Kitablar

   
 

 

Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 1 /V. Səmədov, R. Vəlizadə; ön sözün müəl. R. Hüseynov; baş elmi məsləhətçi A. Mustafayeva; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı: [s. n.] , 2014.- 341, [3] s.

Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 2 /V. Səmədov, R. Vəlizadə; ön sözün müəl. R. Hüseynov; baş elmi məs. A. Mustafayeva; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı: [s. n.] , 2014.-373, [3] s.

Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı.  Xocalı soyqırımı [26 fevral 1992 ] : şahidlərin dilindən: şahidlərin dilindən /Q. Paşayeva, H. Məmmədova; red. Ə. Qoşalı [Yolçuyev].- Bakı: Elm və təhsil , 2011.

 

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım [Mətn] S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.- B.:Kitab aləmi; 2010. -15 s.

 

 

İftixar. Soyqırımı tarixinin dastanı (ikihissəli xronikal, dramatik mənzum tarixi dastanı) /İftixar; yekun sözun müəl., məsləhətçi və kitabın naşiri İ. Əliyev.- Bakı: Apostroff , 2013.- 159, [1] s.

Müslümqızı Səriyyə. Xocalı uşaqları - Qan içində qar çiçəyi povest /S. Müslümqızı ; red. Z. Şahsevənli ; ingilis dilinə çevirənlər N. Abbasova, A. Ağabəyli ; rus dilinə çevirəni A. Hüseynov ; rəssam - fotoqraf T. Cəfərov.-Bakı : Yazıçı , 2013.- 120 s.

Tapdıqoğlu Nazim. Xocalı soyqırımı-insanlıq əleyhinə olan cinayət /N. Tapdıqoğlu (tərt.) ; red. C. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti ; Azərbaycanşünaslıq Tədris -Mədəniyyət Mərkəzi.-Bakı : [s. n.] , 2010.- 22 s.

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.-B.: Kitab aləmi; 2010.- 16 s.

Müslümqızı, Səriyyə. Xocalı uşaqları - Qan içində qar çiçəyi povest /S. Müslümqızı; red. Z. Şahsevənli; ingilis dilinə çevirənlər N. Abbasova, A. Ağabəyli; rus dilinə çevirəni A. Hüseynov; rəssam - fotoqraf T. Cəfərov.- Bakı: Yazıçı , 2013.-120 s.

Məmmədova Həvva. Xocalı: Şəhidlər, Şahidlər.- B.: Yeni nəşrlər evi, 2003.- 197 s.( Шехиды и шахиды. və Khodjali: Victims and Witnesses)

Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле [Текст] /науч. ред. Я. Махмудов; ред.-сост. Т. Мусаева, А. Мамедов; глав. консультант. О. С. Асадов; концультант. Н. Мамедов; НАН Азербайджана, Ин-т истории им А. Бакиханова.- Бишкек: Мегамедия, 2009.- 304 с., портр., карта.

Церцвадзе Феликс Эрастович. Забытый геноцид [Текст].- Нью-Йорк:Adegi Press. 2005.- 132 s.

La terreur armenienne-Terror de Armenia.- Baku: Gismet,, 2006.-168  p.

 

Série "Réalités sur le Karabagh"

 

LES CONSÉQUENCES DE L'AGRESSION ARMÉNIENNE CONTRE L'AZERBAÏDJAN

LE COMMENCEMENT DU CONFLIT DU KARABAGH

AKTIVITÉ  DES ORGANISATIONS TERRORISTES ARMÉNIENNES CONTRE L'AZERBAÏDjAN

 GÉNOCIDE DE KHODJALY

 BRÈVE INFORMATION SUR L'HISTOIRE DU KARABAGH

 Əziz Boran. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri [Mətn] /B. Əziz; Elmi red.]M.Q. Abdullayev; Red. Ə. Ağalarov Rəyçi. F.F. İbrahimli və b.-B.: Azərnəşr, 2008.- 224 s.

 

Nərimanoğlu Məhəmməd.  Türklərə qarşı törədilmiş erməni terrorunun qısa xronikası [Mətn] /M. Nərimanoğlu, B. Ənsər; red. R. Fərəcov.- B.: Adiloğlu, 2009. -187 s.

 

 Xocalı soyqırımı rabitəçilərin yaddaşında [Mətn] /tərt. ed. C. Dostəli; red. M. Əmirov.- B.: [s.n.], 2009.- 143, [1] s.

 

 Məmmədov Dadaş Nazim oğlu. Xocalı harayı [İzomaterial]: Xocalı faciəsi rəssam Nazim Məmmədovun gözləri ilə /D. N. Məmmədov; [red.V. Yusifli; foto. H. Quluzadə].-B.: [s.n.] , 2010. - 101, [4] s.
 

 

Tənha Təhməz Şəmkirli.  Xocalı harayı [Mətn] poema /T. Tənha Şəmkirli; red. Ş. Səlimbəyli.-B.: Avropa, 2010.- 127 s.

 

 

Yaqublu Nəsiman. Xocalı qırğını.-Bakı: Azərnəşr , 1992. 128 s.

Xocalı Allahyar. Vətən ağrısı, torpaq yanğısı.-Bakı: Azərbaycan, 1993. 72 s.

Soyqırım cinayəti [Mətn]: beynəlxalq aktlar normativ sənədlər müraciətlər və şərhlər toplusu /burax. məs. N. Abdullayev; red. H. İsgəndərov; [AZE Konsaltinq Qrup; Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi].-B., 2010.- 87  s.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ana səhifə