QARABAĞ AZADLIQ TƏŞKİLATI

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah"

l-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransı

TEZİSLƏR

 

 

Bakı-"Şuşa"-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 08 (2002)

Redaksiya heyəti: Ə.Abbasov, fəlsəfə e.d; A.Balayev, tarix e.d; R.Xudiyev, tarix e.n; A.Tağızadəf.- r.e.n., M.Əfəndiyev , Ş.Mehdi

Nəşrin redaktoru: Qərib Əli-Rəhim oğlu Qarannı

QAT (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı)

"Qarabag dünən, bu gün və sabah" // l-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu. -Bakı; "Şuşa" nəşriyyatı, 2002. - 192 səh.

Buraxılış Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi ilə əlaqədar 2002-ci il 24-25 mayda keçirilən "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının məruzə və çıxışlarının tezislərini əhatə edir.

This edition covers theses of lectures and speeches of scientifıc-practical conference "Karabakh yesterday, today and tomorrow", which was held on May 24-25, 2002, concerning to settlement of Azerbaijan-Armenia war.

Q 051 (L-41) 051-08 (113)-2002 qrifli nəşr

©   Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2002.

 

 

 

K i t a b d a k ı l a r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qarabağ dünən, bu gün və sabah”

1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransı

T E Z İ S L Ə R

 Bakı-2002

Bilgisayar yığımı Afaq Məmmədlinindir

Yığılmağa verilmişdir- 15.04.2002. Çapa imzalanmışdır- 18.05.2002.

Formatı- 60x84 1/16. Həcmi- 12 ç.v.. Sayı-1000 nüsxə.

Pulsuz paylanır