QARABAĞ AZADLIQ TƏŞKİLATl

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah"

 

4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının

 

MATERİALLARl

 

(Kürəkçay müqaviləsinin 200 illiyinə həsr olunur)

Bakı - 2005


 

 

 

 

Redaksiya heyəti: Ə.Abasov, fəlsəfə e.d, A.Balayev, tarix e.d.,

K.Şükürov, tarix e.n, A.Tağızadə, r.e.n, Ş.Mehdi.

Nəşrin ədəbi redaktoru: Qərib Əli-Rəhim oğlu Qarannı

QAT (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı)

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah" //

4-cü Umumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu - Bakı; 2005.

Buraxılış Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi ilə əlaqədar 2005-ci il 19 mayda keçirilən "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının məruzə və çıxışlarının tezislərini əhatə edir.

This edition covers theses of lectures and speeches of scientificpractical conference "Karabakh yesterday, today and tomorrow", which was held on May 19, 2005, concerning to settlement of Azerbaijan-Armenia war.

ISBN - 9952 - 8025 - 3 - 6

©    Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2005

 

K i t a b d a k ı l a r

 1. Akif Nağı, tarix elmləri namizədi "Münaqişələrin həllində güc amili"

 2. Айдын Асланов, кандидат исторических наук "К 200-летию Кюрекчайского трактата Еще раз о меликах Карабаха"

 3. Айдын Балаев, доктор исторических наук Армянская политика «этнических чисток» В Эриванском уезде в 1918 году

 4. Cəmil Həsənli, tarix elmləri doktoru "Qarabağ Faciəsinin 200 illiyi"

 5. Celil Yakup Zade "İran’ın Karabağ Sorununa ve Güney Kafkasya’da Kolektif Güvenlik girişimlerineYönelik Politikası"

 6. Eldar Sərablı "Qarabağ münaqişəsi və onun kökləri (İran mənbələri əsasında)"

 7. Али Абасов, доктор философских наук Уровни развития нагорно-карабахского конфликта: от локальности до интернализации. Возможен ли путь назад?

 8. Фатуллаев-Фигаров Ш., доктор архитектуры, академик НАН Азербайджана, Авалов Е., доктор архитектуры, Карабаглы Р. Кандидат архитектуры Архитектура Карабаха 

 9. Fəzail İbrahimli, tarix elmləri doktoru "Qarabağ düyünü"

 10. Firidun Ağasıoğlu, filologiya elmləri doktoru "Qarabağ «Böyük Ərməniyə» çağında"

 11. Fikrət Nəbiyev "Nankor qonşuların təcavüzkarlıq niyyəti reallaşa bilməz "

 12. Firuzə Əliyeva "Qloballaşma dövründə beynəlxalq və erməni terrorizmi"

 13. Guldanə Nəcəfli, tarix elmləri namizədi "XVIII əsrin I yarısında ermənilərin Qarabağ ərazisində dövlət yaratmaq cəhdlərinə təkan verən amillər

 14. Гюльзаде Ахундова, кандидат исторических наук "Ремесла в Карабахе"

 15. Həcər Qasımova, tarix elmləri namizədi "Qarabağ konflikti beynəlxalq problem kimi"

 16. İsmayıl Musayev, tarix elmləri doktoru "Azərbaycanla ermənistan arasında diplomatik qarşıdurma (aprel-iyun 1920-ci il)"

 17. Лейла Сайфутдинова, кандидат исторических наук "Нагорно-карабахский конфликт как фактор внутриполитических процессов в Азербайджане 

 18. Məhəmməd Əxbari "Qarabağ problemi və həlli yolları"

 19. hərrəm Zülfüqarlı, tarix elmləri namizədi "Azərbaycana ermənilərin köçürülməsi siyasətinin müəllifi"

 20. Məryəm Oruclu, tarix elmləri namizədi Ermənistan – "Azərbaycan münaqişəsi və böyük dövlətlərin maraqla"

 21. Мешедиханым Неймет, доктор наук, член-корр. НАН Азербайджана Эпиграфические памятники Карабаха

 22. Мубариз Халилов, кандидат исторических наук "Об одной группе курганов в Карабахе"

 23. Niyazi Mehdi, fəlsəfə elmləri doktoru "Resolution of Conflicts in the Caucasus according to the Principle of 'Semiotic Anomalies'"

 24. Qasım Hacıyev, tarix elmləri doktoru "Kürəkçay müqaviləsi və Qarabağın sonrakı tarixi taleyi"

 25. Qorxmaz Mustafayev, tarix elmləri namizədi XIX əsrin əvvəllərində Qarabağ və Gəncə xanlıqlarının inzibati vahidləri və əhalisi 

 26. Qurban Əli Məhbubi "Qarabağ münaqişəsinin həlli yollar"

 27. Rəna Baxışova, tarix elmləri namizədi "XIX əsrin sonlarında Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində maarifin inkişaf istiqamətləri"

 28.  Rəna Mirzəzadə, fəlsəfə elmləri namizədi "Qarabağın gender tarixi: ictimai-siyasi mənzərə"

 29.  Salidə Şərifova "Müasir Azərbaycan bədii ədəbiyyatında erməni terrorçusu (işğalçısı) surəti haqqında mülahizələr"

 30. Təvəkkül Əliyev, tarix elmləri namizədi "Qarabağ azərbaycanın qədim sivilizasiya mərkəzi kimi"

 31.  Tofiq Həsənov, tarix elmləri namizədi "İşğalçı XI Qızıl Orduya qarşı Qarabağ əhalisinin üsyanı may-iyun 1920-ci il)"

 32.  Ульвия Гаджиева , кандидат исторических наук "Памятные записи албанских евангелий как источник по истории албан XI-XVIII вв."

 33. qar Abbasov "Dağlıq Qarabağ» münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair"

 34. Yunis Hüseynov "Qarabağ xanlığının iqtisadi həyatı (1747-1822-ci illər)"

 35. Elmira Əliseyran qızı "Qarabağım-qınaq yerim!"

 36. Şamil Mehdi Qarabağ: təcrübədən praktikaya doğru" 

 37. Нурани "Из истории армянского терроризма"

 38. Kərim Şükürov, tarix elmləri namizədi Kürəkçay müqaviləsi:əsas müddəalar, həyata keçirilməsi və ləğvinin nəticələrinə dair"

 

 

 

 

“Qarabağ dünən, bu gün və sabah”

4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransı

M A T E R İ A L L A R I

 Bakı-2005

 Bilgisayar yığımı Afaq Məmmədlinindir

Yığılmağa verilmişdir- 26.04.2005. Çapa imzalanmışdır- 16.05.2005.

Formatı- 60x84 1/16. Həcmi-14,5 ç.v.. Sayı-1000 nüsxə.

Pulsuz paylanır