QARABAĞ AZADLIQ TƏŞKİLATI

 

 

 

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah"

2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının

MATERİALLARI

Bakı-2003


 
 

 

Redaksiya heyəti: Ə.Abbasov, fəlsəfə e.d, A.Balayev, tarix e.d, A.Tağızadə, r.e.n, Ş.Mehdi

Nəşrin ədəbi redaktoru: Qərib Əli-Rəhim oğlu Qarannı

QAT (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı)

Qarabağ   dünən,   bu   gün   və   sabah"   //

2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu. -Bakı; 2003.-292 səh.

Buraxılış Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi ilə əlaqədar 2003-ci il 27-28 mayda keçirilən "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"' 2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının məruzə və çıxışlarının tezislərini əhatə edir.

This edition covers theses of lectures and speeches of scientific-practical conference "Karabakh yesterday, today and tomorrow", whicn was held on May 27-28, 2003, concerning" to settlement of Azerbaijan-Armenia war.

ISBN - 9952 - 8025 -0-1

 

 

©  Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2003.


 

 

 

 

K i t a b d a k ı l a r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qarabağ dünən, bu gün və sabah”

2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransı

M A T E R İ A L L A R I

 Bakı-2003

Bilgisayar yığımı Afaq Məmmədlinindir

Yığılmağa verilmişdir- 25.04.2003. Çapa imzalanmışdır- 18.05.2003.

Formatı- 60x84 1/16. Həcmi- 18,25 ç.v.. Sayı-1000 nüsxə.

Pulsuz paylanır