QARABAĞ AZADLIQ TƏŞKİLATI

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah"

6-cı elmi-əməli konfransının M MATERİALLARI

Qanun-2007


 

 

Az2

 

 

 

Redaksiya heyəti: fəlsəfə elmləri doktoru Ə.Abbasov,

tarix elmləri doktoru Qasım Hacıyev,

tarix elmləri doktoru Kərim Şükürov,

Mehman Əliyev, Şamil Mehdi.

QAT (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı) "Qarabag dünən, bu gün və sabah" // 6-cı elmi-əməli konfransının materialları toplusu. Bakı, Qanun, 2007. - 352 səh.

 

Buraxılış Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi ilə əlaqədar 20072-ci il 24 mayda keçirilən "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 6-cı elmi-əməli konfransının məruzə və çıxışlarının materiallarını əhatə edir.

 

This edition covers theses of lectures and speeches of scientifıc-practical conference "Karabakh yesterday, today and tomorrow", which was held on May 24, 2007, concerning to settlement of Azerbaijan-Armenia war.

 

 

Q  sifarişli – 07

Az2

©   Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2007.


 

 

 

 

Kitabdakılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qarabağ dünən, bu gün və sabah”

6-cı elmi-əməli konfransın

M A T E R İ A L L A R I

Bakı-2007 

Bilgisayar yığımı: Flora Nadirova,

Samirə Məmmədova

Yığılmağa verilmişdir- 15.04.2007. Çapa imzalanmışdır- 12.05.2007.

Formatı- 60x84 1/16. Həcmi-15 ç.v.. Sayı-1000 nüsxə.

Pulsuz paylanır