməm. B.: 2007.-432 səh.

 237. Hikmət Mahmud. Qıyma gözəlliyə. B.: 2008.-232 səh.

 238. Humanizm və xeyirxahlıq missiyası. B.: “Nurlan”, 2007.-177 səh.

 239. Humbolt Vilhelm fon. Bəşər dilləri quruluşunun müxtəlifliyi və bunun bəşəriyyətin mənəvi inkişafına təsiri haqqında. B.: “Nurlan”, 2008.-360 səh.

 240. Hüseyn Ramil. Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı:qlobal iqtisadi sistemdə onun yeri və rolu. B.: “MBM”, 2008.-336 səh.

 241. Hüseynbala Mirələmov. Biblioqrafiya. B.: “Çinar-çap”, 2008.-240 səh.

 242. Hüseynli Asif. Afrika hökmdarları. B.: “Nurlan”, 2008.-272 səh.

 243. Hüseynli Bayram. Heydər Əliyev: yaşanan və yaşadan ömür. B.: “Azərnəşr”, 2008.-236 səh.

 244. Hüseynov İlqar. Turizmin əsasları. B.: “Mars-Print”, 2007.-440 səh.

 245. Hüsna Fateh. Yaşıl gecənin sirləri. B.: 2007.-508 səh.  

 246. İbayev Zabil. Kompüter şəbəkələri. B.: 2008.-105 səh.

 247. İbrahimli Şakir. Tənhalıq soyuqu üşüdür məni. B.: “Nurlan”, 2007.-158 səh.

 248. İbrahimli X. Politologiya. B.: “Qanun”, 2008.-228 səh.

 249. İbrahimov A.C. Plastik kütlələrin kimyəvi texnologiyası. B.: 2008.-540 səh.

 250. İbrahimov saməddin. Ədəbiyyat 11. B.: 2006.-178 səh.

 251. İbrahimov Sənan. Seyid Əhməd Hatif İsfahani. B.: “MBM”, 2008.-120 səh.

 252. İbrahimqızı Sevil. Ürəyə hökm etmək olmaz. B.: “MSV”, 2008.-188 səh.

 253. İlahi eşqin pərvanələri. B.: “Nurlan”, 2004.-280 səh.

 254. İlahi qazlar. Dünya xalqlarının nağılları. B.: “Göyərçin”, 2008.-18 səh.

 255. İlyin M. Yüz min niyə? B.:2006.-211 səh.

 256. İmanova Sevda. Azərbaycan xalq inancları və kiçik janrlar. B.: “Nurlan”, 2008. – 228 səh.

 257. İnformatika 5. B.: “Çaşıoğlu”, 2005.-128 səh.

 258. İran İslam inqilabının nəzəri əsasları barədə məqalələr toplusu. B.: 2008.-103 səh.

 259. İsayev A.S. Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı. Bakı,”Azərnəşr”, 2008.- 299 səh.

 260. İsayev A.S. Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatıüzrə praktik məşğələlər. B.: “Azərnəşr”, 2008.-130 səh.

 261. İsayev Əhməd. Gəncə və gəncəlilər. B.: “Çaşıoğlu, 2008.-596 səh.

 262. İsayev H.İ. İstilik texnikasının nəzəri əsaslarından suallar və cavablar. B.: 2007.-90 səh.

 263. İşıq axtarıram. Vaqif Yusifli-60. B.: “Vektor”, 2008.-273 səh.

 264. İslamzadə Məsudə. Azərbycan “Yeni nəsr”inin dili və üslubu. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-240 səh.

 265. İsmayıl bəy Nakam. Fərhad və Şirin. B.: “Nurlan”, 2008.-68 səh.

 266. İsmayılov Amin. Kadastrın əsasları. B.: “Müəllim”, 2008.-212 səh.

 267. İsmayılov İsrafil. Azərbaycan ziyalıları XX əsrdə. B.: “Vətən”, 2008.-232 səh.

 268. İsmayılov N.V. Tibbi psixologiya və psixoterapiya. B.: 2008.-416 səh.

 269. Kadusi Q.K. Məni zirvələrə qaldıran əllər. B.: “Adiloğlu”, 2008.-204 səh.

 270. Kamal Abdulla. 300 azərbaycanlı. B.: “Mütərcim”, 2007.-340 səh.

 271. Kamilə Dönməz. Ay ömür yoldaşım ay qəlb sirdaşım. B.: “Vektor”, 2008.-140 səh.

 272. Kaplan Mevlüt. Qatar fiti. B.: “Vektor”, 2008.-95 səh.

 273. Karantin və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlər. B.: “Nurlan”, 2008.-196 səh.

 274. Kazımov Q. Yaradıcılıq üfüqləri. B.: “BQU”, 2008.-375 səh.

 275. Kazımov Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri. I-II-III cild. B.: “Nurlan”, 2008.

 276. Kazımov T. Müsibət. B.: “Nurlan”, 2008.-514 səh. 

 277. Kazımzadə R.Z. və b. Qeyri-xətti elektrik dövrələri. B.: 2008.-312 səh.

 278. Kazımzadə R.Z. və b. Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatının layihələndirilməsi. B.: 2008.-150 səh.

 279. Kazımzadə R.Z. və b.Elektrotexnika. B.: 2008.-345 səh.

 280. Keçid cəmiyyətlərində demokratiya. B.: “Şərq-Qərb”, 2007.-392 səh.

 281. Kəlbəcərli Mehdixan. Susa bilmirəm. B.: “Azərnəşr”, 2008.-184 səh.

 282. Kələntər Kələntərli-75. Dağ parçası. B.: “Vektor”, 2008.-236 səh.

 283. Kərimli Akif. Yarımçıq qalmış ömür. B.: “Zərdabi”, 2008.-232 səh.

 284. Kərimov İnqilab. Azərbaycan teatr tarixi. I cild. B.: “Elm”, 2008.-724 səh.

 285. Kərimov Kərim. Terrorizmə yox. B.: “Çaşıoğlu”, 2006.-256 səh.

 286. Kərimov S. Lerik rayonunun arxeoloji abidələri. B.: “Araz”, 2006.-164 səh.

 287. Kərimov X.Z. Strateji menecment. B.: “Təhsil”, 2008.-440 səh.

 288. Kərimova Həqiqət. Görkəmli iqtisadçı alim Aqil Əliyev. B.: “Nurlan”, 2006.-120 səh.

 289. Kitabi-oğuznamei-türki və tatarca zərbi-məsəldir. B.: “Nurlan”, 2008.-85 səh.

 290. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair sənədlər toplusu. B.: “Qanun”, 2007.-200 səh.

 291. Kovalyov A. Müasir beynəlxalq dəniz hüququ və onun tətbiqi praktikası. B.: “Qanun”, 2006.-382 səh.

 292. Kürdəxanı. B.: “Qarabağ”, 2008.-432 səh.

 293. Levent Seçer. Sevdalarımın rəqsi. B.: “Vektor”, 2008.-105 səh.

 294. Mahmudov Hikmet İsmayıl oğlu. Biblioqrafiya. B.: “Səda”, 2006.-112 səh.

 295. Məbudoğlu Rüstəm. Görən qardaşımı fələk neylədi. B.: “Mütərcim”, 2006.-228 səh.

 296. Mədəniyyət imcəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Aprel -2008. B.: “M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”, 2008.-119 səh.

 297. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Sentyabr-2008. B.: M.F.Axundov adıan Milli Kitabxana”, 2008.-75 səh.

 298. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Yanvar-2008. B.: “M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”, 2008.-65 səh.

 299. Mədəniyyət  incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2008. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2008.-256 səh.

 300. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat.2008-iyul. B.: “M.F. Axundov adına Milli Kitabxana”, 2008.-81 səh.

 301. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat.2008-iyun. B.: “M.F. Axundov adına Milli Kitabxana”, 2008.-83 səh.

 302. Mədəniyyət, incəsənət, və turizm haqqında  yeni ədəbiyyat : Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Oktyabr -2008 . B.:2008. – 86 səh.

 303. Mehdiyev Mehdi. Keyfiyyətin idarə edilməsi. B.: “Çaşıoğlu”, 2007.-208 səh.

 304. Mehdiyeva L. Göbələklərin fiziologiyası. B.: 2006.-136 səh.

 305. Məhəmmədəminoğlu Əkrəm. Ömürdən yadigar sətirlər. B.: “MBM”, 2007.-336 səh.

 306. Məhərrəm Zaman. B.: “Yeni Poliqraf”, 2008.-192 səh.

 307. Məhərrəmov Ə. General H.Ə.Aslanov. B.: “Təhsil”, 2008.-76 səh.

 308. Məhərrəmov Qəşəm. Başı dumanlı Göyçə. Gəncə.: 2007.-452 səh.

 309. Məhərrəmova Xatirə. Azərbaycan ərazisində baş verən dağıdıcı hidrometeoroloji hadisələr. B.: “Elm” , 2008. – 136 səh.

 310. Mehriban Əliyeva olduğu kimi. B.: “Gənc liderlər”, 2008.-96 səh.

 311. Melahat Ecevit. Aprel günləri. B.: “Vektor”, 2008.-115 səh.

 312. Məmməd Mirəli.Həsrət gözlərimin ümid çırağı. B.:”Nağıl evi” , 2008. – 146 səh.           

 313. Məmmədli A. Gəlmələr. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.- 441 səh.

 314. Məmmədli Oqtay. Iqtisadi nəzəriyyə. B.: 2008-800 səh.

 315. Məmmədov Fazil. Mir Cəfər Bağırov: Xruşşovun qərəzli və sifarişli Bakı divanxanası. B.: “Şəms”, 2008.-504 səh.

 316. Məmmədov İ. Azərbaycan dilinin semantikası. B.: “ Xəzər”, 2006.-372 səh.

 317. Məmmədov İ. Siyasi tarix XX əsr. B.: “Çıraq”, 2006.-352 səh.

 318. Məmmədov Məhərrəm. III respublika milli inkişaf modeli və strategiyası. B.: “Nurlan”.-199 səh.

 319. Məmmədov N. Qurni-kərimin üslub xüsusiyyətləri. B.: “ Nafta-press”, 2008.-369 səh.

 320. Məmmədov N.G. Toponimika. B.: “Bakı universiteti nəşriyyatı”, 2007.-408 səh.

 321. Məmmədov Q. Heydər Əliyev: torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır. B.: 2008.-232 səh.

 322. Məmmədov Q., Xəlilov M. Ensiklopedik ekoloji lüğət. B.: “Elm”, 2008.-728 səh.

 323. Məmmədov Süleyman. Azərbaycan tarixi. B.: “Çaşıoğlu, 2007.-392 səh.

 324. Məmmədov vidadi. Korrupsiya ilə bağlı cinayətlərlə mübarizənin problem məsələləri. B.:”Adiloğlu”, 2006.-186 səh.

 325. Məmmədov Xudu. Qurdum ki izim qala. B.: 2007.-360 səh.

 326. Məmmədov Zahid. Pul,kredit banklar. B.: “Azərnəşr”, 2008.-400 səh.

 327. Məmmədov, Z.Q. Termiki emal zamanı poladda möhkəmləndirici fazaların yaranması həlli və onların kimyəvi sintezi. B.: “Elm”, 2008.-267 səh.

 328. Məmmədova İ. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə. B.: 2007.-496 səh.

 329. Mərdanov Misir. Davamlı inkişaf və təhsil. B.: “Çaşıoğlu”, 2007.-100 səh.

 330. Məşədi Məhəmməd Bülbül. Əsərləri.B.: “Şuşa”, 2008. – 360 səh. 

 331. Məşədiyev Ənvər. Bakı, axşamın xeyir! B.: “Şuşa”, 2007.-96 səh.

 332. Mif, Millət, Ədəbiyyat 2006. B.: “SBC”, 2008.-271 səh.

 333. Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının Milli Qəhrəmanları. B.: “İndiqo”, 2008.-323 səh.

 334. Mine Ömür. İyul çiçəyim. B.: “Vektor”, 2008.-25 səh.

 335. Mirzə Nəsrulla Didə. Kitabün-nəsayeh. B.: “Nurlan”, 2008.-212 səh.

 336. Mirzəkişi. Barış qismətinlə barış. B.: “Zəka”, 2008.-144 səh.

 337. Mirzəzadə Aydın. Azərbaycan, zaman, inkişaf. B.: “Azərbaycan”, 2008.-608 səh.

 338. Mövlana dərgahından əsintilər. B.: 2008.-432 səh.

 339. Mövla-zadə V.Z. Maşınqayırma texnologiyası. II hissə. B.: “AzTU”, 2008.-421 səh.

 340. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Bakı Universiteti”, 2007.-504 səh.

 341. Muğamın sədası. B.: “Şur”, 2008.-184  səh. 

 342. Müqavilələr toplusu. I cild. B.: “Qanun”, 2008.-252 səh.

 343. Muradov Bilal. Nitq mədəniyyəti. B.: “BU”, 2008.-158 səh.

 344. Musayev İ.H. Hidravlika və aerodinamika. B.: 2008.-156 səh.

 345. Musayev Şakir. Məhkəmə təbiəti. B.: “2006.-684 səh.

 346. Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. B.: “Avrasiya press”, 2008.

 347. Musiqi kolleci – 110. B.: “Nurlan”, 2008.-80 səh.

 348. Müslümqızı S. Xocalıdan gələn var. B.: 2008.-252 səh.

 349. Mustafa Kurt. Türk sevdası. B.: “Vektor”, 2008.-125 səh.

 350. Mustafayeva S. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi. II hissə. B.: 2008.-468 səh.

 351. Muxtarov A. Kvant mexanikası. B.: “Bakı Uni-ti nəşriyyatı”, 2007.-660 səh.

 352. Nadir Qasımov 1928-2000. B.: 2008.-52 səh

 353. Nağıyeva Cənnət. Həsən bəy Zərdabi arxivinin təsviri. B.: “Nurlan”, 2008.-91  səh.

 354. Natəvan Faiq. Alim. B.: 2007.-112 səh.

 355. Nəbatat terminləri. B.: “Elm”, 2008.-328 səh.

 356. Nəbiyev Bəkir. El ağsaqqalı, elm fədaisi İmamverdi Əbilov. B.: “Vətən”, 2007. – 32 səh.

 357. Nəcəfli Güntəkin. XVII əsrdə Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaradılması cəhdləri. B.: “Nurlan”, 2007.-246 səh.

 358. Nəğməkar Yusif. Vəslin edamı. B.: 2008.- 226 səh.

 359. Nəriman Mahmud. Mavi Xəzərdə qətl. B.: “Təfəkkür”, 2008.-224 səh.

 360. Nəsir Hacı Məhəmməd. İstərdi könül yansın oda. B.: “Mütərcim”, 2007.-412 səh.

 361. Nəzirli Şəmistan. Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbov. B.: 2007.-40 səh.

 362. Nisə Bəyim. Taleyin böyüklük töhfəsi. B.: 2008.-188 səh.

 363. Nuridə Atəşi. Yüz ilin sirləri. Əsəd Bəy- dövrün və şərin qurbanı. B.: “Nurlan”, 551 səh.

 364. Nuruzadə Şubay. Asiya və Afrika ölkələrinin yeni və ən yeni tarixinin tədrisinə dair dərs vəsaiti. B.: 2008.-182 səh.

 365. Oğuz Yunus. Nadir şah. B.: “Apostrof”, 2008.-576 səh.

 366. Orta əsrlər tarixi. B.: “Nurlan”, 2008.-300 səh.

 367. Orxan pamuk. Qar. B.: “Yurd”, 2006.-354 səh.

 368. Osmanlı Vəli. Qədim türk ədəbiyyatı ( 6- 10 əsrlər ). B.: “Sabah”. 2008. -244 səh.

 369. Osmanov fazil. Ağsu ərazisinə arxeoloji tədqiqatlar. B.: “Adiloğlu”, 2006.-164 səh.

 370. Özü üçün yaşamayan insan. B.: “Nurlan”, 2008.-388 səh.

 371. Pedaqoji biblioqrafiya. B.: “Mütərcim”, 2008.-348 səh.

 372. Pəhləvi Fərəh. Xatirələr. B.: “Adiloğlu”, 2008.-420 səh.

 373. Pənah Gülxani. Anar və folklor. B.: “Elm”, 2007.-288 səh.

 374. Pənah Gülxani. Dədə Şəmşir harayı. B.: “UniPrint”, 2007.-320 səh.

 375. Pilavoğlu Mehmet Kamal. Məhəmməd əleyhissəlam və onun nəsihətləri. B.:, 2006.-164 səh.

 376. Piriyev vaqif. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası. B.: “Müəllim”, 2006.-147 səh.

 377. Poeziya günü. Çağdaş Azərbaycan şairlərinin şeirləri. B.: “UniPrint”, 2008.-328 səh. 

 378. Polis haqqında sənədlər toplusu. B.: “Qanun”, 2006.-576 səh.

 379. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003 – 2008. 2 cilddə ( II cild). B.: “İdeal – Print”,  2008. – 568 səh.

 380. Prezident İlham Əliyev. B.: “CBS”, “2008.-366 səh.

 381. Prezident  İlham Əliyev və mədəniyyət 2003 – 2008. 2 cilddə ( I cild). B.: “İdeal – Print”, 2008. – 506 səh.

 382. Professor Adil Babayev. B.: “Mütərcim”, 2008.-104 səh.

 383. Prosper M. Seçilmiş əsərləri.  B.: “Şərq-Qərb”, 2008.-304 səh.

 384. Qaçaq İsmayıl dastanı. B.: “Adiloğlu”, 2008.-72 səh.

 385. Qacar M. Rübailər. B.: “Adiloğlu”, 2008.-684 səh.

 386. Qaçayqızı Mənsurə. Dünəndə qalan sabah. B.: “Təfəkkür”, 2008.-128 səh.

 387. Qafarov A.M. Metrologiya standartlaşdırma sertifikatlaşdırma. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-528 səh.

 388. Qafarov A.M. Metrologiyanın əsasları. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-312 səh.

 389. Qafarov Zavər. Beynəlxalq xüsusi hüquq. B.: “Qanun”, 2007.-392 səh.

 390. Qaımova şəkər. Aşıq Əlsgər şerinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri. B.: “Nurlan”, 2006.-180 səh.

 391. Qanunun aliliyi dövlətin möhkəmliyidir. B.: “Qanun”, 2008.-120 səh.

 392. Qara Qarayev. Biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”, 2008.-332 səh.

 393. Qarabağ dünən bu gün sabah. B.: “Qanun”, 2008.-264 səh.

 394. Qaracayev Hacı. Dağ ceyrana ceyran dağa yaraşır. B.: “Nurlan”, 2008.-114 səh.

 395. Qaradağlı Əmir. Baba ləqəbli polkovnik leytenant. B.: “Şuşa”, 2007.-72 səh.

 396. Qaradağlı Əmir. Yurd həsrəti. B.: “Müəllim”, 2008.-124 səh.

 397. Qaraoğlu F. Türk millətinin tarixi qurduğu dövlətlər və ata-babaları. B.: “Nurlar”, 2007.-384 səh.

 398. Qaraqoyunlu Məmməd. Ümumi coğrafiya. B.: “Nərgiz”, 2008.-384 səh.

 399. Qarayev Mahir. Tənhalıq. B.: “Oskar”, 2008.-368 səh.

 400. Qarayeva-Məmmədova Bilqeyis. Polifoniya tarixi. II hissə. B.: 2008.-55 səh.

 401. Qasımov Cəlal., Bağırov Xəqani. Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarının qısa tarixi. B.: 2008.-492 səh.

 402. Qasımova S. Analitik həndəsədən mühazirələr. B.: “Bakı Universiteti”, 2006.-368 səh.

 403. Qəhrəmanlı N. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. B.: “BQU”, 2008.-105 səh.

 404. Qəhrəmanov N. I dünya müharibəsində qafqaz cəbhəsində erməni amili. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2007.-296 səh.

 405. Qəhrəmanov Q. Gizlədilmiş müharibə. I kitab. B.: “Nafta-press”, 2008.-370 səh.

 406. Qəniyev  Seyfəddin . Şirvan aşıqları. B. : “ Nurlan” , 2007 – 736 səh.

 407. Qərib Mehdi. Bircəm mənim Gəncəm mənim. B.: “Vektor”, 2008.-230 səh.

 408. Qeybdən gələn səslər. B.: “Nurlan”, 2004.-256 səh.

 409. Qılıcov İ. Hüququn mənbələri. B.: “Araz”, 2006.-306 səh.

 410. Qırxqızlı Hüsü. A bu dünya, yaman çətin dünyasan. B.: “Mütərcim”, 2008.-220 səh.

 411. Qiymət. Hardasan göy adamı. B.: “Şur”, 2008.-240 səh.

 412. Qliyev Tofik. Qəzəllər...satirik şeirlər. B.: “Nağıl evi”, 2007. -115 səh.                      

 413. Qocayev N.M. Ümumi fizika kursu. I cild. B.: “Bakı universiteti nəşriyyatı”, 2007.-472 səh.

 414. Quliyev Həsən. Məhəmməd əsəd bəy . B.: “Nurlan”, 2007.-180 səh.

 415. Quliyev İbrahim. Qüssə mələyi. B.: “Qanun”, 2008.-272 səh.

 416. Quliyev R. Akademik Həsən Abdullayev. B.: “Azərbaycan”, 2008.-376 səh.

 417. Quliyev R. Ləğv olunmuş quyuların təkrar istifadə məsələləri. B.: “Elm”, 2007.-37 səh.

 418. Quliyev Rafiq. Azərbaycan incəsənətində rəmzi-obrazlı bədii şərhə yüksəlmə. B.: “Təknur”,      2007.-160 səh. 

 419. Quliyev Tofik. Haqqın səsi. B.: “Nağıl evi” , 2007. – 121 səh.

 420. Quliyeva H. Onurğasız heyvanların mühafizəsi. B.: “Bakı Universiteti”, 2008.-200 səh.

 421. Quluzadə C. Klassik astronomiya. B.:2007.-249 səh.

 422. Quran və sünnə. B.: 2006.-163 səh.

 423. Qurban Teyyub. Dirilik gəmisi. B.: “Şirvannəşr”, 2008.-148 səh.

 424. Qurbanova Həvvaxanım. Məhəmməd İqbal. Həyatı dünyagörüşü. B.: “Araz”, 2008.-80 səh.

 425.  Quşdilixanəmirkülsoyuğu. Qoy Vatikan sevinsin. B.: “Vektor”, 2008.-155 səh.

 426. Quşdilixanəmirkülsoyuğu. Saatım bağdadda qaldı. B.: “Vektor”, 2008.-161 səh.

 427. Quzey kıbrıs yazarlarının hekayə antologiyası. B.: “Vektor”, 2008.-175 səh.

 428. Rahib Ümman. Ömür bir röyadır. B.: “Uniprint”, 2008.-298 səh.

 429. Ramiz Dəniz. Qəlblərdə yaşayan Mir Cəlal. B.: “Yurd”, 2008.-157 səh.

 430. Ramiz Əskər. Mahmud Kaşğarinin 1.000 illik yubileyinə 1.000 biblioqrafik göstərici. B.: “MSV”, 2008.-94 səh.

 431. Ramiz Heydər. Əgər sevgim olmasa. B.: “Vektor”, 2008.-240 səh.

 432. Ramiz Heydər. Tanrıya gedən yol. B.: “Vektor”, 2008.-150 səh.

 433. Ramiz Quliyev , Eynəddin Məmmədov . Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının  qəhrəmanlıq tarixindən. B. : “Qanun”,  2008. – 304 səh.

 434. Ramiz Rövşən. Nəfəs. Kitablar kitabı. B.: “Qanun”, 2006.-760 səh.

 435. Rəcəbli Əbülfəz. Dilçiliyə giriş kursundan mühazirə mətnləri. B.: “Nurlan”, 2008.-208       səh.

 436. Rəcəbli Qəzənfər. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları (tarixi-etnoloji tədqiqat). B.: “MBM”, 2008.-60 səh.

 437. Rəfibəyli Günay. İngilis və Azərbaycan dillərində feli tərkiblər. B.: 2008.-40 səh.

 438. Rəhimov E.R. Korporativ şəbəkələrin idarə edilməsi. B.: 2008.-330 səh.

 439. Rəhmanlı Əhsən. Qarmon ifaçılığı sənəti və onun Azərbaycanda tədrisi. B.: “Araz”. 2008.-386 səh.

 440. Rəsulov Ə. Türk dili. B.: “Bakı universiteti”, 2007.-308 səh.

 441. Rəsulzadə Ə.M. Azərbaycan şairi Nizami. B.: “Çıraq”, 2008.-416 səh.

 442. Ritorika. B.: “Turan evi”, 2008.-459 səh.

 443. Rumi M.C. mənəviyyat məsnəviləri. B.: “Mütərcim”, 2007.-272 səh.

 444. Rüstəmbəyli Hidayət. Çərxi-fələk. Xoşbəxtlik rəmzi. Fartuna. B.: “Nərgiz”, 2008.-144 səh.

 445. Rüstəmov Yusif. Fəlsəfənin əsasları. B.: “nurlar”, 2007.-504 səh.

 446. Rüstəmova Zemfira. N.Q.Çernişevskinin yaradıcılığında insan problemi. B.: “Mütərcim”        2008. – 160 səh.

 447. Rza tahir. Qəzəllər. B.: “Şur”, 2008.-208 səh.

 448. Rzayev qəhrəman. Mühasibat uçotu və audit. B.: “İqtisad Universiteti”, 2006.-383 səh.

 449. Rzayeva M. Türkün bitməyən səsi. B.: “Adiloğlu”, 2003.-182 səh.

 450. Sabir Əmirxanov , İlqar Hüseynov. Dünya muzeyləri və tarixi mədəniyyət abidələri. B.: “MarsPrint”, 2008. – 296 səh.

 451. Sadıqov Adil. Azərbaycanın yeməli və zəhərli göbələkləri. B.: “Elm”, 2007.-124 səh.

 452. Safruh. İnama doğru. B.: “Nərgiz”, 2008.-416 səh.

 453. Şahmar Elbrus. Deyimlər mülahizələr təəssüratlar. B.: “Zərdabi”, 2008.-184 səh.

 454. Şahmar Elbrus. Mənim analı dünyam mənim nəvəli dünyam. B.: 2008.-176 səh.

 455. Şahmar Elbrus. Torpaq həsrəti. B.: “Nərgiz”, 2008.-176 səh.  

 456. Salamoğlu Təyyar. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. B.: “BQU”, 2008.-554 səh.

 457. Sədiyev İdris. Azərbaycan tarixindən məqamlar və Heydər Əliyev. B.: 2008.—449 səh.

 458. Səfərov M. Dərələyəz ata yurdum. B.: “Nərgiz”, 2008.-47 səh.

 459. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarətin rolu və əhəmiyyəti. B.: 2008.-372 səh.

 460. Şəfiyev Ə. Astara rayonunun tarixi-memarlıq abidələri. B.: “Nurlan”, 2008.-162 səh.

 461. Şəfiyev Ə. Azərbaycanın cənub bölgəsinin tarix və mədəniyyət abidələri. B.: Nurlan”, 

 462. Şəfiyev Ə. Əsirlikdə təkcə torpaq qalmayıb.B.: “Nurlan”, 2008.-140 səh.

 463. Şəfiyev Əfqan. UNESCO-İKOM-Azərbaycan milli iftixarımızdır.B.: “Nurlan”, 2008.-164 səh. 

 464. Şəhərsalmanın əsasları və daşınmaz əmlak barəsində sənədlər toplusu. B.: “Qanun”, 2007.-748 səh.

 465. Şəkuri Bəhruz. Səhralaşma(desertifikation), onun etiologiyası, müasir vəziyyəti və fəsadları. Bakı, 2008.- 67 səh.

 466. Səməd Mənsur. Əsərlər. B.: “Nurlan”, 2008.-144 səh.

 467. Səmədov S.S. Rusca-azərbaycanca tektonik terminlər lüğəti. B.: “ADPU”, 2008.-280 səh.

 468. Səngərli Əli. Bu köhnə dünyada təzə nə var ki. B.: “Nurlan”, 2008.-560 səh.

 469. Sərbəndi Kamil. Yağı bizim, dağı sizin. B.: “Nafta-press”, 2007.-403 səh.

 470. Şərifova S. Ədəbi prosesə nəzəri baxış. B.: “Elm”, 2008.-216 səh.

 471. Şeyda Simax. Qəzəllər. B.: “Araz”, 2006.-212 səh.

 472. Seyfullayev Qulu. İslamda irfan və təsəvvüf. B.: “Nurlan”, 2006.-328 səh.

 473. Seyidov Ənvər. Azərbaycan Respublikasi konstitusiyasinin və hüququnun əsasları. B.:”Uniprint”, 2008.-487 səh.

 474. Seyidov Ənvər.Hüququn əsasları.B.: “Uniprint”, 2008.-342 səh.

 475. Seyidov Fikrət. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın pedaqoji görüşləri. Bakı,”ADU”, 2008.- 88 səh.

 476. Seyidov Mir Cəfər. Düşüncələr. B.: “Sabah”, 2008.-112 səh.

 477. Seyidov Mir Cəfər. Peyğmbər. B.: “Sabah”, 2008.-178 səh.

 478. Seyidov Mirkazım. Azərbaycan. Poema. B.: “Vektor”, 2008.-410 səh.

 479. Seyidov Yusif. Əsərləri. III-VIII cild. B.: “Bakı Universiteti Nəşriyyatı”, 2008.-678 səh.

 480. Seyyid Miryusif Ağa. Mənə hər bivətən ağlar. B.: “Adiloğlu”, 2008.-102 səh.

 481. Simax Şeyda. Məndən istər hər gözəl yar. B.: 2007.-216 səh.

 482. Şiriyev E. Ingiliscə-azərbaycanca, azərbaycanca-ingiliscə müasir lüğət. B. “Nurlan”, 2007.-912 səh.

 483. Şirvanlı Ulu Mətanət. Bir gecənin nağılı. B.: 2008.-136 səh.

 484. Sivilizasiyaların diaoqu: siyasi partiyaların rolu. B.: “Şərq-Qərb”, 2008.-408 səh.

 485. Şıxbala Elcan. Həsən Bəsrinin zikri. B.: “Nurlan” , 2008. -168 səh.

 486. Solmaz Şəms. Göylər mənə yaxındır. Gəncə: 2005.-105 səh.

 487. Solmaz Şəms. Mənsiz darıxırsan dünya. Gəncə.: 2007.-80 səh.

 488. Statistik nəşrlərin kataloqu – 2008. B.: “Səda”, 2008.-55 səh.

 489. Şükürov Ağayar. Qloballaşmış cəmiyyətlər:dünən, bu gün və sabah. B.:2006.-191 səh.

 490. Şükürov Kərim. Türkmənçay-1828. B.: “2006.-188 səh.

 491. Süleymanlı Şamil. Azərbaycan ədəbiyyatı ensiklopediyası -1 ci cild. B.: “Nağıl evi”, 2008. -414 səh.

 492. Suli Fəqih. Yusif və Züleyxa. B.: 2008.-400 səh.

 493. Tağıyev A.H. Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt.: 2007.-340 səh.

 494. Tağıyev Bəşir.Ana  dili ibtidai təhsil pilləsində. B.: “Nərgiz”, 2008.-110 səh.

 495. Tahirli Şərif. Səndədir ocağım, közüm, Qəbələ. B.: “MSV”, 2008.-176 səh.

 496. Talıbzadə A. Şərq teatrı tarixi. B.: “Qanun”, 2008.-225 səh.

 497. Talışlı Hacı Mirhaşım. Əsərləri. III cild. B.: “Adiloğlu”, 2008.-400 səh.

 498. Tanrıverdi Ə. “Dədə Qorqud kitabı”nın dil möcüzəsi. B.: “Nurlan”, 2008.-184 səh.   

 499. Tanrıverdi Əzizxan. “Kitabi Dədə Qorqud” un söz dünyası. B: 2006.-456 səh.

 500. Tarixi rəvayətlər. B.: “Altun kitab”, 2007.-112 səh.

 501. Tariyel Cahangir. Mir Sədi Ağa. B.: “Nurlan”, 2008.-320 səh.

 502. Teatr, konsert, sirk müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası.B.:2008.-65 səh.

 503. Tevfik Bakıhanov. Kuzey Kıbrıs fasılları. B.: 2008.-70 səh.

 504. Teyyub Əliyev. İnformasiyanın iqtisadiyyatı. B.: “Elm”,  2008. – 220 səh.

 505. Teyyub Qurban. Həqiqət olduğu kimi. B.: “Adiloğlu”, 2008.-108 səh.

 506. Tibb bacısının məlumat kitabı. I kitab. B.: “ADN”, 2006.-288 səh.

 507. Tofhid Mehdi. Həqiqətə pəncərə. B.: “Səda”, 2008.-512 səh.

 508. Tolstoy L.N. Hacı Murad. B.: 2008.-166 səh

 509.  Türk əlyazmaları kataloqu. I cild. B.: “Elm”, 2007.-220 səh.

 510. Türk islam dünyası. İslama giriş. B.: “Nurlan”,  2007.-129 səh.

 511. Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl. B.: “Aspoliqraf”, 2006.-180 səh.

 512. Türkün səsi. B.: “Vektor”, 2008.-190 səh.

 513. Ümumi hüquq və dövlət nəzəriyyəsi. B.: “Qanun”, 2007.-491 səh.

 514. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. B.: 2008.-552 səh.

 515. Usubov M. Terrorçuluğun kriminoloji xarakteristikasının xüsusiyyətləri. B.: “UniPrint”, 2008.-216 səh.

 516. Vahidov F.Q. Sosiologiya. B.: “Təknur”, 2008.-334 səh. 

 517. Vəliyev Rəşid. Çanaqqala. B.: “Vektor”, 2008.-96 səh.

 518. Vəliyeva Məftunə. Azərbaycan dilinin poetik fonetikası.B.:2008.-128 səh.

 519. Vəliyeva, Nigar. Müxtəlifsistemli dillərdə feli birləşmələrin tipoloji təhlili. B.: “Avropa”. 2008.-864 səh.

 520. Verdiyev İdris. Məşədi Cəmil. B.: “ADPU”, 2008.-185 səh.

 521. Vətəndaş dinləmələrində demokratiya dartışmaları. B.: “Qanun”, 2008.-236 səh.

 522. Veysəlli F. Dil. B.: “Təhsil”, 2007.-298 səh.

 523. Veysəlli F. Struktur dilçiliyin əsasları. B.: “Mütərcim”, 2008.-308 səh.

 524. Veysəlli F.Y. Struktur dilçiliyin əsasları. B.: “Təhsil”, 2005.-344 səh.

 525. Xaçınçaylı Qələndər. Yaza tələsən çiçək. B.: “Nağıl evi” , 2008. – 97 səh.

 526. Xalq rəssamı Asəf cəfərov. B.: “Nağıl evi”, 2008.-36 səh.

 527. Xasayev Neyman. Azərbaycan Milli ayanış hərəkatı XX əsrin əvvəllərində.B.: “Adiloğlu”, 2008.-112 səh.

 528. Xəlilov Fərman. Mirzə Əli Möcüzün əlyazmaları. B.: “Nurlan”, 2008.-256 səh.

 529. Xəlilov Yunis. Azərbaycan Respuvblikasının konstitusiyasına dair 555 sual 555 cavab. B.: “Qanun”, 2008.-96 səh.

 530. Xəlilzadə Flora. Dağları tərpədən  fəryad. B.: “Araz”, 2008. – 212 səh.

 531. Xoşməramlı səfir.B.: “Şəms”, B.: 2006.-192 səh.

 532. Xudazarov T.M. Qısa müddətli ingilis dili kursu. B.: “Müəllim”, 2007.-310 səh.

 533. XVII əsr Azərbaycan lirikası. B.: “Nurlan”, 2008.-340 səh.

 534. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. II kitab. B.: “Elm”, 2008.-340 səh.

 535.  Yaqubova Təhminə. Azərbaycan mətbuat dilində alınmalar. B.: “MBM”, 2008.-152 səh.

 536. Yeganlı S. Turizm. B.: “Təhsil”, 2006.-324 səh.

 537.  Yılmaz İrfan. Heyvanların dilindən. B.: “Xəzər” , 2008.-169 səh.

 538. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2007.-148 səh.

 539. Yunus Oğuz. Atilla. B.: “Apostrof”, 2008.-176 səh.

 540. Zaman Məhərrəm. Hava canavarı. B.:2008.-141 səh.

 541.  Zamanov Abbas

 542. Zeynalov F.R. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. B.: “MBM”, 2008.-354 səh.

 543. Zeynalov Vidadi. Maliyyənin əsasları. B.: “Apostrof”, 2008.-272 səh.

 544. Zeynalov Xudaverdi. İzahlı tarix terminləri lüğəti. B.: “Azərnəşr”, 2006.-284 səh.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved